Search result for

เทพี

(23 entries)
(0.0343 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เทพี-, *เทพี*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เทพี[N] beauty queen, Syn. สาวงาม, นางงาม, Example: ในการประกวดเทพีหรือประกวดนางงาม พระภิกษุไม่ควรไปมีส่วนร่วม, Count unit: คน, Thai definition: หญิงที่ชนะประกวดความงาม
เทพี[N] queen of the sowing festival, Syn. นางเทพี, Example: เธอได้รับเลือกเป็นเทพีในพิธีแรกนาในครั้งนี้, Count unit: คน, Thai definition: หญิงที่ทำหน้าที่โปรยพืชพรรณธัญญาหารในพิธีแรกนา
เทพีปักษี[N] a disease in ancient Thai medicine, Thai definition: ชื่อโรคซึ่งเกิดแก่เด็กตำราแพทย์แผนโบราณว่าทำให้มีอาการท้องขึ้นมือเท้าเย็นศีรษะร้อน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เทพีน. เทวี, เรียกหญิงที่ทำหน้าที่โปรยพืชพรรณธัญญาหารในพิธีแรกนา ว่า นางเทพี, หญิงที่ชนะประกวดความงาม เช่น เทพีสงกรานต์.
เทพีน. ชื่อไม้เถาชนิด Caesalpinia cristaL. ในวงศ์ Leguminosae ลำต้นมีหนาม ดอกสีเหลืองออกเป็นช่อสั้น ๆ.
เทพีปักษีน. ชื่อโรคซึ่งเกิดแก่เด็ก ตำราแพทย์แผนโบราณว่าทำให้มีอาการท้องขึ้น มือเท้าเย็น ศีรษะร้อน.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Easy Warrior Goddess, I'm just a little salvage scrap drone.อย่าโหดน่าแม่เทพีนักบู๊, ชั้นแค่หุ่นเศษเหล็กเน่าๆ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
My God, it is a standing Liberty 1929 and it is almost cool.เป็นไม่ไม่ได้ \ นี่มันเทพีสันติภาพรุ่นปี 1929 เลยนะ งั้นมันก็น่าตกตะลึงมาก Drag Me to Hell (2009)
Christine, just got a standing "Liberty" penny found me at the bank.ที่จริง คริสทีนเพิ่งให้เหรียญเทพีสันติภาพปี 1929 จริงรึ \ มันน่าประหลาดใจนะ Drag Me to Hell (2009)
He still very much like my "Liberty" quarter appears.ผมหลงคิดว่าเป็นซองเหรียญเทพีสันติภาพไปเหรอนี่ Drag Me to Hell (2009)
All we gotta do is find an angle.เราแค่ต้องการเทพีแห่งโชค Duplicity (2009)
I thought I saw the statue of libertyผมคิดว่า ผมเห็นอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ Air: Part 3 (2009)
And then buried the statue of libertyและฝังอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ Air: Part 3 (2009)
when you see the statue of liberty,เมือคุณเห็นอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ Air: Part 3 (2009)
Saline.เทพี New History (2009)
I need to build up my continental clientele, so it looks like I'm statue of liberty-bound.ฉันต้องสร้างลูกค้าแถบยุโรปทั้งหมด ดังนั้น มันดูเหมือว่า การผูกสัมพันเทพีสันติภาพ The Last Days of Disco Stick (2009)
There she is, fellas!นั่นไงเทพีเสรีภาพ! Merry Madagascar (2009)
That jumped naked in the Trevi Fountain and got drunk on the Torch of the Statue of Liberty, That guy can take a break from all of his worrying for one night and go to a stupid party.ที่กระโดดร่างเปลือยลงน้ำพุ เทรวี่ และ เมาอยู่บนคบเพลิง ของเทพีเสรีภาพ ผู้ชายคนนั้น สามารถหยุดพักจาก เรื่องน่ากังวลทั้งหมด แค่หนึ่งคืน 162 Candles (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เทพี[n.] (thēphī) EN: beauty queen   
เทพีปักษี[n.] (thēphīpaksī) EN: [a disease in ancient Thai medicine]   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
queen(ควีน) n. ราชินี,มเหสีของกษัตริย์,กษัตรี,เทพธิดา,เทพี,นางงาม,สิ่งที่เลิศที่สุด,ไพ่ควีน (Q) ,ตัวหมากรุกฝรั่งที่มีอำนาจมากที่สุด,นางพญามด (ปลวก,ผึ้ง,ตัวต่อ,แตน) ,ชายรักร่วมเพศ vi. ปกครองอย่างราชิน vt. ทำให้เป็นราชินี,ทำให้เป็นตัวหมากรุกQueen.
tapis(แทพ'พิส,แทพ'พี,เทพี') n. พรมปู,สิ่งทอลายดอกสำหรับปู หรือปกคลุม , (pl. tapis)

English-Thai: Nontri Dictionary
queen(n) มเหสี,ราชินี,เทพี,นางพญา,นางงาม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top