Search result for

satan

(66 entries)
(0.0083 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -satan-, *satan*
Possible hiragana form: さたん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Satan[N] ซาตาน, See also: ภูตผี, ปีศาจ, Syn. Mephistopheles, devil
satang[N] สตางค์ (หน่วยเงินตราไทย 1 บาท เท่ากับ 100 สตางค์)
satanic[ADJ] เกี่ยวกับซาตาน, See also: เป็นลักษณะของซาตาน, ชั่วร้าย, Syn. evil, malicious, vicious
satanically[ADV] อย่างชั่วร้าย, See also: อย่างเลวทราม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
satan(เซ'เทิน) n. ซาตาน,หัวหน้าภูติผี,พญายม, Syn. Beelzebub
satang(ซาแทง') n. สตางค์ pl. satang
satanic(เซแทน'นิค) adj. เกี่ยวกับซาตาน,ชั่วร้าย., Syn. satanical

English-Thai: Nontri Dictionary
satan(n) ปีศาจ,ผี,มาร,ซาตาน,ภูตผี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Satan- why are we working like this?ทำไมเราต้องมาทำงานอย่างนี้หนะเหรอ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
- Satan has prepared- a sumptuous banquet just for you, Dad-เอ๋ รู้สึกว่า มิสเตอร์ซาตานจะเตรียม อาหารสุดหรูไว้ให้คุณพ่อด้วยนะครับ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Mr - Satan, Sir!เยี่ยม Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Mister Satan!มิสเตอร์ซาตาน Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Mister Satan!มิสเตอร์ซาตาน Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
"The Mr - Satan's World-Saving Defeat of Majin Buu, Super Gorgeous Hotel"\"มิสเตอร์ซาตานผู้ช่วยโลกจากจอมมารบู Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
How appropriate, Mr - Satan! It's wonderful!คิดได้ไงครับเนี่ย มิสเตอร์ซาตาน Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Mom, it's Mr - Satan!แม่คะ นั่นมิสเตอร์ซาตาน Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
- Satan!เกิดเรื่องใหญ่แล้วครับ มิสเตอร์ซาตาน! Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
You can rebuild it, Mr - Satan-นายก็สร้างมันใหม่สิ มิสเตอร์ซาตาน Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Along with every satanic power of the enemy...พลังทั้งปวงแห่งซาตานผู้เป็นศัตรู... .... Demonology (2009)
"and from the power of Satan unto God.หนีจากอำนาจของซาตาน ไปหาพระผู้เป็นเจ้า Nothing But the Blood (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
satan"How can I lose?" answered Satan. "All the umpires are down here in Hell."
satan"How can you win, Satan?" asked God. "All the famous ballplayers are up here."
satanSatan's ghost awakes.
satanThe prince of darkness means Satan.
satanWhy God allows these sort of actions by Satan is explained in Job in the New Testament.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มาร[N] Mara, See also: Satan, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มาร[N] Mara, See also: Satan, Syn. ซาตาน, ปีศาจ, ผีร้าย, คนชั่วร้าย, Thai definition: เทวดาจำพวกหนึ่ง มีใจบาปหยาบช้าคอยกีดกันไม่ให้ทำบุญ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ซาตาน[N] Satan, See also: devil, Syn. ภูตผีปีศาจ, ภูต, มาร, ผี, ปีศาจ, Example: คนเชื่อว่าซาตานเป็นอมนุษย์, Count unit: ตน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เห็ดปีศาจ[n.] (het pīsāt) EN: devil boletus   FR: bolet Satan [m]
มาร[n. prop.] (Mān) EN: Mara ; Satan ; Obstructor of Merit ; Evil One   FR: Démon [m] ; Tentateur [m] ; Diable [m] ; Mara (le malin) ; Ennemi du dharma [m]
ไพ[n.] (phai) EN: phai ; [a coin formerly in use, equivalent to three satangs]   FR: phai [m] (ancienne pièce de monnaie équivalant à 3 satangs)
สลึง [n.] (saleung) EN: twenty-five satang piece   FR: pièce de vingt-cinq satangs [m] ; quart de baht [m] (25 satangs)
ซาตาน[n. prop.] (Sātān) EN: Satan ; devil   FR: Satan
สตางค์[n.] (satāng) EN: satang = stang ; cent (of a baht)   FR: satang [m] ; centime (de baht) [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SATAN    S EY1 T AH0 N
SATANIC    S AH0 T AE1 N IH0 K
SATANISM    S EY1 T AH0 N IH2 Z AH0 M
SATANIST    S EY1 T AH0 N IH2 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Satan    (n) (s ei1 t n)
Satans    (n) (s ei1 t n z)
Satanic    (j) (s @1 t a1 n i k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Satan {m}Satan [Add to Longdo]
Satanophobie {f}; Angst vor dem Teufelsatanophobia [Add to Longdo]
Satansbraten {m} [ugs.]devil [Add to Longdo]
satanisch {adj} | satanischer | am satanischstensatanic | more satanic | most satanic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サタン[, satan] (n) Satan [Add to Longdo]
悪魔[あくま, akuma] (n) devil; demon; fiend; Satan; evil spirit; (P) [Add to Longdo]
悪魔の詩[あくまのし, akumanoshi] (n) The Satanic Verses (novel by Salman Rushdie) [Add to Longdo]
悪魔主義[あくましゅぎ, akumashugi] (n) satanism; devil worship [Add to Longdo]
悪魔派[あくまは, akumaha] (n) Satanic school [Add to Longdo]
左端[さたん;ひだりはし, satan ; hidarihashi] (n,adj-no) left end; left edge [Add to Longdo]
左袒[さたん, satan] (n,vs) (arch) friendship; allegiance; support [Add to Longdo]
沙汰の限り[さたのかぎり, satanokagiri] (exp) out of the question; preposterous [Add to Longdo]
最左端[さいさたん, saisatan] (n) {comp} high order end [Add to Longdo]
嗟嘆[さたん, satan] (n,vs) lamentation [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
撒但[Sā dàn, ㄙㄚ ㄉㄢˋ, ] Satan or Shaitan [Add to Longdo]
撒旦[Sā dàn, ㄙㄚ ㄉㄢˋ, ] Satan or Shaitan [Add to Longdo]
肏蛋[cào dàn, ㄘㄠˋ ㄉㄢˋ, ] Satan (loan); devil; fuck; damn it! [Add to Longdo]
魔王撒旦[mó Wáng Sā dàn, ㄇㄛˊ ㄨㄤˊ ㄙㄚ ㄉㄢˋ, ] Satan, Devil king [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
最左端[さいさたん, saisatan] high order end [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Satan \Sa"tan\ (s[=a]"tan, s[a^]t"an obs ), n. [Heb. s[=a]t[=a]n
   an adversary, fr. s[=a]tan to be adverse, to persecute: cf.
   Gr. Sata^n, Satana^s, L. Satan, Satanas.]
   The grand adversary of man; the Devil, or Prince of darkness;
   the chief of the fallen angels; the archfiend.
   [1913 Webster]
 
      I beheld Satan as lightning fall from heaven. --Luke x.
                          18.
   [1913 Webster] Satanic

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Satan
   n 1: (Judeo-Christian and Islamic religions) chief spirit of
      evil and adversary of God; tempter of mankind; master of
      Hell [syn: {Satan}, {Old Nick}, {Devil}, {Lucifer},
      {Beelzebub}, {the Tempter}, {Prince of Darkness}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SATAN
     Security Administrator Tool for Analyzing Networks (Internet)
     

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 Satan [satã]
   Lucifer; Satan
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 Satan [satɑn]
   Lucifer; Satan
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Satan [zaːtan] (n) , s.(m )
   Satan
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top