ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

apathy

AE1 P AH0 TH IY0   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -apathy-, *apathy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apathy[N] การขาดความกระตือรือร้น, See also: การขาดความสนใจ, Syn. unconcern, indifference
apathy[N] การไร้อารมณ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apathy(แอพ'พะธี) n. การไร้อารมณ์,ความไม่สนใจ,ความไม่ เป็นห่วง, Syn. unconcern)

English-Thai: Nontri Dictionary
apathy(n) ความไม่แยแส,ความเฉยเมย,ความเฉื่อยชา,ความไร้อารมณ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
apathy, mental; apathy(จิตเวช.) ไร้อารมณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
apathy; apathy, mental(จิตเวช.) ไร้อารมณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Apathyไม่ยินดียินร้าย, เฉยเมยไร้อารมณ์ใดๆทั้งสิ้น, อาการเฉยเมย, เฉยเมย, อารมณ์เฉยชา, ความเฉยเมยเซื่องซึม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Observing, with equal passion and apathy, Guido and Vaccari masturbating the two bodies which belong to us inspires a number of interesting reflectionsการเฝ้าสังเกต, กับเท่ากับการไร้อารมณ์ passion and , Guido และ Vaccari ... ... masturbating สอง body which เป็นของเรา... ...ดลใจ interesting reflections จำนวนมากมาย Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
And it's their privilege to nourish the effort of the few who can raise India from servitude and apathy.พวกเขามีสิทธิที่จะสนับสนุนคน ที่สามารถดึงอินเดียให้พ้นจาก ความเป็นทาสและเฉื่อยชาได้ Gandhi (1982)
You blame me for their apathy, right?เขาไม่สน โทษฉันได้ไง The Pianist (2002)
Gemma hates my apathy.เจมม่าไม่ชอบความเฉยเมยของผม NS (2010)
Social withdrawal apathy a persistent tremor in a limb.การปลีกตัวจากสังคม เหม่อลอย แข้งขาสั่น The Rite (2011)
Do not mistake my appetite for apathy!เห็นข้ากินได้ แต่อย่านึกว่าข้าไม่แยแสนะ Thor (2011)
Oh, you mean my epic smack down of the glee club over their complete apathy and lack of professionalism?อ๋อ หมายถึงมหากาพย์ของฉันที่กำราบชมรมร้องเพลง เพราะพวกเขา เฉื่อยชาสุดๆและขาดแคลนความเป็นมืออาชีพใช่มั้ย? Big Brother (2012)
- Save the cliched teenage apathyเก็บเอาปัญหาชีวิตวัยรุ่นของเธอ Lunar Ellipse (2013)
People who have chosen action over apathy, to take back what men like you and the government have stolen.คนที่เลือกจะทำอะไรสักอย่างแทนที่จะนิ่งเฉย เพื่อทวงคืนสิ่งที่คนอย่างคุณ และรัฐบาลได้ขโมยไป Nothing to Hide (2013)
What brings you to this... abyss of red tape and apathy?คุณมาทำอะไรที่ ห้วงเหวแห่งความล่าช้าและเฉื่อยชานี่ครับ Blood and Fear (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
apathyPoliticians are cashing in on public apathy.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารมณ์เบื่อ[n. exp.] (ārom beūa) EN: apathy   
ความไม่สนใจ[n.] (khwām mai sonjai) EN: apathy ; indifference   FR: apathie [f] ; indifférence [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
APATHY    AE1 P AH0 TH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
apathy    (n) ˈæpəθiː (a1 p @ th ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アパシー[, apashi-] (n) apathy [Add to Longdo]
スチューデントアパシー[, suchu-dentoapashi-] (n) student apathy [Add to Longdo]
ポリティカルアパシー[, poriteikaruapashi-] (n) political apathy [Add to Longdo]
無気力状態[むきりょくじょうたい, mukiryokujoutai] (n) apathy; lethargic state; state of lassitude [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Apathy \Ap"a*thy\, n.; pl. {Apathies}. [L. apathia, Gr. ?; 'a
   priv. + ?, fr. ?, ?, to suffer: cf. F. apathie. See
   {Pathos}.]
   Want of feeling; privation of passion, emotion, or
   excitement; dispassion; -- applied either to the body or the
   mind. As applied to the mind, it is a calmness, indolence, or
   state of indifference, incapable of being ruffled or roused
   to active interest or exertion by pleasure, pain, or passion.
   "The apathy of despair." --Macaulay.
   [1913 Webster]
 
      A certain apathy or sluggishness in his nature which
      led him . . . to leave events to take their own course.
                          --Prescott.
   [1913 Webster]
 
      According to the Stoics, apathy meant the extinction of
      the passions by the ascendency of reason. --Fleming.
   [1913 Webster]
 
   Note: In the first ages of the church, the Christians adopted
      the term to express a contempt of earthly concerns.
      [1913 Webster]
 
   Syn: Insensibility; unfeelingness; indifference; unconcern;
     stoicism; supineness; sluggishness.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 apathy
   n 1: an absence of emotion or enthusiasm
   2: the trait of lacking enthusiasm for or interest in things
     generally [syn: {apathy}, {indifference}, {numbness},
     {spiritlessness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top