Search result for

วิญญาณ

(57 entries)
(0.0648 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วิญญาณ-, *วิญญาณ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิญญาณ[N] soul, See also: spirit, Example: เจ้าหน้าที่นำร่างที่ไร้วิญญาณของ นายเชาวลิตไปส่งที่โรงพยาบาล, Thai definition: สิ่งที่เชื่อกันว่ามีอยู่ในกายเมื่อมีชีวิต เมื่อตายจะออกจากกาย ล่องลอยไปหาที่เกิดใหม่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วิญญาณน. สิ่งที่เชื่อกันว่ามีอยู่ในกายเมื่อมีชีวิต เมื่อตายจะออกจากกายล่องลอยไปหาที่เกิดใหม่
วิญญาณความรับรู้ เช่น จักษุวิญญาณ คือ ความรับรู้ทางตา โสตวิญญาณ คือ ความรับรู้ทางหู เป็นขันธ์ ๑ ในขันธ์ ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
วิญญาณโดยปริยายหมายถึงจิตใจ เช่น มีวิญญาณนักสู้ มีวิญญาณศิลปิน.
วิญญาณกทรัพย์(วินยานะกะซับ, วินยานนะกะซับ) น. สิ่งที่มีวิญญาณหรือชีวิตซึ่งนับเป็นทรัพย์ เช่น ทาส ช้าง ม้า วัว ควาย, สวิญญาณกทรัพย์ ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
soulวิญญาณ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
animismวิญญาณนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
animismวิญญาณนิยม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
soul, worldวิญญาณโลก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
world soulวิญญาณโลก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Animismวิญญาณนิยม [TU Subject Heading]
Soulวิญญาณ [TU Subject Heading]
Soul (Buddhism)วิญญาณ (พุทธศาสนา) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It was a divine discovery at a time like this, don't you think?นี่เป็นการค้นพบเกี่ยวกับวิญญาณ ว่าไหมล่ะ Dead Space: Downfall (2008)
Show me the path to enlightenment as you alter my flesh and free my soul.ชี้เส้นทางแสงสว่าง ในยามที่ท่านเปลี่ยนเลือดเนื้อ และปลดปล่อยวิญญาณข้า Dead Space: Downfall (2008)
I don't want the ghost ofJohn Teller poisoning him, ruining everything we've built.ฉันไม่ต้องการให้วิญญาณของจอห์น เทเลอร์ ทำลายเขา ทำลายทุกสิ่งที่เราได้สร้าง Pilot (2008)
The spirit of a dead man conjured from the grave.วิญญาณของคนที่ตายไปแล้ว ถูกปลุกจากหลุมฝังศพ Excalibur (2008)
I believe he's a wraith.ฉันเชื่อว่าเขาคือวิญญาณ Excalibur (2008)
A spirit?วิญญาณรึ Excalibur (2008)
She was my heart, my soul.นางเป็นดั่งดวงใจ เป็นวิญญาณ ของข้า Excalibur (2008)
Our generation mortgaged our souls to protect yours.คนรุ่นเราสละวิญญาณเพื่อปกป้องรุ่นเธอ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Do you still have a soul?มันแปลว่าฉันยังมีวิญญาณอยู่รึเปล่า Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
The voice of the black soul.เสียงแห่งจิตวิญญาณของคนดำ The Bank Job (2008)
When someone leaves you, it's notjust in body but in soul as well.เมื่อใครคนนึง ไปจากคุณ มันไม่ใช่แค่ร่างกาย แต่ในจิตวิญญาณ Heartbreak Library (2008)
Should I need to sacrifice my own body, if I can support the Crown Prince,แม้จะต้องแลกด้วยจิตวิญญาณของข้า ถ้ามันสามารถช่วยองค์รัชทายาทได้ The Kingdom of the Winds (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วิญญาณ[n.] (winyān) EN: soul ; spirit   FR: âme [f] ; esprit [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
God bless you!พระเจ้าคุ้มครองคุณ (หรือพูดสั้นๆว่า Bless you!) เป็นคำอวยพรที่พูดเมื่อบุคคลอื่นมีอาการจาม เพราะสมัยก่อนเชื่อกันว่า ขณะที่คนเราจามนั้นวิญญาณสามารถออกจากร่างได้ ทำให้อาจมีโรคภัยได้ง่าย
seance[เซ-อองซฺ] การติดต่อกับภูตผีวิญญาณ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
banshee[N] วิญญาณหญิงที่ร้องครวญครางเตือนว่าคนในบ้านกำลังจะตาย
inner man[N] จิตใจ, See also: วิญญาณ, กระเพาะ, Syn. spirit, soul, heart
manes[N] วิญญาณ
Manes[N] วิญญาณ
presence[N] วิญญาณหรือบุคคลที่ไม่เห็น (แต่รู้สึกได้ว่ามีอยู่)
soul[N] วิญญาณ (ทางศาสนา), Syn. phantom, ghost, spirit
specter[N] วิญญาณ, See also: ผี, ปีศาจ, Syn. phantom, spirit, soul, ghost
spirit[N] วิญญาณ, See also: จิตใจ, Syn. life force, soul

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amort(อะมิรท) adj. ไม่มีชีวิต, ไม่มีจิตวิญญาณ
anagoge(แอนนะโก' จี) n. การแปลความหมายของคำโดยผ่านทางจิตวิญญาณ (หรือพรเจ้า) -anagogic (al) adj. (spiritual interpretation)
angel(เอน' เจิล) n. เทวดา, ฑูตสวรรค์, เทพธิดา, เทพเจ้าที่เฝ้ารักษา, ผู้ตายที่มีวิญญาณขึ้นสวรรค์, นายทุน, ผู้ที่น่ารัก. -angelic, angelical adj., Syn. spirit, saint, benefactor)
anima(แอน' นิมะ) n. จิตวิญญาณ, ความรู้สึกตัว, ชีวิต (soul, life, inner personality)
animism(แอน' นิมิสซึม) n. ความเชื่อถือที่ว่ามีวิญญาณในธรรมชาติและจักรวาล, ความเชื่อว่าวิญญาณอาจอยู่แยกต่างหากจากร่างกาย, ความเชื่อถือว่าวิญญาณเป็นส่วนสำคัญของชีวิตและสุขภาพที่ดี, ความเชื่อในเรื่องวิญญาณ -animist n. -animistic adj.
cacdaemann. วิญญาณร้าย,ผี,ปีศาจ
cacdemann. วิญญาณร้าย,ผี,ปีศาจ
carnal(คาร์'เนิล) adj. เกี่ยวกับเนื้อหนังมังสา,ไม่ใช่จิตวิญญาณ,เกี่ยวกับมนุษย์,ในทางกาม,ในทางโลก, See also: carnality n. ดูcarnal, Syn. sensual ###A. spiritual
circumcise(เซอ'คัมไซซ) vt. ตัดคลิทอริสหรือหนังหุ้มลึงค์หรือแคมช่องคลอดทิ้ง,ชำระจิตวิญญาณให้บริสุทธิ์
circumcision(เซอคัมซิส'เชิน) n. การขลิบหนังหุ้มลึงค์ออก,การชำระล้างจิตวิญญาณให้สะอาด,ชาวยิว

English-Thai: Nontri Dictionary
curate(n) พระสอนศาสนา,ผู้บำบัดวิญญาณ
ghost(n) ผี,ปีศาจ,ภูติผี,ภาพลวงตา,เงา,วิญญาณ
ghostly(adj) เหมือนผี,เหมือนปีศาจ,น่ากลัว,เกี่ยวกับวิญญาณ
psychic(adj) เกี่ยวกับจิตใจ,เกี่ยวกับผีสาง,เกี่ยวกับวิญญาณ,กายสิทธิ์
psychical(adj) เกี่ยวกับจิตใจ,เกี่ยวกับผีสาง,เกี่ยวกับวิญญาณ,กายสิทธิ์
soul(n) จิตใจ,วิญญาณ,คน,บุคคล,แก่นสาร,แบบฉบับ
soulless(adj) ไม่รู้สึกผิดชอบ,ไม่มีวิญญาณ,ไม่ปรานี
spirit(n) ผี,จิตใจ,กำลังใจ,ความกล้า,วิญญาณ,อารมณ์,ความมุ่งมั่น
spirituality(n) ความเชื่อเรื่องจิตและวิญญาณ
spiritualize(vt) ทำให้เป็นเรื่องจิตและวิญญาณ

German-Thai: Longdo Dictionary
Seele(n) |die, pl. Seelen| ดวงวิญญาณ, จิตวิญญาณ, ความคิด, See also: Geist,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top