Search result for

arouse

(70 entries)
(0.0191 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arouse-, *arouse*
Possible hiragana form: あろうせ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arouse[VT] กระตุ้น, Syn. stir, stir up, stimulate
arouse[VT] ปลุกให้ตื่นขึ้น
arouse from[PHRV] ปลุกให้ตื่นจาก, Syn. wake from
arouse from[] กระตุ้นให้พ้นจาก, Syn. awaken from

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arouse(อะเราซ') -vt. กระตุ้น, ปลุก,ดลใจ.
carouse(คะเราซ') {caroused,carousing,carouses} vi. ดื่มฉลองกันอย่างอึกทึกและเมาเหล้า,ดื่มเหล้าจัดและบ่อย, See also: carousal n. ดูcarouse carouser n. ดูcarouse, Syn. make merry
carousel(แครระเซิล',-เซล') n. ดูcarrousel

English-Thai: Nontri Dictionary
arouse(vt) เร้าใจ,ปลุกใจ,ดลใจ,กระตุ้น,ทำให้ตื่นเต้น
carouse(n) การกินเลี้ยง,การดื่มสุรา
carouse(vi) ดื่มฉลอง,กินเลี้ยง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
{\pos(194,215)}or she started to realize that her evolutionary purpose is to arouse men,เธอก็เริ่มเข้าใจว่าจุดมุ่งหมายของวิวัฒนาการของเธอคือการยั่วผู้ชาย Dying Changes Everything (2008)
A single drop is enough to arouse any animal.หยดเดียวก็เพียงพอแล้ว สำหรับสัตว์แต่ละตัว Superhero Movie (2008)
It's getting more and more difficult to arouse him.ข้าปลุกอารมณ์พระองค์ยากขึ้นทุกที The Other Boleyn Girl (2008)
Not arouse suspicion.โดยไม่ทำให้น่าสงสัย Eagles and Angels (2008)
FAR ENOUGH AWAY SO AS NOT TO AROUSE SUSPICION.- ฉันจะหาให้ครอบคลุมค่ะ - ขอบคุณ ฉันก็โตมาในเมืองเล็ก ๆ House on Fire (2009)
And if the spectacle touches him, if it arouses interest and compassion, his feeling will be for those tender ones of the great human flock whom the shepherds shear and starve and sell and do not feed.และถ้าหากภาพที่ปรากฏที่เขามองเห็น ถ้ามันกระตุ้นความสนใจและจุดฉนวน เขาจะรู้สึกว่าตัวเองยิ่งใหญ่ในทันที Na Triobloidi (2009)
Sookie will be less likely to arouse suspicion.ซูกี้จะไม่เป็นที่สงสัย Hard-Hearted Hannah (2009)
Don't want to arouse suspicion.ไม่อยากกระตุ้นความสงสัย Remains to Be Seen (2009)
No. That may arouse suspicion.ไม่ มันจะทำให้ผู้คนสงสัยได้ Beauty and the Beast (2009)
To this day, I can't look at pickled herring without being aroused. That is a shame.จนถึงทุกวันนี้ ฉันยังไม่กล้ามองปลาเฮอร์ริ่งดอง โดยไม่รู้สึกคึกและอับอาย The Adhesive Duck Deficiency (2009)
I find myself to be most aroused on my trips here.ผมกลับรู้สึกตื่นตัวสุดๆ เวลามาที่นี่ Sex and the City 2 (2010)
I do not want to arouse the suspicionsข้าไม่อยากกระตุ้นให้เกิดความสงสัย Legends (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
arouseDon't arouse him from his sleep!
arouseEvents of that type generally arouse suspicion.
arouseHer anger was aroused by his silly actions.
arouseHis behavior aroused my suspicions.
arouseHis constant complaints aroused my rage.
arouseHis constant insults aroused her anger.
arouseHis constant insults aroused my anger.
arouseHis opinion does not arouse any echo in his colleagues.
arouseHis story aroused my suspicion.
arouseHis terrible suffering aroused her pity.
arouseHis words aroused my competitive spirit.
arouseTheir curiosity was aroused.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลุกอารมณ์[V] tempt, See also: arouse someone sexually, Syn. เร้าอารมณ์, Thai definition: ทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศ
เร้า[V] stimulate, See also: arouse, rouse, encourage, evoke, stir up, provoke, spur, incite, Syn. กระตุ้น, ปลุกใจ, Example: เกมเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา และช่วยเร้าความสนใจของนักเรียนได้
ปลุกระดม[V] excite, See also: arouse, call into action, incite, Syn. ยุยง, Example: ผู้ก่อการร้ายถือโอกาสตอนมีการประท้วงทำการปลุกระดมนักศึกษาให้ต่อต้านรัฐบาล
ปลุกใจ[V] encourage, See also: arouse, stir up one's spirit, embolden, Syn. จูงใจ, กระตุ้น, โน้มน้าว, Example: รัฐเร่งปรับปรุงส่งเสริมและปลูกฝังวัฒนธรรมไทยโดยปลุกใจคนไทยให้รักชาติและให้มีความสำนึกในความเป็นไทย, Thai definition: เร้าใจให้กล้าหาญหรือกระตือรือร้น
เร้าอารมณ์[V] arouse, See also: incite, stimulate, kindle, Thai definition: กระตุ้นจิตใจให้คึกคัก หรือกระตือรือร้น
จี้เส้น[V] titillate, See also: arouse, excite, tempt, Example: ใครๆ ก็อยากอยู่ใกล้คุณ เพราะคุณรู้ว่าเวลาไหนควรจี้เส้น เวลาไหนควรสงบปากสงบคำ, Thai definition: พูดหรือแสดงท่าทางให้เกิดอารมณ์ขัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดึงดูด[v.] (deungdūt) EN: attract ; appeal ; draw ; magnetize ; arouse interest ; fascinate ; charm ; allure ; entice ; lure   FR: attirer ; charmer
จุดชนวน[v. exp.] (jut chanūan) EN: stir up the troubles ; ignite ; arouse   
กำหนัด[v.] (kamnat) EN: lust ; be sexually aroused ; desire ; crave ; yearn ; be in heat ; be roused by sexual desire ; be sexually excited   FR: être excité ; être en chaleur
ก่อ[v.] (kø) EN: cause ; provoke ; evoke ; arouse ; ignite   FR: causer ; provoquer ; déclencher
กระสัน[v.] (krasan) EN: feel a sexual desire ; feel thrilled ; be sexually aroused   FR: éprouver du désir ; être excité
กระตุ้น[v.] (kratun) EN: push ; actuate ; activate ; goad ; urge ; egg on ; press ; encourage ; impel ; hasten ; accelerate ; incite ; instigate ; stimulate ; motivate ; give a fillip to/for ; excite ; jar ; spur ; prompt ; arouse   FR: motiver ; presser ; stimuler ; secouer ; encourager ; exciter ; pousser ; inciter
ไม่สู้[v. exp.] (mai sū) EN: spent ; refuse to be aroused   
ม้าหมุน[n.] (māmun) EN: merry-go-round ; carousel ; roundabout   FR: manège [m] ; chevaux de bois [mpl] ; carrousel [m]
ปลุก[v.] (pluk) EN: awake ; wake ; awaken ; arouse   FR: éveiller ; réveiller ; tirer du sommeil
ปลุกให้ประชาชนตื่นตัว[v. exp.] (pluk hai prachāchon teūntūa) EN: arouse the people   FR: réveiller la population

CMU English Pronouncing Dictionary
AROUSE    ER0 AW1 Z
AROUSED    ER0 AW1 Z D
AROUSES    ER0 AW1 Z AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arouse    (v) (@1 r au1 z)
aroused    (v) (@1 r au1 z d)
arouses    (v) (@1 r au1 z i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
カルーセル[, karu-seru] (n) carousel [Add to Longdo]
回転木馬[かいてんもくば, kaitenmokuba] (n) merry-go-round; carousel [Add to Longdo]
興起[こうき, kouki] (n,vs) rise; ascendency; aroused energy; high-spirited action [Add to Longdo]
唆る[そそる, sosoru] (v5r) (uk) to excite; to incite; to stimulate; to arouse; to tempt; to stir up [Add to Longdo]
掻き立てる;かき立てる[かきたてる, kakitateru] (v1,vt) to stir up; to arouse [Add to Longdo]
突き動かす[つきうごかす, tsukiugokasu] (v5s,vt) to stimulate; to stir up; to arouse [Add to Longdo]
物議を醸す[ぶつぎをかもす, butsugiwokamosu] (exp,v5s) to give rise to hostile comment; to arouse criticism; to provoke; to cause a controversy [Add to Longdo]
抱かせる[だかせる, dakaseru] (v1) to raise; to inspire; to arouse [Add to Longdo]
遊び人[あそびにん, asobinin] (n) carouser; playboy; gambler [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sǒng, ㄙㄨㄥˇ, / ] arouse [Add to Longdo]
激昂[jī áng, ㄐㄧ ㄤˊ, ] aroused to indignation [Add to Longdo]
激起[jī qǐ, ㄐㄧ ㄑㄧˇ, ] arouse; excite; inflame [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arouse \A*rouse"\, v. t. [imp. & p. p. {Aroused}; p. pr. & vb.
   n. {Arousing}.] [Pref. a- + rouse.]
   To excite to action from a state of rest; to stir, or put in
   motion or exertion; to rouse; to excite; as, to arouse one
   from sleep; to arouse the dormant faculties.
   [1913 Webster]
 
      Grasping his spear, forth issued to arouse
      His brother, mighty sovereign on the host. --Cowper.
   [1913 Webster]
 
      No suspicion was aroused.        --Merivale.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 arouse
   v 1: call forth (emotions, feelings, and responses); "arouse
      pity"; "raise a smile"; "evoke sympathy" [syn: {arouse},
      {elicit}, {enkindle}, {kindle}, {evoke}, {fire}, {raise},
      {provoke}]
   2: stop sleeping; "She woke up to the sound of the alarm clock"
     [syn: {wake up}, {awake}, {arouse}, {awaken}, {wake}, {come
     alive}, {waken}] [ant: {dope off}, {doze off}, {drift off},
     {drop off}, {drowse off}, {fall asleep}, {flake out}, {nod
     off}]
   3: summon into action or bring into existence, often as if by
     magic; "raise the specter of unemployment"; "he conjured wild
     birds in the air"; "call down the spirits from the mountain"
     [syn: {raise}, {conjure}, {conjure up}, {invoke}, {evoke},
     {stir}, {call down}, {arouse}, {bring up}, {put forward},
     {call forth}]
   4: cause to be alert and energetic; "Coffee and tea stimulate
     me"; "This herbal infusion doesn't stimulate" [syn:
     {stimulate}, {arouse}, {brace}, {energize}, {energise}, {perk
     up}] [ant: {calm}, {de-energise}, {de-energize}, {sedate},
     {tranquilize}, {tranquillise}, {tranquillize}]
   5: cause to become awake or conscious; "He was roused by the
     drunken men in the street"; "Please wake me at 6 AM." [syn:
     {awaken}, {wake}, {waken}, {rouse}, {wake up}, {arouse}]
     [ant: {cause to sleep}]
   6: to begin moving, "As the thunder started the sleeping
     children began to stir" [syn: {arouse}, {stir}]
   7: stimulate sexually; "This movie usually arouses the male
     audience" [syn: {arouse}, {sex}, {excite}, {turn on}, {wind
     up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top