ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

demon

D IY1 M AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -demon-, *demon*
Possible hiragana form: でもん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
demon(n) ปีศาจ, See also: ภูตผี, Syn. devil, monster
demonic(adj) ซึ่งถูกครอบงำ, See also: ถูกสิง, Syn. possessed, satanic
demonic(n) ปีศาจ
demonic(adj) เหมือนปีศาจ, Syn. devilish, hellish, fiendish
demoniac(n) คนที่ถูกผีสิง (คำโบราณ), See also: คนที่ถูกปีศาจหรือวิญญาณชั่วร้ายเข้าสิง
demoniac(adj) เหมือนปีศาจ, See also: ผิดมนุษย์, อย่างปีศาจ, ชั่วร้าย, Syn. cruel, fiendish, harmful
demonetise(vt) เลิกใช้ (เงินเหรียญหรือธนบัตร) เป็นมาตรฐาน, See also: เลิกใช้โลหะบางชนิดมาทำเป็นเงินเหรียญ, Syn. withdraw, devalue, inflate
demonetize(vt) เลิกใช้ (เงินเหรียญหรือธนบัตร) เป็นมาตรฐาน, See also: เลิกใช้โลหะบางชนิดมาทำเป็นเงินเหรียญ, Syn. withdraw, devalue, inflate
demonstrate(vi) ประท้วง, Syn. protest
demonstrate(vt) พิสูจน์, See also: ทดลองให้เห็น, Syn. show, prove, confirm

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
demon(ดี'เมิน) n. ปีศาจ, มาร, ผี, ภูติ, อารมณ์ร้าย, อิทธิพลร้าย, คนชั่วร้าย, คนที่ขยันงานมาก, คนที่มีพลกำลังมาก, สัตว์ดุร้าย, daimon, daemon พระเจ้า เทพเจ้า เทวดา
demon drivern. คนที่ขับรถเร็วเหลือเกิน
demon for workn. คนที่ขยันงานมากผิดปกติ
demonetisevt. ปลดค่าของเงินตรา, ถอนเงินออกมาใช้, See also: demonetisation n. ดูdemonetize demonetization n. ดูdemonetize
demonetizevt. ปลดค่าของเงินตรา, ถอนเงินออกมาใช้, See also: demonetisation n. ดูdemonetize demonetization n. ดูdemonetize
demoniac(ดิโม'นิแอค, เคิล) adj. เกี่ยวกับภูตผีปีศาจ n. บุคคลที่ถูกผีสิง
demoniacal(ดิโม'นิแอค, เคิล) adj. เกี่ยวกับภูตผีปีศาจ n. บุคคลที่ถูกผีสิง
demonic(ดิมอน'นิค) adj. เหมือนมีภูตผีสิงอย
demonographyn. เรื่องเขียนเกี่ยวกับภูต
demonolatryn. การบูชาภูตผีปีศาจ

English-Thai: Nontri Dictionary
demon(n) ปีศาจ, ภูตผี, มาร, ความชั่วร้าย, สัตว์ร้าย
demonstrable(adj) สามารถพิสูจน์ได้, ซึ่งแสดงให้เห็นได้, ซึ่งสาธิตได้
demonstrate(vt) สาธิต, แสดงให้เห็นจริง, พิสูจน์, ทดลอง, เดินขบวน
demonstration(n) การสาธิต, การทดลอง, การพิสูจน์, การเดินขบวน
demonstrative(adj) ชี้เฉพาะ, ซึ่งแสดงได้, เป็นการสาธิต, ซึ่งทดลองได้
demonstrator(n) ผู้แสดง, ผู้สาธิต, ผู้พิสูจน์, ผู้ทดลอง, ผู้เดินขบวน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
demonstration๑. การเดินขบวน๒. การสาธิต๓. การแสดงลวง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
demonstrationการเดินขบวน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
demonstration, militaryการแสดงแสนยานุภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
demonstration, navalการแสดงนาวิกานุภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
demonstrative evidenceพยานหลักฐานที่แสดงชัดแจ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Demoniae possessionการถูกผีเข้า [TU Subject Heading]
Demonologyมารวิทยา [TU Subject Heading]
Demonology Buddhistมารวิทยาทางพุทธศาสนา [TU Subject Heading]
Demonstratesแสดงให้เห็น [การแพทย์]
Demonstrationการสาธิต [การแพทย์]
demonstration farmdemonstration farm, ไร่นาสาธิต [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Demonstrationsการเดินขบวน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
demonymคำที่ใช้เรียกผู้คนในประเทศหรือท้องถิ่นนั้นๆ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sometimes, you know, those little bottles contain demons that have a way of popping out at you, just as you're trying most desperately to forget.รู้มั้ย บางทีขวดเหล่านั้นก็เก็บพวกปิศาจ ที่คอยโผล่ออกมาหา ทั้งๆ ที่คุณพยายามเหลือเกินที่จะลืมมัน Rebecca (1940)
In the roar of an engine, he lost everything and became a shell of a man a burnt out, desolate man a man haunted by the demons of his past.เขาสูญเสียทุกอย่างไปบนถนน... ...กลายเป็นคนเพียงเปลือก... ...บ้านแตกสาแหรกขาด โดดเดี่ยว... The Road Warrior (1981)
If you speed demons can't whip off an even six-flat, then you have a better chance of becoming a barbershop quartet.ถ้าปีศาจความเร็วอย่างพวกนาย ยังทำ 6 วินาทีไม่ได้ล่ะก็... พวกนายไปเป็น ช่างตัดผมสี่สหายจะดีกว่า Cool Runnings (1993)
And a demon of lightเป็นปีศาจแห่งแสงสว่าง The Nightmare Before Christmas (1993)
A very demon from hell sent to ruin us!อสูรกายจากนรกส่งเขามาทำลายพวกเรา Episode #1.5 (1995)
A demon god!พระเจ้าปีศาจ! Princess Mononoke (1997)
rotting his flesh... making a demon of him.หึ่งเนื้อของเขา... ... วาดภาพชั่วขณะที่เขาวิ่งทำให้ปีศาจของเขา Princess Mononoke (1997)
There is a demon inside you. And in her.มีปีศาจภายในคุณเป็น และในของเธอ Princess Mononoke (1997)
He became a demon and attacked our village.เขากลายเป็นปีศาจและโจมตีหมู่บ้านของเรา Princess Mononoke (1997)
Death to the demon Ted Pikul!ความตายสู่ปีศาจ เทด พิกัล eXistenZ (1999)
Death to the demon Yevgeny Nourish!ความตายสู่ปีศาจร้าย เยฟจินี่ เนอริช eXistenZ (1999)
The only question in Junuh's mind... was which demon was givin' him the most aggravation:แต่ความกังขาเดียวที่เขามีคือ... ...ใครชวนให้เขามีโมโหมากกว่ากัน The Legend of Bagger Vance (2000)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
demonColumbus demonstrated that the world is not flat.
demonDid the union participate in the demonstration?
demonDozens of young people attended the demonstration.
demonHe demonstrated his courage by his actions in battle.
demonHe demonstrated new vacuum cleaners.
demonHer coven conjures the demons.
demonHe took part in the anti-war demonstration.
demonHe went on to demonstrate how to use the machine.
demonI'll demonstrate how this machine works.
demonI'm going to join a demonstration.
demonIn the 1960's, Japanese college students demonstrated against their government.
demonIt has been demonstrated in various researches that the private sector has little influence over policy making.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ประท้วง(n) protester, See also: demonstrator, Syn. คนประท้วง, คนคัดค้าน, ผู้คัดค้าน, Ant. ผู้สนับสนุน, Example: ฝ่ายตำรวจได้ปะทะกวาดล้างผู้ประท้วง จนมีผู้เสียชีวิตไปมาก, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่กระทำการหรือแสดงกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการคัดค้านเพราะไม่เห็นด้วยหรือไม่พอใจอย่างยิ่ง
ปล่อยทีเด็ด(v) demonstrate a trick, Syn. ปล่อยหมัดเด็ด, Example: ฝ่ายค้านปล่อยทีเด็ดโดยยกประเด็นการทุจริตของรัฐมนตรีขึ้นมาอภิปราย, Thai Definition: แสดงสิ่งสุดยอดหรือความสามารถพิเศษออกไป
สาธิต(v) demonstrate, See also: show, display, Syn. แสดง, แสดงให้เห็น
สาธิต(adj) demonstration, Example: โครงการนี้เป็นเพียงโครงการสาธิตเท่านั้น, Thai Definition: เกี่ยวกับการแสดงเป็นตัวอย่าง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สาธิต(v) demonstrate, See also: show, explain, illustrate, describe, elucidate, Example: ทางร้านสาธิตวิธีการใช้มาเรียบร้อยแล้ว, Thai Definition: แสดงเป็นตัวอย่าง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อสูร(n) devil, See also: demon, giant, evil spirit, fiend, satan, Syn. ยักษ์, อสุรี, Example: นนทกาลเป็นตัวละครในรามเกียรติ์ซึ่งเป็นอสูรที่ทำหน้าที่เฝ้าประตูอยู่ที่เขาไกรลาส, Thai Definition: อมนุษย์พวกหนึ่ง ถือกันว่ามีรูปร่างใหญ่โตน่ากลัว มีเขี้ยวงอก ใจดำอำมหิต ชอบกินมนุษย์ กินสัตว์ โดยมากมีฤทธิ์เหาะได้จำแลงตัวได้
แสดงออก(v) express, See also: demonstrate, exhibit, show, Syn. เปิดเผย, Example: บรรพบุรุษของไทยได้สร้างผลงานทางประติมากรรมขึ้นเพื่อแสดงออกถึงจิตนาการ ความรู้สึกและความเชื่อ, Thai Definition: แสดงความรู้สึกนึกคิดออกมา
งานแสดง(n) exhibition, See also: demonstration, display, show, exposition, Example: กรมพาณิชย์สัมพันธ์จะจัดงานแสดงสินค้าในระหว่างวันที่1-10 เดือนหน้า, Count Unit: งาน
แผลงฤทธิ์(v) demonstrate one's power, See also: exercise/manifest one's power or strength, display one's nature, Syn. แผลงฤทธิ์แผลงเดช, ออกฤทธิ์, อาละวาด, ออกฤทธิ์ออกเดช, Example: เสียงใครพึมพำด่าอะไรอย่างไรผมฟังไม่ถนัดด้วยว่าไส้ติ่งในท้องแผลงฤทธิ์อีกแล้ว, Thai Definition: อาละวาดด้วยความโกรธหรือโมโหเพราะถูกขัดใจ, Notes: (ปาก)
มาห์(n) demon, See also: ghost, giant, Syn. ผี, ยักษ์, ปีศาจ, ภูตผีปีศาจ, ภูติ, ซาตาน, ม่าห์, Count Unit: ตน, Thai Definition: ผู้ที่ไม่ใช่มนุษย์และสัตว์เดรัจฉาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอ้เวร[aiwēn] (n) EN: bastard ; You bastard !  FR: démon [ m ]
ชายชั่ว[chāi chūa] (n) EN: evil man  FR: démon [ m ] ; monstre [ m ]
ชี้แจง[chījaēng] (v) EN: explain ; elucidate ; clarify ; illuminate ; make clear ; report  FR: démontrer ; élucider ; clarifier
เดินขบวน[doēnkhabūan] (v) EN: march ; parade ; demonstrate ; take part in a demonstration  FR: défiler ; manifester
แห่[haē] (n) EN: parade ; procession ; array ; cavalcade ; demonstration  FR: procession [ f ] ; parade [ f ] ; cavalcade [ f ]
โหง[hōng] (n) EN: ghost ; spirit ; apparition  FR: esprit[ m ] ; démon [ m ] ; fantôme [ m ] ; spectre [ m ]
การบินสาธิต[kānbin sāthit] (n, exp) EN: demonstration flight  FR: vol de démonstration [ m ]
การเดินขบวน[kān doēn khabūan] (n, exp) EN: demonstration  FR: manifestation [ f ]
การพิสูจน์[kān phisūt] (n) EN: proof ; confirmation ; accreditation ; certification ; production of evidence  FR: preuve [ f ] ; attestation [ f ] ; certication [ f ] ; démonstration [ f ]
การแสดง[kān sadaēng] (n) EN: exhibition ; show ; demonstration ; exhibit ; performance ; acting  FR: exposition [ f ] ; démonstration [ f ] ; show [ m ] ; théâtre [ m ] ; expression [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DEMON D IY1 M AH0 N
DEMONS D IY1 M AH0 N Z
DEMONT D EH1 M AH0 N T
DEMOND D AH0 M AA1 N D
DEMONTE D AH0 M AA1 N T IY0
DEMONIC D IH0 M AA1 N IH0 K
DEMONIZE D IY1 M AH0 N AY2 Z
DEMONIZER D IY1 M AH0 N AY2 Z ER0
DEMONIZEZ D IY1 M AH0 N AY2 Z IH0 Z
DEMONIZED D IY1 M AH0 N AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
demon (n) dˈiːmən (d ii1 m @ n)
demons (n) dˈiːmənz (d ii1 m @ n z)
demonic (j) dˈiːmˈɒnɪk (d ii1 m o1 n i k)
demoniac (n) dˈɪmˈounɪæk (d i1 m ou1 n i a k)
demoniacs (n) dˈɪmˈounɪæks (d i1 m ou1 n i a k s)
demonetize (v) dˌiːmˈʌnɪtaɪz (d ii2 m uh1 n i t ai z)
demoniacal (j) dˌiːmənˈaɪəkl (d ii2 m @ n ai1 @ k l)
demonetized (v) dˌiːmˈʌnɪtaɪzd (d ii2 m uh1 n i t ai z d)
demonetizes (v) dˌiːmˈʌnɪtaɪzɪz (d ii2 m uh1 n i t ai z i z)
demonstrate (v) dˈɛmənstrɛɪt (d e1 m @ n s t r ei t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xié, ㄒㄧㄝˊ, ] demonic; iniquitous; nefarious; evil; unhealthy influences that cause disease (Chinese medicine) #4,694 [Add to Longdo]
[mèi, ㄇㄟˋ, ] demon; magic; to charm #10,272 [Add to Longdo]
恶魔[è mó, ㄜˋ ㄇㄛˊ, / ] demon; fiend #12,127 [Add to Longdo]
示威者[shì wēi zhě, ㄕˋ ㄨㄟ ㄓㄜˇ, ] demonstrator; protester #19,219 [Add to Longdo]
罗刹[luó chà, ㄌㄨㄛˊ ㄔㄚˋ, / ] demon in Buddhism; poltergeist in temple that plays tricks on monks and has a taste for their food #26,274 [Add to Longdo]
妖魔[yāo mó, ㄧㄠ ㄇㄛˊ, ] demon #29,533 [Add to Longdo]
鬼魅[guǐ mèi, ㄍㄨㄟˇ ㄇㄟˋ, ] demon; monster #35,239 [Add to Longdo]
鬼使神差[guǐ shǐ shén chāi, ㄍㄨㄟˇ ㄕˇ ㄕㄣˊ ㄔㄞ, 使] demons and gods at work (成语 saw); unexplained event crying out for a supernatural explanation; curious coincidence #44,844 [Add to Longdo]
瘟神[wēn shén, ㄨㄣ ㄕㄣˊ, ] demon personifying pestilence #46,172 [Add to Longdo]
妖魔鬼怪[yāo mó guǐ guài, ㄧㄠ ㄇㄛˊ ㄍㄨㄟˇ ㄍㄨㄞˋ, ] demons and ghosts; ghoulies and bogeys; things that go bump in the night #53,265 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Demonstrant { m }; Demonstrantin { f } | vermummte Demonstrantendemonstrator | masked demonstrators; hooded demonstrators [Add to Longdo]
Demonstration { f }; Kundgebung { f } | Demo { f } | Demonstrationen { pl }; Kundgebungen { pl }demonstration | demo | demonstrations [Add to Longdo]
Demonstration { f }; Vorführung { f }; Beweis { m } | Demonstrationen { pl }; Vorführungen { pl } | eine Vorführung vereinbarendemonstration | demonstrations | to arrange a demonstration [Add to Longdo]
Demontage { f } | Demontagen { pl }disassembly | disassemblies [Add to Longdo]
Demontage { f } | Demontagen { pl }dismantlement | dismantlements [Add to Longdo]
demonstrativ { adj }demonstrative [Add to Longdo]
demonstrativ { adv }pointedly [Add to Longdo]
demonstrieren | demonstrierend | demonstriert | demonstriert | demonstrierteto demonstrate | demonstrating | demonstrated | demonstrates | demonstrated [Add to Longdo]
demontiertdismantles [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ま, ma] (n) (1) demon; devil; evil spirit; evil influence; (n-suf) (2) (See 覗き魔) someone who (habitually) performs some (negative) act; (P) #1,512 [Add to Longdo]
[おに(P);き, oni (P); ki] (n) (1) ogre; demon; (2) (See 亡魂) spirit of a deceased person; (3) (おに only) ogre-like person (i.e. fierce, relentless, merciless, etc.); (4) (おに only) it (i.e. in a game of tag); (5) (き only) Chinese "ghost" constellation (one of the 28 mansions); (P) #1,815 [Add to Longdo]
表明[ひょうめい, hyoumei] (n, vs) declaration; indication; representation; manifestation; demonstration; expression; announcement; assertion; (P) #2,382 [Add to Longdo]
悪魔[あくま, akuma] (n) devil; demon; fiend; Satan; evil spirit; (P) #2,861 [Add to Longdo]
妖怪[ようかい, youkai] (n) ghost; apparition; phantom; spectre; specter; demon; monster; goblin; (P) #3,667 [Add to Longdo]
取り[とり, tori] (n) (1) (See びり) key performer; last performer of the day; (2) active partner (e.g. in judo demonstration) #3,712 [Add to Longdo]
デモ[demo] (n) (abbr) (See デモンストレーション) demo; demonstration; (P) #4,344 [Add to Longdo]
発揮[はっき, hakki] (n, vs) exhibition; demonstration; show; display; manifestation; (P) #4,893 [Add to Longdo]
夜叉[やしゃ, yasha] (n) yaksha (Buddhist guardian deities sometimes depicted as demonic warriors) (san #11,450 [Add to Longdo]
退治(P);対治[たいじ, taiji] (n, vs) (1) extermination (e.g. of pests, demons, bandits); elimination; eradication; suppression; (2) { Buddh } making someone renounce worldly desires in order to concentrate on Buddha's teachings; (3) curing illness; (P) #13,146 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Demon \De"mon\, n. [F. d['e]mon, L. daemon a spirit, an evil
   spirit, fr. Gr. dai`mwn a divinity; of uncertain origin.]
   1. (Gr. Antiq.) A spirit, or immaterial being, holding a
    middle place between men and deities in pagan mythology.
    [1913 Webster]
 
       The demon kind is of an intermediate nature between
       the divine and the human.       --Sydenham.
    [1913 Webster]
 
   2. One's genius; a tutelary spirit or internal voice; as, the
    demon of Socrates. [Often written {d[ae]mon}.]
    [1913 Webster]
 
   3. An evil spirit; a devil.
    [1913 Webster]
 
       That same demon that hath gulled thee thus. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 demon
   n 1: an evil supernatural being [syn: {devil}, {fiend}, {demon},
      {daemon}, {daimon}]
   2: a cruel wicked and inhuman person [syn: {monster}, {fiend},
     {devil}, {demon}, {ogre}]
   3: someone extremely diligent or skillful; "he worked like a
     demon to finish the job on time"; "she's a demon at math"

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 demon
  n.
 
   1. Often used equivalently to {daemon} ? especially in the {Unix} world,
   where the latter spelling and pronunciation is considered mildly archaic.
 
   2. [MIT; now probably obsolete] A portion of a program that is not invoked
   explicitly, but that lies dormant waiting for some condition(s) to occur.
   See {daemon}. The distinction is that demons are usually processes within a
   program, while daemons are usually programs running on an operating system.
 
   Demons in sense 2 are particularly common in AI programs. For example, a
   knowledge-manipulation program might implement inference rules as demons.
   Whenever a new piece of knowledge was added, various demons would activate
   (which demons depends on the particular piece of data) and would create
   additional pieces of knowledge by applying their respective inference rules
   to the original piece. These new pieces could in turn activate more demons
   as the inferences filtered down through chains of logic. Meanwhile, the
   main program could continue with whatever its primary task was.
 

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 demon /demɔn/
  demon

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top