Search result for

discourage

(74 entries)
(0.0426 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -discourage-, *discourage*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
discourage[VT] ทำให้หมดกำลังใจ, See also: ทำให้ท้อแท้, ทำให้เสียกำลังใจ, Syn. dissuade, advise, Ant. encourage, support, urge
discouragement[N] การทำให้หมดกำลังใจ, See also: การทำให้ท้อใจ, Syn. despair, disappointment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
discourage(ดิสเคอ'ริจฺ) vt. ทำให้ท้อใจ,ขัดขวาง,ไม่เห็นด้วย.
discouragementn. การทำให้หมดกำลังใจ,สิ่งที่ทำให้หมดกำลังใจ,ภาวะที่น่าท้อใจ, Syn. dejection,

English-Thai: Nontri Dictionary
discourage(vt) กีดกัน,ทำให้ท้อ,ทำให้หมดกำลังใจ
discouragement(n) ความท้อใจ,การหมดกำลังใจ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But you didn't discourage them?แต่คุณก็ไม่ได้ห้ามปรามพวกเขา? Under the Mountain (2009)
I know you're discouraged,ฉันรู้ว่าคุณรู้สึกหมดกำลังใจ Everybody Says Don't (2009)
Locke grew discouraged, But his situation Soon became dangerous.ล็อคเริ่มหมดกำลังใจ แต่สถานการณ์ของเขาอันตรายมากขึ้น Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
♪ don't be discouraged ♪# อย่าเพิ่งท้อแท้ # Hairography (2009)
But I haven't discouraged her, either.แต่ฉันก็ไม่เคยระวังตัวกับเธอ Mash-Up (2009)
They discourage our able-bodied students From getting their proper exercise by using the stairs.มันทำให้นักเรียนของเรา เลิกออกกำลังด้วยการขึ้นบันได Wheels (2009)
They let the females putrefy prior to mummification to discourage necrophilia.ถ้าเป็นศพเพศหญิงจะถูกปล่อย ให้เน่าเปื่อยเสียก่อนทำมัมมี่ เพื่อขัดขวางคนชอบมีเซ็กส์กับศพ A Night at the Bones Museum (2009)
This is why the gendarmerie discourages the release of any preliminary documentation pertaining to open cases.นี่คือเหตุผลที่ตำรวจท้องที่ไม่กล้าปล่อย ตัวรายงานข้อมูลเบื้องต้น ที่เปิดเผยถึงรูปคดี The International (2009)
I do what I can to discourage them.ฉันทำทุกอย่างเพื่อให้พวกนั้นไม่กล้าเข้าใกล้ Centurion (2010)
Discourages trespassing.แค่สั่งสอนพวกที่มันบุกเข้ามา The X in the File (2010)
Don't be discouraged If luke starts you off with catalogue work.ไม่ต้องถอดใจถ้าลุค เริ่มสอนงานให้ล่ะ Lovely (2010)
Yet he wasn't discouraged, and continued to put his all into his classes until the very last.แต่เขาก็ไม่ท้อแท้ และยังคงทุ่มเท... ให้กับการสอนจนถึงวาระสุดท้าย Confessions (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
discourageA miserable sequence of defeats discouraged us.
discourageAnd at times when I became discouraged with trying to reconcile working and bringing up children, it was my husband who helped to maintain my determination.
discourageBad weather discouraged them from going on a picnic.
discourageDon't be discouraged because you are not very talented.
discourageDon't get discouraged if you should fail.
discourageDon't let this discourage you from trying it again.
discourageEven then he did not allow himself to be discouraged.
discourageFear of pollution discouraged people from building homes near power plants.
discourageHe exhaled a deep breath in discouragement.
discourageHe is discouraged by his failure in the examination.
discourageHe is discouraged over his wife's death.
discourageHe is never discouraged, no matter what difficult he may face.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปลืองใจ[V] discourage, See also: kill one's enthusiasm, Example: อย่าคิดถึงเขาให้เปลืองใจเลย, Thai definition: เสียกำลังใจ
หมดกำลังใจ[V] dispirit, See also: discourage, dampen, dishearten, Syn. ท้อแท้, หดหู่ใจ, หมดหวัง, สิ้นหวัง, Example: คนเราถ้าหมดกำลังใจ ตรอมใจ ก็ตายได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีเชื้อโรครบกวน, Thai definition: ไม่มีแรง หรือความกระตือรือร้นที่จะทำการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไป
มิทธะ[N] discouragement, See also: sleepiness, lethargy, loss of confidence, slowness, Syn. ความท้อแท้, ความเชื่องซึม, ความสิ้นหวัง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มิทธะ[N] discouragement, See also: sleepiness, lethargy, loss of confidence, slowness, Syn. ความท้อแท้, ความเชื่องซึม, ความสิ้นหวัง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ท้อถอย[V] discourage, See also: feel giving up, lose courage, be disheartened, Syn. หมดกำลังใจ, ท้อใจ, ท้อแท้, หมดหวัง, Ant. ทรหด, มานะ, มุมานะ, อดทน, พยายาม, Example: ทุกครั้งที่คุณรู้สึกท้อถอยและสิ้นหวัง จงนึกถึงคุณค่าของตนเอง, Thai definition: มีความพยายามลดน้อยถอยลง
ท้อ[V] discourage, See also: be in low spirits, be downhearted, dishearten, Syn. ท้อถอย, ท้อแท้, หมดกำลังใจ, ระย่อ, ท้อใจ, Ant. สู้, อดทน, บากบั่น, Example: คนเราต้องไม่ท้อหากเราทำอะไรไม่สำเร็จ, Thai definition: ไม่มีกำลังใจจะสู้
ทำลายขวัญ[V] discourage, See also: demoralize, Ant. สร้างขวัญ, Example: สงครามโลกครั้งที่ 2 ได้ทำลายขวัญประชาชนไปเสียมาก, Thai definition: ทำให้เสียขวัญ
ย่อท้อ[V] discourage, Syn. ท้อ, ท้อถอย, ไม่สู้, Ant. สู้, มานะพยายาม, Example: เขาไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรค์, Thai definition: ไม่คิดสู้เพราะขาดกำลังใจ
ย่อย่น[V] tired, See also: discourage, dispirit, deject, prostrate, Syn. ย่นย่อ, ท้อถอย, ท้อ, Ant. สู้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจเสีย[adj.] (jaisīa) EN: discouraged   
ละเหี่ยใจ[v.] (lahīajai) EN: feel disheartened ; feel discouraged ; feel weary ; feel tired   
ไม่สู้[v. exp.] (mai sū) EN: give up ; discourage   FR: abandonner
หมดกำลังใจ[v.] (mot kamlangjai) EN: dispirit ; discourage ; dampen ; dishearten   FR: être découragé ; être abattu ; se refroidir (fig.)
เหนื่อยใจ[v. exp.] (neūay-jai) EN: be downhearted ; be depressed ; be disheartened ; be despondent ; be downcast ; be discouraged ; be dispirited ; be mentally tired   FR: être déprimé ; être découragé ; souffrir de fatigue mentale
เหนี่ยวรั้ง[v.] (nīorang) EN: dissuade someone from doing something ; deter ; discourage ; advise someone not to do something   FR: retenir ; retarder ; dissuader
อ่อนจิตอ่อนใจ[v.] (ønjit-ønjai) EN: be discouraged ; be disheartened ; be jaded   
เปลืองใจ[v.] (pleūangjai) EN: discourage ; kill one's enthusiasm   
เสียกำลังใจ[v. exp.] (sīa kamlangjai) EN: despond ; droop ; be discouraged   FR: être découragé
ทำลายขวัญ[v. exp.] (thamlāi khwan) EN: discourage ; demoralize   FR: saper le moral (fig.) ; décourager ; démoraliser

CMU English Pronouncing Dictionary
DISCOURAGE    D IH2 S K ER1 IH0 JH
DISCOURAGED    D IH2 S K ER1 AH0 JH D
DISCOURAGES    D IH2 S K ER1 IH0 JH AH0 Z
DISCOURAGEMENT    D IH2 S K ER1 IH0 JH M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
discourage    (v) (d i1 s k uh1 r i jh)
discouraged    (v) (d i1 s k uh1 r i jh d)
discourages    (v) (d i1 s k uh1 r i jh i z)
discouragement    (n) (d i1 s k uh1 r i jh m @ n t)
discouragements    (n) (d i1 s k uh1 r i jh m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
めげる[, megeru] (v1,vi) to be discouraged; to shrink from [Add to Longdo]
やる気をそがれる;やる気を殺がれる;やる気を削がれる[やるきをそがれる, yarukiwosogareru] (exp,v1) to be discouraged [Add to Longdo]
ディスカレッジ[, deisukarejji] (n) (1) discouragement; (vs) (2) to discourage; to be discouraged [Add to Longdo]
暗然;黯然;闇然[あんぜん, anzen] (adj-t,adv-to) (1) dark; gloomy; black; unclear; (2) doleful; discouraged; disappointed; tearful; dispirited [Add to Longdo]
気が腐る[きがくさる, kigakusaru] (exp,v5r) to feel dispirited; to feel discouraged [Add to Longdo]
気を落とす[きをおとす, kiwootosu] (exp,v5s) to be discouraged; to be disheartened [Add to Longdo]
気落ち[きおち, kiochi] (n,vs) discouraged; dispirited; despondent [Add to Longdo]
挫折[ざせつ, zasetsu] (n,vs) frustration; setback; discouragement; (P) [Add to Longdo]
消然;悄然[しょうぜん, shouzen] (adj-t,adv-to) dejected; dispirited; crestfallen; discouraged [Add to Longdo]
屠所の羊[としょのひつじ, toshonohitsuji] (exp) discouraged person; (like a) sheep being led to a slaughterhouse [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
心灰意冷[xīn huī yì lěng, ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄟ ㄧˋ ㄌㄥˇ, ] discouraged; downhearted, #32,100 [Add to Longdo]
泄气[xiè qì, ㄒㄧㄝˋ ㄑㄧˋ, / ] discouraged; dejected; demoralized; despairing; to want to give up; to deflate (air from a tyre), #32,387 [Add to Longdo]
心灰意懒[xīn huī yì lǎn, ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄟ ㄧˋ ㄌㄢˇ, / ] discouraged; downhearted, #94,084 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Discourage \Dis*cour"age\, n.
   Lack of courage; cowardliness.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Discourage \Dis*cour"age\ (?; 48), v. t. [imp. & p. p.
   {Discouraged}; p. pr. & vb. n. {Discouraging}.] [Pref. dis- +
   courage: cf. OF. descoragier, F. d['e]courager: pref. des-
   (L. dis-) + corage, F. courage. See {Courage}.]
   1. To extinguish the courage of; to dishearten; to depress
    the spirits of; to deprive of confidence; to deject; --
    the opposite of encourage; as, he was discouraged in his
    undertaking; he need not be discouraged from a like
    attempt.
    [1913 Webster]
 
       Fathers, provoke not your children to anger, lest
       they be discouraged.         --Col. iii.
                          21.
    [1913 Webster]
 
   2. To dishearten one with respect to; to discountenance; to
    seek to check by disfavoring; to deter one from; as, they
    discouraged his efforts.
 
   Syn: To dishearten; dispirit; depress; deject; dissuade;
     disfavor.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 discourage
   v 1: try to prevent; show opposition to; "We should discourage
      this practice among our youth" [syn: {deter}, {discourage}]
   2: deprive of courage or hope; take away hope from; cause to
     feel discouraged [ant: {encourage}]
   3: admonish or counsel in terms of someone's behavior; "I warned
     him not to go too far"; "I warn you against false
     assumptions"; "She warned him to be quiet" [syn: {warn},
     {discourage}, {admonish}, {monish}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top