ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hymn

HH IH1 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hymn-, *hymn*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hymn(n) กลอนสวด, See also: เพลงสวด, เพลงสรรเสริญ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hymn(ฮิมนฺ) n., vt. (สวด, ร้อง) เพลงสวด, เพลงสรรเสริญ, เพลงศาสนา, Syn. paean

English-Thai: Nontri Dictionary
hymn(n) เพลงสรรเสริญ, เพลงสวด, บทสวดสรรเสริญพระเจ้า
hymnal(n) หนังสือบทสวด, หนังสือเพลงสวด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hymnเพลงสวดสรรเสริญ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, when you and Elizabeth enter through the West door, you will be greeted by the hymn "I was glad when they said unto me."กระหม่อมจับเวลาแล้วไม่ถึง 9 นาที ตรวจตราถ้อยคำแล้วพะยะค่ะ ท่านนายกฯ จะมาอยู่กับพระองค์ด้วย ตอนออกอากาศสด The King's Speech (2010)
Please turn to page 42 in your hymn book.กรุณาเปิดหนังสือสวดไปที่หน้า 42 Memorial (2012)
The Barcelona race is the epitome of endurance, the synonym of willpower, a hymn to love.การแข่งที่บาร์เซโลน่านั้นคือ ความอดทนชั้นเลิศ คือจุดสูงสุดของจิตตานุภาพ คือบทสวดแห่งความรัก Flying Home (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hymnThe morning service began with a hymn.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพลงสวด(n) hymn, See also: ode, song of praise, panegyric, Count Unit: เพลง, Thai Definition: เพลงสรรเสริญคุณพระเจ้า
โอ้เอ้(n) hymn, Syn. สวดโอ้เอ้วิหารราย, Count Unit: บท, ทำนอง, Thai Definition: การสวดกาพย์ลำนำเป็นทำนองอย่างที่นักเรียนสวดตามศาลารายวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันเข้าพรรษา วันกลางพรรษา และวันออกพรรษา
กลอนสวด(n) Thai religious verse, See also: hymn, Example: กลอนสวดที่นักเรียนจำกันได้ดีคือบทสรรเสริญพระพุทธคุณ, Count Unit: เรื่อง, บท, Thai Definition: กลอนที่อ่านเป็นทำนองสวด แต่งเป็นกาพย์ยานี 11 หรือ กาพย์ฉบัง 16 และกาพย์สุรางคนางค์ 28 ข้อความที่แต่งมักเป็นเรื่องในศาสนา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลอนสวด[klønsūat] (n) EN: Thai religious verse ; hymn
เพลงชาติ[phlēng chāt] (n, exp) EN: national anthem ; anthem  FR: hymne (national) [ m ]
เพลงชาฅิไทย[phlēng chāt Thai] (n, exp) EN: Thai national anthem ; Thailand's national anthem  FR: hymne national thaïlandais [ m ]
เพลงสรรเสริญ[phlēng sansoēn] (n, exp) EN: hymn  FR: hymne [ m ]
เพลงสรรเสริญพระเจ้า[phlēng sansoēn phra jāo] (n, exp) EN: hymn  FR: cantique [ m ]
เพลงสวด[phlēng sūat] (n, exp) EN: hymn ode ; song of praise ; panegyric

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
HYMN HH IH1 M
HYMNS HH IH1 M Z
HYMNAL HH IH1 M N AH0 L
HYMNALS HH IH1 M N AH0 L Z
HYMNOLOGY HH IH0 M N AA1 L AH0 JH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hymn (v) hˈɪm (h i1 m)
hymns (v) hˈɪmz (h i1 m z)
hymnal (n) hˈɪmnəl (h i1 m n @ l)
hymned (v) hˈɪmd (h i1 m d)
hymnals (n) hˈɪmnəlz (h i1 m n @ l z)
hymning (v) hˈɪmɪŋ (h i1 m i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
圣歌[shèng gē, ㄕㄥˋ ㄍㄜ, / ] hymn [Add to Longdo]
圣诗[shèng shī, ㄕㄥˋ ㄕ, / ] hymn [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hymne { f } | Hymnen { pl }hymn; anthem | hymns [Add to Longdo]
Hymne { f }; Loblied { n }; Kirchenlied { n }hymn [Add to Longdo]
Hymnengesang { m }hymnody [Add to Longdo]
hymnisch { adj }hymnal [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヒム[himu] (n) hymn [Add to Longdo]
リグベーダ;リグ・ベーダ[rigube-da ; rigu . be-da] (n) Rig Veda (collection of hymns in Vedic Sanskrit) [Add to Longdo]
賛歌(P);讃歌;讚歌[さんか, sanka] (n) song of praise; eulogy; paean; hymn; (P) [Add to Longdo]
賛美歌;讚美歌;讃美歌[さんびか, sanbika] (n) hymn; hymnal [Add to Longdo]
聖歌[せいか, seika] (n, adj-no) hymn; chant; sacred song [Add to Longdo]
声明;聲明[しょうみょう, shoumyou] (n) (1) (See 五明) sabdavidya (ancient Indian linguistic and grammatical studies); (2) { Buddh } chanting of Buddhist hymns (usu. in Sanskrit or Chinese) [Add to Longdo]
余韻[よいん, yoin] (n) (1) reverberation; swelling (of a hymn); trailing note; (2) lingering memory; aftertaste; (3) suggestiveness (of a book, poem, etc.); (P) [Add to Longdo]
和讃;和讚[わさん, wasan] (n) Japanese translation of Buddhist hymns of praise [Add to Longdo]
[じゅ, ju] (n) (1) praise; (2) (See 六義・1) hymn (genre of the Shi Jing) [Add to Longdo]
頌歌[しょうか, shouka] (n) anthem; carol; hymn of praise [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hymn \Hymn\ (h[i^]m), n. [OE. hympne, ympne, F. hymne, OF. also
   ymne, L. hymnus, Gr. ?; perh. akin to ? web, ? to weave, and
   so to E. weave.]
   An ode or song of praise or adoration; especially, a
   religious ode, a sacred lyric; a song of praise or
   thanksgiving intended to be used in religious service; as,
   the Homeric hymns; Watts' hymns.
   [1913 Webster]
 
      Admonishing one another in psalms and hymns. --Col.
                          iii. 16.
   [1913 Webster]
 
      Where angels first should practice hymns, and string
      Their tuneful harps.           --Dryden.
   [1913 Webster]
 
   {Hymn book}, a book containing a collection of hymns, as for
    use in churches; a hymnal.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hymn \Hymn\, v. t. [imp. & p. p. {Hymned}; p. pr. & vb. n.
   {Hymning}.] [Cf. L. hymnire, Gr. ?.]
   To praise in song; to worship or extol by singing hymns; to
   sing.
   [1913 Webster]
 
      To hymn the bright of the Lord.     --Keble.
   [1913 Webster]
 
      Their praise is hymned by loftier harps than mine.
                          --Byron.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hymn \Hymn\, v. i.
   To sing in praise or adoration. --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hymn
   n 1: a song of praise (to God or to a saint or to a nation)
      [syn: {hymn}, {anthem}]
   v 1: sing a hymn
   2: praise by singing a hymn; "They hymned their love of God"

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 hymn
  anthem; hymn

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top