ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

apparition

AE2 P ER0 IH1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -apparition-, *apparition*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apparition(n) การปรากฎตัวของผี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apparition(แอพพะริช'เชิน) n. ผี, สิ่งที่ดูน่ากลัว, การปรากฎของจินตภาพ, การแสดงออก

English-Thai: Nontri Dictionary
apparition(n) ผี, ปีศาจ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Is this some apparition I see before real?\ ที่ฉันเหนมันเป็นจินตนาการเหรอไง? Bolt (2008)
This is the hallway where the apparition of the patient with the shaved head, was seen floating down at the end of the hallway.ที่คุณเห็นนี่คือทางเดิน ที่ปรากฎของผีที่ถูกโกนหัว ยืนอยู่ที่สุดทางเดินนั่น Grave Encounters (2011)
That said, I do know a 3-year-old boy that once met a friendly apparition named Leverett Saltonstall.ผมเคยรู้จักเด็ก 3 ขวบ ที่ครั้งนึงเคยเห็นผีใจดี ที่ชื่อเลเวอเร็ท ซัลตันสตอล Self Fulfilling Prophecy (2011)
♪ like apparitions of an infantry ♪# like apparitions of an infantry # Shut Up and Eat Your Bologna (2011)
♪ and deny we're apparitions of sympathy... ♪# and deny we're apparitions of sympathy... # Shut Up and Eat Your Bologna (2011)
Now some people say that the apparition is York's wife, looking for revenge...บางคนบอกว่าผีตนนั้นคือเมียของยอร์ค The Diamond in the Rough (2013)
And there's a full moon out tonight, which is perfect, because according to our documents, that's when the apparitions appear.คืนนี้เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวง เป็นเวลาที่ดี เพราะจากบันทึกของเรา ผีอาจจะปรากฏตัวออกมาก็เป็นได้ The Diamond in the Rough (2013)
You are here, yes, but you're more like a conscious apparition than a...คุณอยู่ที่นี่ ใช่ แต่คุณเหมือน เป็นวิญญาณ มากกว่าที่จะเป็น... Electric Avenue (2013)
And so, when the heavenly order was suddenly violated by the apparition of a comet in the sky... they took it personally.ดังนั้นเมื่อมีการสั่งซื้อสวรรค์ ถูกละเมิดอย่างกระทันหัน โดยปรากฏตัวของดาวหางในท้องฟ้า พวกเขาเอามันเป็นการส่วนตัว When Knowledge Conquered Fear (2014)
Starting in roughly 1400 BC, they began recording and cataloguing the apparitions of comets.เริ่มตั้งแต่ประมาณ 1, 400 ปี ก่อนคริสตกาล พวกเขาเริ่มบันทึกและแคตตาล็อก จินตนาการของดาวหาง When Knowledge Conquered Fear (2014)
During the 40, 000 generations of humanity, there must have been roughly 100, 000 apparitions of a bright comet.ในช่วง 40, 000 รุ่นของมนุษยชาติ ต้องมีประมาณ 100, 000 ประจักษ์ ของดาวหางที่สว่างสดใส When Knowledge Conquered Fear (2014)
LighTofHeaveN, he helped out but Ancient Apparition gets the last hit.LighTofHeaveN เข้าไปช่วย แต่ก็โดน Ancient Apparition สังหารไป Free to Play (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โหง[hōng] (n) EN: ghost ; spirit ; apparition  FR: esprit[ m ] ; démon [ m ] ; fantôme [ m ] ; spectre [ m ]
การปรากฏ[kān prākot] (n) FR: apparition [ f ]
การปรากฏตัว[kān prākot tūa] (n, exp) EN: appearance  FR: apparition [ f ]
เกิดขึ้นมา[koētkheun mā] (x) EN: appear  FR: apparaître ; faire son apparition
สาง[sāng] (n) EN: ghost ; spirit ; spook (inf.) ; apparition ; spectre ; wraith  FR: esprit [ m ] ; fantôme [ m ] ; spectre [ m ] ; apparition [ f ] ; revenant [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
APPARITION AE2 P ER0 IH1 SH AH0 N
APPARITIONS AE2 P ER0 IH1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
apparition (n) ˌæpərˈɪʃən (a2 p @ r i1 sh @ n)
apparitions (n) ˌæpərˈɪʃənz (a2 p @ r i1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erscheinung { f }; Geistererscheinung { f } | Erscheinungen { pl }; Geistererscheinungen { pl }apparition | apparitions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
変化[へんげ, henge] (n, vs) goblin; ghost; apparition; bugbear #1,435 [Add to Longdo]
妖怪[ようかい, youkai] (n) ghost; apparition; phantom; spectre; specter; demon; monster; goblin; (P) #3,667 [Add to Longdo]
幽霊[ゆうれい, yuurei] (n) ghost; specter; spectre; apparition; phantom; (P) #7,250 [Add to Longdo]
魔物[まもの, mamono] (n) goblin; apparition #9,717 [Add to Longdo]
お化け(P);御化け(P)[おばけ, obake] (n) goblin; apparition; monster; ghost; (P) #19,265 [Add to Longdo]
怨霊[おんりょう, onryou] (n) revengeful ghost; apparition [Add to Longdo]
化け物(P);化物[ばけもの(P);ばけもん(ik);バケモン, bakemono (P); bakemon (ik); bakemon] (n) goblin; apparition; monster; ghost; phantom; spectre; specter; (P) [Add to Longdo]
怪鳥;化鳥[けちょう;かいちょう(怪鳥), kechou ; kaichou ( kaichou )] (n) (See 鵺・1) suspicious bird; strange bird; eerie bird; ominous bird; apparition transformed into a bird [Add to Longdo]
鬼魅[きび, kibi] (n) demon; monster; apparition [Add to Longdo]
曲者;くせ者;癖者[くせもの, kusemono] (n) (1) ruffian; villain; knave; thief; suspicious fellow; (2) peculiar person; idiosyncratic person; stubborn fellow; (3) tricky thing; something that is more than it seems; (4) expert; master; highly skilled person; (5) goblin; apparition; monster; ghost; phantom; spectre; specter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Apparition \Ap`pa*ri"tion\, n. [F. apparition, L. apparitio, fr.
   apparere. See {Appear}.]
   1. The act of becoming visible; appearance; visibility.
    --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The sudden apparition of the Spaniards. --Prescott.
    [1913 Webster]
 
       The apparition of Lawyer Clippurse occasioned much
       speculation in that portion of the world. --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   2. The thing appearing; a visible object; a form.
    [1913 Webster]
 
       Which apparition, it seems, was you. --Tatler.
    [1913 Webster]
 
   3. An unexpected, wonderful, or preternatural appearance; a
    ghost; a specter; a phantom. "The heavenly bands . . . a
    glorious apparition." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       I think it is the weakness of mine eyes
       That shapes this monstrous apparition. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. (Astron.) The first appearance of a star or other luminary
    after having been invisible or obscured; -- opposed to
    {occultation}.
    [1913 Webster]
 
   {Circle of perpetual apparition}. See under {Circle}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 apparition
   n 1: a ghostly appearing figure; "we were unprepared for the
      apparition that confronted us" [syn: {apparition},
      {phantom}, {phantasm}, {phantasma}, {fantasm}, {specter},
      {spectre}]
   2: the appearance of a ghostlike figure; "I was recalled to the
     present by the apparition of a frightening specter"
   3: something existing in perception only; "a ghostly apparition
     at midnight" [syn: {apparition}, {phantom}, {phantasm},
     {phantasma}, {fantasm}, {shadow}]
   4: an act of appearing or becoming visible unexpectedly;
     "natives were amazed at the apparition of this white
     stranger"

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 apparition /apaʀisjɔ̃/ 
  ghost; phantom; appearance

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top