ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sacred

S EY1 K R AH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sacred-, *sacred*, sacr, sacre
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
sacred basil(n) กะเพรา, Syn. holy basil

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sacred(adj) ซึ่งอุทิศให้แก่พระเจ้า, Syn. consecrated, divine, ordained
sacred(adj) ซึ่งเป็นที่สักการะทางศาสนา, See also: ซึ่งเป็นที่บูชา, ซึ่งล่วงเกินไม่ได้
sacred cow(idm) สิ่งหวงห้าม, See also: สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ควรหลบหลู่, สิ่งที่ไม่ควรพูดถึงในแง่ไม่ดี
sacredness(n) ความเป็นที่สักการะทางศาสนา, See also: ความศักดิ์สิทธิ์, Syn. divinity, holiness, sanctity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sacred(เซ'คริด) adj. ศักดิ์สิทธิ์, เกี่ยวกับการบูชาในทางศาสนา, เกี่ยวกับศาสนา, เป็นที่สักการบูชา, ล่วงละเมิดไม่ได้, ล่วงเกินไม่ได้, See also: sacredness n., Syn. hallow

English-Thai: Nontri Dictionary
sacred(adj) เป็นที่สักการะ, ศักดิ์สิทธิ์, เป็นที่เคารพบูชา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sacred booksคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sacred booksคัมภีร์ทางศาสนา [TU Subject Heading]
Sacred songsเพลงทางศาสนา [TU Subject Heading]
Sacred songs (High voice) with pianoเพลงทางศาสนา (เสียงสูง) ประกอบเปียโน [TU Subject Heading]
Sacred songs with string orchestraเพลงทางศาสนาประกอบวงดุริยางค์เครื่องสาย [TU Subject Heading]
Sacred songs, Unaccompaniedเพลงทางศาสนาไม่มีดนตรีประกอบ [TU Subject Heading]
Sacred spaceปูชนียสถาน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
On the brown walls, there was a picture in color of the Sacred Heart of Jesus... ... and another of the Virgin of Cobre.บนผนังสีน้ำตาลมีภาพ สีของศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซู และอีกอย่างหนึ่งของพระแม่ แห่งโคนรื The Old Man and the Sea (1958)
The dreaded sacred sacrificial ring of the dread Kaili.กลัว ไคยีลี Help! (1965)
He who wins is privileged to wear the sacred ring from sun to moon, from moon to sun.ที่จะสวมใส่แหวนศักดิ์สิทธิ์ จากดวงอาทิตย์ไปยังดวงจันทร์จาก ดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์ และในตอนท้ายของวันที่มีความสุข Help! (1965)
...wanted in 14 counties of this state the condemned is found guilty of the crimes of murder armed robbery of citizens state banks and post offices the theft of sacred objects arson in a state prison perjury bigamy deserting his wife and children inciting prostitution kidnapping extortion receiving stolen goods selling stolen goods passing counterfeit money and contrary to the laws of this state the condemned is guilty of using.......เป็นที่ต้องการใน 14 เมืองของประเทศ... ...พบว่าผู้ต้องหามีความผิด ฐานฆาตกรรมและปล้นทรัพย์ ...ประชาชน ธนาคารรัฐ และที่ทำการไปรษณีย์ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
The sacred and ancient symbol of your race... since the beginning of time.สักการะและโบราณสัญลักษณ์ของคุณ ตั้งแต่แรกเริ่ม The Blues Brothers (1980)
Sacred and invincible.สักการะและอยู่ยงคงกระพัน The Blues Brothers (1980)
would you be more comfortable opening the Ark in Berlin for your führer, and finding out only then if the sacred Covenant is inside, and whether you've accomplished your mission, and obtained the one true Ark?คุณจะสบายใจ ขึ้นหรือไม่ ถ้าเราไปเปิดที่เบอร์ลิน เปิดหีบศักดิ์สิทธิ์ที่เบอร์ลิน เพื่อฟิเรลของคุณ, และค้นพบตอนนั้นว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตาม พันธสัญญา อยู่ข้างใน, Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
It's a stone-- a sacred stone from the shrine that protects the village.มัน stone-- เป็นหินศักดิ์สิทธิ์จากศาลเจ้าที่ปกป้องหมู่บ้าน Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Was the stone very smooth like a rock from a sacred river?หินเป็นอย่างราบรื่นเหมือนหินจากแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์? Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
But why would Maharaja take the sacred stone from here?แต่ทำไมมหาราชาจะใช้หินศักดิ์สิทธิ์จากที่นี่? Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
He's saying when the sacred stone was taken, the village wells dried up, and the river turned to sand.เขาบอกว่าเมื่อหินศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกถ่าย บ่อหมู่บ้านแห้งขึ้น และแม่น้ำหันไปทราย Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
And to help him, he gave him five sacred stones with magical properties.และเพื่อช่วยเขาให้เขา ห้าหินศักดิ์สิทธิ์ที่มีคุณสมบัติวิเศษ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sacredA sacred ritual took place in the magnificent temple.
sacredColor is the most sacred element of all visible things.
sacredCows are sacred to Hindus.
sacredCows are sacred to many people in India.
sacredFor a start I visited Jerusalem - sacred land of the big three religions.
sacredIf anything is sacred the human body is sacred.
sacredIn India the cow is a sacred animal.
sacredThe sacred ceremony was held in the magnificent temple.
sacredThe sacred ritual took place after being postponed twice.
sacredThis shrine is sacred to Jupiter.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์(n) holy place, See also: sacred place
มนตร์(n) sacred words, Example: เขาลุ่มหลงเธอขนาดหนัก เหมือนต้องมนตร์อะไรสักอย่าง, Thai Definition: คำสำหรับเสกเป่า
ศักดิ์สิทธิ์(adj) sacred, See also: holy, consecrated, Syn. ขลัง, Example: สุเหร่านั้นเป็นสุเหร่าศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิมในอินเดีย สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 16
ปูชนียวัตถุ(n) sacred object, See also: holy object, Syn. วัตถุมงคล, วัตถุบูชา, รูปบูชา, Example: การเคารพบูชาปูชนียวัตถุของศาสนาอื่นถือว่าเป็นบาป, Count Unit: ชิ้น
ปูชนียสถาน(n) sacred place, See also: shrine, place of worship, Example: พระอารามหลังนี้เป็นปูชนียสถานแห่งหนึ่งของไทย, Count Unit: แห่ง
วัตถุมงคล(n) sacred object, See also: holy object, Syn. วัตถุบูชา, รูปบูชา, Example: ชาวบ้านพากันไปรับวัตถุมงคลที่ปลุกเสกใหม่ที่วัด, Count Unit: ชิ้น, Thai Definition: วัตถุที่นำมาซึ่งความเจริญแก่ผู้กราบไหว้บูชา
วัตถุบูชา(n) sacred object, See also: holy object, Syn. วัตถุมงคล, รูปบูชา, Example: พระพุทธรูปองค์นี้เป็นวัตถุบูชาที่อยู่คู่วัดนี้มาช้านาน, Count Unit: ชิ้น, Thai Definition: วัตถุที่เป็นที่เคารพนับถือของผู้คน, วัตถุที่ผู้คนกราบไหว้ด้วยความศรัทธา
รูปบูชา(n) sacred object, See also: holy object, Syn. วัตถุบูชา, Example: คนเคร่งศาสนา มักจะมีตัวแทนพระเจ้าเป็นรูปบูชาอยู่ที่บ้าน, Count Unit: ชิ้น, Thai Definition: รูปหรือวัตถุที่เป็นที่เคารพนับถือของผู้คน, วัตถุที่ผู้คนกราบไหว้ด้วยความศรัทธา
สัตตบุษย์(n) sacred lotus, Syn. บัวหลวง, Count Unit: ดอก, Thai Definition: ชื่อบัวหลวงพันธุ์หนึ่งมีดอกสีขาว
เจดียสถาน(n) sacred sanctuary, See also: sacred sanctuary, sacred place, shrine, stupa, Buddhist relic shrine, Example: คำว่าวัดนั้นจะต้องครอบคลุมเจดียสถานและพุทธาวาสตลอดหมด, Thai Definition: สถานที่เคารพเช่นที่ประดิษฐานพระพุทธปฏิมา พระพุทธบาท พระพุทธฉายา และพระบรมสารีริกธาตุ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัวหลวง[būa lūang] (n, exp) EN: Sacred Lotus ; Lotus
อิทธิ[itthi] (n) EN: supernormal power ; sacred power ; spiritual power  FR: pouvoir surnaturel [ m ] ; magie [ f ]
ขลัง[khlang] (adj) EN: magical ; miraculous ; mystical ; marvelous ; wonderful ; sacred  FR: magique ; surnaturel ; sacré ; mystique
ของสูง[khøngsūng] (n) EN: sacred thing
ลูกประคำ[lūk prakham] (n) EN: rosary ; necklace of sacred beads ; large beads  FR: chapelet [ m ] ; rosaire [ m ] ; collier de perles sacrées [ m ]
เมรุ[mēn] (x) EN: sacred mountain in the middle of the universe ; mythical fabulous Indian mountain in the middle of the world  FR: montagne d'Indra [ f ]
โมก[mōk] (n) EN: Sacred Buddhist ; Wondrous Wrightia ; Wild Water Plum ; Water Jasmine
มนตร์ = มนต์[mon] (n) EN: mantra ; sacred words ; prayer ; incantation ; magic ; spell ; formula  FR: mantra [ m ] ; prière [ f ] ; incantation [ f ]
โองการ[ōngkān] (n) EN: sacred command ; royal edict ; royal decree  FR: ordre du roi [ m ]
รูปบูชา[rūp būchā] (n, exp) EN: idol ; sacred object ; holy object ; object of worship ; icon  FR: idole [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SACRED S EY1 K R AH0 D
SACRED S EY1 K R IH0 D
SACREDNESS S EY1 K R IH0 D N IH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sacred (j) sˈɛɪkrɪd (s ei1 k r i d)
sacredly (a) sˈɛɪkrɪdliː (s ei1 k r i d l ii)
sacredness (n) sˈɛɪkrɪdnəs (s ei1 k r i d n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
圣火[shèng huǒ, ㄕㄥˋ ㄏㄨㄛˇ, / ] sacred fire; Olympic flame #21,778 [Add to Longdo]
圣王[shèng wáng, ㄕㄥˋ ㄨㄤˊ, / ] sacred king; sage ruler [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Moorheiligtum { n }sacred bog [Add to Longdo]
heilig | nicht heiligsacred | unsacred [Add to Longdo]
Heiliger Ibis { m } [ ornith. ]Sacred Ibis [Add to Longdo]
Götzenliest [ ornith. ]Sacred Kingfisher [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ひじり, hijiri] (n, n-pref) (1) Saint; St.; S.; (n, adj-na) (2) sacred; holy; pure #1,052 [Add to Longdo]
おん[on] (n) (from 拝み) (See 御嶽・うたき) (Okinawa) sacred site; sacred grove #3,920 [Add to Longdo]
蓮(P);藕[はす(P);はちす(蓮)(ok);ハス, hasu (P); hachisu ( hasu )(ok); hasu] (n) (1) (uk) sacred lotus (Nelumbo nucifera); Indian lotus; lotus; (2) (はちす only) (See 木槿) rose of Sharon (Hibiscus syriacus); (P) #4,166 [Add to Longdo]
神聖[しんせい, shinsei] (adj-na, n) holiness; sacredness; dignity; (P) #5,313 [Add to Longdo]
神殿[しんでん, shinden] (n) temple; sacred place; shrine; sanctuary; tabernacle; (P) #7,465 [Add to Longdo]
瑞宝章[ずいほうしょう, zuihoushou] (n) Orders of the Sacred Treasure #8,332 [Add to Longdo]
霊場[れいじょう, reijou] (n) sacred ground #9,443 [Add to Longdo]
聖職[せいしょく, seishoku] (n, adj-no) sacred profession; holy orders; vocation; ministry #10,090 [Add to Longdo]
聖地[せいち, seichi] (n) sacred place; holy ground; the Holy Land; (P) #11,279 [Add to Longdo]
榊;賢木[さかき, sakaki] (n) (1) sakaki (species of evergreen sacred to Shinto, Cleyera japonica); (2) evergreen (esp. one planted or used at a shrine) #13,471 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sacred \Sa"cred\, a. [Originally p. p. of OE. sacren to
   consecrate, F. sacrer, fr. L. sacrare, fr. sacer sacred,
   holy, cursed. Cf. {Consecrate}, {Execrate}, {Saint},
   {Sexton}.]
   1. Set apart by solemn religious ceremony; especially, in a
    good sense, made holy; set apart to religious use;
    consecrated; not profane or common; as, a sacred place; a
    sacred day; sacred service.
    [1913 Webster]
 
   2. Relating to religion, or to the services of religion; not
    secular; religious; as, sacred history.
    [1913 Webster]
 
       Smit with the love of sacred song.  --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Designated or exalted by a divine sanction; possessing the
    highest title to obedience, honor, reverence, or
    veneration; entitled to extreme reverence; venerable.
    [1913 Webster]
 
       Such neighbor nearness to our sacred [royal] blood
       Should nothing privilege him.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Poet and saint to thee alone were given,
       The two most sacred names of earth and heaven.
                          --Cowley.
    [1913 Webster]
 
   4. Hence, not to be profaned or violated; inviolable.
    [1913 Webster]
 
       Secrets of marriage still are sacred held. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   5. Consecrated; dedicated; devoted; -- with to.
    [1913 Webster]
 
       A temple, sacred to the queen of love. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   6. Solemnly devoted, in a bad sense, as to evil, vengeance,
    curse, or the like; accursed; baleful. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       But, to destruction sacred and devote. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {Society of the Sacred Heart} (R.C. Ch.), a religious order
    of women, founded in France in 1800, and approved in 1826.
    It was introduced into America in 1817. The members of the
    order devote themselves to the higher branches of female
    education.
 
   {Sacred baboon}. (Zool.) See {Hamadryas}.
 
   {Sacred bean} (Bot.), a seed of the Oriental lotus ({Nelumbo
    speciosa} or {Nelumbium speciosum}), a plant resembling a
    water lily; also, the plant itself. See {Lotus}.
 
   {Sacred beetle} (Zool.) See {Scarab}.
 
   {Sacred canon}. See {Canon}, n., 3.
 
   {Sacred fish} (Zool.), any one of numerous species of
    fresh-water African fishes of the family {Mormyridae}.
    Several large species inhabit the Nile and were considered
    sacred by the ancient Egyptians; especially {Mormyrus
    oxyrhynchus}.
 
   {Sacred ibis}. See {Ibis}.
 
   {Sacred monkey}. (Zool.)
    (a) Any Asiatic monkey of the genus {Semnopithecus},
      regarded as sacred by the Hindoos; especially, the
      entellus. See {Entellus}.
    (b) The sacred baboon. See {Hamadryas}.
    (c) The bhunder, or rhesus monkey.
 
   {Sacred place} (Civil Law), the place where a deceased person
    is buried.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Holy; divine; hallowed; consecrated; dedicated; devoted;
     religious; venerable; reverend.
     [1913 Webster] -- {Sa"cred*ly}, adv. -- {Sa"cred*ness},
     n.
     [1913 Webster] Sacrific

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sacred
   adj 1: concerned with religion or religious purposes; "sacred
       texts"; "sacred rites"; "sacred music" [ant: {profane},
       {secular}]
   2: worthy of respect or dedication; "saw motherhood as woman's
     sacred calling"
   3: made or declared or believed to be holy; devoted to a deity
     or some religious ceremony or use; "a consecrated church";
     "the sacred mosque"; "sacred elephants"; "sacred bread and
     wine"; "sanctified wine" [syn: {consecrated}, {sacred},
     {sanctified}]
   4: worthy of religious veneration; "the sacred name of Jesus";
     "Jerusalem's hallowed soil" [syn: {hallowed}, {sacred}]
   5: (often followed by `to') devoted exclusively to a single use
     or purpose or person; "a fund sacred to charity"; "a morning
     hour sacred to study"; "a private office sacred to the
     President"

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 sacred
  adj.
 
   Reserved for the exclusive use of something (an extension of the standard
   meaning). Often means that anyone may look at the sacred object, but
   clobbering it will screw whatever it is sacred to. The comment ?Register 7
   is sacred to the interrupt handler? appearing in a program would be
   interpreted by a hacker to mean that if any other part of the program
   changes the contents of register 7, dire consequences are likely to ensue.
 

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SACRED
     Securely Available CREDential (RFC 3760)
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top