ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spirituality

S P IH2 R IH0 CH UW2 AE1 L AH0 T IY2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spirituality-, *spirituality*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Nontri Dictionary
spirituality(n) ความเชื่อเรื่องจิตและวิญญาณ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What I don't like seeing is people using J-money to cramp everybody else's style, 'cause it seems to me that true spirituality or whatever you want to call it is about enjoying the life that you've been given.ฉันไม่ชอบที่จะเห็นผู้คนใช้เพลงของ J-Money ร้องด่าทุกคนเพราะที่ฉันดูนะ แรงบันดาลใจที่แท้จริงหรืออะไรก็ตามที่ทุกคนเรียกมัน Grilled Cheesus (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SPIRITUALITY S P IH2 R IH0 CH UW2 AE1 L AH0 T IY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spirituality (n) spˌɪrɪtʃuˈælɪtiː (s p i2 r i ch u a1 l i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
スピリチュアリティ;スピリチャリティー(ik)[supirichuaritei ; supiricharitei-(ik)] (n) spirituality [Add to Longdo]
精神性[せいしんせい, seishinsei] (n) spirituality; spiritual nature [Add to Longdo]
霊性[れいせい, reisei] (n) divine nature; spirituality [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spirituality \Spir`it*u*al"i*ty\, n.; pl. {Spiritualities}. [L.
   spiritualitas: cf. F. spiritualit['e].]
   1. The quality or state of being spiritual; incorporeality;
    heavenly-mindedness.
    [1913 Webster]
 
       A pleasure made for the soul, suitable to its
       spirituality.             --South.
    [1913 Webster]
 
       If this light be not spiritual, yet it approacheth
       nearest to spirituality.       --Sir W.
                          Raleigh.
    [1913 Webster]
 
       Much of our spirituality and comfort in public
       worship depends on the state of mind in which we
       come.                 --Bickersteth.
    [1913 Webster]
 
   2. (Eccl.) That which belongs to the church, or to a person
    as an ecclesiastic, or to religion, as distinct from
    temporalities.
    [1913 Webster]
 
       During the vacancy of a see, the archbishop is
       guardian of the spiritualities thereof.
                          --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   3. An ecclesiastical body; the whole body of the clergy, as
    distinct from, or opposed to, the temporality. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Five entire subsidies were granted to the king by
       the spirituality.           --Fuller.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spirituality
   n 1: property or income owned by a church [syn: {spiritualty},
      {spirituality}, {church property}]
   2: concern with things of the spirit [syn: {spirituality},
     {spiritualism}, {spiritism}, {otherworldliness}] [ant:
     {worldliness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top