ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flavour

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flavour-, *flavour*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flavour(vt) ปรุงรส, See also: ชูรส, แต่งกลิ่น, แต่งรส, Syn. season, spice, infuse
flavour(n) รสชาติ, See also: กลิ่น, รส, Syn. taste, aroma, gusto
flavour(n) ใจความ, See also: แก่นสาร, จุดสำคัญ, Syn. essence, character, feel
flavour with(phrv) มีรสชาติของ
flavour with(phrv) ทำให้น่าสนใจด้วยการเพิ่ม, See also: เพิ่มรสชาติด้วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flavour(เฟล'เวอะ) n. รส, กลิ่น, รสชาติ, รสนิยม, สารที่ให้กลิ่นหรือรสดังกล่าว, ลักษณะเฉพาะของบางอย่าง. vt. ให้กลิ่น, แต่งกลิ่น, ปรุงรส., Syn. taste
flavouring(เฟล'เวอริง) n. สิ่งที่ให้กลิ่น, สิ่งปรุงรส, ของชูรส

English-Thai: Nontri Dictionary
flavour(n) รสชาติ, กลิ่น, รสนิยม
flavour(vt) ทำให้มีรส, ปรุงแต่ง, แต่งกลิ่น, ทำให้มีกลิ่น
flavouring(n) เครื่องปรุง, เครื่องชูรส

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flavoursสารแต่งกลิ่นรส [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Doesn't the eastern flavour come expensive?ได้รสชาติตะวันออก ค่อนข้างแพงมา? Help! (1965)
- A Colombian mammoth. The flavour is immaterial.โคลอมเบี้ยน แมมมอธ \ พันธุ์ไหนก็ช่างเถอะ Episode #2.6 (2008)
Calibrating flavour panel.เปิดแผงควบคุมรสชาติ.. Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
Now, is that the one with Madonna? It's got that lovely Latin flavour to it?ตอนนี้เป็นที่หนึ่งที่มีมาดอนน่า มันมีรสชาติที่น่ารักละตินไปได้หรือไม One Chance (2013)
I had every flavour of Cheerio you can imagine.ฉันได้แอ้มสาวเชียร์ริโอทุกคนเท่าที่นายจะจินตนาการได้ Sadie Hawkins (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
flavourIndia has a cuisine rich in regional flavour.
flavourIt also has a strong flavour, and adds depth to Chinese food such as soups and stir-fries.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รสชาติ(n) taste, See also: flavour, savour, Syn. รส, Example: การปรุงอาหารด้วยเครื่องปรุงบางชนิดจะทำให้รสชาติของอาหารเปลี่ยนไปได้
ชูรส(n) flavour, See also: seasoning powder, Syn. ผงชูรส, Example: บางคนนิยมใช้น้ำตาลแทนชูรส, Thai Definition: เกลือกรดชนิดหนึ่งชื่อโซเดียมไฮโดรเจนกลูทาเมต หรือโมโนโซเดียมกลูทาเมต มีสูตร HOOC. (CH2)2. CH(NH2). COONa ลักษณะเป็นผลึกสีขาว ใช้ประโยชน์ในการชูรสอาหาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อรรถรส[attharot] (n) EN: flavour = flavor (Am.) ; feeling ; aesthetic quality ; beautiful wording
ชูรส[chūrot] (n) EN: flavouring = flavoring (Am.) ; seasoning
เข้มข้น[khemkhon] (v) EN: be full-flavoured ; be rich ; be strong
เครื่องปรุง[khreūangprung] (n) EN: ingredient ; seasoning ; condiment ; flavouring  FR: ingrédient [ m ]
เครื่องปรุงอาหาร[khreūangprung āhān] (n) EN: condiment ; seasoning ; flavouring  FR: condiment [ m ]
เครื่องปรุงรส[khreūangprung rot] (n) EN: seasoning ; relish ; condiment ; flavouring ; flavour enhancer  FR: assaisonnement [ m ] ; condiment [ m ]
ลอง[løng] (v) EN: taste ; try the flavour  FR: goûter
น่ากิน[nākin] (adj) EN: appetizing ; palatable; tasty ; flavourful ; delectable  FR: appétissant
ปรุง[prung] (v) EN: season ; flavour  FR: assaisonner ; accomoder
ปรุงอาหาร[prung āhān] (v, exp) EN: season food ; make food tasty ; flavour  FR: assaisonner un plat

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flavour (v) flˈɛɪvər (f l ei1 v @ r)
flavours (v) flˈɛɪvəz (f l ei1 v @ z)
flavoured (v) flˈɛɪvəd (f l ei1 v @ d)
flavouring (v) flˈɛɪvərɪŋ (f l ei1 v @ r i ng)
flavourings (n) flˈɛɪvərɪŋz (f l ei1 v @ r i ng z)
flavourless (j) flˈɛɪvələs (f l ei1 v @ l @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geschmacksverstärker { m }flavour enhancer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[み, mi] (adj-na, n) (1) flavor; flavour; taste; (2) charm; style; (3) experience; (adj-na) (4) (See 味な) smart; clever; witty; strange; (P) #3,646 [Add to Longdo]
濃い[こい, koi] (adj-i) (1) deep (colour); dark; (2) strong (flavour, smell, etc.); (3) thick (consistency); dense; (4) strong (possibility, etc.); (5) thick (i.e. "as thick as thieves"); close; deep (love, etc.); (P) #13,250 [Add to Longdo]
一味[ひとあじ, hitoaji] (adv, n) unique or peculiar flavor (flavour) #13,879 [Add to Longdo]
匂い(P);臭い;匂(io)[におい, nioi] (n) (1) (臭い usu. has a negative connotation) odour; odor; scent; smell; stench; (2) aura; whiff; smacks of ...; sense; flavour; flavor; (P) #15,045 [Add to Longdo]
風味[ふうみ, fuumi] (n) taste; flavor; flavour; (P) #15,209 [Add to Longdo]
醍醐[だいご, daigo] (n) { Buddh } (See 五味・2) ghee (held to be the greatest of all flavours); the ultimate truth of Buddhism; nirvana #16,308 [Add to Longdo]
調味[ちょうみ, choumi] (n, vs) seasoning; flavoring; flavouring #16,587 [Add to Longdo]
加減[かげん, kagen] (n, adj-na) (1) addition and subtraction; (2) allowance for; (3) degree; extent; measure; (4) condition; state of health; (5) seasoning; flavor; flavour; moderation; adjustment; (6) influence (of the weather); (7) chance; (P) #16,868 [Add to Longdo]
あられ[arare] (n) (See 霰餅) roasted mochi pieces (usu. flavoured with soy sauce, or sweetened with sugar, etc.) [Add to Longdo]
うま味調味料;旨み調味料;旨味調味料[うまみちょうみりょう, umamichoumiryou] (n) flavour enhancer (e.g. MSG); flavor enhancer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flavor \Fla"vor\, n. [OF. fleur, flaur (two syllables), odor,
   cf. F. fleurer to emit an odor, It. flatore a bad odor, prob.
   fr. L. flare to bow, whence the sense of exhalation. Cf.
   {Blow}.] [Written also {flavour}.]
   1. That quality of anything which affects the smell; odor;
    fragrances; as, the flavor of a rose.
    [1913 Webster]
 
   2. That quality of anything which affects the taste; that
    quality which gratifies the palate; relish; zest; savor;
    as, the flavor of food or drink.
    [1913 Webster]
 
   3. That which imparts to anything a peculiar odor or taste,
    gratifying to the sense of smell, or the nicer perceptions
    of the palate; a substance which flavors.
    [1913 Webster]
 
   4. That quality which gives character to any of the
    productions of literature or the fine arts.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 flavour \flavour\ v. t.
   same as {flavor}, v. and n.. [Chiefly Brit.]
 
   Syn: season, flavor, give flavor.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flavour
   n 1: the general atmosphere of a place or situation and the
      effect that it has on people; "the feel of the city excited
      him"; "a clergyman improved the tone of the meeting"; "it
      had the smell of treason" [syn: {spirit}, {tone}, {feel},
      {feeling}, {flavor}, {flavour}, {look}, {smell}]
   2: (physics) the six kinds of quarks [syn: {flavor}, {flavour}]
   3: the taste experience when a savoury condiment is taken into
     the mouth [syn: {relish}, {flavor}, {flavour}, {sapidity},
     {savor}, {savour}, {smack}, {nip}, {tang}]
   v 1: lend flavor to; "Season the chicken breast after roasting
      it" [syn: {season}, {flavor}, {flavour}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top