ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

animated

AE1 N AH0 M EY2 T IH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -animated-, *animated*, animat, animate
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
animated(adj) ที่เหมือนมีชีวิต, Syn. alive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
animated(แอน' นิเมทเทด) adj. มีชีวิตชีวา, Syn. lively, vital, Ant. lifeless, sluggish
animated cartoonภาพยนต์การ์ตูนที่ภาพวาดเคลื่อนไหวได้

English-Thai: Nontri Dictionary
animated(adj) กระปรี้กระเปร่า, ร่าเริง, มีชีวิตชีวา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Animated film musicดนตรีประกอบภาพยนตร์การ์ตูน [TU Subject Heading]
Animated filmsภาพยนตร์การ์ตูน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All of our lives are funny, babe. We're God's animated cartoons.ชีวิตทุกคนตลก เราคือตัวการ์ตูนของพระเจ้า Punchline (1988)
Trust me on this. We are all God's little animated cartoons.เราทุกคนเป็นตัวการ์ตูนของพระเจ้า Punchline (1988)
Film animated film family oriented film;ภาพยนตร์, หนังการ์ตูน, หนังครอบครัว The Corporation (2003)
And now nothing remains but for me to assure you in the most animated languageและตอนนี้ก็ไม่มีอะไรที่ต้องพูดอีก นอกจากจะบอกคุณ Pride & Prejudice (2005)
Some animated thing.การ์ตูนนะคะ What More Do I Need? (2008)
I love animated movies.ฉันก็ชอบดูการ์ตูน What More Do I Need? (2008)
The ultimate sim environment, where players don't control virtual animated characters, but actual, living, breathing human beings.แหล่งพบปะเสมือนจริงที่ครบเครื่องที่สุด Nโดยที่ผู้เล่น ไม่ต้องควบคุมตัวละคร... ที่ถูกสร้างขึ้นมาในแหล่งนี้ แต่ว่า... ได้ใช้ชีวิตและหายใจ เหมือนชีวิตจริงทุกอย่าง Gamer (2009)
Like the animated film, it conjures up playfulness and humor.ก็เหมือนหนังการ์ตูน มันทั้งสนุกสนานแล้วก็ตลก Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Or my animated e-cards?แล้วก็การ์ดอวยพรของฉันด้วย Rufus Getting Married (2009)
I keep expecting racist animated Disney characters to pop up and start singing songs... about livin' on the bayou.โผล่ออกมาร้องเพลง เกี่ยวกับลำธาร Journey to Regionals (2010)
Not much point in being animated if you don't.คงเสียของแย่ถ้าคุณเป็นการ์ตูน แล้วไม่ทำแบบนั้น Abed's Uncontrollable Christmas (2010)
Thinking there was something you could do to save Christmas, turning yourself into an animated character in search of the holiday's meaning, these were mechanisms you used to escape this.การคิดว่ามีบางอย่างที่เธอสามารถทำได้ เพื่อช่วยคริสต์มาส การเปลี่ยนตัวเองเป็นตัวการ์ตูน Abed's Uncontrollable Christmas (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
animatedA man who is absorbed in his work looks animated.
animatedHer face was animated by joy.
animatedHis action was animated by jealousy.
animatedHis act was animated by noble ideals.
animatedHis appearance animated the party.
animatedThe party was animated by her presence.
animatedThe soldiers were animated by the song.
animatedThe students were animated by the agitator's appeal.
animatedThe success animated him with hope.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ANIMATED AE1 N AH0 M EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
animated (v) ˈænɪmɛɪtɪd (a1 n i m ei t i d)
animatedly (j) ˈænɪmɛɪtɪdliː (a1 n i m ei t i d l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
动态图形[dòng tài tú xíng, ㄉㄨㄥˋ ㄊㄞˋ ㄊㄨˊ ㄒㄧㄥˊ,     /    ] animated graphics; animation (e.g. cartoons) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zeichentrickfilm { m }animated film; animated cartoon [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アニメ[anime] (n, adj-no) (1) animated film; animated cartoon; anime (when referring to Japanese cartoons); (2) (abbr) (See アニメーション) animation; (P) #271 [Add to Longdo]
アニメーション[anime-shon] (n, adj-no) (1) animation; (2) animated film; animated cartoon; (P) #2,189 [Add to Longdo]
OVA[オーブイエー, o-buie-] (n) (abbr) (See オリジナルビデオアニメーション) animated film released direct-to-video [Add to Longdo]
アニメーテッドGIF[アニメーテッドギッフ;アニメーテッドジッフ, anime-teddogiffu ; anime-teddojiffu] (n) { comp } Animated Graphics Interchange Format [Add to Longdo]
アニメ映画[アニメえいが, anime eiga] (n) animated cartoon; animated film [Add to Longdo]
オリジナルビデオアニメーション[orijinarubideoanime-shon] (n) animated film released direct-to-video (wasei [Add to Longdo]
セル画[セルが, seru ga] (n) animation cel (from an animated movie) [Add to Longdo]
マイコン[maikon] (n) (1) (abbr) { comp } microcomputer; personal computer; home computer; (2) micro-controller; micro-processor; MCU; (3) moving (animated) icon; (P) [Add to Longdo]
花を咲かせる[はなをさかせる, hanawosakaseru] (exp, v1) (1) (See 話に花を咲かせる) to make lively; to become animated; to have fun talking about something; (2) to become successful and well known [Add to Longdo]
活気付く;活気づく[かっきづく, kakkiduku] (v5k, vi) to become animated; to liven up; to become active [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Animate \An"i*mate\, v. t. [imp. & p. p. {Animated}; p. pr. &
   vb. n. {Animating}.] [L. animatus, p. p. of animare, fr.
   anima breath, soul; akin to animus soul, mind, Gr. ? wind,
   Skr. an to breathe, live, Goth. us-anan to expire (us- out),
   Icel. ["o]nd breath, anda to breathe, OHG. ando anger. Cf.
   {Animal}.]
   1. To give natural life to; to make alive; to quicken; as,
    the soul animates the body.
    [1913 Webster]
 
   2. To give powers to, or to heighten the powers or effect of;
    as, to animate a lyre. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To give spirit or vigor to; to stimulate or incite; to
    inspirit; to rouse; to enliven.
    [1913 Webster]
 
       The more to animate the people, he stood on high . .
       . and cried unto them with a loud voice. --Knolles.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To enliven; inspirit; stimulate; exhilarate; inspire;
     instigate; rouse; urge; cheer; prompt; incite; quicken;
     gladden.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Animated \An"i*ma`ted\, a.
   Endowed with life; full of life or spirit; indicating
   animation; lively; vigorous. "Animated sounds." --Pope.
   "Animated bust." --Gray. "Animated descriptions." --Lewis.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 animated
   adj 1: having life or vigor or spirit; "an animated and
       expressive face"; "animated conversation"; "became very
       animated when he heard the good news" [syn: {animated},
       {alive}] [ant: {unanimated}]
   2: made to appear to move as living creatures do; "an animated
     cartoon"; "animated puppets"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top