ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dull

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols




Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dull-, *dull*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols




Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
dullest(adj) น่าเบื่อที่สุด เช่น I have the dullest job of anyone here.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dull(adj) โง่, See also: ทึบ, หัวทึบ, Syn. stupid, stolid, witless, Ant. witty, quick, smart
dull(vt) ทำให้กระตือรือร้นลดลง, See also: ทำให้ลดลง, ทำให้อ่อนแรง, ทำให้ไม่คล่องแคล่ว, Syn. deaden, narcotize, benumb
dull(vt) ทำให้ชา, See also: ทำให้หมดความรู้สึก, Syn. numb, deaden, Ant. sensitize
dull(vt) ทำให้ทื่อ, See also: ทำให้ไม่คม, Syn. obtund, rust
dull(vt) ทำให้หมอง, See also: ทำให้มัว, ทำให้เก่า, Syn. discolor, tarnish
dull(adj) ทื่อ, Syn. blunt, blunted, dulled, unsharpened, Ant. sharp
dull(adj) น่าเบื่อ, See also: ไม่น่าสนใจ, ไม่มีชีวิตชีวา, Syn. tedious, boring, tiresome, Ant. exciting, fascinating
dull(adj) มัว, See also: ขุ่น, หมอง, ทึบ, Syn. gloomy, sober, somber, dim
dull up(phrv) ทำให้ทึ่ง
dull over(phrv) มืดมัวลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dull(ดัล) { dulled, dulling, dulls } adj., vt.vi. ทื่อ, ทึ่ม, ปัญญาทึบ, ไม่มีชีวิตชีวา, ด้าน, จืดชืด, ไม่มีรสชาติ, ซบเซา, เชื่องช้า, ทู่, พร่ามัว, น่าเบื่อ, ไม่น่าสนใจ., See also: dullish adj. ดูdull dulness n. ดูdull dullness n. ดูdull dully adv. ดูdull
medulla(มิดัล'ละ) n. ส่วนในสุด, ส่วนเนื้อ, ไขกระดูก pl. medullas, medullae
medulla oblongataเป็นส่วนล่างสุดที่ต่อกับกระดูกไขสันหลังตรง FORAMEN MAGNUM เป็นรูปพิรามิด ทำหน้าที่ควบคุมอวัยวะการหายใจ หัวใจ การบีบและขยายตัวของหลอดเลือด การไอ และการจาม

English-Thai: Nontri Dictionary
dull(adj) โง่, จืดชืด, ไม่น่าสนใจ, ทื่อ, ทึ่ม, ปัญญาทึบ, ไม่สดใส, มัว, มืดครึ้ม
dullness(n) ความโง่, วามน่าเบื่อ, ความทื่อ, ความมัว, ความไม่มีชีวิตชีวา
medulla(n) ไขกระดูก, ไขสันหลัง, ส่วนในสุด
medullary(adj) เกี่ยวกับไขกระดูก, เกี่ยวกับไขสันหลัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dull(เสียง) ทึบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dull painอาการปวดตื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dullness, mentalปัญญาทึบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dullเจ็บตื้อๆ, ปัญญาทึบ, ตื้อ [การแพทย์]
Dull Normalปัญญาทึบ [การแพทย์]
Dullnessการเคาะทึบ, เสียงทึบ, เสียงเคาะทึบ, เสียงทึบ, ความทึบ, บริเวณเคาะทึบ, ลักษณะเคาะทึบ [การแพทย์]

WordNet (3.0)
dull(v) make dull in appearance
dull(v) become dull or lusterless in appearance; lose shine or brightness
dull(v) make dull or blunt, Syn. blunt, Ant. sharpen
dull(v) make less lively or vigorous
dull(adj) lacking in liveliness or animation, Ant. lively
dull(adj) emitting or reflecting very little light, Ant. bright
dull(adj) being or made softer or less loud or clear, Syn. softened, muffled, muted
dull(adj) (of color) very low in saturation; highly diluted
dull(adj) not keenly felt, Ant. sharp
dull(adj) (of business) not active or brisk, Syn. slow, sluggish

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Dull

v. t. [ imp. & p. p. Duller p. pr. & vb. n. Dulling. ] 1. To deprive of sharpness of edge or point. “This . . . dulled their swords.” Bacon. [ 1913 Webster ]

Borrowing dulls the edge of husbandry. Shak. [ 1913 Webster ]

2. To make dull, stupid, or sluggish; to stupefy, as the senses, the feelings, the perceptions, and the like. [ 1913 Webster ]

Those [ drugs ] she has
Will stupefy and dull the sense a while. Shak. [ 1913 Webster ]

Use and custom have so dulled our eyes. Trench. [ 1913 Webster ]

3. To render dim or obscure; to sully; to tarnish. “Dulls the mirror.” Bacon. [ 1913 Webster ]

4. To deprive of liveliness or activity; to render heavy; to make inert; to depress; to weary; to sadden. [ 1913 Webster ]

Attention of mind . . . wasted or dulled through continuance. Hooker. [ 1913 Webster ]

Dull

a. [ Compar. Duller superl. Dullest. ] [ AS. dol foolish; akin to gedwelan to err, D. dol mad, dwalen to wander, err, G. toll mad, Goth. dwals foolish, stupid, cf. Gr. &unr_; turbid, troubled, Skr. dhvr to cause to fall. Cf. Dolt, Dwale, Dwell, Fraud. ] 1. Slow of understanding; wanting readiness of apprehension; stupid; doltish; blockish. “Dull at classical learning.” Thackeray. [ 1913 Webster ]

She is not bred so dull but she can learn. Shak. [ 1913 Webster ]

2. Slow in action; sluggish; unready; awkward. [ 1913 Webster ]

This people's heart is waxed gross, and their ears are dull of hearing. Matt. xiii. 15. [ 1913 Webster ]

O, help my weak wit and sharpen my dull tongue. Spenser. [ 1913 Webster ]

3. Insensible; unfeeling. [ 1913 Webster ]

Think me not
So dull a devil to forget the loss
Of such a matchless wife. Beau. & Fl. [ 1913 Webster ]

4. Not keen in edge or point; lacking sharpness; blunt. “Thy scythe is dull.” Herbert. [ 1913 Webster ]

5. Not bright or clear to the eye; wanting in liveliness of color or luster; not vivid; obscure; dim; as, a dull fire or lamp; a dull red or yellow; a dull mirror. [ 1913 Webster ]

6. Heavy; gross; cloggy; insensible; spiritless; lifeless; inert. “The dull earth.” Shak. [ 1913 Webster ]

As turning the logs will make a dull fire burn, so changes of study a dull brain. Longfellow. [ 1913 Webster ]

7. Furnishing little delight, spirit, or variety; uninteresting; tedious; cheerless; gloomy; melancholy; depressing; as, a dull story or sermon; a dull occupation or period; hence, cloudy; overcast; as, a dull day. [ 1913 Webster ]

Along life's dullest, dreariest walk. Keble.

Syn. -- Lifeless; inanimate; dead; stupid; doltish; heavy; sluggish; sleepy; drowsy; gross; cheerless; tedious; irksome; dismal; dreary; clouded; tarnished; obtuse. See Lifeless. [ 1913 Webster ]

Dull

v. i. To become dull or stupid. Rom. of R. [ 1913 Webster ]

Dullard

n. [ Dull + -ard. ] A stupid person; a dunce. Shak. -- a. Stupid. Bp. Hall. [ 1913 Webster ]

Dull-brained

a. Stupid; doltish. Shak. [ 1913 Webster ]

Dull-browed

a. Having a gloomy look. [ 1913 Webster ]

Duller

n. One who, or that which, dulls. [ 1913 Webster ]

Dull-eyed

a. Having eyes wanting brightness, liveliness, or vivacity. Shak. [ 1913 Webster ]

Dullhead

n. A blockhead; a dolt. Ascham. [ 1913 Webster ]

Dullish

a. Somewhat dull; uninteresting; tiresome. “A series of dullish verses.” Prof. Wilson. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Billy Butcherson was Winifred's lover, but she found him sporting with her sister Sarah, so she poisoned him and sewed his mouth shut with a dull needle... so he couldn't tell her secrets even in death.บิลลี่ บรูชเชอร์สัน เป็นคนรักของวินนี่เฟรด, แต่เธอไปพบว่าเค้ากำลังเล่น อยู่กับน้องสาวของเธอ ซาร่า, ดังนั้นเธอจึงฆ่าเค้าและ เย็บปากของเค้า Hocus Pocus (1993)
It's a perfectly dull, uninteresting stretch of sand, - just like any other.- อย่าเลยครับ มันน่าเบื่อ ไม่มีอะไร นอกจากทราย Rebecca (1940)
I suppose that's why you married me, because you knew I was dull and gauche and inexperienced, and there'd never be any gossip about me.นี่คงเป็นเหตุผลที่คุณเเต่งงานกับฉัน เพราะว่าคุณรู้ว่าฉันมันจืดชืด ซุ่มซ่ามไร้ประสบการณ์.. เเละคงไม่มีอะไรให้นินทาเกี่ยวกับฉันได้ Rebecca (1940)
To speak the plain truth, it's getting pretty damn dull around here.พูดซื่อๆ ก็คือที่นี่ชักน่าเบื่อแล้ว Blazing Saddles (1974)
I'll never call golf a dull game again.ฉันไม่เคยจะเรียกกอล์ฟเป็นเกมที่น่าเบื่ออีกครั้ง Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Look through the soft gelatin of these dull cow eyes and see your enemy.มองให้ลึกลงไปในความเน่าแหยะของนัยน์ตากลมโตเพื่อให้เห็นศัตรูที่แท้ The Matrix Revolutions (2003)
But you said yourself it's very dull.แต่คุณบอกเองนี่ว่ามันน่าเบื่อ Girl with a Pearl Earring (2003)
Thought I'd drop by, rather than sit through a dull war meeting.คิดว่าจะแวะมาซะหน่อย ดีกว่านั่งฟังประชุมเรื่องสงครามงี่เง่านั่น Howl's Moving Castle (2004)
Our lives would be so dull without themชีวิตของพวกเราคงไม่มีสีสรรค์ ถ้าขาดเค้า Rice Rhapsody (2004)
It's very dull without Lord Kenichi.ไม่สนุกเลยน้าท่านเคนอิจิ Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
Yeah, what could be more dull than the conquest of space?ใช่ มันเป็นเรื่องที่น่่าเบื่อมากกว่า ชัยชนะของการเหยียบพื้นผิวดาวใช่ไหม Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
It makes a child so dull and blindมันทำให้เด็กๆซึมเศร้า Charlie and the Chocolate Factory (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dullA cold dulled his taste.
dullAll work and no play makes Jack a dull boy. [ Proverb ]
dullBut for music, the world would be a dull place.
dullFrankly speaking, his speeches always dull.
dullGeometry, about which I know nothing, seems a very dull subject.
dullHe found the movie very dull.
dullHe has dull senses.
dullHe is a rich but dull man.
dullHe is really dull to hardship.
dullHis speech was intolerably dull.
dullI can't write with this dull pencil.
dullIf I am dull, I am at least industrious.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้เลื่อย(adj) dull, See also: stupid, blunt, foolish, Syn. ปัญญาทึบ, Ant. ฉลาด, หลักแหลม, Example: ผมต้องหนีในตอนแรก เพราะตำรวจหัวขี้เลื่อยมันจะยิงผมน่ะสิ
สลัว(adj) dim, See also: dull, hazy, obscure, faint, indistinct, blurred, misty, unclear, Syn. มัว, Ant. สว่าง, Example: ดวงตาฝ้ามัวหลังกรอบแว่นทองเหลืองเพ่งผ่านแสงสลัวของดวงโคม, Thai Definition: ลักษณะที่มีแสงน้อย
มอๆ(adj) drab, See also: dull, gray, Syn. มัวๆ, Example: เด็กชายขยับเสื้อยืดคอกลมสีมอๆ ที่สวมอยู่ เพื่อระบายความร้อน, Thai Definition: สีมัวๆ อย่างสีดำเจือขาว
ขี้เท่อ(adj) dull, See also: stupid, foolish, blunt, dim-witted, thick, unintelligent, dozy, Syn. โง่, เซ่อ, Example: ฉันไม่เอาคนหัวขี้เท่อมาร่วมทำงานด้วยหรอก, Thai Definition: ที่ไม่ฉลาด, ที่รู้ไม่เท่าทัน
สมองทึบ(adj) dull, See also: thick-headed, stupid, dim-witted, Syn. โง่, เขลา, Ant. สมองใส, Example: ผมเป็นคนสมองทึบ จึงไม่มีภูมิความรู้ที่จะหยิบออกมาอวด
ทมอ(adj) grey, See also: dull, dun, gray, Syn. สีมอ, สีนกกระเรียน, สีดำหม่น, Example: เขาตัวดำแล้วยังชอบใส่เสื้อสีทมออีก
น่าเบื่อ(v) be boring, See also: dull, be tedious, be tiresome, Syn. น่ารำคาญ, น่าเอือม, ซ้ำซาก, จำเจ, น่าระอา, Ant. น่าสนุก, น่าตื่นเต้น, น่าเร้าใจ, Example: การงานที่ทำอยู่น่าเบื่อจะตาย ต้องนั่งอยู่กับโต๊ะทั้งวัน, Thai Definition: รู้สึกอิดหนาระอาใจ เหนื่อยหน่ายไม่สนุก
เบาปัญญา(adj) dull, See also: ignorant, stupid, Syn. โง่, โง่เขลา, Example: ฉันไม่นับถือความคิดเบาปัญญาแบบนั้นหรอก มันไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลย, Thai Definition: ที่หย่อนความคิด, ที่หย่อนสติปัญญา
โฉดเฉา(adj) dull, See also: stupid, idiotic, insane, Syn. โง่, เซ่อ, โง่เขลา, โฉดเขลา, Example: ใครๆ ก็หัวเราะเยาะในการกระทำอันโฉดเฉาของเขา
ซบเซา(v) dull, See also: be sluggish, be lifeless, Syn. ตกต่ำ, เงียบเหงา, Ant. คึกคัก, Example: ศูนย์การค้าในย่านนี้ซบเซาลงมาก, Thai Definition: ไม่คึกคักเช่นเดิม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โฉดเฉา[chōtchao] (adj) EN: dull ; stupid ; idiotic ; insane  FR: stupide ; idiot
โฉดเขลา[chōtkhlāo] (v) EN: be foolish ; be stupid ; be uneducated ; be ignorant ; be silly ; be idiotic ; be dull ; be unwise ; be imprudent
โฉดเขลา[chōtkhlāo] (adj) EN: foolish ; stupid ; uneducated ; ignorant ; silly ; idiotic ; dull ; unwise ; imprudent
ด้าน[dān] (adj) EN: dull ; mat ; matt = matte (Am.)  FR: mat ; terne
หัวทึบ[hūatheup] (adj) EN: dull ; stupid ; silly ; foolish  FR: stupide ; idiot
จืดชืด[jeūtcheūt] (adj) EN: tasteless ; insipid ; dull ; listless ; drab
จืดตา[jeūttā] (v) EN: be unattractive ; be uninteresting ; be dull
ขี้เท่อ[khīthoē] (adj) EN: dull ; blant
คล้ำ[khlam] (adj) EN: dark ; dusky ; dim ; dismal ; sombre = somber (Am.) ; obscur ; dull ; gloomy ; tarnished ; swarthy ; sooty  FR: sombre ; foncé ; obscur ; terne ; lugubre ; morne ; basané ; hâlé
เขลา[khlao] (adj) EN: foolish ; stupid ; silly ; dull  FR: idiot ; stupide ; borné

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
dull
dulle
dullea
dulled
duller
dulles
dullest
dulling
dullness

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dull
dulls
dully
dulled
duller
dullard
dullest
dulling
dullards
dullness

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
淡淡[dàn dàn, ㄉㄢˋ ㄉㄢˋ,  ] dull; insipid; unenthusiastic #4,655 [Add to Longdo]
索然[suǒ rán, ㄙㄨㄛˇ ㄖㄢˊ,  ] dull; dry #96,920 [Add to Longdo]
阿木林[ā mù lín, ㄚ ㄇㄨˋ ㄌㄧㄣˊ,   ] dullard; stupid person #344,895 [Add to Longdo]
[jù, ㄐㄩˋ, ] dull, stupid, suspicious [Add to Longdo]
无精打彩[wú jīng dǎ cǎi, ㄨˊ ㄐㄧㄥ ㄉㄚˇ ㄘㄞˇ,     /    ] dull and colorless (成语 saw); lacking vitality; not lively [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
geistlos; stumpfsinnig; platt { adj } | geistloser; stumpfsinniger | am geistlosesten; am stumpfsinnigstendull | duller | dullest [Add to Longdo]
Eichhornmonarch { m } [ ornith. ]Dull Flycatcher [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はし, hashi] (n, adj-no) pons (pontes); pons Varolii; pontine; part of the brain stem (links the medulla oblongata and cerebellum with the midbrain) #675 [Add to Longdo]
がん[gan] (adv-to) (1) (on-mim) thump; thud (dull sound representing something being hit); (2) severe; difficult; hard #4,517 [Add to Longdo]
不振[ふしん, fushin] (adj-na, n) dullness; depression; slump; stagnation; (P) #9,996 [Add to Longdo]
馬鹿(P);莫迦(oK);破家[ばか(P);バカ, baka (P); baka] (n) (1) fool; idiot; (2) trivial matter; folly; absurdity; (adj-na) (3) foolish; stupid; dull; absurd; ridiculous; (n) (4) (abbr) (See 馬鹿貝) surf clam; (P) #10,495 [Add to Longdo]
遅い(P);鈍い;晩い;遲い(oK)[おそい, osoi] (adj-i) (1) (遅い, 鈍い only) slow; (2) late (e.g. "late at night"); (3) (遅い, 鈍い only) too late; (4) (遅い, 鈍い only) (arch) dull; stupid; (P) #11,196 [Add to Longdo]
ダル[daru] (adj-no) dull #11,752 [Add to Longdo]
暗い(P);昏い;冥い;闇い[くらい, kurai] (adj-i) (1) (uk) dark; gloomy; (2) dark (in colour); dull; (3) depressed; dispirited; (4) sorrowful; bitter (as in a dark past); (5) unclear; unfamiliar; unknown; (P) #11,952 [Add to Longdo]
[ずい, zui] (n) medulla; marrow; pith #16,891 [Add to Longdo]
骨髄[こつずい, kotsuzui] (n, adj-no) (1) bone marrow; medulla; (2) true spirit; one's mind; (P) #18,123 [Add to Longdo]
くすみ[kusumi] (n, adj-no) dullness (esp. of the skin); lack of luster; dirt; soil; contamination [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top