Search result for

alcohol

(118 entries)
(0.02 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alcohol-, *alcohol*
English-Thai: Longdo Dictionary
alcohol misuseการดื่มสุรามากเกินไป, การดื่มสุราอย่างไม่เหมาะสม, S. alcoholism,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alcohol[N] เหล้า, See also: สุรา, เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์, Syn. spirits, liquor, drink
alcohol[N] แอลกอฮอล์, See also: สารชนิดหนึ่งไม่มีสี ติดไฟได้, Syn. ethyl alcohol
alcoholic[ADJ] ซึ่งเกิดจากการดื่มเหล้า, See also: ซึ่งเกิดจากการดื่มสุรา
alcoholic[ADJ] ซึ่งติดเหล้า, See also: ซึ่งติดสุรา
alcoholic[ADJ] ผสมแอลกอฮอล์, See also: ที่มีสุราอยู่, ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
alcoholic[N] ผู้ที่ติดเหล้า, See also: ผู้ที่ติดสุรา, Syn. heavy drinker, addict
alcoholism[N] การติดสุรา, See also: การติดเหล้า, Syn. problem drinking, heavy drinking
alcoholism[N] โรคพิษสุราเรื้อรัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alcohol(แอล' กะฮอล) n. แอลกอฮอล์, ethyl alcohol, เครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์, สารประกอบเคมีที่มีสูตร ROH.
alcoholic(แอลกะฮอล'ลิค) adj.ซึ่งเกี่ยวกับหรือ เกิดจากแอลกอฮอล์, เป็นพิษสุราเรื้อรัง. -n. ผู้ติดสุราเรื้อรัง, คนติดเหล้า, Syn. vinous, spirituous
alcoholicity(แอลกะฮอลลิซ' ซิที) n. คุณภาพหรือความเข้มข้นของเครื่องดื่มแอลกอฮอล
alcoholics anonymousสมาคมอดเหล้าของอเมริกา ใช้อักษรย่อว่า AA หรือ A. A.
alcoholise(แอล' คะโฮไลซ) vt. = alcoholize
alcoholism(แอลคะฮอล' ลิสซึม) n. โรคพิษสุราเรื้อรัง
alcoholometer(แอลคะโฮลอม' มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในของสารละลาย
absolute alcoholแอลกฮอล (ethyl alcohol) ที่มีน้ำน้อยกว่า 1 % โดยน้ำหนัก

English-Thai: Nontri Dictionary
alcohol(n) แอลกอฮอล์,เหล้า,สุรา,ของมึนเมา
alcoholic(adj) เกี่ยวกับแอลกอฮอล์,เกี่ยวกับของมึนเมา
alcoholism(n) โรคพิษสุราเรื้อรัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
alcoholแอลกอฮอล์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alcohol withdrawal delirium; delirium tremensโรคสั่นเพ้อเหตุขาดสุรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alcohol, absoluteแอลกอฮอล์สัมบูรณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alcoholic cirrhosisโรคตับแข็งเหตุสุรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alcoholic extractสิ่งสกัดด้วยแอลกอฮอล์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alcoholic neuritisประสาทอักเสบเหตุสุรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alcoholic paralysisอัมพาตพิษสุรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alcoholic stimulantยากระตุ้นเข้าแอลกอฮอล์, ยากระตุ้นเข้าสุรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alcoholisation; alcoholization๑. การแปรเป็นแอลกอฮอล์๒. การบำบัดด้วยแอลกอฮอล์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alcoholismโรคพิษสุรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alcoholแอลกอฮอล์ [TU Subject Heading]
alcoholแอลกอฮอล์, สารประกอบอินทรีย์จำพวกหนึ่ง ในโมเลกุลประกอบด้วยหมู่ไฮดรอกซิล(-OH) เช่น เอทานอล C2H5OH เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Alcohol Addictionติดเหล้า [การแพทย์]
Alcohol as fuelเชื้อเพลิงแอลกอฮอล์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Alcohol as fuelแอลกอฮอล์ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง [TU Subject Heading]
Alcohol Dehydrogenaseเอ็นไซม์อัลกอฮอลดีไฮโดรจีเนส, เอ็นไซม์อัลกอฮอล์ดีไฮโดรจีเนส [การแพทย์]
Alcohol Dehydrogenasesแอลกอฮอล์ดีไฮโดรจีเนส [การแพทย์]
Alcohol Dependence Syndromeการติดสุรา [การแพทย์]
Alcohol Drinkingการดื่มสุรา [การแพทย์]
Alcohol fuel industryอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงแอลกอฮอล์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Chalk that one up to alcohol poisoning.เขาเป็นคนอ่อนโยนที่สุดที่ฉันเคยเจอเลย. Committed (2008)
He's a part-time mechanic and full-time alcoholic in Oklahoma city.เขาเป็นช่างยนตร์แบบพาร์ทไทม์ และ นักดื่มแบบฟูลไทม์ จ Committed (2008)
- We found alcohol.พวกเราพบเหล้าพวกนี้ Birthmarks (2008)
- Drugs and alcohol wouldn't She's a smoker.ยาเสพติด และเหล้างั้นเหรอ ไม่น่าจะ เธอติดบุหรี่ด้วย Birthmarks (2008)
The patient's seizure resulted from dehydration, which resulted from a cocktail of alcohol and ecstasy.คนไข้ชักจากอาการขาดน้ำ ซึ่งมาจากค็อกเทลที่มีเหล้าผสม และยาอี Lucky Thirteen (2008)
The three doctors he's already seen already ruled out drugs and alcohol.หมอสามคนที่รักษาเขาวินิจฉัยว่า\ ไม่เกี่ยวกับยา และแอลกอฮอลล์ อ้อ.. Joy (2008)
No animals. No hidden drugs or alcohol.ไม่มีสัตว์เลี้ยง ไม่มียาเสพติดหรือเหล้าแอบซ่อนไว้ The Itch (2008)
Did you drink a lot of alcohol?คุณดื่มเหล้ามามากเลยหรือ? Beethoven Virus (2008)
Alcohol reduces the white blood cell count, which deteriorates the immune system and impairs judgment, and also...แอลกอฮอล์ทำให้จำนวนเม็ดเลือดขาวลดลง ระบบภูมิคุ้มกัันก็จะแย่ลง ความสามารถในการตัดสินใจน้อยลง แล้วก็.. Baby and I (2008)
Alcohol reduces the white blood cell count, which deteriorates the immune system... and impairers judgment, which can result in second and third Woo-Rahm!แอลกอฮอล์น่ะทำให้เม็ดเลือดขาวลดลง ทำลายเม็ดเลือดและระบบภูมิคุ้มกัน ระบบซ่อมแซ่ม การตัดสินใจ แล้ว... Baby and I (2008)
- You smell like alcohol.-ตัวเจ้ากลิ่นเหมือนเหล้า Hong Gil Dong, the Hero (2008)
But mister, have any medicine for alcohol?ว่าแต่ มียาแก้เมามั้ย? My Sassy Girl (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
alcoholAlcohol consumption is increasing every year.
alcoholAlcohol has done great mischief to his body.
alcoholAlcohol is beginning to tell on his speech.
alcoholAn alcoholic tends not to die happily.
alcoholBacteria will not breed in alcohol.
alcoholCan I drink alcohol?
alcoholDon't drink any alcohol.
alcoholDo you drink alcohol?
alcoholDrink in moderation, alcohol is not harmful.
alcoholDriving after drinking alcohol is not acceptable behavior.
alcoholDrunk in moderation, alcohol is not harmful.
alcoholHe abstained from alcohol.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แอลกอฮอล์[N] alcohol
ขี้เหล้า[ADJ] drunk/drunken, See also: alcoholic, sot, inebriated, Syn. ขี้เหล้าเมายา, ขี้เมา, Example: เขาเกลียดพ่อเพราะพ่อเป็นคนขี้เหล้าทำให้แม่ต้องทำงานเลี้ยงครอบครัวโดยลำพัง
ขี้เมา[ADJ] drunken, See also: alcoholic, Example: เธอคงไม่อยากได้สามีขี้เมามาร่วมชีวิตด้วยหรอก, Thai definition: ที่เมามากจนครองสติไม่อยู่เป็นเนืองนิจ
คอแข็ง[ADJ] alcohol-tolerant, Example: เขาเป็นคนคอแข็งที่สุดในขบวนคนที่นั่งดื่มเหล้าอยู่ตรงนี้, Thai definition: ทนต่อรสอันเข็มหรือรุนแรงได้, ดื่มไม่รู้จักเมา
คอทองแดง[ADJ] alcohol-tolerant, Example: เขาดื่มพรวดเดียวหมดแก้วตะกละตะกลามมากแสดงว่าเป็นพวกคอทองแดงคงกินเหล้ามาตั้งแต่เด็ก, Thai definition: ที่ดื่มเหล้าเก่ง, ไม่เมาง่ายๆ, Notes: (ปาก)
พิษสุราเรื้อรัง[N] alcoholism, Syn. โรคพิษสุราเรื้อรัง, Example: ลุงข้างบ้านดื่มเหล้าจัดมาก เกรงว่าแกจะเป็นพิษสุราเรื้อรังในไม่ช้านี้, Thai definition: โรคชนิดหนึ่ง ซึ่งสมองและประสาทเสื่อม เนื่องจากดื่มสุรามากเป็นเวลานาน มีอาการมือสั่น เดินเซ สติปัญญาเสื่อม บางครั้งชักแบบลมบ้าหมู
โรคพิษสุราเรื้อรัง[N] alcoholism, Example: โรคพิษสุราเรื้อรังจะปรากฎในสังคมที่มีการแข่งขันมาก, Thai definition: ชื่อโรคชนิดหนึ่ง ซึ่งสมองและประสาทเสื่อมเนื่องจากดื่มสุรามากเป็นเวลานาน มีอาการมือสั่น เดินเซ สติปัญญาเสื่อม บางครั้งชักแบบลมบ้าหมู
ติดเหล้า[V] alcoholic, Syn. ติดสุรา, แอลกอฮอร์ลิซึ่ม, Ant. เลิกเหล้า, Example: สมัยนี้การเดินตามผู้ใหญ่เด็กอาจจะติดเหล้า ติดบุหรี่ หรือติดอะไรก็ได้อีกหลายอย่างที่ไม่ควรที่ผู้ใหญ่ชอบทำ, Thai definition: อาการที่ต้องการดื่มสุราตลอดเวลา
การติดสุรา[N] alcoholic, See also: drunkenness, Syn. การติดเหล้า, Example: การติดสุราทำให้สุขภาพร่างการเสื่อมโทรม และเสียบุคลิก, Thai definition: ภาวะทางจิตใจที่ต้องการเสพย์เครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่อง ไม่สามารถควบคุมตัวเองให้หยุดเสพย์ได้
เหล้า[N] alcohol, See also: liquor, spirit, booze, Syn. สุรา, น้ำเมา, Example: ผมเป็นโรคตับแข็ง เนื่องจากดื่มเหล้าจัดเมื่อสมัยหนุ่มๆ, Thai definition: น้ำเมาที่กลั่นหรือหมักแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอลกอฮอล์[n.] (aelkøhø = aeokøhø) EN: alcohol   FR: alcool [m]
ดองยา[v. exp.] (døngyā ) EN: macerate herbs in alcohol   
การดื่มเหล้า[n. exp.] (kān deūm lao) EN: drinking alcohol   
การติดสุรา[n. exp.] (kāntit surā) EN: alcoholic ; drunkenness   FR: dépendance à l'alcool [m] ; alcoolisme [m]
กับแกล้ม[n.] (kapklaēm) EN: food eaten with alcoholic drinks ; savoury dish eaten to go with wine   FR: plats accompagnant les alcools
คอแข็ง[adj.] (khøkhaeng) EN: alcohol-tolerant   
คอทองแดง[adj.] (khø thøngdaēng) EN: alcohol-tolerant   
ก๊ง[v.] (kong) EN: drink wine ; drink alcohol ; imbibe   
เหล้า[n.] (lao) EN: alcohol ; liquor ; spirit ; booze (inf.)   FR: alcool [m] ; spiritueux [m] ; liqueur [f] ; gnôle [f] (fam.)
เมทานอล[n.] (mēthānøl) EN: methyl alcohol ; methanol   

CMU English Pronouncing Dictionary
ALCOHOL    AE1 L K AH0 HH AA2 L
ALCOHOLIC    AE2 L K AH0 HH AA1 L IH0 K
ALCOHOLICS    AE2 L K AH0 HH AA1 L IH0 K S
ALCOHOLISM    AE1 L K AH0 HH AO2 L IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alcohol    (n) (a1 l k @ h o l)
alcohols    (n) (a1 l k @ h o l z)
alcoholic    (n) (a2 l k @ h o1 l i k)
alcoholics    (n) (a2 l k @ h o1 l i k s)
alcoholism    (n) (a1 l k @ h o l i z @ m)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alkoholgehalt {m}alcohol content; alcoholic content [Add to Longdo]
Alkoholgehalt {m} (im Blut)alcohol level [Add to Longdo]
Alkoholgehalt {m}alcohol strength [Add to Longdo]
Alkoholmissbrauch {m} | Alkohol- oder Drogenmissbrauch am Steueralcohol abuse | driving under the influence (DUI) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お酒;御酒[おさけ;ごしゅ(御酒), osake ; goshu ( o sake )] (n) (pol) (See 酒) alcohol; sake [Add to Longdo]
ざくろ鼻;石榴鼻[ざくろばな, zakurobana] (n) (See 鼻瘤) rhinophyma; red swollen nose (often associated with alcoholism) [Add to Longdo]
よいよい[, yoiyoi] (n) (col) (sens) locomotor ataxia; difficulty walking or speaking (due to alcoholism, a stroke, etc.); someone with this problem [Add to Longdo]
アダルトチルドレン[, adarutochirudoren] (n) (1) (col) people psychologically traumatized from being raised in an abusive or dysfunctional family (e.g. by alcoholic parents) (wasei [Add to Longdo]
アミルアルコール[, amiruaruko-ru] (n) amyl alcohol [Add to Longdo]
アリルアルコール[, ariruaruko-ru] (n) allyl alcohol [Add to Longdo]
アルコール[, aruko-ru] (n,adj-no) alcohol; (P) [Add to Longdo]
アルコールハラスメント[, aruko-ruharasumento] (n) alcohol related harassment (wasei [Add to Longdo]
アルコールランプ[, aruko-ruranpu] (n) alcohol lamp [Add to Longdo]
アルコール依存症[アルコールいぞんしょう, aruko-ru izonshou] (n) alcohol dependency; alcoholism [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
白乾儿[bái gān r, ㄅㄞˊ ㄍㄢ ㄖ˙, / ] alcoholic spirit; strong white rice wine [Add to Longdo]
白干儿[bái gān r, ㄅㄞˊ ㄍㄢ ㄖ˙, / ] alcoholic spirit; strong white rice wine [Add to Longdo]
酒精[jiǔ jīng, ㄐㄧㄡˇ ㄐㄧㄥ, ] alcohol; ethanol; also written 乙醇 [Add to Longdo]
酒精性[jiǔ jīng xìng, ㄐㄧㄡˇ ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄥˋ, ] alcoholic (beverage) [Add to Longdo]
[chéng, ㄔㄥˊ, ] alcoholic [Add to Longdo]
[chún, ㄔㄨㄣˊ, ] alcohol; wine with high alcohol content; rich; pure; good wine; sterols [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alcohol \Al"co*hol\ ([a^]l"k[-o]*h[o^]l), n. [Cf. F. alcool,
   formerly written alcohol, Sp. alcohol alcohol, antimony,
   galena, OSp. alcofol; all fr. Ar. al-kohl a powder of
   antimony or galena, to paint the eyebrows with. The name was
   afterwards applied, on account of the fineness of this
   powder, to highly rectified spirits, a signification unknown
   in Arabia. The Sp. word has both meanings. Cf. {Alquifou}.]
   1. An impalpable powder. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. The fluid essence or pure spirit obtained by distillation.
    [Obs.] --Boyle.
    [1913 Webster]
 
   3. Pure spirit of wine; pure or highly rectified spirit
    (called also {ethyl alcohol} or {ethanol}, {CH3.CH2.OH});
    the spirituous or intoxicating element of fermented or
    distilled liquors, or more loosely a liquid containing it
    in considerable quantity. It is extracted by simple
    distillation from various vegetable juices and infusions
    of a saccharine nature, which have undergone vinous
    fermentation.
 
   Note: [The ferementation is usually carried out by addition
      of brewer's yeast, {Saccharomyces cerevisiae} to an
      aqueous solution containing carbohydrates.]
      [1913 Webster +PJC]
 
   Note: As used in the U. S. "Pharmacop[oe]ia," alcohol
      contains 91 per cent by weight of ethyl alcohol and 9
      per cent of water; and diluted alcohol (proof spirit)
      contains 45.5 per cent by weight of ethyl alcohol and
      54.5 per cent of water.
      [1913 Webster]
 
   4. (Organic Chem.) A class of compounds analogous to vinic
    alcohol in constitution. Chemically speaking, they are
    hydroxides of certain organic radicals; as, the radical
    ethyl forms common or {ethyl alcohol} ({C2H5.OH}); methyl
    forms {methyl alcohol} ({CH3.OH}) or {wood alcohol}; amyl
    forms {amyl alcohol} ({C5H11.OH}) or {fusel oil}, etc.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 ethanol \eth"an*ol\ ([e^]th"[a^]n*[add]l), n. (Chem.)
   The organic compound {C2H5.OH}, the common {alcohol} which is
   the intoxicating agent in beer, wine, and other fermented and
   distilled liquors; called also {ethyl alcohol}. It is used
   pure or denatured as a solvent or in medicines and colognes
   and cleaning solutions, or mixed in gasoline as a fuel for
   automobiles, and as a rocket fuel (as in the V-2 rocket).
 
   Syn: ethyl alcohol, fermentation alcohol, grain alcohol.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 alcohol
   n 1: a liquor or brew containing alcohol as the active agent;
      "alcohol (or drink) ruined him" [syn: {alcohol}, {alcoholic
      drink}, {alcoholic beverage}, {intoxicant}, {inebriant}]
   2: any of a series of volatile hydroxyl compounds that are made
     from hydrocarbons by distillation

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 alcohol [ɑlkohɔl]
   alcohol; booze; liquor; spirits; strong drink
   alcohol
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 alcohol
   alcohol; booze; liquor; spirits; strong drink
   alcohol
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top