ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
67 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -骨-, *骨*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[骨, gǔ, ㄍㄨˇ] bone; skeleton; frame, framework
Radical: Decomposition: 冎 (guǎ ㄍㄨㄚˇ) 
Etymology: [ideographic] Flesh ⺼ and bones 冎,  Rank: 1,036
[骸, hái, ㄏㄞˊ] skeleton, body; leg bone
Radical: Decomposition: 骨 (gǔ ㄍㄨˇ)  亥 (hài ㄏㄞˋ) 
Etymology: [pictophonetic] bone,  Rank: 2,707
[髓, suǐ, ㄙㄨㄟˇ] substance, essence; bone marrow
Radical: Decomposition: 骨 (gǔ ㄍㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bone,  Rank: 2,808
[骼, gé, ㄍㄜˊ] bone, skeleton; corpse
Radical: Decomposition: 骨 (gǔ ㄍㄨˇ)  各 (gè ㄍㄜˋ) 
Etymology: [pictophonetic] bone,  Rank: 3,459
[骷, kū, ㄎㄨ] skeleton
Radical: Decomposition: 骨 (gǔ ㄍㄨˇ)  古 (gǔ ㄍㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bone,  Rank: 3,745
[髅, lóu, ㄌㄡˊ] skull, skeleton
Radical: Decomposition: 骨 (gǔ ㄍㄨˇ)  娄 (lóu ㄌㄡˊ) 
Etymology: [pictophonetic] bone,  Rank: 3,761
[骰, tóu, ㄊㄡˊ] die, dice
Radical: Decomposition: 骨 (gǔ ㄍㄨˇ)  殳 (shū ㄕㄨ) 
Etymology: [ideographic] Tools 殳 made of bone 骨,  Rank: 4,226
[體, tǐ, ㄊㄧˇ] body; group, class; form, style, system
Radical: Decomposition: 骨 (gǔ ㄍㄨˇ)  豊 (lǐ ㄌㄧˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bone,  Rank: 4,413
[骶, dǐ, ㄉㄧˇ] coccyx, sacrum
Radical: Decomposition: 骨 (gǔ ㄍㄨˇ)  氐 (dī ㄉㄧ) 
Etymology: [pictophonetic] bone,  Rank: 4,811
[髁, kē, ㄎㄜ] thigh bone, hip bone, kneecap
Radical: Decomposition: 骨 (gǔ ㄍㄨˇ)  果 (guǒ ㄍㄨㄛˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bone,  Rank: 5,080

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gǔ, ㄍㄨˇ, ] bone; Taiwan pr. gu1, #2,337 [Add to Longdo]
[gǔ zhé, ㄍㄨˇ ㄓㄜˊ, ] broken bones; fracture, #5,066 [Add to Longdo]
[gǔ gàn, ㄍㄨˇ ㄍㄢˋ, / ] backbone; diaphysis, #5,523 [Add to Longdo]
[gǔ tou, ㄍㄨˇ ㄊㄡ˙, / ] bone; strong character, #8,801 [Add to Longdo]
[gǔ suǐ, ㄍㄨˇ ㄙㄨㄟˇ, ] bone marrow (medulla ossea), #9,193 [Add to Longdo]
[pái gǔ, ㄆㄞˊ ㄍㄨˇ, ] pork chop; pork cutlet; spare ribs, #11,038 [Add to Longdo]
[ruǎn gǔ, ㄖㄨㄢˇ ㄍㄨˇ, / ] cartilage, #12,945 [Add to Longdo]
[gǔ gé, ㄍㄨˇ ㄍㄜˊ, ] bones; skeleton, #13,992 [Add to Longdo]
子里[gǔ zi lǐ, ㄍㄨˇ ㄗ˙ ㄌㄧˇ, / ] what sb feels (or knows etc) in his bones (derog.); private understanding between individuals (derog.), #14,879 [Add to Longdo]
[gǔ kē, ㄍㄨˇ ㄎㄜ, ] orthopedics; orthopedic surgery, #16,435 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ほね, hone] (n) กระดูก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[こっとう, kottou] (n) ซึ่งเป็นของโบราณ , See also: S. b, A. bb, R. bbb
[こつばん, kotsuban] (n) กระดูกเชิงกราน
[こつずい, kotsuzui] ไขกระดูก
[こつずい, kotsuzui] ไขกระดูก , See also: R. bone-marrow
髄炎[こつずいえん, kotsuzuien] ไขกระดูกอักเสบ
[こつまく, kotsumaku] (n ) เยื่อหุ้มกระดูก , See also: R. periosteum

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ほね, hone] (n) (uk) knack; skill; trick; secret; know-how; the ropes; hang [Add to Longdo]
[ほね, hone] (n) (1) bone; (2) frame; (3) outline; core; (4) backbone; spirit; fortitude; (adj-na,n) (5) laborious; troublesome; difficult; (P) [Add to Longdo]
が折れる[ほねがおれる, honegaoreru] (v1) to require much effort; to be hard to do; to have one's bones broken [Add to Longdo]
っぽい[ほねっぽい, honeppoi] (adj-i) bony; tough; plucky; spirited; hard to deal with [Add to Longdo]
っ節[ほねっぷし, honeppushi] (n) (1) joint (between bones); (2) backbone; spirit [Add to Longdo]
と皮[ほねとかわ, honetokawa] (exp,adj-no) skin and bones [Add to Longdo]
の髄まで;のずいまで[ほねのずいまで, honenozuimade] (exp) to the core (lit [Add to Longdo]
の有る男;のある男[ほねのあるおとこ, honenoaruotoko] (n) man of spirit [Add to Longdo]
を休める[ほねをやすめる, honewoyasumeru] (exp,v1) to draw breath; to take a rest after work; to have a breather; to take a break [Add to Longdo]
を拾う[ほねをひろう, honewohirou] (exp,v5u) (1) to collect the ashes of the deceased; (2) to look after someone's affairs after he dies [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Please take a rest for a few days.2、3日休めして。
If you trust such a fellow, you'll lose everything you have.あんなやつを信用したらまでしゃぶられちゃうぞ。 [M]
X rays are used to locate breaks in bones.エックス線は折箇所をつきとめるのに用いられる。
Thank you for your trouble.折り感謝いたします。
I solved the problem not without difficulty.かなりを折ってその問題を解いた。
The poor old man was reduced to just a skeleton.かわいそうに、その老人はやせてと皮だけになっていた。
Tom broke his right leg and was taken to hospital a few weeks before Christmas.クリスマスを2、3週間後に控えていた頃、トムは右足を折し、病院へかつぎ込まれた。
Who's this zero?こいつはどこの馬のだ?
The cartilage has slipped out here.ここの軟が飛び出しています。
This table is a priceless antique.このテーブルは貴重な董品だ。
This fish has a lot of small bones in it.この魚はずいぶん小が多い。
This fish is bony and it is not easy to bone it.この魚はが多くてとるのがたいへんだ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Where are his ashes?[JA] (桜井)ご遺はどちらに? Ready (2017)
The exposed wires, a piece of fabric showing, a piece of plaster.[JA] 配線がむき出しで 組みや幅木が見えてるのよ  ()
I thought about having him crush your daughter's skull.[JA] あなたの娘の頭蓋を潰してもらおうかと考えた The Queen's Justice (2017)
They took one slug out of his chest and another creased his skull.[CN] 他们从胸膛取出了一颗弹头 另外一颗擦伤了头 'G' Men (1935)
I'm still owe you one.[CN] 下一次我一定会打断你的肋 Episode #1.4 (2004)
Song Eunchai[CN] 爱得令我颤抖令我刻铭心 Episode #1.7 (2004)
You just found your sister?[CN] 怎么会遗弃自己的亲生肉 而且还是两个 Episode #1.7 (2004)
- I can hear the sound of Oberyn's skull breaking.[JA] オベリンの頭蓋が潰れる音が聞こえる The Queen's Justice (2017)
"lt's a spooky place to await midnight, here among the dead."[CN] "但是,这可能是一个令人 毛耸然的地方,元旦那天,你 看到这个地方是处于死人堆里的" The Phantom Carriage (1921)
I delivered his bones myself.[JA] 私は彼のを運んだ Stormborn (2017)
Among other things, a cranial fracture with compression.[CN] 头盖受压粉碎的修补手术 The Lady Vanishes (1938)
He went to retrieve his father's ashes.[JA] (佑希(ゆき)) お父様のご遺を引き取りに... Ready (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ほね, hone] Knochen [Add to Longdo]
[こっし, kosshi] Hauptinhalt, Kern, Kernpunkt [Add to Longdo]
惜しみ[ほねおしみ, honeoshimi] Muehe_scheuen, sich_schonen [Add to Longdo]
抜き[ほねぬき, honenuki] antgraetet, kastriert [Add to Longdo]
[こっかく, kokkaku] Knochengeruest, Skelett, Koerperbau [Add to Longdo]
[こつずい, kotsuzui] Knochenmark [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top