ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

level

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -level-, *level*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
level(adj) คงที่, See also: ไม่เปลี่ยนแปลง, Syn. steady, consistent, unchanging
level(vt) เครื่องมือวัดระดับ
level(vt) ทำให้เรียบ, See also: ทำให้ราบ, ทำให้เสมอ, ทำให้ได้ระดับ, Syn. flatten
level(n) ระดับ (มาตรฐาน, คุณภาพ), See also: ระดับชั้น, Syn. grade, tier
level(adj) ระดับเดียวกัน, See also: เสมอกัน, เท่ากัน, Syn. equal
level(n) ระดับตามแนวราบ, See also: แนวนอน, พื้นราบ, ระนาบ, พื้นเรียบ
level(n) ระดับตำแหน่ง, Syn. rank, status
level(adj) ราบเรียบ, See also: แบนราบ, แบน, เรียบ, Syn. flat, horizontal
leveler(n) ผู้วัดระดับ, Syn. leveller
level at(phrv) นำไปสู่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
level(เลฟ'เวิล) { leveled, leveling, levels } adj. ราบ, เรียบ, เป็นแนวนอน, เท่ากัน, ระดับเดียวกัน, สุขุม, รอบคอบ. vt. ทำให้ราบ, ทำให้เรียบ, ทำให้ได้ระดับ, ยกหรือลดระดับ, ทำให้ล้มลงสู่แนวพื้นดิน, ชกล้มลง, ทำให้เสมอภาคกัน, ทำให้เข้ากัน (สี) , เล็งเป้า, หันตาไปทางทิศใดทิศหนึ่ง vi. ทำให้ราบ, เล็ง, ใช้เครื่องวัดระดับ, บินขนานกับพื้น, บอกความจริง, adv. โดยแนวราบ, เป็นเส้นแนวนอน -Phr. (on the level ซื่อสัตย์ จริงใจ)
leveler(เลฟ'วะเลอะ) n. ผู้วัดระดับ, ผู้หาระดับ, เครื่องรังวัดหาระดับ, ผู้ทำให้ล้มนอนลง, ผู้ชกล้มลง
levelheaded(เลฟ'เวลเฮดดิด) adj. สุขุม, รอบคอบ., See also: levelheadedness n. ความสุขุม, ความรอบคอบ. levellheadedness n. ความสุขุม, ความรอบคอบ
leveller(เลฟ'วะเลอะ) n. ผู้วัดระดับ, ผู้หาระดับ, เครื่องรังวัดหาระดับ, ผู้ทำให้ล้มนอนลง, ผู้ชกล้มลง
levellheaded(เลฟ'เวลเฮดดิด) adj. สุขุม, รอบคอบ., See also: levelheadedness n. ความสุขุม, ความรอบคอบ. levellheadedness n. ความสุขุม, ความรอบคอบ
high level languageภาษาระดับสูงหมายถึง ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมที่ผู้เขียนไม่จำเป็นต้องรู้ถึงโครงสร้างภายในของเครื่องแต่อย่างใด ภาษาระดับสูงมีอยู่ด้วยกันหลายภาษา เช่น ภาษาซี (C) ภาษาเบสิก (BASIC) และภาษาปาสกาล (PASCAL) เป็นต้น ตรงข้ามกับภาษาแอสเซมบลี (Assembly) ซึ่งเรียกกันว่าเป็นภาษาระดับต่ำ ผู้เขียนจะต้องรู้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ เสียก่อน จึงจะเขียนโปรแกรมเป็นภาษานั้นได้ อย่างไรก็ตาม คอมพิวเตอร์จะยังไม่สามารถเข้าใจภาษาระดับสูงนี้ได้ แต่จะต้องใช้ตัวแปล (compiler) จัดการแปลเสียก่อน จึงจะปฏิบัติตามคำสั่งได้ดู computer language ประกอบ
low level languageภาษาระดับต่ำเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับภาษาเครื่อง (machine language) ฉะนั้น คอมพิวเตอร์จะแปลได้ง่ายกว่าภาษาระดับสูงอย่างภาษา FORTRAN, COBOL หรือ C แต่ผู้เขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับนี้ จะพบว่าเขียนยากกว่าใช้ภาษาระดับสูง ซึ่งมีลักษณะเหมือนภาษามนุษย์มากกว่า ตัวอย่างของภาษานี้มี ภาษาแอสเซมบลี (Assembly) อยู่เพียงภาษาเดียว ดู high level language เปรียบเทียบ
low-level formatจัดรูปแบบอย่างต่ำหมายถึง การจัดรูปแบบการบันทึกข้อมูล (format) ของจานบันทึกว่าจะต้องจัดรูปแบบ การบันทึกแบบนี้เมื่อเราใช้จานแข็งเป็นครั้งแรก หลังจากนั้น ก็ต้องใช้คำสั่งFORMAT ในระบบดอสเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำหรับจานอ่อน (floppy disk) นั้น เราไม่จำเป็นต้องดำเนินการตามกระบวนการนี้
price leveln. ระดับราคา
sea leveln. ระดับน้ำทะเล, Syn. sea level

English-Thai: Nontri Dictionary
level(adj) ได้ระดับ, ราบ, สม่ำเสมอ, คู่คี่, เท่ากัน
level(n) ระดับ, พื้นราบ, ชั้น, ฐานะ, แนวราบ, แนวนอน
level(vt) ทำให้ได้ระดับ, เล็งปืน, เพ่งเล็ง, ปรับให้เสมอ
SEA sea level(n) ระดับน้ำทะเล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
levelระดับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
level intonationทำนองเสียงคงระดับ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
level lineเส้นระดับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
level of analysisระดับการวิเคราะห์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
level of developmentระดับการพัฒนา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
level of educationระดับการศึกษา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
level of enrollmentระดับการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
level of livingระดับการครองชีพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
level of saturationระดับอิ่มตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
level of significanceระดับนัยสำคัญ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Levelระดับ [การแพทย์]
level border irrigationlevel border irrigation, ชลประทานแบบปรับระดับดินและท่วมขัง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Level of Aspirationระดับความมุ่งหวัง, ระดับของความมุ่งหวัง [การแพทย์]
Level of Cicatrizationความแข็งของสิ่งอุดตัน [การแพทย์]
Level of Difficultyระดับความยาก [การแพทย์]
Level of Enrollmentระดับการลงทะเบียนเรียน, Example: การจัดกลุ่มประชากรวัยเรียนโดยจำแนกตามระดับ ชั้น [สิ่งแวดล้อม]
Level of Preventionระดับการป้องกัน [การแพทย์]
Level of Resolutionระดับในการวินิจฉัย [การแพทย์]
level of saturationlevel of saturation, ระดับอิ่มตัว [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Level of Significanceระดับนัยสำคัญ, ระดับความมีนัยสำคัญ, ที่ระดับนัยสำคัญ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then maybe down that canyon. I think it's pretty level off there.แล้วผ่านแคนยอนนั่น ทางเรียบดี Blazing Saddles (1974)
Level flight. Speed, 520 knots.บินแนวราบ ความเร็ว 520 น็อท Airplane! (1980)
All right, I'll level with you all.เอาละ ผมจะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจ Airplane! (1980)
Watch out for that cross wind. Level it out. Dip your left wing.ระวังลมพัดขวาง บินแนวราบไว้ ลดปีกซ้าย Airplane! (1980)
At this level all functions appear normal.ในระดับนี้ฟังก์ชั่นทั้งหมดจะ ปรากฏตามปกติ 2010: The Year We Make Contact (1984)
With three lines across it representing the three levels of the universe.กับสามสายข้ามมัน ที่เป็นตัวแทนของสามระดับของจักรวาล Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
we like what we've seen of you two. we're bucking you right up front to gathering, level 20.เราต้องการทักษะของพวกนาย พวกนายจะได้เลื่อนขั้นเป็น Level 20 Spies Like Us (1985)
gathering, level 20? that's quite a step up in base pay.Level 20 เงินดี สวัสดิการเพียบ Spies Like Us (1985)
let's go to response level yellow.- เข้าสู่โหมดสงคราม ระดับสีเหลือง Spies Like Us (1985)
It may be rough on him, but I thought we might try starting him off with level 7 capsules.มันอาจส่งผลรุนแรงกับเขานะ แต่ฉันคิดว่าเราน่าจะลองกับเขา โดยเริ่มที่แคปซูลระดับ 7 Akira (1988)
Of those, nearly 40 are concentrated on underground levels 7 and 8.ของเหล่านั้น อยู่มาเกือบ 40 ปี ได้ถูกอัดแน่น ภายในใต้ดินในระดับ 7 และ 8 Akira (1988)
Threat level to facility integrity has passed level 7..ระดับการคุกคามความมั่นคง ถูกผ่านไประดับ 7 .. Akira (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
levelA bulldozer was employed for leveling the lane.
levelAre you on the level, Ken?
levelBefore we try to move up to the next level, I think we need to focus on keeping what we have.
levelBuild a house on the level between two valleys.
levelCertainly there are inequalities in level of education even within a generation, but there have been no visible inequities between machines and materials in recent years.
levelCompared with the level of a year ago, the price is sharply lower.
levelCorporate bankruptcies continued at a high level last month.
levelCorporation are downsizing and reducing the level of profits put back into R&D.
levelCuzco lies about 3, 500 meters above sea level, and you can still see many Incas there.
levelDeath is the great leveler.
levelDisposable income is what counts for the level of personal consumption.
levelEssentially it's a one-to-one match, but the content of that match is a level so high as to be unthinkable to an ordinary person.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระดับชั้น(n) degree, See also: level, class, Example: การประเมินผลการสอนมีหลายระดับชั้น, Count Unit: ระดับ
ราบ(adj) flat, See also: level, plain, smooth, Syn. เสมอ, เรียบ, Example: พื้นที่ลาดชันไม่สามารถไถเตรียมดิน และปรับระดับได้ง่ายเหมือนพื้นที่ราบ, Count Unit: นูน, ขรุขระ, Thai Definition: เรียบเสมอพื้นไม่มีลุ่มๆ ดอนๆ
อันดับ(n) level, See also: sequence, series, Syn. ลำดับ, ขั้น, ระดับ, Example: เราเริ่มงานอันดับแรกด้วยการย้ายพ่อค้าแม่ค้าจากสนามหลวงไปเข้าที่ตั้งใหม่
แบน(adj) flat, See also: level, even, Syn. แฟบ, Ant. นูน, พอง, Example: กลุ่มดราวิดอยด์คือกลุ่มคนที่มีจมูกแบนมีผิวกายดำได้แก่คนที่อาศัยอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอินเดีย
เกรด(n) grade, See also: level, standard, rank, Syn. ระดับ, Example: ในชั้นเรียนจะมีการจัดกลุ่มเพื่อแบ่งเกรดของนิสิตนักศึกษาในชั้นเรียน, Count Unit: ชั้น, ระดับ, Notes: (อังกฤษ)
เกรด(n) grade, See also: level, rank, Syn. ระดับ, Example: กลุ่มนี้สอบวิชาช่างเครื่องยนต์ได้เกรดเอทุกคน, Count Unit: เกรด, Thai Definition: ชั้นหรืออันดับสูงต่ำของคะแนน, Notes: (อังกฤษ)
กล้องวัดระดับ(n) surveyor's telescope, See also: level-measuring instrument, Syn. กล้องระดับ, Count Unit: ตัว, Thai Definition: กล้องสำรวจชนิดหนึ่ง เป็นเครื่องวัดระดับชนิดฟองน้ำที่ใช้ประกอบกับกล้องส่องเพื่อใช้หาระดับสูงต่ำของพื้นที่
กล้องระดับ(n) surveyor's telescope, See also: level-measuring instrument, Syn. กล้องวัดระดับ, Example: ช่างสำรวจใช้กล้องระดับวัดความสูงของเนินเขาก่อนจะวางแผนตัด, Count Unit: กล้อง, ตัว, Thai Definition: กล้องสำรวจชนิดหนึ่ง เป็นเครื่องวัดระดับชนิดฟองน้ำที่ใช้ประกอบกับกล้องส่องเพื่อใช้หาระดับสูงต่ำของพื้นที่
ระนาบ(adj) flat, See also: level, Syn. ราบ, แบนเรียบ, Thai Definition: ที่แบนเรียบ (ใช้แก่ผิว)
ไม้หมุน(n) a round-shaped board used to level off rice grain from a measuring tin, See also: levelling stick, Count Unit: อัน, Thai Definition: เรียกไม้กลมๆ สำหรับปาดปากสัดข้าวว่า ไม้หมุน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรเสียงสูง[aksøn sīeng sūng] (n, exp) EN: high-level consonant ; high-class letter  FR: consonne haute [ f ]
อักษรสูง[aksøn sūng] (n, exp) EN: high-level consonant ; high-class letter  FR: consonne haute [ f ]
อัตราเสี่ยง[attrā sīeng] (n, exp) EN: risk level  FR: niveau de risque [ m ]
แบน[baēn] (adj) EN: flat ; level ; even  FR: plat ; aplati ; régulier ; uniforme
บินต่ำ[bin tam] (v, exp) EN: fly at a low altitude ; low level flying  FR: voler à basse altitude [ m ]
ชั้น[chan] (n) EN: class ; grade ; level ; rank  FR: classe [ f ] ; rang [ m ] ; niveau [ m ] ; grade [ m ] ; catégorie [ f ]
ชั้นจัตวา[chan jattawā] (n, exp) EN: fourth class ; fouth grade ; fouth level ; fouth rate  FR: quatrième classe [ f ]
ชั้นผู้ใหญ่[chan phūyai] (n, exp) EN: senior level
ชั้นสูง[chan sūng] (adj) EN: advanced ; high level ; upper class ; high class ; higher grade ; superior ; high ranking  FR: avancé ; d'avant garde ; de haut niveau ; de grande qualité ; maximal ; supérieur ; de haut rang
การคัดค้านระดับรัฐ[kān khatkhān radap rat] (n, exp) EN: state-level ban

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
level
levell
levels
level's
leveled
levelers
levelers
leveling
leveling
levelled

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
level
levels
levelled
leveller
levellers
levelling
level-headed

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
水平[shuǐ píng, ㄕㄨㄟˇ ㄆㄧㄥˊ,  ] level (of achievement etc); standard; horizontal #420 [Add to Longdo]
[jí, ㄐㄧˊ, / ] level; grade; rank; step #479 [Add to Longdo]
水准[shuǐ zhǔn, ㄕㄨㄟˇ ㄓㄨㄣˇ,   /  ] level #7,002 [Add to Longdo]
[chǎn, ㄔㄢˇ, / ] level off; root up #9,854 [Add to Longdo]
平缓[píng huǎn, ㄆㄧㄥˊ ㄏㄨㄢˇ,   /  ] level; almost flat; not strongly sloping; fig. moderate; mild-mannered; gentle #24,890 [Add to Longdo]
平仄[píng zè, ㄆㄧㄥˊ ㄗㄜˋ,  ] level and oblique tones (technical term for classical Chinese rhythmic poetry) #58,842 [Add to Longdo]
平声[píng shēng, ㄆㄧㄥˊ ㄕㄥ,   /  ] level or even tone (i.e. the first and second tones of classical Chinese) #81,411 [Add to Longdo]
[shàn, ㄕㄢˋ, ] level spot for sacrifices #284,829 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
標準[ひょうじゅん, hyoujun] TH: เกณฑ์  EN: level

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abstraktionsebene { f }level of abstraction [Add to Longdo]
Bahnübergang { m }level crossing; railroad crossing [ Am. ] [Add to Longdo]
Bekanntheitsgrad { m } (eines Produktes)level of awareness [Add to Longdo]
Ebene { f }; Niveau { n }; Pegel { m }; Stand { m }; Stufe { f }; Höhe { f } | Ebenen { pl }; Niveaus { pl }; Pegel { pl }; Stände { pl }; Stufen { pl }; Höhen { pl }level | levels [Add to Longdo]
Geräuschpegel { m }; Tonstärke { f }level of sound [Add to Longdo]
Höhenlinie { f } [ math. ]level curve [Add to Longdo]
Level { n }level [Add to Longdo]
Niveaugeber { m }level sensor [Add to Longdo]
Niveauschalter { m }level switch [Add to Longdo]
Pegel { m } | absoluter Pegellevel | absolute level [Add to Longdo]
Pegelregelung { f }level control [Add to Longdo]
Strahlenbelastung { f }level of contamination; radioactive contamination [Add to Longdo]
Straßenkreuzung { f }level crossing [Add to Longdo]
Vertrauensniveau { n }level of reliability [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[くらい, kurai] (adv, suf) (1) (orig. from 座居, meaning "seat") throne; crown; (nobleman's) seat; (2) (See 位階) government position; court rank; (3) social standing; rank; class; echelon; rung; (n) (4) grade (of quality, etc.); level; tier; rank; (5) (See 桁・2) digit (e.g. the tens, the hundreds, etc.); place; (6) (See どの位) degree; extent; amount; (P) #116 [Add to Longdo]
[せん, sen] (n, n-suf) (1) line; stripe; stria; (2) line (e.g. telephone line); wire; (3) (See X線) ray (e.g. X-ray); beam; (4) line (e.g. of a railroad); track; route; lane; (5) outline; contours; form; (6) level; (7) division; (8) (See いい線) line (of action); position; approach; policy; principle; (9) (See 線が太い, 線が細い) impression one leaves; air one gives off; (P) #134 [Add to Longdo]
以下(P);已下[いか(P);いげ, ika (P); ige] (n) (1) not exceeding; and downward; ... and below; (2) below (e.g. standard); under (e.g. a level); (3) the below-mentioned; the following; the rest; (P) #313 [Add to Longdo]
[めん, men] (n) (1) face; (2) mask; face guard; (3) { MA } (in kendo) striking the head; (4) surface (esp. a geometrical surface); (5) page; (n, suf) (6) aspect; facet; side; (7) chamfer; (ctr) (8) counter for broad, flat objects, levels or stages, e.g. in a video game; (P) #530 [Add to Longdo]
[だい, dai] (n, n-suf) (1) stand; rack; table; (2) support; (3) belt; (ctr) (4) counter for machines, incl. vehicles; (n) (5) setting (e.g. in jewellery); (n, n-suf, ctr) (6) (See 代・だい・2, 代・だい・6) level (e.g. price level); range (e.g. after physical units); period (of time, e.g. a decade of one's life); (P) #686 [Add to Longdo]
[だん, dan] (n) (1) step; stair; (flight of) steps; (row of) stitches; columns (of print); (2) grade; rank; level; (ctr) (3) counter for breaks in written language (or speech, etc.); (P) #965 [Add to Longdo]
[ほん, hon] (n) (1) court rank; (suf) (2) { Buddh } (sometimes pronounced ぼん, ぽん as a suffix) (See 九品・1) level; grade; (3) { Buddh } chapter; section; volume #1,244 [Add to Longdo]
[ち, chi] (suf) level; value #1,346 [Add to Longdo]
レベル(P);レブル[reberu (P); reburu] (n) (1) level; (2) rebel; (3) revel; (P) #1,731 [Add to Longdo]
標準[ひょうじゅん, hyoujun] (n) standard; level; norm; (P) #1,752 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エントリーレベル[えんとりーれべる, entori-reberu] entry-level [Add to Longdo]
コマンドレベル[こまんどれべる, komandoreberu] command level [Add to Longdo]
システムのエナジーセーブレベル[しすてむ の えなじーせーぶれべる, shisutemu no enaji-se-bureberu] system energy saver level [Add to Longdo]
システム負荷レベル[システムふかレベル, shisutemu fuka reberu] system work load level [Add to Longdo]
データリンクレベル[でーたりんくれべる, de-tarinkureberu] data link level [Add to Longdo]
ハイレベルデータリンク制御手順[ハイレベルデータリンクせいぎょてじゅん, haireberude-tarinku seigyotejun] High-level Data Link Control, HDLC [Add to Longdo]
バッファリングレベル[ばっふぁりんぐれべる, baffaringureberu] buffering level [Add to Longdo]
パッチレベル[ぱっちれべる, pacchireberu] patch level [Add to Longdo]
ピークレベルメータ[ぴーくれべるめーた, pi-kureberume-ta] density meter, peak level meter [Add to Longdo]
モニタのエナジーセーブレベル[もにた の えなじーせーぶれべる, monita no enaji-se-bureberu] display energy saver level [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Level \Lev"el\ (l[e^]v"[e^]l), n. [OE. level, livel, OF. livel,
   F. niveau, fr. L. libella level, water level, a plumb level,
   dim. of libra pound, measure for liquids, balance, water
   poise, level. Cf. {Librate}, {Libella}.]
   1. A line or surface to which, at every point, a vertical or
    plumb line is perpendicular; a line or surface which is
    everywhere parallel to the surface of still water; -- this
    is the true level, and is a curve or surface in which all
    points are equally distant from the center of the earth,
    or rather would be so if the earth were an exact sphere.
    [1913 Webster]
 
   2. A horizontal line or plane; that is, a straight line or a
    plane which is tangent to a true level at a given point
    and hence parallel to the horizon at that point; -- this
    is the apparent level at the given point.
    [1913 Webster]
 
   3. An approximately horizontal line or surface at a certain
    degree of altitude, or distance from the center of the
    earth; as, to climb from the level of the coast to the
    level of the plateau and then descend to the level of the
    valley or of the sea.
    [1913 Webster]
 
       After draining of the level in Northamptonshire.
                          --Sir M. Hale.
    [1913 Webster]
 
       Shot from the deadly level of a gun. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Hence, figuratively, a certain position, rank, standard,
    degree, quality, character, etc., conceived of as in one
    of several planes of different elevation.
    [1913 Webster]
 
       Providence, for the most part, sets us on a level.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
       Somebody there of his own level.   --Swift.
    [1913 Webster]
 
       Be the fair level of thy actions laid
       As temperance wills and prudence may persuade.
                          --Prior.
    [1913 Webster]
 
   5. A uniform or average height; a normal plane or altitude; a
    condition conformable to natural law or which will secure
    a level surface; as, moving fluids seek a level.
    [1913 Webster]
 
       When merit shall find its level.   --F. W.
                          Robertson.
    [1913 Webster]
 
   6. (Mech. & Surv.)
    (a) An instrument by which to find a horizontal line, or
      adjust something with reference to a horizontal line.
    (b) A measurement of the difference of altitude of two
      points, by means of a level; as, to take a level.
      [1913 Webster]
 
   7. A horizontal passage, drift, or adit, in a mine.
    [1913 Webster]
 
   {Air level}, {a spirit level}. See {Spirit level} (below).
 
   {Box level}, a spirit level in which a glass-covered box is
    used instead of a tube.
 
   {Carpenter's level}, {Mason's level}, either the plumb level
    or a straight bar of wood, in which is imbedded a small
    spirit level.
 
   {Level of the sea}, the imaginary level from which heights
    and depths are calculated, taken at a mean distance
    between high and low water.
 
   {Line of levels}, a connected series of measurements, by
    means of a level, along a given line, as of a railroad, to
    ascertain the profile of the ground.
 
   {Plumb level}, one in which a horizontal bar is placed in
    true position by means of a plumb line, to which it is at
    right angles.
 
   {Spirit level}, one in which the adjustment to the horizon is
    shown by the position of a bubble in alcohol or ether
    contained in a nearly horizontal glass tube, or a circular
    box with a glass cover.
 
   {Surveyor's level}, a telescope, with a spirit level
    attached, and with suitable screws, etc., for accurate
    adjustment, the whole mounted on a tripod, for use in
    leveling; -- called also {leveling instrument}.
 
   {Water level}, an instrument to show the level by means of
    the surface of water in a trough, or in upright tubes
    connected by a pipe.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Level \Lev"el\, v. t. [imp. & p. p. {Leveled} (-[e^]ld) or
   {Levelled}; p. pr. & vb. n. {Leveling} or {Levelling}.]
   1. To make level; to make horizontal; to bring to the
    condition of a level line or surface; hence, to make flat
    or even; as, to level a road, a walk, or a garden.
    [1913 Webster]
 
   2. To bring to a lower level; to overthrow; to topple down;
    to reduce to a flat surface; to lower.
    [1913 Webster]
 
       And their proud structures level with the ground.
                          --Sandys.
    [1913 Webster]
 
       He levels mountains and he raises plains. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To bring to a horizontal position, as a gun; hence, to
    point in taking aim; to aim; to direct.
    [1913 Webster]
 
       Bertram de Gordon, standing on the castle wall,
       leveled a quarrel out of a crossbow. --Stow.
    [1913 Webster]
 
   4. Figuratively, to bring to a common level or plane, in
    respect of rank, condition, character, privilege, etc.;
    as, to level all the ranks and conditions of men.
    [1913 Webster]
 
   5. To adjust or adapt to a certain level; as, to level
    remarks to the capacity of children.
    [1913 Webster]
 
       For all his mind on honor fixed is,
       To which he levels all his purposes. --Spenser.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Level \Lev"el\ (l[e^]v"[e^]l), a.
   1. Even; flat; having no part higher than another; having, or
    conforming to, the curvature which belongs to the
    undisturbed liquid parts of the earth's surface; as, a
    level field; level ground; the level surface of a pond or
    lake.
    [1913 Webster]
 
       Ample spaces o'er the smooth
       And level pavement.          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Coinciding or parallel with the plane of the horizon;
    horizontal; as, the telescope is now level.
    [1913 Webster]
 
   3. Even with anything else; of the same height; on the same
    line or plane; on the same footing; of equal importance;
    -- followed by with, sometimes by to.
    [1913 Webster]
 
       Young boys and girls
       Are level now with men; the odds is gone. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Everything lies level to our wish.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Straightforward; direct; clear; open.
    [1913 Webster]
 
       A very plain and level account.    --M. Arnold.
    [1913 Webster]
 
   5. Well balanced; even; just; steady; impartial; as, a level
    head; a level understanding. [Colloq.] " A level
    consideration." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. (Phonetics) Of even tone; without rising or falling
    inflection. --H. Sweet.
    [1913 Webster]
 
   {Level line} (Shipbuilding), the outline of a section which
    is horizontal crosswise, and parallel with the rabbet of
    the keel lengthwise.
 
   {Level surface} (Physics), an equipotential surface at right
    angles at every point to the lines of force.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Level \Lev"el\, v. i.
   1. To be level; to be on a level with, or on an equality
    with, something; hence, to accord; to agree; to suit.
    [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       With such accommodation and besort
       As levels with her breeding.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To aim a gun, spear, etc., horizontally; hence, to aim or
    point a weapon in direct line with the mark; fig., to
    direct the eye, mind, or effort, directly to an object;
    as, he leveled a gun at the bandit and fired.
    [1913 Webster]
 
       The foeman may with as great aim level at the edge
       of a penknife.            --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The glory of God and the good of his church . . .
       ought to be the mark whereat we also level.
                          --Hooker.
    [1913 Webster]
 
       She leveled at our purposes.     --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 level
   adj 1: having a surface without slope, tilt in which no part is
       higher or lower than another; "a flat desk"; "acres of
       level farmland"; "a plane surface"; "skirts sewn with
       fine flat seams" [syn: {flat}, {level}, {plane}]
   2: not showing abrupt variations; "spoke in a level voice"; "she
     gave him a level look"- Louis Auchincloss [syn: {level},
     {unwavering}]
   3: being on a precise horizontal plane; "a billiard table must
     be level"
   4: oriented at right angles to the plumb; "the picture is level"
   5: of the score in a contest; "the score is tied" [syn:
     {tied(p)}, {even}, {level(p)}]
   n 1: a position on a scale of intensity or amount or quality; "a
      moderate grade of intelligence"; "a high level of care is
      required"; "it is all a matter of degree" [syn: {degree},
      {grade}, {level}]
   2: a relative position or degree of value in a graded group;
     "lumber of the highest grade" [syn: {grade}, {level}, {tier}]
   3: a specific identifiable position in a continuum or series or
     especially in a process; "a remarkable degree of frankness";
     "at what stage are the social sciences?" [syn: {degree},
     {level}, {stage}, {point}]
   4: height above ground; "the water reached ankle level"; "the
     pictures were at the same level"
   5: indicator that establishes the horizontal when a bubble is
     centered in a tube of liquid [syn: {level}, {spirit level}]
   6: a flat surface at right angles to a plumb line; "park the car
     on the level" [syn: {horizontal surface}, {level}]
   7: an abstract place usually conceived as having depth; "a good
     actor communicates on several levels"; "a simile has at least
     two layers of meaning"; "the mind functions on many strata
     simultaneously" [syn: {level}, {layer}, {stratum}]
   8: a structure consisting of a room or set of rooms at a single
     position along a vertical scale; "what level is the office
     on?" [syn: {floor}, {level}, {storey}, {story}]
   v 1: aim at; "level criticism or charges at somebody"
   2: tear down so as to make flat with the ground; "The building
     was levelled" [syn: {level}, {raze}, {rase}, {dismantle},
     {tear down}, {take down}, {pull down}] [ant: {erect}, {put
     up}, {raise}, {rear}, {set up}]
   3: make level or straight; "level the ground" [syn: {flush},
     {level}, {even out}, {even}]
   4: direct into a position for use; "point a gun"; "He charged
     his weapon at me" [syn: {charge}, {level}, {point}]
   5: talk frankly with; lay it on the line; "I have to level with
     you"
   6: become level or even; "The ground levelled off" [syn:
     {level}, {level off}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Level /lɛvl/ 
  level

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top