ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
60 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -甲-, *甲*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[甲, jiǎ, ㄐㄧㄚˇ] armor, shell; fingernails; 1st heavenly stem
Radical: Decomposition: 冂 (jiōng ㄐㄩㄥ) 
Etymology: [] ,  Rank: 1,106

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiǎ, ㄐㄧㄚˇ, ] armor; first of 10 heavenly trunks 十天干; first in order; letter "A" or roman "I" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; first party (in legal contract, usually written 方, as opposed to second party 乙方); methyl, #1,484 [Add to Longdo]
[zhī jia, ㄓ ㄐㄧㄚ˙, ] fingernail, #8,541 [Add to Longdo]
状腺[jiǎ zhuàng xiàn, ㄐㄧㄚˇ ㄓㄨㄤˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] thyroid gland, #10,304 [Add to Longdo]
[jiǎ jí, ㄐㄧㄚˇ ㄐㄧˊ, / ] grade A, #11,075 [Add to Longdo]
[jiǎ quán, ㄐㄧㄚˇ ㄑㄩㄢˊ, ] formaldehyde (HCHO), #11,590 [Add to Longdo]
[zhuāng jiǎ, ㄓㄨㄤ ㄐㄧㄚˇ, / ] vehicle armor, #13,785 [Add to Longdo]
[mǎ jiǎ, ㄇㄚˇ ㄐㄧㄚˇ, / ] corset, #14,487 [Add to Longdo]
[jiǎ chún, ㄐㄧㄚˇ ㄔㄨㄣˊ, ] methyl alcohol; methanol CH3OH; wood alcohol; wood spirit, #15,994 [Add to Longdo]
[jiǎ jī, ㄐㄧㄚˇ ㄐㄧ, ] methyl group CH3- (chem.), #16,849 [Add to Longdo]
[jiǎ bǎn, ㄐㄧㄚˇ ㄅㄢˇ, ] deck (of a boat etc), #18,431 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[かぶとむし, kabutomushi] (n) ตัวด้วง
状腺[こうじょうせん, koujousen] (n) ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง
状腺[こうじょうせん, koujousen] (n) ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง
状腺[こうじょうせん, koujousen] (n) ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง
状腺[こうじょうせん, koujousen] (n) ต่อมไทรอยด์

Japanese-English: EDICT Dictionary
[こう, kou] (n) treble range (in Japanese music); high note [Add to Longdo]
[こう, kou] (n) (See 十干) first sign of the Chinese calendar [Add to Longdo]
[こう, kou] (n) (1) carapace; shell; (2) 1st in rank; grade A; (3) instep; back of hand; (4) the A party (e.g. in a contract); the first party; (P) [Add to Longdo]
と乙[こうとおつ, koutootsu] (exp) the former and the latter; A and B [Add to Longdo]
の薬は乙の毒[こうのくすりはおつのどく, kounokusurihaotsunodoku] (exp) One man's meat is another man's poison; lit [Add to Longdo]
烏賊;イカ[こういか(烏賊);こうイカ(イカ);コウイカ, kouika ( kabuto ika ); kou ika ( kabuto ika ); kouika] (n) golden cuttlefish (Sepia esculenta); cuttlefish (any species in the family Sepiidae) [Add to Longdo]
[こうおつ, kouotsu] (n) (1) A and B; excellent and good; similarity; (2) discrimination; discernment; distinction; (3) first and second parties (in legal contexts); (P) [Add to Longdo]
乙付け難い;乙付けがたい;乙つけがたい[こうおつつけがたい, kouotsutsukegatai] (exp) it is difficult to say which of the two is better [Add to Longdo]
乙丙[こうおつへい, kouotsuhei] (n) ABC; 1, 2 and 3 [Add to Longdo]
乙丙丁[こうおつへいてい, kouotsuheitei] (n) A, B, C and D; first, second, third and fourth [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You make life worth living.あなたのお陰で私は生き斐を感じます。
A man was complaining of something in a sharp voice.ある男が高い声で何か不平を言っていた。
My husband isn't quite the provider he should be.うちの亭主は斐性がない。
Sending manuscript after manuscript paid off. A magazine finally published my work.この間投稿した記事がやっと雑誌に載ったんだよ。頑張って出し続けた斐があったよ。
This car isn't worth repairing.この車は直しても斐が無い。
Any result obtained through the execution of the Commissioned Business shall belong to each party hereto.乙が受託業務の実施により得た成果は、乙双方に帰属するものとする。
Experience without learning is better than learning without experience.亀のより年の功。
One man's meat is another man's poison. [Proverb]の食物は乙の毒。
It is an ill wind that blows nobody good. [Proverb]の損は乙の得。 [Proverb]
One man's medicine is another man's poison. [Proverb]の薬は乙の毒。 [Proverb]
Work like a bee.斐しく働く。
Because of disaffection with her good-for-nothing husband.斐性のない夫に愛想を尽かして。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-Bosun, flash the alert. BOSUN:[JA] - 板長 アーライトを用意 Forbidden Planet (1956)
D.C., Bosun.[JA] Cだ板長! Forbidden Planet (1956)
-Bosun. BOSUN:[JA] - 板長 Forbidden Planet (1956)
Nail polish?[CN] 指油? The Lost Reindeer (2013)
Two armored vehicles just arrived.[JA] 2台の装車がちょうど到着した La Grande Vadrouille (1966)
I had a manicure, too.[CN] 我還修了指. Grand Hotel (1932)
Oh, groping about in the cellar, like an angry old beetle.[CN] 像个虫 一样在地下室里到处找呢 Cavalcade (1933)
All hands on deck![CN] 所有人到板上集合! Battleship Potemkin (1925)
Just eat your food![CN] 用指刀削苹果也罢 Episode #1.8 (2004)
Bassington studies his fingernails like a man of the world, crosses to left.[CN] 巴星顿认真的看着自己的指 把手移到左边 Design for Living (1933)
ADAMS: Bosun.[JA] - 板長 Forbidden Planet (1956)
-Bosun...[JA] - 板長・・・ Forbidden Planet (1956)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[こう, kou] HOHE_STIMME [Add to Longdo]
[こう, kou] A, (Nr.)1 (in einer Reihe);, MUSCHELSCHALE, SCHILDKROETENPANZER [Add to Longdo]
[こうおつ, kouotsu] A_und_B, Unterschied, Abstufung [Add to Longdo]
乙丙[こうおつへい, kouotsuhei] A,B,C;, (Nr.) 1,2,3 [Add to Longdo]
[こうはん, kouhan] Schiffsdeck [Add to Longdo]
[こうはん, kouhan] Schiffsdeck [Add to Longdo]
状腺[こうじょうせん, koujousen] Schilddruese [Add to Longdo]
[こうしゅ, koushu] Klasse_A, erste_Klasse, erste_Wahl [Add to Longdo]
[こうてつ, koutetsu] Panzer, Panzerplatte [Add to Longdo]
高い[かんだかい, kandakai] gellend, schrill [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top