หรือคุณหมายถึง spiritleß?
Search result for

spiritless

(19 entries)
(0.1541 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spiritless-, *spiritless*, spiritles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spiritless[ADJ] ซึ่งท้อแท้, Syn. dull, apathetic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spiritless(สพี'ริทลิส) adj. หงอยเหงา,ไม่มีกะจิตกะใจ,ไม่หนักแน่น,ท้อแท้ใจ. ., Syn. sluggish,lethargic

English-Thai: Nontri Dictionary
spiritless(adj) ขลาด,ไม่มีกำลังใจ,ไม่สนุกสนาน,ท้อใจ,เหงา

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปียก[ADJ] limp, See also: spiritless, Syn. อ่อนเปียก, อ่อนปวกเปียก, ปวกเปียก, Example: บุรุษพยาบาลช่วยกันหามร่างอันอ่อนเปียกของคนเจ็บขึ้นห้องผ่าตัดโดยด่วน, Thai definition: ที่อ่อนกำลังจนแทบไม่อาจจะทรงตัวได้ตามลำพัง
ซังตาย[ADV] spiritlessly, See also: lifelessly, Syn. ซังกะตาย, เฉื่อยชา, Ant. กระชุ่มกระชวย, กระตือรือร้น, กระฉับกระเฉง, Example: สมศรีอยู่อย่างซังตายไปวันๆ, Thai definition: ไม่กระตือรือร้น, ไม่มีชีวิตชีวา
ซังกะตาย[ADV] spiritlessly, See also: lifelessly, Syn. เฉื่อยชา, Example: เขาอยู่ในภาวะท้อแท้สิ้นหวัง จอมจำนนต่อโชคชะตา มีชีวิตอยู่อย่างซังกะตายไปวันๆ, Thai definition: ไม่กระตือรือร้น, ไม่มีชีวิตชีวา
แกน[ADV] unwillingly, See also: spiritlessly, dearly, without enthusiasm, Syn. ขัดสน, จำใจ, Example: เขาทำงานไปอย่างแกนๆ
อวิญญาณกทรัพย์[N] inanimate possessions, See also: spiritless possessions, non-living property, Example: เขามีอวิญญาณกทรัพย์มากมาย, Thai definition: สิ่งที่ไม่มีวิญญาณหรือชีวิตซึ่งนับเป็นทรัพย์, Notes: (กฎหมาย/โบราณ)
เหี่ยวแห้ง[ADJ] depressed, See also: spiritless, dispirited, cheerless, listless, Syn. แห้งเหี่ยว, เหี่ยวเฉา, อับเฉา, Ant. เบิกบาน, สดชื่น, Example: เขาทำงานด้วยใจเหี่ยวแห้งหลังจากที่รู้ว่าตนต้องผิดหวังเรื่องความรักแน่นอน
แห้งเหี่ยว[ADJ] dispirited, See also: spiritless, depressed, cheerless, listless, unjoyful, Syn. แห้งเหี่ยว, เหี่ยวเฉา, อับเฉา, Ant. เปิกบาน, สดชื่น, Example: เธอออกมายืนรอที่ป้ายรถเมล์ด้วยหัวใจแห้งเหี่ยว, Thai definition: ขาดความสดชื่น, ไม่สดชื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหี่ยวแห้ง[adj.] (hīohaēng) EN: depressed ; spiritless ; dispirited ; cheerless ; listless   FR: abattu ; sans énergie
แกน[adv.] (kaēn) EN: unwillingly ; spiritlessly ; dearly ; without enthusiasm ; reluctantly   FR: sans enthousiasme ; à contrecoeur

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spiritless    (j) (s p i1 r i t l @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
lustlos {adj} | lustloser | am lustlosestenspiritless | more spiritless | most spiritless [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
惰弱;懦弱;堕弱(oK)[だじゃく, dajaku] (adj-na,n) (1) apathetic; lackadaisical; spiritless; gutless; weak-willed; unenterprising; enervated; effete; (2) physically weak; feeble; effeminate [Add to Longdo]
腑甲斐無い;腑甲斐ない;不甲斐無い;不甲斐ない[ふがいない, fugainai] (adj-i) disappointing; weak-minded; spiritless; cowardly; worthless; pusillanimous; feckless; faint-hearted; shiftless; tame; timid [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wēi, ㄨㄟ, ] spiritless; withered [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spiritless \Spir"it*less\, a.
   1. Destitute of spirit; wanting animation; wanting
    cheerfulness; dejected; depressed.
    [1913 Webster]
 
   2. Destitute of vigor; wanting life, courage, or fire.
    [1913 Webster]
 
       A men so faint, so spiritless,
       So dull, so dead in lock, so woebegone. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Having no breath; extinct; dead. "The spiritless body."
    --Greenhill.
    [1913 Webster] -- {Spir"it*less*ly}, adv. --
    {Spir"it*less*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spiritless
   adj 1: lacking ardor or vigor or energy; "a spiritless reply to
       criticism" [ant: {spirited}]
   2: evidencing little spirit or courage; overly submissive or
     compliant; "compliant and anxious to suit his opinions of
     those of others"; "a fine fiery blast against meek
     conformity"- Orville Prescott; "she looked meek but had the
     heart of a lion"; "was submissive and subservient" [syn:
     {meek}, {spiritless}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top