ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -夜-, *夜*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[夜, yè, ㄧㄝˋ] night, dark; under cover of night
Radical: Decomposition: 亠 (tóu ㄊㄡˊ)  亻 (rén ㄖㄣˊ)  夕 (xī ㄒㄧ) 
Etymology: [ideographic] A person 亻 sneaking by under cover 亠 of night 夕,  Rank: 665

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄧㄝˋ, ] night, #1,107 [Add to Longdo]
[yè jiān, ㄧㄝˋ ㄐㄧㄢ, / ] nighttime; evening or night (e.g. classes), #4,194 [Add to Longdo]
[bàn yè, ㄅㄢˋ ㄧㄝˋ, ] midnight; in the middle of the night, #4,558 [Add to Longdo]
[yè wǎn, ㄧㄝˋ ㄨㄢˇ, ] night, #5,057 [Add to Longdo]
[shēn yè, ㄕㄣ ㄧㄝˋ, ] very late at night, #6,066 [Add to Longdo]
[yè lǐ, ㄧㄝˋ ㄌㄧˇ, / ] during the night; at night; nighttime, #7,357 [Add to Longdo]
[áo yè, ㄠˊ ㄧㄝˋ, ] stay up late or all night, #8,721 [Add to Longdo]
[hēi yè, ㄏㄟ ㄧㄝˋ, ] night, #9,223 [Add to Longdo]
[xiāo yè, ㄒㄧㄠ ㄧㄝˋ, ] midnight snack; late-night snack, #9,590 [Add to Longdo]
[lián yè, ㄌㄧㄢˊ ㄧㄝˋ, / ] the same night; that very night; before this night is out, #11,148 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[よる, yoru] (n) กลางคืน
[やけい, yakei] (n) บรรยากาศ แสงสี ยามค่ำคืน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[よる, yoru, yoru , yoru] (n ) กลางคืน
更かし[よふかし, yofukashi] (n ) การนอนดึก,การอยู่จนดึก

Japanese-English: EDICT Dictionary
[よる(P);よ, yoru (P); yo] (n-adv,n-t) evening; night; (P) [Add to Longdo]
々;[よよ, yoyo] (n-adv,n-t) every evening; night after night [Add to Longdo]
々中;[よるよなか, yoruyonaka] (n-t) midnight [Add to Longdo]
が明ける;があける[よがあける, yogaakeru] (exp,v1) dawn breaks; day dawns [Add to Longdo]
ごと;[よごと, yogoto] (n-adv,n-t) every night; nightly [Add to Longdo]
ごはん;御飯;ご飯[よるごはん, yorugohan] (n) (See 晩御飯) dinner [Add to Longdo]
っぴて[よっぴて, yoppite] (n) (See 通し) all night; throughout the night [Add to Longdo]
でも見える目[よるでもみえるめ, yorudemomierume] (n) eyes capable of seeing in the dark [Add to Longdo]
なべ[よなべ, yonabe] (n,vs) night work [Add to Longdo]
[よなよな, yonayona] (adv) every evening; night after night [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"I'm not accustomed to working day and night." "You'll soon get used to it."「私は昼もも働くのにまだ慣れてない」「すぐに慣れるよ」
The teenage friends stayed up talking all night.10代の友だち同士が徹でおしゃべりした。
Some kind of party upstairs kept me up till one last night.2階の誰かがやっているパーティーのおかげで、昨晩はの一時まで眠れなかったんだ。
Two policemen arrested a burglar. They caught him sneaking into Mrs. Miller's.2人の警官は盗を逮捕した。2人は盗がミラー夫人宅にしのび込もうとした現場を押さえたのだ。
After three straight late nights at work I feel like I'm drowning in work.3日連続で徹してるから、もうアップアップだよ。
On a sultry night in August.8月の蒸し暑い
Ah...maybe he's gonna take me tonight.ああ、ひょっとしたら今は・・・。
I love art and quiet evenings at home.アートと家で静かにを過ごすのが大好き。
Being active at night may relate to the behavior of seals, which feed at night on various fish that come up closer to the surface.アザラシは、海面近くまで上がってくるさまざまな魚を食べるのである。
The seals surface more frequently then, so a bear's chance of catching one at a breathing hole is greater after nightfall.アザラシはにいっそう頻繁に浮上してくるのだから、熊がアザラシを呼吸孔のところで捕まえる可能性は夕暮れ以降により高くなるのである。
You are all our guests tonight.あなたたちはみんな今は私たちのお客さんです。
You had better not sit up late up night.あなたはあまり更かしをしない方がいい。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Vincent![JA] 楽しい The Widow Maker (2017)
One night a long time ago, my travels took me to a quaint little village.[JA] 昔 あるのこと 田舎町を通りかかりました Pinocchio (1940)
One night a long time...[JA] "昔 あるのこと..." Pinocchio (1940)
Night...[JA] ・・ The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
Night.[CN] ... The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
I looked at a blackish copper coffin.[CN] 死了这条心吧这是天方 Episode #1.5 (2004)
-Yes?[JA] 今 The Riko Special (2016)
We should set sail for home before sundown![CN] 不用等到晚,你的新娘布侖希爾德 就會和你一起回國 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
"Now you know why i'm afraid of something fatal happening on New Year's Eve."[CN] "现在,你就能明白我为什么非常害怕 除夕在我身上会发生致命性的事情了" The Phantom Carriage (1921)
Night...[JA] ふたたび・・ The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
That night[JA] あの The Final Frontier (2012)
"For him, a single night is as long as 100 years on Earth." "Night and day he must carry out his master's business."[CN] "对于他来说,1天就像地球上的100年 他不得不日以继地为 他主人的生意驱车奔波" The Phantom Carriage (1921)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[よる, yoru] -Nacht [Add to Longdo]
[やがく, yagaku] Abendkurs [Add to Longdo]
尿症[やにょうしょう, yanyoushou] Bettnaessen [Add to Longdo]
明け[よあけ, yoake] Tagesanbruch, Morgendaemmerung [Add to Longdo]
[やこう, yakou] Nachtzug [Add to Longdo]
[やしゅう, yashuu] naechtlicher_Angriff [Add to Longdo]
間撮影[やかんさつえい, yakansatsuei] Nachtaufnahme [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top