ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nymph

N IH1 M F   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nymph-, *nymph*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nymph(n) นางไม้ (ซึ่งสิงสถิตย์อยู่ตามริมแม่น้ำ ต้นไม้ ภูเขา ในเทพนิยายโบราณ), Syn. nature goddess, sprite
nymphomaniac(adj) กล้าเกินหญิง, Syn. flirtatious, flirty

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
paranymph(แพ'ระนิมฟ) n. เพื่อนเจ้าบ่าว, เพื่อนเจ้าวสาว
wood nymphn. เทพารักษ์

English-Thai: Nontri Dictionary
nymph(n) นางไม้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nymphomaniaอาการใคร่ไม่รู้อิ่มของหญิง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nymph(n) นิมฟ์ (เทพปกรณัมกรีก)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The water nymphs in the Wayless Wood.พรายน้ำในป่าไร้ทาง Inkheart (2008)
The one who touches the Staff of Righteousness shall take up the noble cause, accept the sacred mantle of Ruler of Forest Nymphs and Wood Sprites, and fight for truth and justice throughout the land to the end of their natural days.ผู้ที่แตะต้อง คทาแห่งความเที่ยงธรรม ต้องรับหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ น้อมรับดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งป่านิมฟ์ Confaegion (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผีสางเทวดา(n) spirits and the angels, See also: nymph, spirit, angle, demon, Syn. ผีสางนางไม้, Example: ในสมัยโบราณชาวบ้านเชื่อถือผีสางเทวดา, Count Unit: ตน, ตัว
ผัน(n) Nymphaea stellafa, See also: Nymphaea cyanea Roxb., Syn. บัวผัน, บัวขาบ, Example: ที่นี่เขานิยมเก็บผันไปบูชาพระกัน, Thai Definition: ชื่อบัวชนิด Nymphaea cyanea Roxb. ในวงศ์ Nymphaeaceae ดอกสีคราม
บัวขาบ(n) Nymphaea cyanea, Syn. บัวผัน, Example: ในบึงของอุทยานมีบัวขาบขึ้นอยู่เต็ม เห็นเป็นสีครามไปทั่วบริเวณ, Count Unit: ดอก, Thai Definition: บัวชนิด Nymphaea cyanea Roxb.ในวงศ์ Nymphaeaceae ดอกสีคราม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นางไม้[nāng-māi] (n) EN: wood nymph ; tree nymph ; wood fairy  FR: nymphe de la forêt [ f ] ; fée des arbres [ f ]
นกเขนเทาหางแดง[nok khēn thao hāng daēng] (n, exp) EN: Plumbeous Redstart ; Plumbeous Water-Redstart  FR: Nymphée fuligineuse [ f ] ; Rougequeue fuligineux [ m ]
ผีสางเทวดา[phī sāng thēwadā] (n, exp) EN: the spirits and the angels ; nymph ; spirit ; angel ; demon
พราย[phrāi] (n) EN: ghost ; spirit ; sprite ; elf ; water spirit  FR: esprit [ m ] ; lutin [ m ] ; génie [ m ] ; elfe [ m ] ; naïade [ m ] ; nymphe [ f ]
ตัวดักแด้[tūa dak daē] (n) EN: pupa  FR: chrysalide [ f ] ; nymphe [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
NYMPH N IH1 M F
NYMPHS N IH1 M F S
NYMPHOMANIAC N IH2 M F OW0 M EY1 N IY0 AE2 K
NYMPHOMANIACS N IH2 M F OW0 M EY1 N IY0 AE2 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nymph (n) nˈɪmf (n i1 m f)
nympho (n) nˈɪmfou (n i1 m f ou)
nymphs (n) nˈɪmfs (n i1 m f s)
nymphet (n) nˈɪmfˈɛt (n i1 m f e1 t)
nymphos (n) nˈɪmfouz (n i1 m f ou z)
nymphets (n) nˈɪmfˈɛts (n i1 m f e1 t s)
nymphomania (n) nˌɪmfəmˈɛɪnɪəʳ (n i2 m f @ m ei1 n i@)
nymphomaniac (n) nˌɪmfəmˈɛɪnɪæk (n i2 m f @ m ei1 n i a k)
nymphomaniacs (n) nˌɪmfəmˈɛɪnɪæks (n i2 m f @ m ei1 n i a k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jǐ, ㄐㄧˇ, / ] nymph of louse #48,171 [Add to Longdo]
[xìng, ㄒㄧㄥˋ, ] Nymphoides peltatum #727,384 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nymphomanin { f }nymphomaniac [Add to Longdo]
Nymphensittich { m } [ ornith. ]Cockatiel; Cockateel [Add to Longdo]
Nymphenralle { f } [ ornith. ]Forbes' Chestnut Rail [Add to Longdo]
Nymphenliest [ ornith. ]Pink-breasted Paradise Kingfisher [Add to Longdo]
Nymphenpitta [ ornith. ]Fairy Pitta [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ナイアス;ナーイアス[naiasu ; na-iasu] (n) (See ナイアード) Naiad (water nymph) (gre [Add to Longdo]
ニンフ;ナンフ[ninfu ; nanfu] (n) nymph [Add to Longdo]
ニンフェット[ninfetto] (n) nymphet [Add to Longdo]
ニンフォマニア[ninfomania] (n) nymphomania [Add to Longdo]
阿亀鸚哥[おかめいんこ;オカメインコ, okameinko ; okameinko] (n) (uk) cockatiel (Nymphicus hollandicus) [Add to Longdo]
好き者[すきもの, sukimono] (n) (vulg) dilettante; lecher; nymphomaniac [Add to Longdo]
若虫[わかむし, wakamushi] (n, adj-no) (See ニンフ) nymph (immature form of an insect) [Add to Longdo]
水蠆[やご;やまめ;ヤゴ;ヤマメ, yago ; yamame ; yago ; yamame] (n) (uk) dragonfly naiad (nymph) [Add to Longdo]
睡蓮[すいれん;スイレン, suiren ; suiren] (n) (1) (uk) water lily (any plant of genus Nymphaea); (2) (See 未草) pygmy waterlily (Nymphaea tetragona) [Add to Longdo]
[せい, sei] (n) (1) spirit; sprite; nymph; (2) energy; vigor (vigour); strength; (3) fine details; (4) semen; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 nymph \nymph\ (n[i^]mf), n. [L. nympha nymph, bride, young
   woman, Gr. ny`mfh: cf. F. nymphe. Cf. {Nuptial}.]
   [1913 Webster]
   1. (Class. Myth.) A goddess of the mountains, forests,
    meadows, or waters.
    [1913 Webster]
 
       Where were ye, nymphs, when the remorseless deep
       Closed o'er the head of your loved Lycidas?
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: A lovely young girl; a maiden; a damsel.
    [1913 Webster]
 
       Nymph, in thy orisons
       Be all my sins remembered.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) The pupa of an insect; a chrysalis.
    [1913 Webster]
 
   4. (Zool.) Any one of a subfamily (Najades) of butterflies
    including the purples, the fritillaries, the peacock
    butterfly, etc.; -- called also {naiad}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nymph
   n 1: (classical mythology) a minor nature goddess usually
      depicted as a beautiful maiden; "the ancient Greeks
      believed that nymphs inhabited forests and bodies of water"
   2: a larva of an insect with incomplete metamorphosis (as the
     dragonfly or mayfly)
   3: a voluptuously beautiful young woman [syn: {nymph}, {houri}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top