ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tired

T AY1 ER0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง




ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tired-, *tired*, tir, tire
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง




English-Thai: Longdo Dictionary
She retired at age 65.(phrase) เธอเกษียณอายุตัวเอง (หยุดทำงานที่ทำอยู่ประจำ) เมื่ออายุ 65 ปี

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tired(adj) เหน็ดเหนื่อย, See also: ล้า, เหนื่อย, อิดโรย, อ่อนเพลีย, Syn. exhausted, weary, Ant. active, strenuous
tired(adj) น่าเบื่อ, See also: ไม่น่าสนใจ, ซ้ำซาก, จำเจ, Syn. boring, dull, Ant. interesting
tired of(adj) เหนื่อย, Syn. fatigued
tiredness(n) ความเหน็ดเหนื่อย, See also: ความเหนื่อย, ความอ่อนเพลีย, ความอ่อนล้า, ความเหนื่อยล้า, Syn. fatigue, weariness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tired(ไท'เออด) adj. เหนื่อย, เหน็ดเหนื่อย, เมื่อยล้า, อ่อนเพลีย, เบื่อหน่าย, รำคาญ, จืดชืด, มียางออก, มีแถบโลหะหุ้มล้อรถ., Syn. fatigued, weary, enervated
dog-tired(ดอก'ไทเออดฺ) adj. เหนื่อยมากที่สุด
retired(รีไท'เออร์ด) adj. ถอนตัว, ปลดเกษียณ, อยู่อย่างสันโดษ, See also: retired lyadv. retiredness n., Syn. withdrawn

English-Thai: Nontri Dictionary
tired(adj) เหนื่อย, เมื่อย, เบื่อ, อ่อนเพลีย, ล้า
retired(adj) ถอนตัวออก, ลาออกแล้ว, ปลดเกษียณแล้ว

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm sick and tired of facts. You can twist 'em any way you like.ฉันป่วยและเหนื่อยของข้อเท็จจริง คุณสามารถบิด 'em แบบที่คุณต้องการใด ๆ 12 Angry Men (1957)
- I don't know about the rest of 'em, but I'm gettin' tired of this yakety-yakkin'.- I don't know about the rest of 'em, but I'm gettin' tired of this yakety-yakkin'. 12 Angry Men (1957)
Sometimes he would be so tired that he could not remember the prayer.บางครั้งเขาจะเหนื่อยมาก ว่าเขาจำไม่ได้ว่าการสวดมนต์ The Old Man and the Sea (1958)
The fish was circling slowly, and the old man was wet with sweat... ... and tired deep into his bones.ปลาที่ได้รับการโคจรรอบช้า และชายชราก็เปียกด้วยเหงื่อ และเหนื่อยลึกเข้าไปในกระดูก ของเขา The Old Man and the Sea (1958)
He's tired and wants to clean up.He's tired and wants to clean up. The Godfather (1972)
"... sick and tired of love...♪ เบื่อหน่ายในความรัก ♪ Blazing Saddles (1974)
"Tired, tired of being admired...♪ ระอา ระอาที่โดนชื่นชม ♪ Blazing Saddles (1974)
"... tired of love uninspired.♪ เบื่อรักแบบแกน ๆ ♪ Blazing Saddles (1974)
"I'm tired. Tired of playing the game.♪ ฉันเบื่อ เบื่อที่จะเล่นเกมส์ ♪ Blazing Saddles (1974)
"Sick and tired of love. Give her a break.♪ เบื่อหน่ายในความรัก ♪ ♪ ให้เธอได้พักบ้าง ♪ Blazing Saddles (1974)
I'm tired of that.ผมละเบื่อจริงๆ Jaws (1975)
I'm tired and I want to go to bedพื่เหนี่อยเเละอยากนอน Jaws (1975)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tiredAfter the day's work, I was tired to death.
tiredAll the crew were tired.
tiredAlthough he was tired, he would not stop working.
tiredAlthough she was tired, she tried to finish the work.
tiredAlthough tired, she kept on working.
tiredAnd when he was tired, he would sleep in her shade. [ Story, Silverstein ]
tiredAre you not tired?
tiredAre you tired?
tired"Are you tired?" "No, not at all."
tiredAs he had worked longer than usual, he felt tired.
tiredAs he was so tired, he fell fast asleep.
tiredAs he was tired, he was lying on the sofa with his eyes closed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตับแลบ(adv) tiredly, See also: wearily, Syn. เหนื่อยหอบ, Example: เขาวิ่งจนตับแลบเพื่อให้ทันรถประจำทางเที่ยวสุดท้าย, Thai Definition: เหนื่อยมากอย่างสาหัส
ความเหน็ดเหนื่อย(n) tiredness, See also: exhaustion, wearifulness, Example: เขารู้ดีว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาแม่ต้องต่อสู้กับความเหน็ดเหนื่อยสักเพียงใด, Thai Definition: การอ่อนเพลียเพราะออกแรงมาก
ความเหนื่อย(n) tiredness, See also: exhaustion, wearifulness, Syn. ความอ่อนเพลีย, ความอ่อนล้า, ความเหนื่อยอ่อน, ความเหน็ดเหนื่อย, Example: นักกีฬาฝึกซ้อมอย่างหนักจนกระทั่งถึงขีดที่เรียกว่าหายใจหอบ ซึ่งแสดงถึงความเหนื่อย, Thai Definition: ความรู้สึกอ่อนแรงและอิดโรย
มืออ่อนตีนอ่อน(v) tired, See also: exhaust, weary, wear out, fag, Syn. หมดแรง, หมดกำลัง, Example: อยู่ดีๆ คุณปู่ก็มีอาการมืออ่อนตีนอ่อน, Thai Definition: มีอาการหมดแรงเพราะรู้สึกตกใจ เสียใจ หรือเสียกำลังใจ เป็นต้น อย่างแรงและทันทีทันใด
อิดโรย(adj) tired, See also: weary, exhausted, Syn. อ่อนเพลีย, ละเหี่ย, Example: เขายืนจ้องแสงอาทิตย์ยามเช้าด้วยใบหน้าอิดโรยแฝงความหมายไว้หลายนัย
ท้อแท้(v) tired, See also: weary, down hearted, downcast, feel dejected, Syn. อ่อนเปลี้ย, เพลียใจ, ท้อถอย, หมดกำลังใจ, หมดหวัง, สิ้นหวัง, Example: ก้องรู้สึกท้อแท้อย่างมาก หลังจากที่ได้ทราบว่าตนสอบไม่ผ่าน
ย่อย่น(v) tired, See also: discourage, dispirit, deject, prostrate, Syn. ย่นย่อ, ท้อถอย, ท้อ, Ant. สู้
กะปลกกะเปลี้ย(adj) tired, See also: exhausted, Syn. อ่อนเพลีย, อ่อนเปลี้ย, ไม่มีแรง, Ant. กระปรี้กระเปร่า, กระฉับกระเฉง, Example: ดูเขาท่าทางกะปลกกะเปลี้ยเหมือนไม่ได้นอนมาทั้งคืน
โผเผ(adv) wearily, See also: tiredly, exhaustedly, fatigued, Syn. อ่อนเพลีย, Ant. กระชุ่มกระชวย, กระปรี้กระเปร่า, Example: ฉันเดินโผเผมาที่โต๊ะก่อนทรุดร่างลงนั่งบนเก้าอี้, Thai Definition: อย่างไม่มีแรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบื่อ[beūa] (v, exp) EN: be bored ; be fed up with ; be tired of ; be sick of ; be weary of  FR: être excédé ; être agacé ; être las ; être dégoûté ; être fatigué de ; en avoir assez (de qqch/qqn) ; en avoir marre (fam.) ; en avoir sa claque (fam.) ; en avoir par-dessus la tête (fam.) ; en avoir ras le bol (fam.)
เบื่อหน่าย[beūanāi] (v) EN: be tired of ; be bored with ; be weary of ; be fed up with ; be sick of ; irk ; bore  FR: être dégoûté ; en avoir marre
อิดโรย[itrøi] (v) EN: be tired ; be exhausted ; be jaded
อิดโรย[itrøi] (adj) EN: tired ; weary ; exhausted
กรรมกรที่เกษียณ[kammakøn thī kasīen] (n, exp) EN: retired worker  FR: ouvrier retraité [ m ] ; travailleur retraité [ m ]
เกษียณ[kasīen] (v) EN: retire ; be retired ; superannuate  FR: arriver à son terme ; finir ; terminer ; prendre sa retraite
ความเหนื่อย[khwām neūay] (n) EN: tiredness ; exhaustion ; wearifulness ; fatigue  FR: fatigue [ f ] ; lassitude [ f ]
ล้า[lā] (v) EN: be exhausted ; be tired ; be fatigued ; be subject to fatigue ; be weary ; be worn out  FR: être épuisé ; être exténué ; être éreinté ; être brisé de fatigue
ละเหี่ย[lahīa] (v) EN: feel weary ; feel tired ; feel weak ; feel exhausted ; languish ; lose heart ; be despondent
ละเหี่ย[lahīa] (adj) EN: tired out ; exhausted ; weary ; sick  FR: déprimé ; abattu ; las (litt.)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TIRED T AY1 ER0 D
TIREDNESS T AY1 ER0 D N IH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tired (v) tˈaɪəd (t ai1 @ d)
tiredness (n) tˈaɪədnəs (t ai1 @ d n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xīn, ㄒㄧㄣ, ] tired; eighth of 10 heavenly trunks 十天干; eighth in order; letter "H" or roman "VIII" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; octa #7,626 [Add to Longdo]
疲软[pí ruǎn, ㄆㄧˊ ㄖㄨㄢˇ, / ] tired and feeble #12,925 [Add to Longdo]
[juàn, ㄐㄩㄢˋ, ] tired #19,341 [Add to Longdo]
疲乏[pí fá, ㄆㄧˊ ㄈㄚˊ, ] tired; weary #31,404 [Add to Longdo]
腻味[nì wei, ㄋㄧˋ ㄨㄟ˙, / ] tired of sth; fed up with #57,141 [Add to Longdo]
[tái, ㄊㄞˊ, / ] tired; worn out horse #162,685 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
lebensmüde { adj }tired of life; weary of life; world-weary [Add to Longdo]
müde { adj } | müder | am müdestentired | more tired | most tired [Add to Longdo]
todmüde; sterbensmüde { adj }tired to death [Add to Longdo]
überdrüssig { adj } | überdrüssiger | eine Sache überdrüssig seintired of | more tired of | to be tired of sth. [Add to Longdo]
übernächtigttired out [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
隠居[いんきょ, inkyo] (n, vs) (1) retirement; (2) retired person; (P) #9,079 [Add to Longdo]
疲れ[つかれ, tsukare] (n) tiredness; fatigue; (P) #12,753 [Add to Longdo]
上皇[じょうこう, joukou] (n) retired emperor #12,925 [Add to Longdo]
mixi疲れ[ミクシィづかれ, mikushii dukare] (n) (sl) growing tired of the mixi community due to constant use and quitting [Add to Longdo]
くたくた(P);ぐたぐた;ぐだぐだ[kutakuta (P); gutaguta ; gudaguda] (adj-na, adj-no) (1) (on-mim) exhausted; tired; (2) withered; worn out; (n) (3) boiling until shapeless or mushy; (4) (esp. ぐだぐだ) (See くどくど) tediously; repetitively; wordily; (P) [Add to Longdo]
ぐったり(P);ぐたり[guttari (P); gutari] (adv, adv-to, vs) (on-mim) completely exhausted; dead tired; limp; senseless; (P) [Add to Longdo]
しんどい[shindoi] (adj-i) (1) tired; frazzled; (2) tiresome; worrisome; bothersome; (P) [Add to Longdo]
へとへと[hetoheto] (adj-na, n, adj-no) completely exhausted; dead tired; knackered; (P) [Add to Longdo]
ストレイン[sutorein] (n) (1) strain; effort; tension; tiredness; (2) tendancy; lineage; race; inheritance [Add to Longdo]
ヘロヘロ;へろへろ[herohero ; herohero] (adj-na, adv-to, vs) completely exhausted; dog-tired; dreadfully weary; terribly frustrated; limp; weak; flimsy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tire \Tire\, v. i. [imp. & p. p. {Tired}; p. pr. & vb. n.
   {Tiring}.] [OE. teorien to become weary, to fail, AS. teorian
   to be tired, be weary, to tire, exhaust; perhaps akin to E.
   tear to rend, the intermediate sense being, perhaps, to wear
   out; or cf. E. tarry.]
   To become weary; to be fatigued; to have the strength fail;
   to have the patience exhausted; as, a feeble person soon
   tires.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tired \Tired\, a.
   Weary; fatigued; exhausted.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tired
   adj 1: depleted of strength or energy; "tired mothers with
       crying babies"; "too tired to eat" [ant: {rested}]
   2: repeated too often; overfamiliar through overuse; "bromidic
     sermons"; "his remarks were trite and commonplace";
     "hackneyed phrases"; "a stock answer"; "repeating threadbare
     jokes"; "parroting some timeworn axiom"; "the trite metaphor
     `hard as nails'" [syn: {banal}, {commonplace}, {hackneyed},
     {old-hat}, {shopworn}, {stock(a)}, {threadbare}, {timeworn},
     {tired}, {trite}, {well-worn}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top