ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hymn

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hymn-, *hymn*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hymn(n) กลอนสวด, See also: เพลงสวด, เพลงสรรเสริญ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hymn(ฮิมนฺ) n., vt. (สวด, ร้อง) เพลงสวด, เพลงสรรเสริญ, เพลงศาสนา, Syn. paean

English-Thai: Nontri Dictionary
hymn(n) เพลงสรรเสริญ, เพลงสวด, บทสวดสรรเสริญพระเจ้า
hymnal(n) หนังสือบทสวด, หนังสือเพลงสวด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hymnเพลงสวดสรรเสริญ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

WordNet (3.0)
hymn(n) a song of praise (to God or to a saint or to a nation), Syn. anthem
hymn(v) sing a hymn
hymn(v) praise by singing a hymn
hymnal(n) a songbook containing a collection of hymns, Syn. hymnary, hymnbook

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Hymn

v. t. [ imp. & p. p. Hymned p. pr. & vb. n. Hymning ] [ Cf. L. hymnire, Gr. &unr_;. ] To praise in song; to worship or extol by singing hymns; to sing. [ 1913 Webster ]

To hymn the bright of the Lord. Keble. [ 1913 Webster ]

Their praise is hymned by loftier harps than mine. Byron. [ 1913 Webster ]

Hymn

n. [ OE. hympne, ympne, F. hymne, OF. also ymne, L. hymnus, Gr. &unr_;; perh. akin to &unr_; web, &unr_; to weave, and so to E. weave. ] An ode or song of praise or adoration; especially, a religious ode, a sacred lyric; a song of praise or thanksgiving intended to be used in religious service; as, the Homeric hymns; Watts' hymns. [ 1913 Webster ]

Admonishing one another in psalms and hymns. Col. iii. 16. [ 1913 Webster ]

Where angels first should practice hymns, and string
Their tuneful harps. Dryden. [ 1913 Webster ]


Hymn book, a book containing a collection of hymns, as for use in churches; a hymnal.
[ 1913 Webster ]

Hymn

v. i. To sing in praise or adoration. Milton. [ 1913 Webster ]

Hymnal

n. A collection of hymns; a hymn book. [ 1913 Webster ]

Hymnic

a. [ Cf. F. hymnique. ] Relating to hymns, or sacred lyrics. Donne. [ 1913 Webster ]

Hymning

a. Praising with hymns; singing. “The hymning choir.” G. West. [ 1913 Webster ]

Hymning

n. The singing of hymns. Milton. [ 1913 Webster ]

Hymnist

n. A writer of hymns. [ 1913 Webster ]

Hymnody

n. [ Gr. &unr_;; &unr_; a hymn + &unr_; a song, a singing. ] Hymns, considered collectively; hymnology. [ 1913 Webster ]

Hymnographer

n. 1. One who writes on the subject of hymns. [ 1913 Webster ]

2. A writer or composed of hymns. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And in the euphony of the woods she is hymned in songและใน euphony ของป่าไม้... ...เธอถูกสวดในเพลง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
At the same level and play hymnsยังไง ก็มาเจอกันแล้วน่า Sex Is Zero (2002)
There's more words in the Bible than in Heavenly Highway Hymns.มีคำมากมายในไบเบิล มีมากกว่าหนังสือ"ทางสู่สวรรค์" Walk the Line (2005)
Most of you people remember Phillip Brooks by his famous church hymns.ส่วนใหญ่ของคนที่คุณจำฟิลลิปบรูคส์ โดยการสวดคริสตจักรที่มีชื่อเสียงของเขา Sex Trek: Charly XXX (2007)
According to the papers the only songs Mr. Quid's gonna be singing are hymns.ดูจากข่าวในหนังสือพิมพ์... เพลงเดียวที่จอห์นนี่จะได้ร้องคือเพลงสวดศพ RocknRolla (2008)
But I love all pageants. The hymns!แต่ฉันก็ชอบการทั้งหมดของงาน เพลงสวด! Doubt (2008)
Well, we all love the Christmas hymns, but it might be jolly to include a secular song.เอ่อ, พวกเราต่างก็ชอบเพลงสวดในเทศกาลคริสมาต์ แต่มันอาจครึกครื้นถ้ารวมเอาเพลงทั่วไปไว้ด้วย Doubt (2008)
Now, when you and Elizabeth enter through the West door, you will be greeted by the hymn "I was glad when they said unto me."กระหม่อมจับเวลาแล้วไม่ถึง 9 นาที ตรวจตราถ้อยคำแล้วพะยะค่ะ ท่านนายกฯ จะมาอยู่กับพระองค์ด้วย ตอนออกอากาศสด The King's Speech (2010)
To slaughter and kill and sing peppy little hymns.ให้ฆ่าคนอื่น แล้วก็ร้องเพลง อย่างมีความสุข 99 Problems (2010)
Shall we sing a hymn?ข้าพาเจ้าไปด้วยก็ได้ Blackwater (2012)
Please turn to page 42 in your hymn book.กรุณาเปิดหนังสือสวดไปที่หน้า 42 Memorial (2012)
He dropped a church roof on 34 of his worshippers last Wednesday night in Texas, while they sang a hymn.พระองค์เพิ่งปล่อยหลังคาโบสถ์ ให้ร่วงลงมาทับผู้ศรัทธาเขา 34 คน คืนวันพุธที่ผ่านมาในเท็กซัส ขณะที่พวกเขาร้องเพลงสวดสรรเสริญ Amuse-Bouche (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hymnThe morning service began with a hymn.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพลงสวด(n) hymn, See also: ode, song of praise, panegyric, Count Unit: เพลง, Thai Definition: เพลงสรรเสริญคุณพระเจ้า
โอ้เอ้(n) hymn, Syn. สวดโอ้เอ้วิหารราย, Count Unit: บท, ทำนอง, Thai Definition: การสวดกาพย์ลำนำเป็นทำนองอย่างที่นักเรียนสวดตามศาลารายวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันเข้าพรรษา วันกลางพรรษา และวันออกพรรษา
กลอนสวด(n) Thai religious verse, See also: hymn, Example: กลอนสวดที่นักเรียนจำกันได้ดีคือบทสรรเสริญพระพุทธคุณ, Count Unit: เรื่อง, บท, Thai Definition: กลอนที่อ่านเป็นทำนองสวด แต่งเป็นกาพย์ยานี 11 หรือ กาพย์ฉบัง 16 และกาพย์สุรางคนางค์ 28 ข้อความที่แต่งมักเป็นเรื่องในศาสนา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลอนสวด[klønsūat] (n) EN: Thai religious verse ; hymn
เพลงชาติ[phlēng chāt] (n, exp) EN: national anthem ; anthem  FR: hymne (national) [ m ]
เพลงชาฅิไทย[phlēng chāt Thai] (n, exp) EN: Thai national anthem ; Thailand's national anthem  FR: hymne national thaïlandais [ m ]
เพลงสรรเสริญ[phlēng sansoēn] (n, exp) EN: hymn  FR: hymne [ m ]
เพลงสรรเสริญพระเจ้า[phlēng sansoēn phra jāo] (n, exp) EN: hymn  FR: cantique [ m ]
เพลงสวด[phlēng sūat] (n, exp) EN: hymn ode ; song of praise ; panegyric

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
hymn
hymns
hymnal
hymnals
hymnology

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hymn
hymns
hymnal
hymned
hymnals
hymning

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
圣歌[shèng gē, ㄕㄥˋ ㄍㄜ,   /  ] hymn [Add to Longdo]
圣诗[shèng shī, ㄕㄥˋ ㄕ,   /  ] hymn [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hymne { f } | Hymnen { pl }hymn; anthem | hymns [Add to Longdo]
Hymne { f }; Loblied { n }; Kirchenlied { n }hymn [Add to Longdo]
Hymnengesang { m }hymnody [Add to Longdo]
hymnisch { adj }hymnal [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
声明;聲明[しょうみょう, shoumyou] (n) (1) (See 五明) sabdavidya (ancient Indian linguistic and grammatical studies); (2) { Buddh } chanting of Buddhist hymns (usu. in Sanskrit or Chinese) #7,548 [Add to Longdo]
聖歌[せいか, seika] (n, adj-no) hymn; chant; sacred song #17,797 [Add to Longdo]
ヒム[himu] (n) hymn [Add to Longdo]
リグベーダ;リグ・ベーダ[rigube-da ; rigu . be-da] (n) Rig Veda (collection of hymns in Vedic Sanskrit) [Add to Longdo]
賛歌(P);讃歌;讚歌[さんか, sanka] (n) song of praise; eulogy; paean; hymn; (P) [Add to Longdo]
賛美歌;讚美歌;讃美歌[さんびか, sanbika] (n) hymn; hymnal [Add to Longdo]
余韻[よいん, yoin] (n) (1) reverberation; swelling (of a hymn); trailing note; (2) lingering memory; aftertaste; (3) suggestiveness (of a book, poem, etc.); (P) [Add to Longdo]
和讃;和讚[わさん, wasan] (n) Japanese translation of Buddhist hymns of praise [Add to Longdo]
[じゅ, ju] (n) (1) praise; (2) (See 六義・1) hymn (genre of the Shi Jing) [Add to Longdo]
頌歌[しょうか, shouka] (n) anthem; carol; hymn of praise [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top