ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unearthly

AH0 N ER1 TH L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unearthly-, *unearthly*, unearth
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unearthly(adj) ไม่เกี่ยวกับโลกมนุษย์, See also: เกี่ยวกับภูติผีปีศาจ, เหนือธรรมชาติ, ประหลาดพิกล, Syn. ungodly, eerie, ghostly, spooky, supernatural, uncanny

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unearthly(อันเอิร์ธ'ลี) adj. ไม่ใช่ของโลกมนุษย์, เกี่ยวกับภูติผีปีศาจ, เหนือธรรมชาติ, ประหลาดพิกล., See also: unearthliness n., Syn. stellar

English-Thai: Nontri Dictionary
unearthly(adj) พิสดาร, ประหลาด, น่ากลัว, เหมือนผี

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Once upon a time or maybe twice, there was an unearthly paradise calledกาลครั้งหนึ่ง หรืออาจจะคือครั้งที่สอง มีสวรรค์พิสดารการเรียกว่า Yellow Submarine (1968)
UNEARTHLY WAILING, LOUDERเสียงครวญครางดัง The Eye of the Phoenix (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unearthlyShe called me at an unearthly hour last night.
unearthlyWhy did you call me at this unearthly hour?

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
UNEARTHLY AH0 N ER1 TH L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unearthly (j) ˈʌnˈɜːʳθliː (uh1 n @@1 th l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
妖気[ようき, youki] (n) ghostly; unearthly; weird [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unearthly \Un*earth"ly\, a.
   Not terrestrial; supernatural; preternatural; hence, weird;
   appalling; terrific; as, an unearthly sight or sound. --
   {Un*earth"li*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unearthly
   adj 1: concerned with or affecting the spirit or soul; "a
       spiritual approach to life"; "spiritual fulfillment";
       "spiritual values"; "unearthly love" [syn: {spiritual},
       {unearthly}]
   2: suggesting the operation of supernatural influences; "an
     eldritch screech"; "the three weird sisters"; "stumps...had
     uncanny shapes as of monstrous creatures"- John Galsworthy;
     "an unearthly light"; "he could hear the unearthly scream of
     some curlew piercing the din"- Henry Kingsley [syn:
     {eldritch}, {weird}, {uncanny}, {unearthly}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top