ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wildly

W AY1 L D L IY0   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wildly-, *wildly*, wild
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wildly[ADV] อย่างรีบเร่ง, Syn. hastily, rashly, violently, uncontrollably

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And all the human beans would be rummaging and whiffling for the giant what you saw, and getting wildly excited.แล้วพวกมนุษย์จะแตกตื่น ออกตามล่ายักษ์ที่เธอเห็น ตื่นเต้นกันยกใหญ่ The BFG (2016)
And as fun as it is to watch pompous, dumb Wall Streeters be wildly wrong, and you are wrong, sir,และเป็นความสนุกสนานใน ขณะที่มันคือการดูขี้โอ่ ใบ้กำแพงถนนers จะผิดอย่าง รุนแรง และคุณจะไม่ถูกต้องครับ The Big Short (2015)
But Patterson's results on the lead content of the same grains were wildly inconsistent.แต่ผลการแพตเตอร์สันใน เนื้อหาที่นำของเมล็ดเดียวกัน เป็นที่ไม่สอดคล้องกันอย่างดุเดือด The Clean Room (2014)
I'm wildly expensive.ข้าน้อยแพงนะ Two Swords (2014)
Well, that is wildly inappropriate.ผมปลื้มอยู่หรอกนะครับคุณผู้หญิง The Midnight Ride (2013)
The details, the personality, they're all wildly specific and impossibly thorough.รายละเอียดต่างๆ ตัวตนที่เค้าระบุได้ ทั้งมดที่เขาว่ามามันช่างจำเพาะเจาะจง Blood Moon (2013)
Gay rights has been my top issue, even though it makes me wildly unpopular with my distinguished colleagues.สิทธิของเกย์เป็นสิ่งที่ผมสนใจที่สุด ถึงแม้มันจะเป็นสิ่งที่ทำให้ผมโด่งดัง ในหมู่เพื่อนฝูง Wonder-ful (2013)
That is wildly unfair!ไม่ยุติธรรมเลยนะ! August: Osage County (2013)
You good? If only the circumstances had been wildly different.คุณไม่เป็นไรนะ ฉันอยากให้สถานการณ์มันต่างออกไปจากนี้จริงๆ New Car Smell (2012)
Well, that is wildly improbable.นั่นมันไม่น่าจะเป็นไปได้ The Limey (2012)
I think we have wildly different dictionaries.ผมว่าเราคงเข้าใจกันคนละความหมายแล้วล่ะ The Hard Drive (2012)
Yeah, no, that's a great idea, wildly attacking him with some rusty shears is way less messy than shooting him.ใช่ เธอพูดถูก เป็นความคิดที่เยี่ยมเลย การทำร้ายเขาด้วยกรรไกรตัดหญ้า ที่ขึ้นสนิม มันวุ่นวายน้อยกว่า การยิงเขาซะอีก It's My Party and I'll Die If I Want to (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wildlyDon't run about wildly in the room.
wildlyI felt my heart beating wildly.
wildlyLinda was wildly excited to learn that her aunt Nancy was coming to visit her.
wildlySuddenly the horse began to run about wildly.
wildlyThe consumer price index has been fluctuating wildly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คะนอง[ADV] impetuously, See also: wildly, spiritedly, dashingly, Syn. คึก, ลำพอง, Example: ชายชรานึกถึงครั้งที่เป็นหนุ่มแน่นและท่องเที่ยวอย่างคะนอง, Thai definition: ซึ่งแสดงอาการอย่างคึกลำพอง
ลำพอง[ADV] impetuously, See also: wildly, spiritedly, dashily, Syn. คึก, คะนอง, ฮึกเหิม, ฮึกห้าว, Example: นักเลงเดินเข้ามาอย่างลำพองไม่กลัวใครหน้าไหนทั้งนั้น, Thai definition: ซึ่งแสดงอาการอย่างคึกลำพอง
เป็นบ้าเป็นหลัง[ADV] seriously, See also: wildly, madly, extremely, very, heavily, Syn. หนักหน่วง, รุนแรง, เอาจริงเอาจัง, Example: เขาทำงานอย่างเป็นบ้าเป็นหลัง
สะบั้น[ADV] wildly, See also: extremely, Syn. มาก, แรงมาก, หนัก, Example: เขาเล่นดนตรีได้มันสะบั้นหั่นแหลกเลย
ตึงตัง[ADV] loudly, See also: wildly, boisterously, nosily, Syn. เอะอะตึงตัง, Example: ลมบนปะทะกันตึงตังเหมือนเสียงฟ้าร้อง, Thai definition: เสียงเอะอะ, เสียงดังอย่างของหนักๆ ตกลงบนพื้นหลายๆ ครั้ง
เตลิด[ADV] wildly, See also: helter-skelter, in disorder, Syn. กระเจิดกระเจิง, เพริด, เตลิดเปิดเปิง, Example: เขาไม่เคยเห็นนาฬิกาชนิดนี้มาก่อนเลย จนทำให้คิดเตลิดไปไกลว่ามันจะต้องเป็นนาฬิกาที่มีราคาแพง, Thai definition: แตกเพ่นพ่านไป
เตลิดเปิดเปิง[ADV] wildly, See also: helter-skelter, in disorder, Syn. เตลิด, กระเจิดกระเจิง, Example: เมื่อมันเห็นว่าตนสู้ไม่ได้ มันก็ต้องหนีเตลิดเปิดเปิงเอาตัวรอดไปเพื่อหาที่อยู่ใหม่, Thai definition: กระเจิดกระเจิงโดยไร้จุดหมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาละวาด[v.] (ālawāt) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; bully ; bluster   FR: semer le désordre
ลำพอง[adv.] (lamphøng) EN: impetuously ; wildly ; spiritedly ; dashily   
เป็นบ้าเป็นหลัง[adv.] (pen bā pen lang) EN: seriously ; wildly ; madly ; extremely ; very ; heavily   
พล่าน[adv.] (phlān) EN: excitedly ; turbulently ; wildly ; restlessly ; restively ; agitatedly   
แรงมาก[X] (raēng māk) EN: wildly   

CMU English Pronouncing Dictionary
WILDLY    W AY1 L D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wildly    (a) wˈaɪldliː (w ai1 l d l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
狂喜乱舞[きょうきらんぶ, kyoukiranbu] (n,vs) boisterous dance; dancing wildly [Add to Longdo]
散らす[ちらす, chirasu] (v5s,vt) (1) to scatter; to cause a shower of; (2) to disperse; to distribute; to spread; (3) to resolve (a symptom, condition, etc.); to relieve; to get rid of; to cure; (4) (as 気を散らす, etc.) (See 気を散らす) to distract; to divert; (suf,v5s) (5) (after the -masu stem of a verb) to do ... wildly (i.e. disorderly or frequently); to do ... all over the place; (P) [Add to Longdo]
熱狂的[ねっきょうてき, nekkyouteki] (adj-na) wildly enthusiastic; crazy (about something) [Add to Longdo]
暴走[ぼうそう, bousou] (n,vs) running wildly; reckless driving; runaway; rampage; (P) [Add to Longdo]
盲射[もうしゃ, mousha] (n,vs) shooting wildly [Add to Longdo]
乱れ飛ぶ[みだれとぶ, midaretobu] (v5b,vi) to fly wildly about [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wildly \Wild"ly\, adv.
   In a wild manner; without cultivation; with disorder; rudely;
   distractedly; extravagantly.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wildly
   adv 1: to an extreme or greatly exaggerated degree; "the
       storyline is wildly unrealistic"
   2: in an uncontrolled or unrestrained manner; "He gesticulated
     wildly"
   3: with violent and uncontrollable passion; "attacked wildly,
     slashing and stabbing over and over"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top