Search result for

tired

(81 entries)
(0.0238 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tired-, *tired*, tir, tire
English-Thai: Longdo Dictionary
She retired at age 65.(phrase) เธอเกษียณอายุตัวเอง (หยุดทำงานที่ทำอยู่ประจำ) เมื่ออายุ 65 ปี

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tired[ADJ] เหน็ดเหนื่อย, See also: ล้า, เหนื่อย, อิดโรย, อ่อนเพลีย, Syn. exhausted, weary, Ant. active, strenuous
tired[ADJ] น่าเบื่อ, See also: ไม่น่าสนใจ, ซ้ำซาก, จำเจ, Syn. boring, dull, Ant. interesting
tired of[ADJ] เหนื่อย, Syn. fatigued
tiredness[N] ความเหน็ดเหนื่อย, See also: ความเหนื่อย, ความอ่อนเพลีย, ความอ่อนล้า, ความเหนื่อยล้า, Syn. fatigue, weariness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tired(ไท'เออด) adj. เหนื่อย,เหน็ดเหนื่อย,เมื่อยล้า,อ่อนเพลีย,เบื่อหน่าย,รำคาญ,จืดชืด,มียางออก,มีแถบโลหะหุ้มล้อรถ., Syn. fatigued,weary,enervated
dog-tired(ดอก'ไทเออดฺ) adj. เหนื่อยมากที่สุด
retired(รีไท'เออร์ด) adj. ถอนตัว,ปลดเกษียณ,อยู่อย่างสันโดษ, See also: retired lyadv. retiredness n., Syn. withdrawn

English-Thai: Nontri Dictionary
tired(adj) เหนื่อย,เมื่อย,เบื่อ,อ่อนเพลีย,ล้า
retired(adj) ถอนตัวออก,ลาออกแล้ว,ปลดเกษียณแล้ว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm just tired of trying to hold myself back so I don't outshine you.ฉันแค่เหนื่อยกับการปิดกั้นตัวเองเพื่อไม่ให้ล้ำหน้าเธอ The Serena Also Rises (2008)
I'm just tired of trying to hold myself backฉันแค่เหนื่อยกับการปิดกั้นตัวเอง New Haven Can Wait (2008)
But it's not in mine. Do ever get tired of carrying aroundแต่ต้องไม่ใช่ ชื่อฉัน/ นายเคยเหนื่อยบ้างมั้ยเนี่ยที่ต้องแบก New Haven Can Wait (2008)
Look, i, uh, I'm tired, so...ฟังนะ ชั้น .. เอ่อ .. Chuck in Real Life (2008)
It would explain why she seized, why she's always tired.อธิบายได้ว่าทำไมเธอชัก.. และเธออ่อนล้าเสมอ Lucky Thirteen (2008)
She parties until 3:00 a.m., that's why she's always tired.เธอมีปาร์ตี้ถึง ตี 3 เกือบทุกวัน นั่นบอกได้ว่าทำไหมเธอถึงอ่อนล้าเสมอ Lucky Thirteen (2008)
I'm tired all the time.ฉันเหนื่อยตลอดเลย Lucky Thirteen (2008)
Some nights I fall asleep at 10:00 and wake up at noon, still tired.บางคืนฉันหลับตั้งแต่สี่ทุ่ม แล้วก็ตื่นตอนเที่ยง แล้วก็ยังเหนื่อย Lucky Thirteen (2008)
I'm tired.ฉันเหนื่อย Lucky Thirteen (2008)
Tired, I guess.พ่อว่า พ่อเหนื่อย... Joy (2008)
Oh, you know, tired, fat, nervous.คุณรู้.เหนื่อย ..อ้วน.. แล้วก็ประสาท Joy (2008)
They're tired.พวกเขาป่วย พวกเขาเหนื่อย Joy (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tiredAfter the day's work, I was tired to death.
tiredAll the crew were tired.
tiredAlthough he was tired, he would not stop working.
tiredAlthough she was tired, she tried to finish the work.
tiredAlthough tired, she kept on working.
tiredAnd when he was tired, he would sleep in her shade. [Story, Silverstein]
tiredAre you not tired?
tiredAre you tired?
tired"Are you tired?" "No, not at all."
tiredAs he had worked longer than usual, he felt tired.
tiredAs he was so tired, he fell fast asleep.
tiredAs he was tired, he was lying on the sofa with his eyes closed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตับแลบ[ADV] tiredly, See also: wearily, Syn. เหนื่อยหอบ, Example: เขาวิ่งจนตับแลบเพื่อให้ทันรถประจำทางเที่ยวสุดท้าย, Thai definition: เหนื่อยมากอย่างสาหัส
ความเหน็ดเหนื่อย[N] tiredness, See also: exhaustion, wearifulness, Example: เขารู้ดีว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาแม่ต้องต่อสู้กับความเหน็ดเหนื่อยสักเพียงใด, Thai definition: การอ่อนเพลียเพราะออกแรงมาก
ความเหนื่อย[N] tiredness, See also: exhaustion, wearifulness, Syn. ความอ่อนเพลีย, ความอ่อนล้า, ความเหนื่อยอ่อน, ความเหน็ดเหนื่อย, Example: นักกีฬาฝึกซ้อมอย่างหนักจนกระทั่งถึงขีดที่เรียกว่าหายใจหอบ ซึ่งแสดงถึงความเหนื่อย, Thai definition: ความรู้สึกอ่อนแรงและอิดโรย
มืออ่อนตีนอ่อน[V] tired, See also: exhaust, weary, wear out, fag, Syn. หมดแรง, หมดกำลัง, Example: อยู่ดีๆ คุณปู่ก็มีอาการมืออ่อนตีนอ่อน, Thai definition: มีอาการหมดแรงเพราะรู้สึกตกใจ เสียใจ หรือเสียกำลังใจ เป็นต้น อย่างแรงและทันทีทันใด
อิดโรย[ADJ] tired, See also: weary, exhausted, Syn. อ่อนเพลีย, ละเหี่ย, Example: เขายืนจ้องแสงอาทิตย์ยามเช้าด้วยใบหน้าอิดโรยแฝงความหมายไว้หลายนัย
ท้อแท้[V] tired, See also: weary, down hearted, downcast, feel dejected, Syn. อ่อนเปลี้ย, เพลียใจ, ท้อถอย, หมดกำลังใจ, หมดหวัง, สิ้นหวัง, Example: ก้องรู้สึกท้อแท้อย่างมาก หลังจากที่ได้ทราบว่าตนสอบไม่ผ่าน
ย่อย่น[V] tired, See also: discourage, dispirit, deject, prostrate, Syn. ย่นย่อ, ท้อถอย, ท้อ, Ant. สู้
กะปลกกะเปลี้ย[ADJ] tired, See also: exhausted, Syn. อ่อนเพลีย, อ่อนเปลี้ย, ไม่มีแรง, Ant. กระปรี้กระเปร่า, กระฉับกระเฉง, Example: ดูเขาท่าทางกะปลกกะเปลี้ยเหมือนไม่ได้นอนมาทั้งคืน
โผเผ[ADV] wearily, See also: tiredly, exhaustedly, fatigued, Syn. อ่อนเพลีย, Ant. กระชุ่มกระชวย, กระปรี้กระเปร่า, Example: ฉันเดินโผเผมาที่โต๊ะก่อนทรุดร่างลงนั่งบนเก้าอี้, Thai definition: อย่างไม่มีแรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบื่อ[v. exp.] (beūa) EN: be bored ; be fed up with ; be tired of ; be sick of ; be weary of   FR: être excédé ; être agacé ; être las ; être dégoûté ; être fatigué de ; en avoir assez (de qqch/qqn) ; en avoir marre (fam.) ; en avoir sa claque (fam.) ; en avoir par-dessus la tête (fam.) ; en avoir ras le bol (fam.)
เบื่อหน่าย[v.] (beūanāi) EN: be tired of ; be bored with ; be weary of ; be fed up with ; be sick of ; irk ; bore   FR: être dégoûté ; en avoir marre
อิดโรย[v.] (itrøi) EN: be tired ; be exhausted ; be jaded   
อิดโรย[adj.] (itrøi) EN: tired ; weary ; exhausted   
กรรมกรที่เกษียณ[n. exp.] (kammakøn thī kasīen) EN: retired worker   FR: ouvrier retraité [m] ; travailleur retraité [m]
เกษียณ[v.] (kasīen) EN: retire ; be retired ; superannuate   FR: arriver à son terme ; finir ; terminer ; prendre sa retraite
ความเหนื่อย[n.] (khwām neūay) EN: tiredness ; exhaustion ; wearifulness ; fatigue   FR: fatigue [f] ; lassitude [f]
ล้า[v.] (lā) EN: be exhausted ; be tired ; be fatigued ; be subject to fatigue ; be weary ; be worn out   FR: être épuisé ; être exténué ; être éreinté ; être brisé de fatigue
ละเหี่ย[v.] (lahīa) EN: feel weary ; feel tired ; feel weak ; feel exhausted ; languish ; lose heart ; be despondent   
ละเหี่ย[adj.] (lahīa) EN: tired out ; exhausted ; weary ; sick   FR: déprimé ; abattu ; las (litt.)

CMU English Pronouncing Dictionary
TIRED    T AY1 ER0 D
TIREDNESS    T AY1 ER0 D N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tired    (v) (t ai1 @ d)
tiredness    (n) (t ai1 @ d n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
lebensmüde {adj}tired of life; weary of life; world-weary [Add to Longdo]
müde {adj} | müder | am müdestentired | more tired | most tired [Add to Longdo]
todmüde; sterbensmüde {adj}tired to death [Add to Longdo]
überdrüssig {adj} | überdrüssiger | eine Sache überdrüssig seintired of | more tired of | to be tired of sth. [Add to Longdo]
übernächtigttired out [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
mixi疲れ[ミクシィづかれ, mikushii dukare] (n) (sl) growing tired of the mixi community due to constant use and quitting [Add to Longdo]
くたくた(P);ぐたぐた;ぐだぐだ[, kutakuta (P); gutaguta ; gudaguda] (adj-na,adj-no) (1) (on-mim) exhausted; tired; (2) withered; worn out; (n) (3) boiling until shapeless or mushy; (4) (esp. ぐだぐだ) (See くどくど) tediously; repetitively; wordily; (P) [Add to Longdo]
ぐったり(P);ぐたり[, guttari (P); gutari] (adv,adv-to,vs) (on-mim) completely exhausted; dead tired; limp; senseless; (P) [Add to Longdo]
しんどい[, shindoi] (adj-i) (1) tired; frazzled; (2) tiresome; worrisome; bothersome; (P) [Add to Longdo]
へとへと[, hetoheto] (adj-na,n,adj-no) completely exhausted; dead tired; knackered; (P) [Add to Longdo]
ストレイン[, sutorein] (n) (1) strain; effort; tension; tiredness; (2) tendancy; lineage; race; inheritance [Add to Longdo]
ヘロヘロ;へろへろ[, herohero ; herohero] (adj-na,adv-to,vs) completely exhausted; dog-tired; dreadfully weary; terribly frustrated; limp; weak; flimsy [Add to Longdo]
ヤメ検;やめ検[ヤメけん(ヤメ検);やめけん(やめ検), yame ken ( yame ken ); yameken ( yame ken )] (n) (abbr) (col) former public prosecutor who now works as a lawyer; retired public prosecutor [Add to Longdo]
一代年寄;一代年寄り[いちだいとしより, ichidaitoshiyori] (n) special sumo coaching stock awarded to retired grand champion [Add to Longdo]
逸民[いつみん, itsumin] (n) retired person; recluse [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[juàn, ㄐㄩㄢˋ, ] tired [Add to Longdo]
疲乏[pí fá, ㄆㄧˊ ㄈㄚˊ, ] tired; weary [Add to Longdo]
疲软[pí ruǎn, ㄆㄧˊ ㄖㄨㄢˇ, / ] tired and feeble [Add to Longdo]
腻味[nì wei, ㄋㄧˋ ㄨㄟ˙, / ] tired of sth; fed up with [Add to Longdo]
[xīn, ㄒㄧㄣ, ] tired; eighth of 10 heavenly trunks 十天干; eighth in order; letter "H" or roman "VIII" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; octa [Add to Longdo]
[tái, ㄊㄞˊ, / ] tired; worn out horse [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tire \Tire\, v. i. [imp. & p. p. {Tired}; p. pr. & vb. n.
   {Tiring}.] [OE. teorien to become weary, to fail, AS. teorian
   to be tired, be weary, to tire, exhaust; perhaps akin to E.
   tear to rend, the intermediate sense being, perhaps, to wear
   out; or cf. E. tarry.]
   To become weary; to be fatigued; to have the strength fail;
   to have the patience exhausted; as, a feeble person soon
   tires.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tired \Tired\, a.
   Weary; fatigued; exhausted.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tired
   adj 1: depleted of strength or energy; "tired mothers with
       crying babies"; "too tired to eat" [ant: {rested}]
   2: repeated too often; overfamiliar through overuse; "bromidic
     sermons"; "his remarks were trite and commonplace";
     "hackneyed phrases"; "a stock answer"; "repeating threadbare
     jokes"; "parroting some timeworn axiom"; "the trite metaphor
     `hard as nails'" [syn: {banal}, {commonplace}, {hackneyed},
     {old-hat}, {shopworn}, {stock(a)}, {threadbare}, {timeworn},
     {tired}, {trite}, {well-worn}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top