ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lethargic

L AH0 TH AA1 R JH IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lethargic-, *lethargic*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lethargic(adj) เฉื่อยชา, See also: เอื่อย, เนือย, เซื่องซึม, ซึม, Syn. sluggish, Ant. energetic
lethargically(adv) อย่างขาดความกระตือรือร้น, See also: อย่างไม่ใส่ใจ, อย่างเนือยๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lethargic(ละธาร์'จิค) adj. เฉื่อยชา, เซื่องซึม, ซึม, ง่วง, ง่วงเหงาหาวนอน, เมินเฉย, เฉยเมย, See also: lethargy n. ดูlethargic, Syn. drowsy, sluggish

English-Thai: Nontri Dictionary
lethargic(adj) ซบเซา, เซื่องซึม, ง่วง, สลบไสล, เกียจคร้าน, เฉื่อยชา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
and since we couldn't have kids on our own... your father has lethargic sperm.และพวกเราไม่สามารถมีลูกเองได้ \ สเปิร์มของพ่อหนูไม่แข็งแรงน่ะ How Betty Got Her Grieve Back (2007)
We open on a group of lethargic kids.เราจะเริ่มจากกลุ่มเด็กที่หมดเรี่ยวแรง Alvin and the Chipmunks (2007)
The melancholiacs are less lethargic since being weaned off the large doses of opium you had them on.คนไข้โรคซึมเศร้า เซื่องซึมน้อยลงตั้งแต่ ค่อย ๆ ลดปริมาณฝิ่นที่นายเคยอัดให้พวกเขา Stonehearst Asylum (2014)
Unlike this lethargic institution.ไม่เหมือนองค์กรเช้าชามเย็นชามแห่งนี้ Blood and Fear (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lethargicI feel lethargic.
lethargicI feel lethargic when I diet, what should I do?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซม(adv) lethargically, See also: drowsily, sleepily, lazily, Syn. ซึมเซา, เซื่องซึม, ซึม, Ant. กระฉับกระเฉง, กระปรี้กระเปร่า, Example: เขานอนซมเพราะพิษไข้, Thai Definition: อาการอย่างเป็นไข้ในระยะรุนแรงถึงกับนอนจนไม่อยากลืมตา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชื่องช้า[cheūangchā] (v) EN: be tardy ; be slow ; be inactive ; be unhurried ; be torpid ; be lethargic  FR: être d'un naturel indolent ; être nonchalant
ไม่มีชีวิต[mai mī chīwit] (n, exp) EN: be lifeless ; be dull ; be listless ; be sluggish ; be lethargic ; be flat  FR: ne pas donner signe de vie
ไม่มีชีวิตชีวา[mai mī chīwitchiwā] (xp) EN: be lifeless ; be dull ; be listless ; be sluggish ; be lethargic ; be flat
เซื่อง[seūang = seuang] (adj) EN: slow ; sluggish ; dull ; listless ; lifeless ; lethargic  FR: indolent ; nonchalant

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
LETHARGIC L AH0 TH AA1 R JH IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lethargic (j) lˈɪθˈaːʤɪk (l i1 th aa1 jh i k)
lethargically (a) lˈɪθˈaːʤɪkliː (l i1 th aa1 jh i k l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
昏睡状態;こん睡状態[こんすいじょうたい, konsuijoutai] (n, adj-no) lethargic state; comatose state [Add to Longdo]
鈍い[にぶい(P);のろい(P), nibui (P); noroi (P)] (adj-i) (1) (にぶい only) dull (e.g. a knife); blunt; (2) (のろい is usu. in kana) thickheaded; obtuse; stupid; (3) (にぶい only) dull (sound); dim (light); (4) slow; sluggish; inert; lethargic; (5) (のろい only) indulgent (esp. to the opposite sex); doting; (P) [Add to Longdo]
不活発;不活溌[ふかっぱつ, fukappatsu] (adj-na, n) dull; slow; sluggish; inactive; inanimate; quiet; lethargic [Add to Longdo]
無気力[むきりょく, mukiryoku] (adj-na, n) lethargic; lassitude; (P) [Add to Longdo]
無気力状態[むきりょくじょうたい, mukiryokujoutai] (n) apathy; lethargic state; state of lassitude [Add to Longdo]
嗜眠性脳炎[しみんせいのうえん, shiminseinouen] (n) encephalitis lethargica [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lethargic \Le*thar"gic\ (l[-e]*th[aum]r"j[i^]k), Lethargical
 \Le*thar"gic*al\ (-j[i^]*kal), a. [L. lethargicus, Gr.
   lhqargiko`s: cf. F. l['e]thargique. See {Lethargy}.]
   Pertaining to, affected with, or resembling, lethargy;
   morbidly drowsy; dull; heavy. -- {Le*thar"gic*al*ly}, adv. --
   {Le*thar"gic*al*ness}, n. -- {Le*thar"gic*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lethargic
   adj 1: deficient in alertness or activity; "bullfrogs became
       lethargic with the first cold nights" [syn: {lethargic},
       {unenrgetic}] [ant: {energetic}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top