Search result for

fiend

(41 entries)
(0.0411 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fiend-, *fiend*, fien
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fiend[N] ปีศาจ, See also: ผี, อสูร, ยักษ์
fiendish[ADJ] ชั่วร้าย, See also: โหดร้าย, อำมหิต, ป่าเถื่อน, Syn. barbarian, brutal, heartless, inhuman, Ant. humane, kindly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fiend(ฟีนดฺ) คนที่ทารุณโหดร้าย,ภูตผีปีศาจ,มาร,ซาตาน,คนซุกซน,ขี้ยา,คนหลงใหลในบางสิ่งบางอย่าง, Syn. devil
fiendish(เฟน'ดิช) adj. ทารุณ,โหดร้าย,อำมหิต,ชั่วร้าย., See also: fiendish ness n, Syn. malicious
archfiend(อาร์คฟีนดฺ') n. ปีศาจ,ซาตาน

English-Thai: Nontri Dictionary
fiend(n) ปีศาจ,มาร,ซาตาน,ภูตผี,คนอำมหิต,คนโหดร้าย,คนชั่วร้าย
fiendish(adj) อำมหิต,ชั่วร้าย,เหมือนปีศาจ,โหดร้าย,โหดเหี้ยม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Apparently, Rip's a coke fiend.ปรากฎว่า มันเป็นโคเคน Joy (2008)
Yeah, I fiendishly concealed it within the phrase "I hit that."ช่ายยย.. ฉันมีสัญชาติญานที่อำมหิต กับวลีที่ว่า "ฉันทุบมัน" The Itch (2008)
For you've chosen to follow the path of evil, ultimately we'll destroy you, along with your fiendish puppet master.ฉันจะทำลายพวกแกให้สิ้นซาก รวมทั้งเจ้านายของแกด้วย Bolt (2008)
You've been kidnapped by fiendish Doctor Calico.เธอถูกจับตัวไป อย่าลืมสิ โดยศาสตราจารย์แคลิโก อย่างน้อย .. Bolt (2008)
My father was a drinker and a fiend.พ่อฉันเนี่ยนะเป็นไอ้ขี้เมา เป็นนักดื่ม และเรื่องเลวร้ายก็... The Dark Knight (2008)
Dope fiends keep it quiet.อย่าพูดไปนะ To Hell... And Back (2009)
You see I'm having an affair, and you just assume I'm a bad person... and a dope fiend.เธอเห็นว่าฉันมีชู้ แล้วเธอก็เหมาว่าฉันเป็นคนไม่ดี แล้วก็พวกขี้ยา Everybody Ought to Have a Maid (2009)
I pictured quiet streets overrun by the fiends from the Black Freighter.I pictured quiet streets overrun by the fiends from the Black Freighter. Watchmen (2009)
The fiends imagined themselves safe from me.The fiends imagined themselves safe from me. Watchmen (2009)
Well, if she loved you, she wouldn't call you such as a sex fiend.งั้น, ถ้าเธอรักคุณ, เธอคงไม่โทรหาคุณแบบบ้ากาม Natalie (2010)
I bet. You drank like a fiend.แหงล่ะ นายดื่มยังกะขี้เหล้า Today I Do (2011)
You sex seeking fiend!เจ้ามีความสัมพันธ์กับปีศาจ! A Chinese Ghost Story (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fiendAs he stood there he might have been a fiend.

CMU English Pronouncing Dictionary
FIEND    F IY1 N D
FIENDS    F IY1 N D Z
FIENDISH    F IY1 N D IH2 SH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fiend    (n) (f ii1 n d)
fiends    (n) (f ii1 n d z)
fiendish    (j) (f ii1 n d i sh)
fiendishly    (a) (f ii1 n d i sh l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fanatiker {m}; Fan {m}; Anhänger {m}; Anhängerin {f}; Narr {m}; Närrin {f} | Theaternarr {m}; Theaternärrin {f}fiend | theatre fiend [Add to Longdo]
Unmensch {m}; Scheusal {n} | Unmenschen {pl}; Scheusale {pl}fiend | fiends [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪鬼羅刹[あっきらせつ, akkirasetsu] (n) man-eating fiend [Add to Longdo]
悪逆非道[あくぎゃくひどう, akugyakuhidou] (n,adj-na) heinous; treacherous; atrocious; diabolic; fiendish; inhuman [Add to Longdo]
悪魔[あくま, akuma] (n) devil; demon; fiend; Satan; evil spirit; (P) [Add to Longdo]
凶悪(P);兇悪[きょうあく, kyouaku] (adj-na) atrocious; fiendish; brutal; villainous; (P) [Add to Longdo]
仕事の鬼[しごとのおに, shigotonooni] (n) work fiend; devil for work [Add to Longdo]
仕事人間[しごとにんげん, shigotoningen] (n) fiend for work; workaholic; career-minded person [Add to Longdo]
大逆非道[たいぎゃくひどう, taigyakuhidou] (n,adj-na) heinous; treacherous; atrocious; diabolic; fiendish; inhuman [Add to Longdo]
大逆無道[たいぎゃくむどう, taigyakumudou] (n,adj-na) heinous; treacherous; atrocious; diabolic; fiendish; inhuman [Add to Longdo]
獰悪[どうあく, douaku] (adj-na) violent; cruel; fiendish [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凶神恶煞[xiōng shén è shà, ㄒㄩㄥ ㄕㄣˊ ㄜˋ ㄕㄚˋ, / ] fiends (成语 saw); devils and monsters, #46,273 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 fiend \fiend\ (f[=e]nd), n. [OE. fend, find, fiend, feond,
   fiend, foe, AS. fe['o]nd; akin to OS. f[imac]ond, D. vijand
   enemy, OHG. f[imac]ant, G. feind, Icel. fj[=a]nd, Sw. & Dan.
   fiende, Goth. fijands; orig. p. pr. of a verb meaning to
   hate, AS. fe['o]n, fe['o]gan, OHG. f[imac]?n, Goth. fijan,
   Skr. p[imac]y to scorn; prob. akin to E. feud a quarrel.
   [root]81. Cf. {Foe}, {Friend}.]
   An implacable or malicious foe; one who is diabolically
   wicked or cruel; an infernal being; -- applied specifically
   to the devil or a demon.
   [1913 Webster]
 
      Into this wild abyss the wary fiend
      Stood on the brink of Hell and looked a while.
                          --Milton.
   [1913 Webster]
 
      O woman! woman! when to ill thy mind
      Is bent, all hell contains no fouler fiend. --Pope.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fiend
   n 1: a cruel wicked and inhuman person [syn: {monster}, {fiend},
      {devil}, {demon}, {ogre}]
   2: an evil supernatural being [syn: {devil}, {fiend}, {demon},
     {daemon}, {daimon}]
   3: a person motivated by irrational enthusiasm (as for a cause);
     "A fanatic is one who can't change his mind and won't change
     the subject"--Winston Churchill [syn: {fanatic}, {fiend}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top