ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inspirit

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inspirit-, *inspirit*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inspirit(vt) ก่อให้จิตวิญญาณหรือชีวิตเข้าไปใน, See also: ทำให้มีชีวิต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inspirit(อินสเพอ'ริท) vt. ก่อให้จิตวิญญาณหรือชีวิตเข้าไปใน, ทำให้มีชีวิต., See also: inspiritingly adv. inspiritment n., Syn. enliven

English-Thai: Nontri Dictionary
inspirit(vt) ทำให้มีใจ, แนะนำ, ดลใจ, กระตุ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ย้อมใจ[yømjai] (v) EN: encourage ; embolden ; inspirit ; be animate ; hearten ; impel ; rouse ; cheer ; influence ; induce

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inspirit \In*spir"it\, v. t. [imp. & p. p. {Inspirited}; p. pr.
   & vb. n. {Inspiriting}.]
   To infuse new life or spirit into; to animate; to encourage;
   to invigorate.
   [1913 Webster]
 
      The courage of Agamemnon is inspirited by the love of
      empire and ambition.           --Pope.
 
   Syn: To enliven; invigorate; exhilarate; animate; cheer;
     encourage; inspire.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inspirit
   v 1: infuse with spirit; "The company spirited him up" [syn:
      {spirit}, {spirit up}, {inspirit}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top