ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

booze

B UW1 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -booze-, *booze*
Possible hiragana form: ぼおぜ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
booze(n) เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. liquor, alcohol
booze(vi) ดื่มแอลกอฮอล์อย่างมาก
booze(n) การดื่มเหล้า (คำไม่เป็นทางการ)
booze(sl) เครื่องดื่มอัลกอฮอล์
booze(sl) การดื่ม, Syn. Booze-up, piss-up
boozer(n) ผับ, See also: คนดื่มเหล้ามาก
boozer(sl) ร้านเหล้า
boozer(sl) นักดื่ม, See also: คนที่ดื่มเหล้าเป็นประจำ, คนที่ติดเหล้า
booze up(phrv) ดื่มสุรามาก (คำไม่เป็นทางการ)
booze-up(n) การดื่มเหล้ามากเกินไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
booze(บูซ) { boozed, boozing, boozes } n. เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์, วิสกี้ vt., vi. ดื่มเหล้ามากเกินไป, See also: boozer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
booze(n) เหล้า, วิสกี้, ของมึนเมา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Lay off the fuckin' booze for a while, why don't ya?ทำไมไม่ร้องประกาศขายเหล้าดูวะ? Day of the Dead (1985)
You take a $200 case of booze and sell it for $100.คุณซื้อเหล้ามา200$ และขายไป100$ Goodfellas (1990)
Probably dancing with the booze lady.มันกำลังเพ้อล่ะมั้ง The Lawnmower Man (1992)
Hey, go easy on the booze tonight, right?เฮ้.. คืนทำตัวตามสบาย.นะ 21 Grams (2003)
You with the lunchbox! drinking booze or smoking...ห้ามดื่มเหล้าหรือว่าสูบบุหรี่ คนที่กินข้าวอยู่น่ะ Windstruck (2004)
We're in a college bar full of unlimited booze and pussy, and we're sitting at the bar talking about high-school parties.เรากำลังอยู่ในบาร์ของมหาลัย ซึ่งเต็มไปด้วยเหล้าและจิ๋ม แต่เรากับมาพูดกันเรื่องงานปาร์ตี้ของโรงเรียนมัธยม American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
Can't even go near booze as far as I know.เข้าไปใกล้เหล้ายังไม่ได้เลย เท่าที่รู้นะ The City of Violence (2006)
Didn't you tell me that she once made her own booze by putting a bag of oranges under the radiator?Didn't you tell me that she once made her own booze by putting a bag of oranges under the radiator? Distant Past (2007)
It would be too easy if it was just drugs and booze and cigarettes.ถ้าเพียงแต่ ทุกสิ่งมันง่ายที่จะทำ แค่ยา และดื่ม และก็บุหรี่ Love/Addiction (2007)
Not every boat you get on is a booze cruise.เขาไม่ได้กินเหล้ากันทุกลำซะหน่อย Chuck Versus the Crown Vic (2007)
Maybe your pop's gotta booze himself up every morning.บางทีพ่อนายอาจจะต้องดื่มเหล้าทุก ๆ เช้า Charlie Bartlett (2007)
I mean, he has to booze himself up.ฉันหมายถึงเขาดื่มเหล้ามากเกินไป Charlie Bartlett (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
boozeMy friends were so boozed up that I had to drive them home.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสพสุรา(v) drink, See also: booze, Syn. ดื่มสุรา, ดื่มเหล้า, Example: มารดาที่กำลังตั้งครรภ์ไม่ควรเสพสุรา เพื่อป้องกันมิให้เด็กที่เกิดมามีความผิดปกติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหล้า[lao] (n) EN: alcohol ; liquor ; spirit ; booze (inf.)  FR: alcool [ m ] ; spiritueux [ m ] ; liqueur [ f ] ; gnôle [ f ] (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BOOZE B UW1 Z
BOOZER B UW1 Z ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
booze (v) bˈuːz (b uu1 z)
boozed (v) bˈuːzd (b uu1 z d)
boozer (n) bˈuːzər (b uu1 z @ r)
boozes (v) bˈuːzɪz (b uu1 z i z)
boozers (n) bˈuːzəz (b uu1 z @ z)
booze-up (n) bˈuːz-ʌp (b uu1 z - uh p)
booze-ups (n) bˈuːz-ʌps (b uu1 z - uh p s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
猿酒[さるざけ;ましらざけ, saruzake ; mashirazake] (n) monkey booze; sake-like liquid produced by the fermentation of fruits left by monkeys in tree caches or hollows in rocks [Add to Longdo]
酒飲み;酒呑み;酒呑[さけのみ, sakenomi] (n) (heavy) drinker; drunkard; tippler; boozer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Booze \Booze\ (b[=oo]z), v. i. [imp. & p. p. {Boozed}
   (b[=oo]zd); p. pr. & vb. n. {Boozing}.] [D. buizen; akin to
   G. bausen, and perh. fr. D. buis tube, channel, bus box,
   jar.]
   To drink greedily or immoderately, esp. alcoholic liquor; to
   tipple. [Written also {bouse}, and {boose}.] --Landor.
   [1913 Webster]
 
      This is better than boozing in public houses. --H. R.
                          Haweis.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Booze \Booze\, n.
   1. A carouse; a drinking. --Sir W. Scott.
    [1913 Webster]
 
   2. any alcoholic beverage, especially a strong beverage such
    as whiskey.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 booze
   n 1: an alcoholic beverage that is distilled rather than
      fermented [syn: {liquor}, {spirits}, {booze}, {hard drink},
      {hard liquor}, {John Barleycorn}, {strong drink}]
   v 1: consume alcohol; "We were up drinking all night" [syn:
      {drink}, {booze}, {fuddle}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top