ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sad

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sad-, *sad*, sa
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
accreditation (of an ambassador)(n) การแต่งตั้ง (ทูต)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sad(adj) เศร้า, See also: ทุกข์, เสียใจ, Syn. unhappy, sorry, sorrowful
sad(adj) (สี) ทึม, See also: หม่น, มอๆ
sadhu(n) พราหมณ์หรือพระ (ในศาสนาฮินดู)
sadly(adv) อย่างเศร้าใจ
sadly(adv) อย่างเสียใจ, See also: อย่างเศร้าสร้อย
sadden(vi) เสียใจ, Syn. depress
sadden(vt) ทำให้เสียใจ, Syn. oppress, discourage, depress
saddle(n) อานม้า, See also: อาน, อานจักรยาน, Syn. seat, montura
saddle(n) เนื้อส่วนสันหลัง
saddle(vt) ใส่อาน (เช่น ใส่อานม้า)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sad(แซด) adj. เสียใจ, เศร้า, เศร้าโศก, สลดใจ, ตรอมใจ, โทมนัส, ทำให้เสียใจ, (สี) มืดหรือมัว, เลว., Syn. sorrowful
sadden(แซด'เดิน) vt., vi. ทำให้เสียใจ, กลายเป็นเสียใจ., See also: saddeningly adv.
saddle(แซด'เดิล) n. อาน, สันเขา, สันหนังสือ, ส่วนหลังของเป็ดไก่ vt., vi. ใส่อาน, บรรทุก -Phr. (in the saddle ในตำแหน่งที่มีอำนาจ)
sadism(แซด'ดิสซึม) n. การวิปริตที่มีความสุขใจทางกำหนัดจากการทรมานกายหรือจิตใจผู้อื่น, การมีสุขที่ได้กระทำการโหดร้าย., See also: sadist n. sadistic adj. sadistically adv.
sadness(แซด'นิส) n. ความเสียใจ, ความเศร้าโศก, ความโทมนัส, ความสลดใจ, Syn. sorrow
ambassador(แอมแบส' ซะดอร์) n. เอกอัครราชทูต. ambassadorial adj. ambassadorship n., Syn. embassdor, envoy, minister
ambassador-at-large(แอมแบล' ชะดอร์ แอทลาร์จ) n., (pl. ambassadors-at-large) ฑูตที่ไม่มีตำแหน่งเฉพาะ
ambassadress(แอมแบส' ซะดริส) n. เอกอัครราชฑูตหญิง, ภรรยาเอกอัครราชทูต (female)
crusade(ครูเซด') n. สงครามศาสนา, สงครามศาสนาในศตวรรษที่ 11, 12, 13 ระหว่างทหารคริสเตียนกับทหารมุสลิม, การปราบปราม vi. ทำสงครามครูเสด, ปราบปราม
disadvantage(ดิสอัดแวน'ทิจฺ) n. ความเสียเปรียบ, ข้อเสียเปรียบ, ข้อเสียหาย, ความเสียหาย, ความเป็นเบี้ยล่าง. vt. ทำให้เสียเปรียบ, ทำให้เป็นเบี้ยล่าง, Syn. damage, loss, injury

English-Thai: Nontri Dictionary
sad(adj) เสียใจ, เศร้าใจ, โศกเศร้า, ตรอมใจ
sadden(vi, vt) เสียใจ, เศร้าใจ, โศกเศร้า, สลดใจ
saddle(n) อานรถ, อานม้า, สันหนังสือ, สันเขา, สันหลัง
saddle(vt) ผูกอาน, ใส่อาน
saddler(n) คนทำอานม้า, คนขายอานม้า
sadist(n) คนซาดิสซ์
sadness(n) ความเสียใจ, ความเศร้าใจ, ความโทมนัส, ความโศกเศร้า
ambassador(n) ทูต, เอกอัครราชทูต
Crusade(n) สงครามศาสนา, สงครามครูเสด
crusader(n) ผู้ทำสงครามศาสนา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
saddle๑. อานม้า๒. อวัยวะรูปอานม้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
saddle๑. ช่องสันเขา๒. ทางแร่รูปอานม้า [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
saddle nose; nose, saddle-back; nose, swaybackจมูกแฟบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
saddle pointจุดอานม้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
saddle reef; saddle veinทางแร่รูปอานม้า [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
saddle vein; saddle reefทางแร่รูปอานม้า [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
saddle-back nose; nose, saddle; nose, swaybackจมูกแฟบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sadismการกระทำทารุณทางเพศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sadnessความเศร้า [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
saddlerผู้ขายอุปกรณ์เครื่องหนัง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, it's sad Aladdin's hit the bottom He's become a one-man rise in crimeเขากลายเป๋น ชายผู้เติบโตท่ามกลางอาชญากรรม Aladdin (1992)
You know this girl? Sadly, yes. She is my sister.น่าเศร้าใจ ใช่แล้ว เธอเป็นน้องสาวของข้าเอง เธอเป็นบ้านิดหน่อยน่ะ Aladdin (1992)
What do you mean? Sadly, the boy's sentence has already been carried out.น่าเศร้า การตัดสินโทษของเด็กนั่นออกมาแล้ว Aladdin (1992)
It's a rough journey and a sad heart to travel it.เป็นการเดินทางที่ยากลำบาก พร้อมกับหัวใจอันหนักอึ้ง Wuthering Heights (1992)
This young lady is looking sadly the worse for a change in circumstance.สตรีสาวผู้นี้ ดูเปลี่ยนไปในทางที่เลวยิ่ง Wuthering Heights (1992)
Were you sad when she died?เธอเศร้ามาก ตอนมันตาย The Cement Garden (1993)
'Take away my sadness' 'Take away my fears"จาไมก้า พฤษจิกายน 1987 Cool Runnings (1993)
Please don't be sad for me.อย่าเสียใจเพราะฉันเลยนะ. Hocus Pocus (1993)
How sad, how very sad too late to meet their mother now she no longer in this world.น่าเศร้า น่าเศร้าจริงๆ... สายเกินไปที่จะได้พบกับแม่ของพวกเขา... ตอนนี้เธอไม่ได้อยู่ในโลกนี้อีกแล้ว The Joy Luck Club (1993)
How sad they must've been when you told them Mom died.พวกเขาจะเศร้าขนาดไหน เมื่อตอนที่พวกป้าบอกเขาว่าแม่เสียแล้ว The Joy Luck Club (1993)
It's so sad for those babies.มันช่างน่าเศร้าสำหรับเด็กพวกนั้นนัก The Joy Luck Club (1993)
She often seemed scared and sad.เธอมักจะดูหวาดกลัวแล้วก็เศร้า The Joy Luck Club (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sadAfter a while the little black rabbit sat down, and looked very sad.
sadAfter a while the little black rabbit stopped eating and sat down, and looked very sad.
sadAgain his father insisted on another private conversation and broke the sad news.
sadAll love and sadness melt in my heart.
sadAll Sadako could do now was to make paper cranes and hope for a miracle.
sadAnd the little black rabbit never looked sad again.
sadA sad accident took place yesterday.
sadAs Sadako grew weaker, she thought more about death.
sadAt times I feel sad.
sadBefore getting on a horse, you usually put a saddle on its back.
sadBut the boy stayed away for a long time...and the tree was sad.
sadChris could not conceal his sadness when he heard that Beth had been unable to find his valuable watch.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระทดระทวย(v) be in sorrow, See also: sadden, be sorrow-stricken, be sad, be oppressed, mourn, Example: เมื่อได้ฟังเรื่องราวอันชวนให้อ่อนใจ ตัวเองก็พลอยระทดระทวยและหดหู่ไปกับเขาด้วย, Thai Definition: เหนื่อยอ่อนอย่างหมดแรงหรือหมดกำลังใจ
เศร้าซึม(adj) depressed, See also: sad, unhappy, downhearted, downcast, despondent, dispirited, fed up, Syn. ซึม, Example: ร่างที่นั่งอยู่เบื้องหน้าดิฉันมีท่าทางเศร้าซึมเหมือนเด็กเก็บกดที่พยายามพูดและสื่อสารทางสายตา, Thai Definition: ที่เหงาหงอยไม่ค่อยพูดจา
เศร้าสลด(v) sadden, See also: grieve, be sad, be sorrowful, distress, , be melancholy, be depressed, be unhappy, be mour, Syn. เศร้าเสียใจ, หดหู่, Example: เจ้าหน้าที่ทุกคนรู้สึกเศร้าสลดกับเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก, Thai Definition: ไม่สบายใจเพราะมีเรื่องไม่สมประสงค์หรือผิดประสงค์
โศก(adj) sad, See also: melancholy, sorrowful, depressed, woebegone, unhappy, blue, mournful, Syn. เศร้า, Example: ต้นเหตุแห่งการเสียชีวิตของพระเอกหนุ่มนัยน์ตาโศกน่าจะมีสาเหตุจากหนี้สินรุงรัง, Thai Definition: ที่เศร้าเสียใจ
โศกสลด(v) grieve, See also: sadden, be sad, be sorrowful, distress, be melancholy, be depressed, be unhappy, be mournf, Syn. เศร้าโศก, เศร้าสลด, หดหู่, Example: ใจฉันโศกสลดเมื่อเห็นหนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวเรื่องที่รุ่นพี่ถูกยิงเสียชีวิต, Thai Definition: เศร้าเสียใจ
หม่นหมอง(adj) sad, See also: unhappy, sorrowful, Syn. เศร้าหมอง, ห่อเหี่ยวใจ, หดหู่, สลด, เศร้า, Ant. เบิกบาน, แจ่มใส, สบายใจ, ร่าเริง, Example: เขาออกมาจากสำนักงานด้วยหน้าตาหม่นหมอง, Thai Definition: ไม่ผ่องใส, ไม่สบายใจ, ไม่เบิกบาน
ความสลด(n) sadness, See also: sorrow, Syn. ความเศร้าเสียใจ, ความสลดหดหู่, Example: เธอปล่อยโฮออกมาด้วยความสลดหดหู่ใจสงสารเพื่อนที่หล่อนไม่อาจจะช่วยเหลืออะไรได้
เศร้าหมอง(v) sadden, See also: be gloomy, depress, sorrow, grieve, Syn. หมองมัว, Ant. สนุกสนาน, ร่าเริง, สดใส, มีชีวิตชีวา, Example: กิเลสทั้งหลายเป็นเครื่องทำจิตใจให้เศร้าหมอง, Thai Definition: ไม่ผ่องใส
เศร้า(adv) sadly, See also: sorrowfully, grievously, regretfully, Syn. สลด, ระทด, ทุกข์ใจ, เศร้าหมอง, โศกสลด, ซึมเซา, เสียใจ, Ant. สุข, Example: เขากล่าวอย่างเศร้าๆ กับผู้สื่อข่าวถึงเรื่องที่เกิดขึ้น, Thai Definition: อย่างทุกข์ระทมใจหรือสลดใจ
เศร้า(adj) sad, See also: sorrowful, grievous, regretful, depressed, melancholic, Ant. สุข, Example: นักร้องคนนี้ร้องเพลงเศร้าได้อารมณ์ดีมาก, Thai Definition: ที่มีความทุกข์ระทมใจหรือสลดใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัครราชทูต[akkharātchathūt] (n) EN: minister ; ambassador  FR: ministre [ m ]
อาลัย[ālai] (v) EN: feel sad ; feel sorrowful  FR: déplorer ; regretter
อาน[ān] (n) EN: saddle  FR: selle [ f ] ; siège [ m ]
อานม้า[ān mā] (n, exp) EN: saddle  FR: selle de cheval [ f ]
อานรถ[ān rot] (n) EN: seat ; saddle  FR: siège [ m ] ; selle [ f ]
อารมณ์ขุ่นมัว[ārom khunmūa] (adj) EN: in a gloomy mood ; with a heavy heart  FR: maussade
บันไดหนีไฟ[bandai nī fai] (n, exp) EN: ladder; steel sadder  FR: échelle métallique [ f ]
บึ้ง[beung] (adj) EN: sullen ; serious ; solemn ; grave ; frowning  FR: grognon ; revêche ; renfrogné ; maussade
เบี้ยล่าง[bīalāng] (n) EN: disadvantage ; underdog  FR: celui que l'on donne perdant
บิด[bit] (v) EN: twist ; distort ; wring ; wrench  FR: tordre ; torsader

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
sad
sada
sado
sadao
sadat
sadat
sadeh
sadek
sader
sadie

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sad
sadhu
sadly
sadden
sadder
saddle
sadhus
sadism
sadist
saddens

WordNet (3.0)
sad(adj) experiencing or showing sorrow or unhappiness; ; - Christina Rossetti, Ant. glad
sad(adj) of things that make you feel sad; ; ; ; - Christina Rossetti
Sadat(n) Egyptian statesman who (as president of Egypt) negotiated a peace treaty with Menachem Begin (then prime minister of Israel) (1918-1981), Syn. Anwar Sadat, Anwar el-Sadat
sadden(v) make unhappy, Ant. gladden
sadden(v) come to feel sad, Ant. gladden
saddle(n) a seat for the rider of a horse or camel
saddle(n) cut of meat (especially mutton or lamb) consisting of part of the backbone and both loins
saddle(n) a piece of leather across the instep of a shoe
saddle(n) posterior part of the back of a domestic fowl
saddle(v) put a saddle on, Ant. unsaddle

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
SAD

n. Seasonal affective disorder. [ Acron. ] [ PJC ]

Sad

a. [ Compar. Sadder superl. Saddest. ] [ OE. sad sated, tired, satisfied, firm, steadfast, AS. saed satisfied, sated; akin to D. zat, OS. sad, G. satt, OHG. sat, Icel. saðr, saddr, Goth. saþs, Lith. sotus, L. sat, satis, enough, satur sated, Gr. 'a`menai to satiate, 'a`dnh enough. Cf. Assets, Sate, Satiate, Satisfy, Satire. ] 1. Sated; satisfied; weary; tired. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

Yet of that art they can not waxen sad,
For unto them it is a bitter sweet. Chaucer. [ 1913 Webster ]

2. Heavy; weighty; ponderous; close; hard. [ Obs., except in a few phrases; as, sad bread. ] [ 1913 Webster ]

His hand, more sad than lump of lead. Spenser. [ 1913 Webster ]

Chalky lands are naturally cold and sad. Mortimer. [ 1913 Webster ]

3. Dull; grave; dark; somber; -- said of colors. “Sad-colored clothes.” Walton. [ 1913 Webster ]

Woad, or wade, is used by the dyers to lay the foundation of all sad colors. Mortimer. [ 1913 Webster ]

4. Serious; grave; sober; steadfast; not light or frivolous. [ Obs. ] “Ripe and sad courage.” Chaucer. [ 1913 Webster ]

Lady Catharine, a sad and religious woman. Bacon. [ 1913 Webster ]

Which treaty was wisely handled by sad and discrete counsel of both parties. Ld. Berners. [ 1913 Webster ]

5. Affected with grief or unhappiness; cast down with affliction; downcast; gloomy; mournful. [ 1913 Webster ]

First were we sad, fearing you would not come;
Now sadder, that you come so unprovided. Shak. [ 1913 Webster ]

The angelic guards ascended, mute and sad. Milton. [ 1913 Webster ]

6. Afflictive; calamitous; causing sorrow; as, a sad accident; a sad misfortune. [ 1913 Webster ]

7. Hence, bad; naughty; troublesome; wicked. [ Colloq. ] “Sad tipsy fellows, both of them.” I. Taylor. [ 1913 Webster ]

Sad is sometimes used in the formation of self-explaining compounds; as, sad-colored, sad-eyed, sad-hearted, sad-looking, and the like. [ 1913 Webster ]


Sad bread, heavy bread. [ Scot. & Local, U.S. ] Bartlett.
[ 1913 Webster ]

Syn. -- Sorrowful; mournful; gloomy; dejected; depressed; cheerless; downcast; sedate; serious; grave; grievous; afflictive; calamitous. [ 1913 Webster ]

Sad

v. t. To make sorrowful; to sadden. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

How it sadded the minister's spirits! H. Peters. [ 1913 Webster ]

Sadda

‖n. [ Per. sad-dar the hundred gates or ways; sad a hundred + dar door, way. ] A work in the Persian tongue, being a summary of the Zend-Avesta, or sacred books. [ 1913 Webster ]

Sadden

v. i. To become, or be made, sad. Tennyson. [ 1913 Webster ]

Sadden

v. t. [ imp. & p. p. Saddened p. pr. & vb. n. Saddening. ] To make sad. Specifically: (a) To render heavy or cohesive. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

Marl is binding, and saddening of land is the great prejudice it doth to clay lands. Mortimer. [ 1913 Webster ]

(b) To make dull- or sad-colored, as cloth. (c) To make grave or serious; to make melancholy or sorrowful. [ 1913 Webster ]

Her gloomy presence saddens all the scene. Pope. [ 1913 Webster ]

Sadder

n. Same as Sadda. [ 1913 Webster ]

Saddle

v. t. [ imp. & p. p. Saddled p. pr. & vb. n. Saddling ] [ AS. sadelian. ] 1. To put a saddle upon; to equip (a beast) for riding. “saddle my horse.” Shak. [ 1913 Webster ]

Abraham rose up early, . . . and saddled his ass. Gen. xxii. 3. [ 1913 Webster ]

2. Hence: To fix as a charge or burden upon; to load; to encumber; as, to saddle a town with the expense of bridges and highways. [ 1913 Webster ]

Saddle

n. [ OE. sadel, AS. sadol; akin to D. zadel, G. sattel, OHG. satal, satul, Icel. söðull, Dan. & Sw. sadel; cf. Russ. siedlo; all perh. ultimately from the root of E. sit. ] 1. A seat for a rider, -- usually made of leather, padded to span comfortably a horse's back, furnished with stirrups for the rider's feet to rest in, and fastened in place with a girth; also, a seat for the rider on a bicycle or tricycle. [ 1913 Webster ]

2. A padded part of a harness which is worn on a horse's back, being fastened in place with a girth. It serves various purposes, as to keep the breeching in place, carry guides for the reins, etc. [ 1913 Webster ]

3. A piece of meat containing a part of the backbone of an animal with the ribs on each side; as, a saddle of mutton, of venison, etc. [ 1913 Webster ]

4. (Naut.) A block of wood, usually fastened to some spar, and shaped to receive the end of another spar. [ 1913 Webster ]

5. (Mach.) A part, as a flange, which is hollowed out to fit upon a convex surface and serve as a means of attachment or support. [ 1913 Webster ]

6. (Zool.) The clitellus of an earthworm. [ 1913 Webster ]

7. (Arch.) The threshold of a door, when a separate piece from the floor or landing; -- so called because it spans and covers the joint between two floors. [ 1913 Webster ]

8. (Phys. Geog.) A ridge connected two higher elevations; a low point in the crest line of a ridge; a col. [ Webster 1913 Suppl. ]

9. (Mining) A formation of gold-bearing quartz occurring along the crest of an anticlinal fold, esp. in Australia. [ Webster 1913 Suppl. ]


Saddle bar (Arch.), one the small iron bars to which the lead panels of a glazed window are secured. Oxf. Gloss. --
Saddle gall (Far.), a sore or gall upon a horse's back, made by the saddle. --
Saddle girth, a band passing round the body of a horse to hold the saddle in its place. --
saddle horse, a horse suitable or trained for riding with a saddle. --
Saddle joint, in sheet-metal roofing, a joint formed by bending up the edge of a sheet and folding it downward over the turned-up edge of the next sheet. --
Saddle roof, (Arch.), a roof having two gables and one ridge; -- said of such a roof when used in places where a different form is more common; as, a tower surmounted by a saddle roof. Called also saddleback roof. --
Saddle shell (Zool.), any thin plicated bivalve shell of the genera Placuna and Anomia; -- so called from its shape. Called also saddle oyster.
[ 1913 Webster ]

Saddleback

a. Same as Saddle-backed. [ 1913 Webster ]


Saddleback roof. (Arch.) See Saddle roof, under Saddle.
[ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bēi, ㄅㄟ, ] sad; sadness; sorrow; grief #3,902 [Add to Longdo]
悲伤[bēi shāng, ㄅㄟ ㄕㄤ,   /  ] sad; sorrowful #5,009 [Add to Longdo]
萨达姆[Sà dá mǔ, ㄙㄚˋ ㄉㄚˊ ㄇㄨˇ,    /   ] Saddam #5,548 [Add to Longdo]
[jiān, ㄐㄧㄢ, / ] saddle blanket #17,801 [Add to Longdo]
[ān, ㄢ, ] saddle #18,348 [Add to Longdo]
感伤[gǎn shāng, ㄍㄢˇ ㄕㄤ,   /  ] sad; down-hearted; sentimental; pathos; melancholy #19,136 [Add to Longdo]
凄厉[qī lì, ㄑㄧ ㄌㄧˋ,   /  ] sad and shrill #28,665 [Add to Longdo]
哀怨[āi yuàn, ㄞ ㄩㄢˋ,  ] sad; plaintive #28,805 [Add to Longdo]
哀愁[āi chóu, ㄞ ㄔㄡˊ,  ] sad; sorrowful #37,322 [Add to Longdo]
萨德尔[Sà dé r, ㄙㄚˋ ㄉㄜˊ ㄦ˙,    /   ] Sadr (name); Moqtada Sadr (c.1973-), Iraqi Shia clergyman and militia leader #48,262 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
嘆かわしい[なげかわしい, nagekawashii] TH: โศกเศร้าเสียใจ  EN: sad
定める[さだめる, sadameru] TH: กำหนด

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sadismus { m }sadism [Add to Longdo]
Sadist { m }sadist [Add to Longdo]
Sadomasochismus { m }sadomasochism [Add to Longdo]
Sadomasochist { m }sadomasochist [Add to Longdo]
bedauerlicherweise { adv }sad to say [Add to Longdo]
sadistisch { adj }sadistic [Add to Longdo]
sadistisch { adv }sadistically [Add to Longdo]
sadomasochistisch { adj }sadomasochistic [Add to Longdo]
traurig; betrübt (über) { adj } | trauriger | am traurigstensad (at; about) | sadder | saddest [Add to Longdo]
Jamaikatyrann { m } [ ornith. ]Sad Flycatcher [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
様;態[ざま, zama] (n) (1) mess; sorry state; plight; sad sight; (suf) (2) (See 様・さま) way; manner #945 [Add to Longdo]
[ひ, hi] (n) (1) fault; error; mistake; (2) going poorly; being disadvantageous; being unfavorable; (pref) (3) un-; non-; an-; (P) #961 [Add to Longdo]
ブルー[buru-] (adj-na, n) (1) blue (colour, color); (2) sad; down (in the dumps); (P) #2,053 [Add to Longdo]
定め[さだめ, sadame] (n) (1) law; rule; regulation; provision; decision; appointment; arrangement; agreement; (2) destiny; fate; karma #2,291 [Add to Longdo]
大使[たいし, taishi] (n, adj-no) ambassador; (P) #2,434 [Add to Longdo]
定める[さだめる, sadameru] (v1, vt) to decide; to establish; to determine; (P) #5,997 [Add to Longdo]
作動[さどう, sadou] (n, vs) operation; functioning; running; (P) #8,568 [Add to Longdo]
査読[さどく, sadoku] (n, vs) peer review; refereeing #8,634 [Add to Longdo]
悲しみ(P);哀しみ[かなしみ, kanashimi] (n) sadness; sorrow; grief; (P) #9,003 [Add to Longdo]
早稲田[わせだ;わさだ, waseda ; wasada] (n) field of early-blooming (or ripening) rice #10,122 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
誤作動[ごさどう, gosadou] malfunction [Add to Longdo]
差動増幅器[さどうぞうふくき, sadouzoufukuki] differential amplifier [Add to Longdo]
最大作動正規電圧[さいだいさどうせいきでんあつ, saidaisadouseikiden'atsu] maximum operating normal mode voltage [Add to Longdo]
最大作動同相電圧[さいだいさどうどうそうでんあつ, saidaisadoudousouden'atsu] maximum operating common mode voltage [Add to Longdo]
作動電圧表示器[さどうでんあつひょうじき, sadouden'atsuhyoujiki] operating voltage indicator [Add to Longdo]
値域を定める[ちいきをさだめる, chiikiwosadameru] to range [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
定か[さだか, sadaka] sicher, bestimmt [Add to Longdo]
定まる[さだまる, sadamaru] entschieden_werden [Add to Longdo]
定める[さだめる, sadameru] festsetzen, entscheiden [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top