ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hopeful

HH OW1 P F AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hopeful-, *hopeful*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hopeful(adj) ซึ่งมีความหวัง, Syn. anticipant, anticipative, expectant, Ant. hopeless
hopeful(n) ผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จ
hopefully(adv) อย่างคาดหวังไว้, Syn. anticipative, expectantanticipatively, expectantly, Ant. hopelessly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hopeful(โฮพ'ฟูล) adj. เต็มไปด้วยความหวัง n. ตัวเก็ง, ผู้มีความหวัง

English-Thai: Nontri Dictionary
hopeful(adj) มีหวัง, เต็มไปด้วยความหวัง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Raise your hopeful voiceเปล่งเสียงอันเปลี่ยมด้วยความหวัง Once (2007)
Raise your hopeful voiceเปล่งเสียงอันเปลี่ยมด้วยความหวัง Once (2007)
Raise your hopeful voiceเปล่งเสียงอันเปลี่ยมด้วยความหวัง Once (2007)
And are hopeful for a positive outcome.และหวังว่าจะได้ผลลัพท์ออกมาในทางที่ดี Minimal Loss (2008)
/... my boy always works diligently /with a hopeful heart, รอคอยโอกาสของเขา Bedtime Stories (2008)
I'm hopeful it'll go well.เขาดูแลเงินของนายให้ เขาดูแลเงินของนาย ABQ (2009)
Everybody in this building is scared or hopeful or confused about what they saw.ทุกคนภายในตึกนี้ กำลังกลัว กำลังหวัง หรือสับสนในสิ่ง ที่พวกเขาได้รู้เห็น White to Play (2009)
How you used to mortar and pestle all those hopeful young spirits?ที่เธอใช้ครกบดน่ะเหรอ วันเวลาแห่งความหวังหนุ่มสาว Dan de Fleurette (2009)
Well, actually, in this aria, butterfly is hopeful that one day her lover will return to her.ในท่วงทำนองนี้ บัตเตอร์ฟลายเต็มไปด้วยความหวังว่า ในซักวัน คนที่เธอรักจะกลับมาหาเธอ The Coffee Cup (2009)
And I'm as hopeful as you, but tell me, have you not felt something strange here?ผมก็หวังเช่นเดียวกับคุณ แต่บอกผมทีสิว่าคุณไม่เคย รู้สึกว่ามีสิ่งแปลกๆที่นี่ The Haunting in Connecticut (2009)
Are you hopeful that CTU can recover him?ท่านหวังว่า CTU สามารถช่วยเขาได้? Day 8: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2010)
A slightly hopeful and strange sense of anticipation? Whoa!ความรู้สึกแปลกๆ แบบอยากโดนมากกว่านี้อะไรแบบนี้น่ะ Episode #1.3 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hopefulHopefully, we will enjoy our China trip.
hopefulHopefully you can rest and relax on the fight home.
hopefulI feel hopeful about the future.
hopefulIf not confidently at least hopefully.
hopefulSpring makes us hopeful about the future.
hopefulThis book tells that life is hopeful.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
HOPEFUL HH OW1 P F AH0 L
HOPEFULS HH OW1 P F AH0 L Z
HOPEFULLY HH OW1 P F AH0 L IY0
HOPEFULNESS HH OW1 P F AH0 L N IH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hopeful (j) hˈoupfəl (h ou1 p f @ l)
hopefully (a) hˈoupfəliː (h ou1 p f @ l ii)
hopefulness (n) hˈoupflnəs (h ou1 p f l n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有望[yǒu wàng, ㄧㄡˇ ㄨㄤˋ, ] hopeful; promising #3,282 [Add to Longdo]
有希望[yǒu xī wàng, ㄧㄡˇ ㄒㄧ ㄨㄤˋ, ] hopeful; promising; prospective #9,543 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hoffnungsvoll { adj } | hoffnungsvoller | am hoffnungsvollstenhopeful | more hopeful | most hopeful [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
楽観的[らっかんてき, rakkanteki] (adj-na) optimistic; hopeful; (P) [Add to Longdo]
希図;冀図(oK)[きと, kito] (n, vs) hopefully planning [Add to Longdo]
有望株[ゆうぼうかぶ, yuuboukabu] (n) hopeful stock (share) [Add to Longdo]
有力馬[ゆうりょくば, yuuryokuba] (n) hopeful (promising or strong) candidate [Add to Longdo]
頼もしい[たのもしい, tanomoshii] (adj-i) reliable; trustworthy; hopeful; promising; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hopeful \Hope"ful\, a.
   1. Full of hope, or agreeable expectation; inclined to hope;
    expectant.
    [1913 Webster]
 
       Men of their own natural inclination hopeful and
       strongly conceited.          --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   2. Having qualities which excite hope; affording promise of
    good or of success; as, a hopeful youth; a hopeful
    prospect. "Hopeful scholars." --Addison. -- {Hope"ful*ly},
    adv. -- {Hope"ful*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hopeful
   adj 1: having or manifesting hope; "a line of people hopeful of
       obtaining tickets"; "found a hopeful way of attacking the
       problem" [ant: {hopeless}]
   2: full or promise; "had a bright future in publishing"; "the
     scandal threatened an abrupt end to a promising political
     career"; "a hopeful new singer on Broadway" [syn: {bright},
     {hopeful}, {promising}]
   n 1: an ambitious and aspiring young person; "a lofty aspirant";
      "two executive hopefuls joined the firm"; "the audience was
      full of Madonna wannabes" [syn: {aspirant}, {aspirer},
      {hopeful}, {wannabe}, {wannabee}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top