ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

บวงสรวง

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บวงสรวง-, *บวงสรวง*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
บวงสรวงพระพรหม (vt ) ไหว้ศาล

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บวงสรวง(-สวง) ก. บูชาเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยเครื่องสังเวยและดอกไม้ธูปเทียนเป็นต้น.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
บวงสรวงบูชาเทวดาด้วยเครื่องสังเวยและดอกไม้ ธูปเทียน เป็นต้น [ศัพท์พระราชพิธี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Is it?หวั่นความลับแหวนบวงสรวงสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ Help! (1965)
You know the word of 'worship'?นายรู้จักคำว่า 'การบวงสรวง' มั้ย? My Sassy Girl (2008)
She believes if she finds the perfect vessel, sacrifices and devours part of him, her mad god will appear.เธอเชื่อว่าหากเธอหาร่างทรงที่เหมาะๆ ได้ บวงสรวงและกัดกินส่วนหนึ่ง ของร่างเขาไปแล้ว พระเจ้าของเธอก็จะปรากฎกายขึ้นมา Bad Blood (2010)
We'll give you the names society assigned to us, but not while in the Sacred Grove.- เอมเบอร์ - เราจะมอบรายชื่อ สมาชิกชมรมของเรา แต่ยังไม่ใช่ ในขณะอยู่ชุดบวงสรวง The Witch in the Wardrobe (2010)
Buried in Salem in unconsecrated ground, of course, but her grave was robbed six months ago.ถูกฝังในเมืองซาเล็ม ไม่ได้อยู่พื้นที่บวงสรวง ใช่แล้วล่ะ แต่โครงกระดูกของเธอ ถูกขโมยไปเมื่อ 6 เดือนก่อน The Witch in the Wardrobe (2010)
Well, that custom began as a replacement for religious sacrifice.ตอนที่ธรรมเนียมแบบนั้นเกิดขึ้น มันหมายถึงการนำของไป บวงสรวงตามความเชื่อทางศาสนา The Bones That Weren't (2010)
I'm not gonna let you get used in some creepy sacrifice ritual.ฉันไม่ปล่อยให้เธอเข้าไปยุ่งกับพิธีบวงสรวง น่าขยะแขยงนั่น By the Light of the Moon (2010)
Sacrifice is what breaks it.การบวงสรวงคือการทำลาย Rose (2010)
Sacrifice?บวงสรวงRose (2010)
Choose your penance Argos, destruction or sacrifice.โทษที่พวกเจ้าระได้รับ ระหว่างทำลายล้างอาร์กอสหรือบวงสรวงด้วยเจ้าหญิง นี่คือเจตจำนงของซุส Clash of the Titans (2010)
Andromeda!ท่านเฮดีส พวกเราได้บวงสรวงเจ้าหญิง เพื่อบูชาพระองค์ Clash of the Titans (2010)
The sacrifice happens tonight.การบวงสรวงจะเกิดขึ้นคืนนี้ The Sun Also Rises (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บวงสรวง[v. exp.] (būangsūang) EN: appease a spirit ; appease a deity ; worship a spirit ; worship a deity   FR: apaiser un esprit ; apaiser une déité ; adorer un esprit ; adorer une déité

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sacrifice[VI] บวงสรวง, See also: สังเวย, บูชายัญ
sacrifice[VT] บวงสรวง, See also: สังเวย, บูชายัญ, Syn. consecrate, dedicate, worship

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
oblation(โอเบล'เชิน) n. การเซ่นไหว้,บวงสรวง,สิ่งที่ใช้บวงสรวงหรือเซ่นไหว้., See also: oblatory adj. oblational adj.
sacrifice(แซค'ระไฟซฺ) vt.,vi.,n. (การ,สิ่ง) เสียสละ,บูชายัญ,สังเวย,พลี,บวงสรวง (กีฬาเบสบอล) ตีลูกเสียสละเพื่อให้ก้าวหน้าขึ้นไปอีก, See also: sacrificeable adj. sacrificer n., Syn. offering,victim ###A. gain,keep
worship(เวอร์'ชิพ) vt.,vi.,n. (การ) บูชา,สักการะ,บวงสรวง,กราบไหว้,สวดมนต์,สิ่งที่บูชา,ใต้เท้า,ท่าน,ฐานะที่มีเกียรติ, See also: worshiper,worshipper n. worshippingly worshipingly adv., Syn. homage

English-Thai: Nontri Dictionary
libation(n) การบวงสรวง,การกรวดน้ำ,การเซ่น
oblation(n) เครื่องสังเวย,เครื่องเซ่น,การบวงสรวง,การเซ่นไหว้
sacrifice(n) การบูชายัญ,เครื่องบวงสรวง,เครื่องสังเวย,การเสียสละ
sacrifice(vt) บูชายัญ,บวงสรวง,สังเวย,พลี,เสียสละ,
sacrificial(adj) เกี่ยวกับการบูชายัญ,เกี่ยวกับการบวงสรวง,เกี่ยวกับการสังเวย
worship(n) การสักการะ,การบวงสรวง,การบูชา,การสวดมนตร์,การนับถือ
worship(vt) นับถือ,บูชา,บวงสรวง,สักการะ,กราบไหว้,สวดมนตร์
worshipper(n) ผู้นับถือ,ผู้สักการะบูชา,ผู้บวงสรวง,ผู้สวดมนตร์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top