Search result for

sluggish

(59 entries)
(0.0324 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sluggish-, *sluggish*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sluggish[ADJ] ขี้เกียจ, See also: เฉื่อย, เงื่องหงอย, เอื่อยเฉื่อย, ซึมเซา, Syn. inert, passive, Ant. hurried

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sluggish(สลัก'กิช) adj. ขี้เกียจ,เกียจคร้าน,เงื่องหงอย,ซบเซา,เฉื่อยชา,ผืดเคือง., See also: sluggishness n., Syn. slack

English-Thai: Nontri Dictionary
sluggish(adj) เฉื่อย,เกียจคร้าน,เอื่อยเฉื่อย
sluggishness(n) ความเฉื่อย,ความเกียจคร้าน,ความเนือย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sluggish reactions.ปฏิกิริยาเชื่องช้าจริง Lancelot (2008)
It was really sluggish. I couldn't figure out why.มันขี้เกียจจริงๆแหละ Trial and Error (2010)
And you're gonna be a little bit sluggish for a while, but with some warmth and some fluids, you should be all right.และคุณอาจจะรู้สึกซึมเซาอีกสักระยะนะครับ แต่ถ้าได้รับความอบอุ่น และดื่มน้ำเข้าไปสักหน่อย - ก็ไม่น่าจะเป็นอะไรแล้วล่ะ Countdown (2011)
She's sluggish. She won't eat.เธอซึมเศร้า เธอไม่กินอาหาร Woman in Black (2012)
That other Saturn is a cold and sullen, sluggish ghoul, given to irrational bouts of rage.ว่าดาวเสาร์อื่น ๆ ที่เป็นที่หนาว เย็นและบูดบึ้ง, ปอบซบเซา ให้กับศึกที่ไม่ลงตัวของความโกรธ The Clean Room (2014)
How's the stock market? Sluggish.ตลาดหุ้นเป็นอย่างไรบ้างคะ ซบเซา Cain and Gabriel (2014)
I'm just helping your sluggish code keep up.แค่ช่วยให้รหัสอืดๆ ของคุณตามให้ทันน่ะ Many Heads, One Tale (2015)
- Sluggish. Like a wet sponge.- ยวบยาบ เหมือนฟองน้ำเปียกๆ Airplane! (1980)
Sluggish. Like a wet sponge.ยวบยาบ เหมือนฟองน้ำเปียกๆ Airplane! (1980)
The body sluggish, aged, cold, the embers left from earlier fires.ร่างกายที่อ่อนแรง / อายุ ความเหน็บหนาว เถ้าถ่านสูญสลายไป จากไฟที่เผาไหม้ The Notebook (2004)
We're all a little sluggish today.พวกเราดูขี้เกียจกันนะวันนี้ American Pie Presents: Band Camp (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sluggishBecause the new trainee did things sluggishly, he was told that he'd be fired if he didn't start taking his job seriously.
sluggishI've been sluggish recently.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มะงุมมะงาหรา[ADV] slowly, See also: sluggishly, tardily, clumsily, awkwardly, Syn. งุ่มง่าม, ชักช้า, ล่าช้า, Ant. รวดเร็ว, ว่องไว, Example: เขาทำงานอย่างมะงุมมะงาหรา
งง[ADJ] sluggish, See also: apathetic, asleep, drowsy, dormant, inert, passive, slow-moving, Syn. สะลึมสะลือ, ซึม, ง่วงเหงา, Example: คนไข้ยังมีอาการงงอยู่เลย
เงื่อง[ADJ] sluggish, See also: slothful, slow, tardy, inactive, indolent, Syn. เชื่อง, เชื่องช้า, เงื่องๆ, เงื่องหงอย, Ant. รวดเร็ว, ว่องไว, กระฉับกระเฉง, Example: เขาเป็นคนเงื่องหงอย
เงื่องหงอย[ADV] slothful, See also: sluggish, slow, inactive, tardy, indolent, Syn. เซื่องๆ, เฉื่อยชา, ซึมเซา, เซื่องซึม, Ant. ว่องไว, กระฉับกระเฉง, กระตือรือร้น, Example: เราเดินกลับเข้าบ้านอย่างเงื่องหงอย, Thai definition: ซึมเซาไม่ชื่นบาน
พิรี้พิไร[ADV] tardily, See also: sluggishly, Syn. ร่ำไร, ร่ำรี้ร่ำไร, อ้อยอิ่ง, Example: เขารู้สึกรำคาญพี่สาวที่เลือกของพิรี้พิไรอยู่นานแล้ว, Thai definition: มัวทำโน่นนิดนี่หน่อยทำให้เกิดความล่าช้า
เบอะ[ADJ] sluggish, See also: clumsy, Syn. ซึมเซ่อ, เซ่อ, Example: เด็กน้อยทำหน้าเบอะเพราะไม่รู้เรื่องรู้ราวที่เขาคุยกัน
เฉื่อย[ADV] slowly, See also: sluggishly, inertly, Syn. ช้า, เชื่องช้า, Ant. รวดเร็ว, กระฉับกระเฉง, Example: ปัญหาหนึ่งของเขาที่ทำให้หัวหน้าไม่พอใจบ่อยๆ ก็คือ เขาทำงานเฉื่อยมาก
ชักช้า[ADV] slowly, See also: sluggishly, unhurriedly, Syn. ล่าช้า, Example: หลายคนวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาลทำงานชักช้า
ดั้วเดี้ย[ADV] slowly, See also: sluggishly, inactively, Syn. ต้วมเตี้ยม, ช้าๆ, Example: หนอนไต่ดั้วเดี้ย, Thai definition: เคลื่อนไปทีละน้อยๆ
ความเฉื่อยชา[N] sluggishness, See also: laziness, indolence, idleness, Syn. ความเฉื่อย, ความขี้เกียจ, ความแฉะแบะ, Ant. ความรวดเร็ว, ความฉับไว, Example: ผู้บริหารบริหารงานด้วยความเฉื่อยชาหมดความกระตือรือร้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช้า[v.] (chā) EN: be slow ; be sluggish ; dawdle ; be delayed   FR: traîner ; lambiner ; être retardé
ช้า[adj.] (chā) EN: slow ; late ; tardy ; sluggish ; behind time ; behindhand   FR: lent ; en retard ; attardé
ชักช้า[adv.] (chakchā) EN: slowly ; sluggishly ; unhurriedly ; at a leisurely pace   FR: lentement
เฉื่อย[adj.] (cheūay) EN: inert ; slow ; mild ; gentle ; passive ; tardy ; sluggish ; phegmatic ; impassive   FR: lent ; inerte ; apathique ; traînard ; mollasson
เฉื่อย[adv.] (cheūay) EN: sluggishly ; unenergetically   FR: lentement ; apathiquement
เฉื่อยชา [v.] (cheūaychā) EN: be inactive ; be slow ; be inert ; be sluggish   FR: être lent ; être indolent ; lambiner
เอื่อย[adj.] (eūay) EN: sluggish ; indolent ; slouchy ; slow ; soft ; light   FR: indolent
อืด[adj.] (eūt) EN: slow ; dilatory ; sluggish ; tardy ; dillydallying   FR: lent
ความเฉื่อยชา [n.] (khwām cheūaychā) EN: sluggishness ; laziness ; indolence ; idleness ; inactivity ; inertia   FR: paresse [f] ; fainéantise [f] ; indolence [f] ; inertie [f]
ความอ่อนแอ[n.] (khwām øn-aē) EN: weakness ; sluggishness   FR: faiblesse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SLUGGISH    S L AH1 G IH0 SH
SLUGGISHLY    S L AH1 G IH0 SH L IY0
SLUGGISHNESS    S L AH1 G IH0 SH N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sluggish    (j) (s l uh1 g i sh)
sluggishly    (a) (s l uh1 g i sh l ii)
sluggishness    (n) (s l uh1 g i sh n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
だらだら[, daradara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) in drops; dripping; trickling; streaming; flowing; (2) (on-mim) gently (sloping); (3) (on-mim) sluggishly; endlessly; lengthily; (4) (on-mim) leisurely; idly; slowly; slovenly; (P) [Add to Longdo]
ちんたら[, chintara] (adv,adv-to) (on-mim) dilatorily; sluggishly [Add to Longdo]
のぞのぞ[, nozonozo] (exp) slowly; sluggishly [Add to Longdo]
のっそり[, nossori] (adv,adv-to,vs) (on-mim) sluggishly [Add to Longdo]
のろのろ[, noronoro] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) slowly; sluggishly; (P) [Add to Longdo]
のんべんだらり[, nonbendarari] (adv-to) idly; sluggishly; doing nothing [Add to Longdo]
まどろっこしい;まどろこしい;まどろっこい;まどろこい[, madorokkoshii ; madorokoshii ; madorokkoi ; madorokoi] (adj-i) dull (e.g. of movement or reaction); sluggish [Add to Longdo]
緩慢[かんまん, kanman] (adj-na,n) slow; sluggish; dull; (P) [Add to Longdo]
間だるい[まだるい, madarui] (adj-i) (1) (See 間だるっこしい,間怠っこい) slow; tedious; sluggish; dull; (2) irritating [Add to Longdo]
間だるっこしい[まだるっこしい, madarukkoshii] (adj-i) (1) (See 間だるい,間怠っこい) slow; tedious; sluggish; dull; (2) irritating [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhì, ㄓˋ, / ] sluggish, #9,596 [Add to Longdo]
迂磨[yū mó, ㄩ ㄇㄛˊ, ] sluggish; delaying, #905,723 [Add to Longdo]
涩脉[sè mài, ㄙㄜˋ ㄇㄞˋ, / ] sluggish pulse [Add to Longdo]
缓动[huǎn dòng, ㄏㄨㄢˇ ㄉㄨㄥˋ, / ] sluggish [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sluggish \Slug"gish\, a.
   1. Habitually idle and lazy; slothful; dull; inactive; as, a
    sluggish man.
    [1913 Webster]
 
   2. Slow; having little motion; as, a sluggish stream.
    [1913 Webster]
 
   3. Having no power to move one's self or itself; inert.
    [1913 Webster]
 
       Matter, being impotent, sluggish, and inactive, hath
       no power to stir or move itself.   --Woodward.
    [1913 Webster]
 
       And the sluggish land slumbers in utter neglect.
                          --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   4. Characteristic of a sluggard; dull; stupid; tame; simple.
    [R.] "So sluggish a conceit." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Inert; idle; lazy; slothful; indolent; dronish; slow;
     dull; drowsy; inactive. See {Inert}.
     [1913 Webster] -- {Slug"gish*ly}, adv. --
     {Slug"gish*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sluggish
   adj 1: moving slowly; "a sluggish stream" [syn: {sluggish},
       {sulky}]
   2: (of business) not active or brisk; "business is dull (or
     slow)"; "a sluggish market" [syn: {dull}, {slow}, {sluggish}]
   3: slow and apathetic; "she was fat and inert"; "a sluggish
     worker"; "a mind grown torpid in old age" [syn: {inert},
     {sluggish}, {soggy}, {torpid}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top