Search result for

demons

(113 entries)
(0.0742 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -demons-, *demons*, demon
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
demonstrate[VI] ประท้วง, Syn. protest
demonstrate[VT] พิสูจน์, See also: ทดลองให้เห็น, Syn. show, prove, confirm
demonstrate[VT] สาธิต, See also: แสดง, แสดงให้เห็น, Syn. show, prove, exhibit
demonstrate[VT] อธิบาย, See also: ให้เหตุผล, Syn. explain, describe, express
demonstrable[ADJ] ซึ่งทดลองให้เห็นได้, See also: ซึ่งพิสูจน์ได้
demonstrably[ADV] อย่างทดลองได้, See also: อย่างพิสูจน์ได้
demonstrator[N] ผู้เดินขบวน, See also: คนเดินขบวน, คนประท้วง
demonstrator[N] ผู้สาธิต, See also: คนสาธิต
demonstration[N] การประท้วง, See also: การเดินขบวน
demonstration[N] การพิสูจน์, See also: การทดลอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
demonstrableadj. สาธิตได้,แสดงได้,พิสูจน์ได้., See also: demonstrability n. ดูdemonstrable, Syn. evident
demonstrate(เดม'เมินสเทรท) vt. แสดง,สาธิต,เดินขบวน,พิสูจน์,แสดงความรู้สึก,ทดลองให้เห็นจริง, See also: demonstration n. ดูdemonstrate demonstrative adj. ดูdemonstrate demonstrator n. ดูdemonstrate
indemonstrable(อิมดิมอน' สะทระเบิล) adj. เผยแสดงไม่ได้, พิสูจน์ไม่ได้, See also: indemon- strably adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
demonstrable(adj) สามารถพิสูจน์ได้,ซึ่งแสดงให้เห็นได้,ซึ่งสาธิตได้
demonstrate(vt) สาธิต,แสดงให้เห็นจริง,พิสูจน์,ทดลอง,เดินขบวน
demonstration(n) การสาธิต,การทดลอง,การพิสูจน์,การเดินขบวน
demonstrative(adj) ชี้เฉพาะ,ซึ่งแสดงได้,เป็นการสาธิต,ซึ่งทดลองได้
demonstrator(n) ผู้แสดง,ผู้สาธิต,ผู้พิสูจน์,ผู้ทดลอง,ผู้เดินขบวน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
demonstration๑. การเดินขบวน๒. การสาธิต๓. การแสดงลวง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
demonstrationการเดินขบวน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
demonstration, militaryการแสดงแสนยานุภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
demonstration, navalการแสดงนาวิกานุภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
demonstrative evidenceพยานหลักฐานที่แสดงชัดแจ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Demonstratesแสดงให้เห็น [การแพทย์]
Demonstrationการสาธิต [การแพทย์]
demonstration farmdemonstration farm, ไร่นาสาธิต [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Demonstrationsการเดินขบวน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Demonstrate, professor.สาธิตเลย The Great Dictator (1940)
I've arranged for a demonstration. It will only take two minutes.ผมจัดการทดสอบ มันจะใช้เวลาไม่กี่นาที The Great Dictator (1940)
Such demonstrations demoralize the country.การทำแบบนี้ ทำให้ประเทศล้าหลังนะ The Great Dictator (1940)
Sometimes, you know, those little bottles contain demons that have a way of popping out at you, just as you're trying most desperately to forget.รู้มั้ย บางทีขวดเหล่านั้นก็เก็บพวกปิศาจ ที่คอยโผล่ออกมาหา ทั้งๆ ที่คุณพยายามเหลือเกินที่จะลืมมัน Rebecca (1940)
I'll give you a demonstration. Somebody get up.ฉันจะให้คุณสาธิต ใครบางคนลุกขึ้น 12 Angry Men (1957)
(Man) Killer of demons, gorge on this flesh, our offering.นักฆ่าของปีศาจกินเนื้อนี้ ให้บริการของเรา Help! (1965)
...killer of demons, drink of this vessel, gorge on this blood, our offering...ดื่มของเรือนี้ กินเลือดนี้ให้บริการของเรา Help! (1965)
I am about to demonstrate the correct use of the identification triangle.ฉันจะแสดงให้เห็นถึง การใช้งานที่ถูกต้องของรูป สามเหลี่ยมประชาชน How I Won the War (1967)
You have demonstrated, over the years an astonishing lack of interest in spiritual matters.คุณใช้เวลาสาธิตนานปีกว่าเกี่ยวกับ การไม่มีความเชี่ยวชาญใดๆ ทางด้านจิตวิญญาณ Oh, God! (1977)
In the roar of an engine, he lost everything and became a shell of a man a burnt out, desolate man a man haunted by the demons of his past.เขาสูญเสียทุกอย่างไปบนถนน... ...กลายเป็นคนเพียงเปลือก... ...บ้านแตกสาแหรกขาด โดดเดี่ยว... The Road Warrior (1981)
This site also demonstrates...one of the great dangers of archaeology, not to life and limb, though that does happen too...This site also demonstrates... ...สิ่งที่อันตรายที่สุดของโบราญคดี.. อย่าไปทำชีวประวัติแล้วก็เขย่ามัน, ถึงแม้ว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นในบางเวลา... Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
There's not been one demonstration.ไม่มีการประท้วงอีกแล้ว Gandhi (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
demonsColumbus demonstrated that the world is not flat.
demonsDid the union participate in the demonstration?
demonsDozens of young people attended the demonstration.
demonsHe demonstrated his courage by his actions in battle.
demonsHe demonstrated new vacuum cleaners.
demonsHer coven conjures the demons.
demonsHe took part in the anti-war demonstration.
demonsHe went on to demonstrate how to use the machine.
demonsI'll demonstrate how this machine works.
demonsI'm going to join a demonstration.
demonsIn the 1960's, Japanese college students demonstrated against their government.
demonsIt has been demonstrated in various researches that the private sector has little influence over policy making.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ประท้วง[N] protester, See also: demonstrator, Syn. คนประท้วง, คนคัดค้าน, ผู้คัดค้าน, Ant. ผู้สนับสนุน, Example: ฝ่ายตำรวจได้ปะทะกวาดล้างผู้ประท้วง จนมีผู้เสียชีวิตไปมาก, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่กระทำการหรือแสดงกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการคัดค้านเพราะไม่เห็นด้วยหรือไม่พอใจอย่างยิ่ง
ปล่อยทีเด็ด[V] demonstrate a trick, Syn. ปล่อยหมัดเด็ด, Example: ฝ่ายค้านปล่อยทีเด็ดโดยยกประเด็นการทุจริตของรัฐมนตรีขึ้นมาอภิปราย, Thai definition: แสดงสิ่งสุดยอดหรือความสามารถพิเศษออกไป
สาธิต[V] demonstrate, See also: show, display, Syn. แสดง, แสดงให้เห็น
สาธิต[ADJ] demonstration, Example: โครงการนี้เป็นเพียงโครงการสาธิตเท่านั้น, Thai definition: เกี่ยวกับการแสดงเป็นตัวอย่าง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สาธิต[V] demonstrate, See also: show, explain, illustrate, describe, elucidate, Example: ทางร้านสาธิตวิธีการใช้มาเรียบร้อยแล้ว, Thai definition: แสดงเป็นตัวอย่าง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
แสดงออก[V] express, See also: demonstrate, exhibit, show, Syn. เปิดเผย, Example: บรรพบุรุษของไทยได้สร้างผลงานทางประติมากรรมขึ้นเพื่อแสดงออกถึงจิตนาการ ความรู้สึกและความเชื่อ, Thai definition: แสดงความรู้สึกนึกคิดออกมา
งานแสดง[N] exhibition, See also: demonstration, display, show, exposition, Example: กรมพาณิชย์สัมพันธ์จะจัดงานแสดงสินค้าในระหว่างวันที่1-10 เดือนหน้า, Count unit: งาน
แผลงฤทธิ์[V] demonstrate one's power, See also: exercise/manifest one's power or strength, display one's nature, Syn. แผลงฤทธิ์แผลงเดช, ออกฤทธิ์, อาละวาด, ออกฤทธิ์ออกเดช, Example: เสียงใครพึมพำด่าอะไรอย่างไรผมฟังไม่ถนัดด้วยว่าไส้ติ่งในท้องแผลงฤทธิ์อีกแล้ว, Thai definition: อาละวาดด้วยความโกรธหรือโมโหเพราะถูกขัดใจ, Notes: (ปาก)
โรงเรียนสาธิต[N] demonstration school, Example: หล่อนกลุ้มใจจนไม่เป็นอันกินอันนอน เพราะกลัวว่าลูกจะสอบเข้าโรงเรียนสาธิตไม่ได้, Count unit: โรง,แห่ง
การสาธิต[N] demonstration, Example: มีการสาธิตการใช้คอมพิวเตอร์ที่ห้างพันธ์ทิพย์ทุกวัน, Thai definition: การแสดงเป็นตัวอย่าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดินขบวน[v.] (doēnkhabūan) EN: march ; parade ; demonstrate ; take part in a demonstration   FR: défiler ; manifester
แห่[n.] (haē) EN: parade ; procession ; array ; cavalcade ; demonstration   FR: procession [f] ; parade [f] ; cavalcade [f]
การบินสาธิต[n. exp.] (kānbin sāthit) EN: demonstration flight   FR: vol de démonstration [m]
การเดินขบวน[n. exp.] (kān doēn khabūan) EN: demonstration   FR: manifestation [f]
การพิสูจน์[n.] (kān phisūt) EN: proof ; confirmation ; accreditation ; certification ; production of evidence   FR: preuve [f] ; attestation [f] ; certication [f] ; démonstration [f]
การแสดง[n.] (kān sadaēng) EN: exhibition ; show ; demonstration ; exhibit ; performance ; acting   FR: exposition [f] ; démonstration [f] ; show [m] ; théâtre [m] ; expression [m]
การสาธิต[n.] (kān sāthit) EN: demonstration ; demo   FR: démonstration [f] ; démo [f]
ข้อพิสูจน์[n. exp.] (khøphisūt) EN: proof ; evidence ; substantiation ; testimony ; argument   FR: preuve [f] ; argument [m] ; démonstration [f]
ม็อบ[n.] (mǿp) EN: mob ; demonstrators ; demonstration ; rally   FR: rassemblement [f] ; foule [f]
งานแสดง[n. exp.] (ngān sadaēng) EN: exhibition ; demonstration ; display ; show ; exposition   FR: foire [f] ; exposition [f] ; exhibition [f] ; salon [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DEMONS    D IY1 M AH0 N Z
DEMONSTRATE    D EH1 M AH0 N S T R EY2 T
DEMONSTRATES    D EH1 M AH0 N S T R EY2 T S
DEMONSTRATED    D EH1 M AH0 N S T R EY2 T AH0 D
DEMONSTRABLY    D IH2 M AA1 N S T R AH0 B L IY0
DEMONSTRABLE    D EH1 M AH0 N S T R AH0 B AH0 L
DEMONSTRATOR    D EH1 M AH0 N S T R EY2 T ER0
DEMONSTRATING    D EH1 M AH0 N S T R EY2 T IH0 NG
DEMONSTRATION    D EH2 M AH0 N S T R EY1 SH AH0 N
DEMONSTRATORS    D EH1 M AH0 N S T R EY2 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
demons    (n) (d ii1 m @ n z)
demonstrate    (v) (d e1 m @ n s t r ei t)
demonstrable    (j) (d e1 m @ n s t r @ b l)
demonstrably    (a) (d e1 m @ n s t r @ b l ii)
demonstrated    (v) (d e1 m @ n s t r ei t i d)
demonstrates    (v) (d e1 m @ n s t r ei t s)
demonstrator    (n) (d e1 m @ n s t r ei t @ r)
demonstrating    (v) (d e1 m @ n s t r ei t i ng)
demonstration    (n) (d e2 m @ n s t r ei1 sh @ n)
demonstrative    (j) (d i1 m o1 n s t r @ t i v)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Demonstrant {m}; Demonstrantin {f} | vermummte Demonstrantendemonstrator | masked demonstrators; hooded demonstrators [Add to Longdo]
Demonstration {f}; Kundgebung {f} | Demo {f} | Demonstrationen {pl}; Kundgebungen {pl}demonstration | demo | demonstrations [Add to Longdo]
Demonstration {f}; Vorführung {f}; Beweis {m} | Demonstrationen {pl}; Vorführungen {pl} | eine Vorführung vereinbarendemonstration | demonstrations | to arrange a demonstration [Add to Longdo]
demonstrativ {adj}demonstrative [Add to Longdo]
demonstrativ {adv}pointedly [Add to Longdo]
demonstrieren | demonstrierend | demonstriert | demonstriert | demonstrierteto demonstrate | demonstrating | demonstrated | demonstrates | demonstrated [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
JPDR[ジェーピーディーアール, jie-pi-dei-a-ru] (n) Japan Power Demonstration Reactor; JPDR [Add to Longdo]
こそあど[, kosoado] (n) {ling} (See 指示語) Japanese ko-so-a-do demonstratives (e.g. pronouns [Add to Longdo]
ジグザグデモ[, jiguzagudemo] (n) (abbr) zigzag demonstration [Add to Longdo]
デモ[, demo] (n) (abbr) (See デモンストレーション) demo; demonstration; (P) [Add to Longdo]
デモる[, demo ru] (v5r,vi) to demonstrate (e.g. in the streets) [Add to Longdo]
デモテープ[, demote-pu] (n) demonstration tape [Add to Longdo]
デモンストレーション[, demonsutore-shon] (n) demonstration; (P) [Add to Longdo]
デモンストレーション効果[デモンストレーションこうか, demonsutore-shon kouka] (n) demonstration effect [Add to Longdo]
デモンストレーター[, demonsutore-ta-] (n) demonstrator [Add to Longdo]
デモ行進[デモこうしん, demo koushin] (n) demonstration parade [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
示威者[shì wēi zhě, ㄕˋ ㄨㄟ ㄓㄜˇ, ] demonstrator; protester, #19,219 [Add to Longdo]
鬼使神差[guǐ shǐ shén chāi, ㄍㄨㄟˇ ㄕˇ ㄕㄣˊ ㄔㄞ, 使] demons and gods at work (成语 saw); unexplained event crying out for a supernatural explanation; curious coincidence, #44,844 [Add to Longdo]
妖魔鬼怪[yāo mó guǐ guài, ㄧㄠ ㄇㄛˊ ㄍㄨㄟˇ ㄍㄨㄞˋ, ] demons and ghosts; ghoulies and bogeys; things that go bump in the night, #53,265 [Add to Longdo]
操演[cāo yǎn, ㄘㄠ ㄧㄢˇ, ] demonstration, #66,680 [Add to Longdo]
魑魅魍魉[chī méi wǎng liǎng, ㄔ ㄇㄟˊ ㄨㄤˇ ㄌㄧㄤˇ, / ] demons and malefactors (成语 saw), #95,303 [Add to Longdo]
指示代词[zhǐ shì dài cí, ㄓˇ ㄕˋ ㄉㄞˋ ㄘˊ, / ] demonstrative pronoun (這|这, 那, 各 etc) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top