ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sluggish

S L AH1 G IH0 SH   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sluggish-, *sluggish*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sluggish[ADJ] ขี้เกียจ, See also: เฉื่อย, เงื่องหงอย, เอื่อยเฉื่อย, ซึมเซา, Syn. inert, passive, Ant. hurried

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sluggish(สลัก'กิช) adj. ขี้เกียจ,เกียจคร้าน,เงื่องหงอย,ซบเซา,เฉื่อยชา,ผืดเคือง., See also: sluggishness n., Syn. slack

English-Thai: Nontri Dictionary
sluggish(adj) เฉื่อย,เกียจคร้าน,เอื่อยเฉื่อย
sluggishness(n) ความเฉื่อย,ความเกียจคร้าน,ความเนือย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're all a little sluggish today.พวกเราดูขี้เกียจกันนะวันนี้ American Pie Presents: Band Camp (2005)
Sluggish reactions.ปฏิกิริยาเชื่องช้าจริง Lancelot (2008)
And you're gonna be a little bit sluggish for a while, but with some warmth and some fluids, you should be all right.และคุณอาจจะรู้สึกซึมเซาอีกสักระยะนะครับ แต่ถ้าได้รับความอบอุ่น และดื่มน้ำเข้าไปสักหน่อย - ก็ไม่น่าจะเป็นอะไรแล้วล่ะ Countdown (2011)
That other Saturn is a cold and sullen, sluggish ghoul, given to irrational bouts of rage.ว่าดาวเสาร์อื่น ๆ ที่เป็นที่หนาว เย็นและบูดบึ้ง, ปอบซบเซา ให้กับศึกที่ไม่ลงตัวของความโกรธ The Clean Room (2014)
I'm just helping your sluggish code keep up.แค่ช่วยให้รหัสอืดๆ ของคุณตามให้ทันน่ะ Many Heads, One Tale (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sluggishBecause the new trainee did things sluggishly, he was told that he'd be fired if he didn't start taking his job seriously.
sluggishI've been sluggish recently.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มะงุมมะงาหรา[ADV] slowly, See also: sluggishly, tardily, clumsily, awkwardly, Syn. งุ่มง่าม, ชักช้า, ล่าช้า, Ant. รวดเร็ว, ว่องไว, Example: เขาทำงานอย่างมะงุมมะงาหรา
งง[ADJ] sluggish, See also: apathetic, asleep, drowsy, dormant, inert, passive, slow-moving, Syn. สะลึมสะลือ, ซึม, ง่วงเหงา, Example: คนไข้ยังมีอาการงงอยู่เลย
เงื่อง[ADJ] sluggish, See also: slothful, slow, tardy, inactive, indolent, Syn. เชื่อง, เชื่องช้า, เงื่องๆ, เงื่องหงอย, Ant. รวดเร็ว, ว่องไว, กระฉับกระเฉง, Example: เขาเป็นคนเงื่องหงอย
เงื่องหงอย[ADV] slothful, See also: sluggish, slow, inactive, tardy, indolent, Syn. เซื่องๆ, เฉื่อยชา, ซึมเซา, เซื่องซึม, Ant. ว่องไว, กระฉับกระเฉง, กระตือรือร้น, Example: เราเดินกลับเข้าบ้านอย่างเงื่องหงอย, Thai definition: ซึมเซาไม่ชื่นบาน
พิรี้พิไร[ADV] tardily, See also: sluggishly, Syn. ร่ำไร, ร่ำรี้ร่ำไร, อ้อยอิ่ง, Example: เขารู้สึกรำคาญพี่สาวที่เลือกของพิรี้พิไรอยู่นานแล้ว, Thai definition: มัวทำโน่นนิดนี่หน่อยทำให้เกิดความล่าช้า
เบอะ[ADJ] sluggish, See also: clumsy, Syn. ซึมเซ่อ, เซ่อ, Example: เด็กน้อยทำหน้าเบอะเพราะไม่รู้เรื่องรู้ราวที่เขาคุยกัน
เฉื่อย[ADV] slowly, See also: sluggishly, inertly, Syn. ช้า, เชื่องช้า, Ant. รวดเร็ว, กระฉับกระเฉง, Example: ปัญหาหนึ่งของเขาที่ทำให้หัวหน้าไม่พอใจบ่อยๆ ก็คือ เขาทำงานเฉื่อยมาก
ชักช้า[ADV] slowly, See also: sluggishly, unhurriedly, Syn. ล่าช้า, Example: หลายคนวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาลทำงานชักช้า
ดั้วเดี้ย[ADV] slowly, See also: sluggishly, inactively, Syn. ต้วมเตี้ยม, ช้าๆ, Example: หนอนไต่ดั้วเดี้ย, Thai definition: เคลื่อนไปทีละน้อยๆ
ความเฉื่อยชา[N] sluggishness, See also: laziness, indolence, idleness, Syn. ความเฉื่อย, ความขี้เกียจ, ความแฉะแบะ, Ant. ความรวดเร็ว, ความฉับไว, Example: ผู้บริหารบริหารงานด้วยความเฉื่อยชาหมดความกระตือรือร้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช้า[v.] (chā) EN: be slow ; be sluggish ; dawdle ; be delayed   FR: traîner ; lambiner ; être retardé
ช้า[adj.] (chā) EN: slow ; late ; tardy ; sluggish ; behind time ; behindhand   FR: lent ; en retard ; attardé
ชักช้า[adv.] (chakchā) EN: slowly ; sluggishly ; unhurriedly ; at a leisurely pace   FR: lentement
เฉื่อย[adj.] (cheūay) EN: inert ; slow ; mild ; gentle ; passive ; tardy ; sluggish ; phegmatic ; impassive   FR: lent ; inerte ; apathique ; traînard ; mollasson
เฉื่อย[adv.] (cheūay) EN: sluggishly ; unenergetically   FR: lentement ; apathiquement
เฉื่อยชา [v.] (cheūaychā) EN: be inactive ; be slow ; be inert ; be sluggish   FR: être lent ; être indolent ; lambiner
เอื่อย[adj.] (eūay) EN: sluggish ; indolent ; slouchy ; slow ; soft ; light   FR: indolent
อืด[adj.] (eūt) EN: slow ; dilatory ; sluggish ; tardy ; dillydallying   FR: lent
ความเฉื่อยชา [n.] (khwām cheūaychā) EN: sluggishness ; laziness ; indolence ; idleness ; inactivity ; inertia   FR: paresse [f] ; fainéantise [f] ; indolence [f] ; inertie [f]
ความอ่อนแอ[n.] (khwām øn-aē) EN: weakness ; sluggishness   FR: faiblesse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SLUGGISH S L AH1 G IH0 SH
SLUGGISHLY S L AH1 G IH0 SH L IY0
SLUGGISHNESS S L AH1 G IH0 SH N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sluggish (j) slˈʌgɪʃ (s l uh1 g i sh)
sluggishly (a) slˈʌgɪʃliː (s l uh1 g i sh l ii)
sluggishness (n) slˈʌgɪʃnəs (s l uh1 g i sh n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhì, ㄓˋ, / ] sluggish, #9,596 [Add to Longdo]
迂磨[yū mó, ㄩ ㄇㄛˊ, ] sluggish; delaying, #905,723 [Add to Longdo]
涩脉[sè mài, ㄙㄜˋ ㄇㄞˋ, / ] sluggish pulse [Add to Longdo]
缓动[huǎn dòng, ㄏㄨㄢˇ ㄉㄨㄥˋ, / ] sluggish [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
だらだら[, daradara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) in drops; dripping; trickling; streaming; flowing; (2) (on-mim) gently (sloping); (3) (on-mim) sluggishly; endlessly; lengthily; (4) (on-mim) leisurely; idly; slowly; slovenly; (P) [Add to Longdo]
ちんたら[, chintara] (adv,adv-to) (on-mim) dilatorily; sluggishly [Add to Longdo]
のぞのぞ[, nozonozo] (exp) slowly; sluggishly [Add to Longdo]
のっそり[, nossori] (adv,adv-to,vs) (on-mim) sluggishly [Add to Longdo]
のろのろ[, noronoro] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) slowly; sluggishly; (P) [Add to Longdo]
のんべんだらり[, nonbendarari] (adv-to) idly; sluggishly; doing nothing [Add to Longdo]
まどろっこしい;まどろこしい;まどろっこい;まどろこい[, madorokkoshii ; madorokoshii ; madorokkoi ; madorokoi] (adj-i) dull (e.g. of movement or reaction); sluggish [Add to Longdo]
緩慢[かんまん, kanman] (adj-na,n) slow; sluggish; dull; (P) [Add to Longdo]
間だるい[まだるい, madarui] (adj-i) (1) (See 間だるっこしい,間怠っこい) slow; tedious; sluggish; dull; (2) irritating [Add to Longdo]
間だるっこしい[まだるっこしい, madarukkoshii] (adj-i) (1) (See 間だるい,間怠っこい) slow; tedious; sluggish; dull; (2) irritating [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sluggish \Slug"gish\, a.
   1. Habitually idle and lazy; slothful; dull; inactive; as, a
    sluggish man.
    [1913 Webster]
 
   2. Slow; having little motion; as, a sluggish stream.
    [1913 Webster]
 
   3. Having no power to move one's self or itself; inert.
    [1913 Webster]
 
       Matter, being impotent, sluggish, and inactive, hath
       no power to stir or move itself.   --Woodward.
    [1913 Webster]
 
       And the sluggish land slumbers in utter neglect.
                          --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   4. Characteristic of a sluggard; dull; stupid; tame; simple.
    [R.] "So sluggish a conceit." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Inert; idle; lazy; slothful; indolent; dronish; slow;
     dull; drowsy; inactive. See {Inert}.
     [1913 Webster] -- {Slug"gish*ly}, adv. --
     {Slug"gish*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sluggish
   adj 1: moving slowly; "a sluggish stream" [syn: {sluggish},
       {sulky}]
   2: (of business) not active or brisk; "business is dull (or
     slow)"; "a sluggish market" [syn: {dull}, {slow}, {sluggish}]
   3: slow and apathetic; "she was fat and inert"; "a sluggish
     worker"; "a mind grown torpid in old age" [syn: {inert},
     {sluggish}, {soggy}, {torpid}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top