Search result for

หดหู่

(50 entries)
(0.0147 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หดหู่-, *หดหู่*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หดหู่[V] depress, See also: deject, be dispirit, Syn. เศร้า, หม่นหมอง, ทุกข์ใจ, เศร้าสร้อย, Ant. ชื่นบาน, ร่าเริง, Example: เมื่อได้ฟังเรื่องราวอันชวนให้อ่อนใจ ตัวเราก็พลอยหดหู่ไปกับเขาด้วย
หดหู่ใจ[V] depress, See also: dejected, dispirit, Syn. หดหู่, เศร้า, เศร้าโศก, เศร้าสลด, ซึมเซา, ห่อเหี่ยว, Ant. เบิกบานใจ, ชุ่มชื่นใจ, Example: ระหว่าเดินออกจากโรงพยาบาล ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมรู้สึกหดหู่ใจเหลือเกิน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หดหู่ก. ห่อเหี่ยวไม่ชื่นบาน, สลดใจ, เช่น เห็นสภาพบ้านเมืองทรุดโทรมแล้วใจคอหดหู่.
หดหู่ว. อาการที่รู้สึกห่อเหี่ยวไม่ชื่นบาน เช่น วันนี้เขาพบแต่เรื่องเศร้า ๆ จึงรู้สึกหดหู่.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Made me miserable.ทำให้ผมหดหู่ Last Resort (2008)
No depression too deep?ไม่หดหู่เกินไป? Marley & Me (2008)
There is nothing that makes me more uncomfortable than friends talking behind my back.ไม่มีเรื่องไหนที่ทำให้ฉัน หดหู่ใจได้เท่าเพื่อนแอบพูดลับหลังฉัน Quantum of Solace (2008)
And this ridiculous self-flagellation, in my view, is just depressing.มันน่าหัวเราะเยาะ มาว่ากันเอง ในทัศนะผม มันเป็นแค่เรื่องน่าหดหู่ Frost/Nixon (2008)
- Don't be so gloomy.- หดหู่ไปไหมพ่อ? Invictus (2009)
It's called bi-polar or manic depressive.มันเรียกว่าผีเข้าผีออก หรือบ้าหดหู่ใจ Fighting (2009)
Did you realize our Ms. Bloomwood here is in the hospital with depression?คุณรู้มั้ยว่าคุณบลูมวูด กำลังนอนป่วยในโรงพยาบาลจากอาการหดหู่ Confessions of a Shopaholic (2009)
Try getting a divorce.แม่เธอไม่อยากมีอีก - ก็เพราะว่าเธอหดหู่ - ไม่ใช่มั๊ง Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
Caller id said pam werner was on the phone. I wanted to get her to back off for you.ก็หนูต้องอยู่กับเธอ เธอหดหู่ก็เพราะว่า Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
Codependent girls, unfaithful girls depressed girls, narcissistic girls, phony girls.ผู้หญิงที่ควบคุมไม่ได้ ไว้ใจไม่ได้บ้างละ.. ..หดหู่ หลงตัวเอง หลอกลวงบ้าง The Ugly Truth (2009)
Look, buddy, I know you're going through a tough time, but I just don't feel comfortable stalking another human being.ฟังนะ, เพื่อน ฉันรู้ว่า นายอยู่ในช่วงหดหู่ แต่ฉันรู้สึกไม่สบายใจ ที่ต้องไป แอบตามสืบเรื่องของคนอื่น Chuck Versus the Best Friend (2009)
Wow, that was depressing.ว้าว ฉันหดหู่จังเลยค่ะ Up in the Air (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หดหู่[v.] (hothū) EN: depress ; deject ; be dispirit   FR: être déprimé ; être découragé
หดหู่[adj.] (hothū) EN: shrunken in spirit ; downhearted ; depressed   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
desolate[ADJ] หดหู่ใจ, See also: หดหู่, เหี่ยวแห้ง, ไร้ความสุข, Syn. dispirited, heartsick, Ant. hopeful, cheerful
disconsolate[ADJ] เศร้าใจ, See also: หดหู่ใจ, Syn. sad
dismal[ADJ] หดหู่, See also: สิ้นหวัง, ท้อแท้, Syn. funereal, somber, Ant. happy, joyful
dispirited[ADJ] ท้อใจ, See also: หดหู่, สิ้นหวัง, Syn. depressed, hopeless, Ant. hopeful
downcast[ADJ] หดหู่ใจ, See also: โศกเศร้า, ซึมเศร้า, Syn. discouraged, unhappy, sad, desolate, Ant. hopeful, cheerful
glum[ADJ] หม่นหมอง, See also: หดหู่, เศร้าสร้อย, Syn. moody, sullen
grief-stricken[ADJ] หดหู่ใจ, See also: เสียใจ, สลดใจ, เศร้าโศก, Syn. sad
low[ADJ] หดหู่ใจ, See also: หดหู่, เศร้าใจ, Syn. sad, depressed, unhappy, Ant. happy
low-spirited[ADJ] เศร้าใจ, See also: หดหู่ใจ, Syn. sad, heartsore, dispirited, blue
blah[SL] ห่อเหี่ยว, See also: หดหู่ใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cheerlessadj. ไม่ร่าเริง,ไม่มีเสียงโห่ร้องสนับสนุน,เศร้าซึม,หดหู่ใจ.
damp(แดมพฺ) {damped,damping,damps} adj.,vi.,vt.,n. (ความ,ทำให้,กลายเป็น) ชื้น,หมาด,หดหู่,ไร้ชีวิตชีวา -Phr. (damp off เน่า,เปื่อย,เหี่ยว), See also: dampness n. ดูdamp ., Syn. humidity
dampen(แดม'เพิน) vt. ทำให้ชื้น,ทำให้หมาด,ทำให้หดหู่ใจ vt. กลายเป็นชื้น
dash(แดช) {dashed,dashing,dashes} vt. กระแทก,ทุบแตก,ชน,สาดอย่างแรง,ผสมหรือเจือปน,ทำลาย,ทำให้หดหู่ใจ,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้เสร็จโดยเร็ว vi. กระแทก,ชน,โถมเข้าไป,พุ่งเข้าชน,พุ่งไปอย่างรวดเร็ว n. การสาดน้ำ,เสียงสาดน้ำ,ปริมาณน้อย ๆ ที่ผสมเข้าสิ่งอื่น,เครื่องหมาย (๛) ,ข
dejected(ดิเจค'ทิด) adj. หดหู่ใจ,เศร้าซึม., See also: dejectedness n. ดูdejected
dejection(ดิเจค'เชิน) n. ความหดหู่ใจ,ความเศร้าซึม,การขับอุจจาระ,อุจจาระ, Syn. depression
depress(ดีเพรส') vt. ลดลง,กด,กดต่ำ,ระงับ,ยับยั้ง,ทำให้หดหู่ใจ,ทำให้ค่าหรือระดับต่ำลง
depressant(ดีเพรส'เซินทฺ) adj. ซึ่งกดประสาท,ซึ่งระงับ,ซึ่งทำให้หดหู่ใจ. n. ยากดประสาท
depressed(ดีเพรสดฺ') adj. หดหู่ใจ,เศร้า,ถูกกดลง,ตกต่ำ (เศรษฐกิจ) ,ซึ่งอยู่ต่ำ, Syn. sad ###A. cheerful
depressing(ดีเพรส'ซิง) adj. เศร้าโศก,หดหู่ใจ,ตกต่ำ (เศรษฐกิจ) ,ซึ่งถูกกดขี่

English-Thai: Nontri Dictionary
adust(adj) ไหม้,เกรียม,เศร้า,สลดหดหู่
damp(adj) ชื้น,หมาด,เปียก,แฉะ,หดหู่,ไม่มีชีวิตชีวา
damp(n) ความชื้น,อากาศชื้น,ความหดหู่ใจ,ความสลดใจ
damp(vt) ทำให้ชื้น,ทำให้หมาดๆ,ทำให้หดหู่ใจ,ทำให้บรรเทา
dampen(vt) ทำให้ชื้น,ทำให้หมาด,ทำให้หดหู่,ทำให้สลด,ต้าน,ทำให้เบาบาง
dejected(adj) หดหู่ใจ,สลดใจ,เศร้าใจ
dejection(n) ความหดหู่ใจ,ความเศร้าใจ,ความสลดใจ
depress(vt) กดลง,ทำให้หดหู่,ลดลง,เหลือบตาลง,ยับยั้ง
desolate(vt) ทำให้ไม่สบายใจ,ทำให้เศร้าสลด,ทำให้หดหู่ใจ,ทำให้อ้างว้าง
despond(vi) ทุกข์ใจ,เสียใจ,สลดใจ,หดหู่ใจ,เศร้าโศก

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
沈む[しずむ, shizumu] Thai: หดหู่ English: to feel depressed

German-Thai: Longdo Dictionary
elend(adj adv) หดหู่, เศร้าสร้อย, ไม่มีความสุข เช่น Ich fühle mich heute elend. วันนี้ผมรู้สึกหดหู่จัง, See also: S. traurig, unglücklich, verzweifelt,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top