ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

look

L UH1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -look-, *look*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
look a gift horse in the mouth1. to be ungrateful to someone who gives you something; to treat someone who gives you a gift badly. (Usually with a negative.), 2.to criticize or refuse to take something that has been offered to you

English-Thai: Longdo Dictionary
look forward to seeing you soon(phrase) ตั้งตารอคอยที่จะพบกัน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
look(n) การค้นหา, See also: การตรวจสอบ, Syn. search, inspection
look(n) การมอง, See also: การดู, การมองดู
look(vi) ค้นหา, See also: มองหา, Syn. search
look(vt) ดู, See also: แล, มอง, มองดู, เพ่ง, Syn. watch
look(vi) ดู, See also: แล, มอง, มองดู, เพ่ง, Syn. watch
look(vt) ตัดสิน
look(vi) เผชิญหน้า, See also: เผชิญหน้า, Syn. face, front
look(vi) พิจารณา, See also: ให้ความสนใจ, เอาใจใส่, Syn. consider
look(vi) มีท่าทาง, See also: ดูเหมือน, ปรากฏ, ดูราวกับว่า, Syn. seem, appear
look(vi) มีแนวโน้ม, See also: โน้มเอียง, Syn. tend

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
look(ลุค) { looked, looking, looks } vi. ดู, มอง, เห็น, เพ่ง, สนใจ, ชำเลือง, โน้มเอียง, ปรากฎ, ดูเหมือน, เผชิญหน้า vt. ดู, มอง, ปรากฎ, แสดงออก, ระวัง, พิจารณา, ตรวจสอบ. n. การดู, การมอง, การเห็น, การชำเลือง, การค้นหา, ลักษณะ. -Phr. (look after คอยจ้องดู, ดูแล) -Phr. (look down on (upon) ดูถูกเฟหยีหยาม)
looker-on(ลุคเคอะออน') n. คนมอง, คนดู pl. lookers-on
looking glassกระจก, แก้วที่ใช้ทำกระจก
lookout(ลุค'เอาทฺ) n. การระมัดระวัง, การเตรียมพร้อม, ผู้คอยดู, การมองภาพ, ทัศนียภาพ
afro lookชื่อทรงผมแบบขาวอาฟริกา
gallows lookn. สีหน้าที่มีเค้าต้องโทษประหารชีวิต
good-lookingadj. มีหน้าตาดี, สวยงาม, หล่อ, Syn. handsome, attractive
onlooker(ออน'ลุคเคอะ) n. ผู้ชม
outlook(เอาทฺ'ลุค) n. ภาพ, ทัศนียภาพ, ช่องหรือหอสังเกตการณ์, ทัศนะ, การภายหน้า, ภาพอนาคต, ท่าทาง, การมอง, การสังเกต
overlook(โอ'เวอะลุค) vt. มองข้าม, เมินเฉย, แกล้งมองไม่เห็น, มองลงไปดูทัศนียภาพ, ควบคุม, ดูแล n. ทัศนียภาพที่ปรากฎแก่สายตา, การสำรวจ, การสังเกต

English-Thai: Nontri Dictionary
look(n) การมอง, การดู, การเห็น, รูปร่าง, ท่าทาง, ลักษณะ
look(vi) มองดู, เพ่ง, ดูเหมือน, ดูคล้าย, สนใจ, หันหน้า, เผชิญหน้า
LOOKING looking glass(n) กระจก, คันฉ่อง
lookout(n) การเฝ้าดู, การระมัดระวัง, หอคอย, ป้อมยาม, ท่าทาง, ลาง
lookout(vt) ระมัดระวัง, ระวัง, คอยเฝ้า, เตรียมพร้อม
GOOD-good-looking(adj) งาม, สวย, สวยงาม, ดูดี, หน้าตาดี, หล่อ
onlooker(n) ผู้ดู, ผู้ชม
outlook(n) ลักษณะ, ทัศนะ, สายตา, ทัศนียภาพ, ท่าที
overlook(vt) ละเลย, มองข้าม, มองไม่เห็น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
look aheadดูล่วงหน้า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
look-up tableตารางค้นหา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
look-up tableตารางค้นหา [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
look-up; table look-upการค้นตาราง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Look West Policyนโยบายมองตะวันตก (ของไทย) เป็นแนวความคิดที่จะช่วยให้ประเทศไทยสามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในทางการ เมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสอดคล้องกับความเป็นจริงของยุคหลังสงครามเย็น ประเทศเป้าหมาย ได้แก่ ประเทศต่าง ๆ ในเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา [การทูต]
Look, Secondเปิดแผลใหม่ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
look(n) รูปร่างหน้าตา = appearance; ท่าที = aspect, See also: aspect, A. -, Syn. appearance
look and feel(n) รูปลักษณ์และการใช้งาน
look yourselfดูมีสุขภาพดีเหมือนเช่นเคย
looking forward to(phrase) คาดหวัง , หวังว่า

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Look out.ระวัง. Ice Age (2002)
Look closer.ดูให้ดีๆ สิ 52 Pickup (2008)
Look out, cattle!ดูนั่นสิ Connect! Connect! (2009)
Hey, look at me.เฮ้ มองผมนะ Haunted (2009)
Look up.ดูสิ Reflection of Desire (2010)
Look here.ดูสิ Oh! My Lady (2010)
Look at me.มองฉันสิ A Family Affair (2012)
Look at me.มองผมซิ Perception (2012)
Look around.มองรอบๆสิ Gyre, Part 2 (2012)
Look out!ระวัง In Extremis (2013)
And from the look of this table, seven untidy little children.และจากรูปลักษณ์ของตารางนี้ เจ็ดเด็กเล็ก ๆ ไม่เป็นระเบียบ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
And just look at that fireplace.และเพียงแค่มองไปที่เตาผิงที่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lookA bat flying in the sky looks like a butterfly.
lookA boy needs a father he can look up to.
lookA face with too much make-up looks strange.
lookAfter all, you have to look after number one.
lookAfter a while the little black rabbit sat down, and looked very sad.
lookAfter a while the little black rabbit stopped eating and sat down, and looked very sad.
lookAfter my mother died suddenly, my father looked after me all by himself.
lookAfter spending three weeks looking for a job, he found a well-paid one.
lookAfter waiting all day, the workers were still looking for a break in the weather so they could resume the search.
lookA hundred billion castaways looking for a home.
lookAlan Tate and I looked at one another for a while.
lookAll his followers looked up to him as a wise and courageous man.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดูแลเอาใจใส่(v) take care of, See also: look after, nurture, raise, sustain, bring up, foster, Syn. เอาใจใส่ดูแล, Example: ลูกน้อยใจที่แม่ไม่ดูแลเอาใจใส่
ทุกแง่ทุกมุม(n) every aspect, See also: looked at from all directions, seen from all angles, Example: เขาได้เห็นชีวิตมาทุกแง่ทุกมุมแล้ว
ยักย้ายถ่ายเท(v) search for a remedy, See also: look for a solution, Example: ถึงตอนนี้เราต้องยักย้ายถ่ายเทเพื่อเอาตัวรอดแล้ว, Thai Definition: หาวิธีแก้ไขเหตุการณ์
เเหงนมอง(v) look up at, Syn. แหงนหน้ามอง, Ant. ก้มหน้า, ก้มหน้าก้มตา, Example: เด็กผู้หญิงตัวเล็กแหงนมองมาที่เขาอย่างแปลกใจ, Thai Definition: เงยหน้าขึ้นมอง
ดูดี(v) look good, See also: have good appearance, Ant. ดูไม่ดี, ดูแย่, Example: ใครมั่นใจว่ารูปหล่อ ดูดี เชิญมาคุยกันก่อนนะคะ
แส่หาเรื่อง(v) make trouble, See also: look for trouble, stir up trouble, Syn. แกว่งเท้าหาเสี้ยน, หาเรื่อง, Example: ทางที่ดีผมว่าคุณอย่าเข้าไปแส่หาเรื่องเลย, Thai Definition: เข้าไปยุ่งจนทำให้เกิดเรื่องขึ้น
จงดู(v) look!, Example: เจ้าจงดูอมนุษย์ที่ต้องคำสาปพวกนั้น มันทรมานแสนสาหัสแค่ไหน, Thai Definition: สั่งให้มองดู
สรรหา(v) search for, See also: look through, examine, Syn. เลือกสรร, คัดสรร, คัดเลือก, ค้นหา
แหงน(v) turn up, See also: look up, Syn. เงย, Ant. ก้ม
แหงนมอง(v) look up, Syn. เงย, Ant. ก้มมอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ๊บแบ๊ว[aēp-baēo] (v) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour  FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
อาฆาต[ākhāt] (v) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against  FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
อาฆาตแค้น[ākhāt khaēn] (v, exp) EN: feud ; spite ; look upon with hatred
เอาใจใส่[aojaisai] (v, exp) EN: look after ;pay attention ; take an interest in ; attend ; care ; be conscientious  FR: prendre soin ; s'occuper de ; être attentif à ; être soucieux de
อภิบาล[aphibān] (v) EN: protect ; guard ; take care of ; look after  FR: protéger ; défendre ; prendre soin
เบือนหนี[beūoen nī] (v) EN: turn away ; turn round and not look  FR: se détourner ; détourner les yeux
เบิ่ง[boēng] (v) EN: stare bewilderedly ; stare in wonderment ; look up ; look at ; gaze  FR: regarder fixement
บริบาล[børibān] (v) EN: tend ; have charge of ; take care ; look after  FR: avoir la charge de
ชำเลือง[chamleūang] (v) EN: glance ; look sideways ; look from the corner of the eye  FR: lorgner ; reluquer
ชำเลืองตา[chamleūang tā] (v, exp) EN: glance ; look sideways ; look from the corner of the eye  FR: lorgner ; reluquer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
LOOK L UH1 K
LOOKS L UH1 K S
LOOKER L UH1 K ER0
LOOKED L UH1 K T
LOOKUP L UH1 K AH0 P
LOOKIT L UH1 K IH0 T
LOOKUPS L UH1 K AH0 P S
LOOKERS L UH1 K ER0 Z
LOOKIN' L UH1 K IH0 N
LOOKING L UH1 K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
look (v) lˈuk (l u1 k)
looks (v) lˈuks (l u1 k s)
looked (v) lˈukt (l u1 k t)
looker (n) lˈukər (l u1 k @ r)
lookers (n) lˈukəz (l u1 k @ z)
looking (v) lˈukɪŋ (l u1 k i ng)
lookout (n) lˈukaut (l u1 k au t)
lookouts (n) lˈukauts (l u1 k au t s)
look-over (n) lˈuk-ouvər (l u1 k - ou v @ r)
looker-on (n) lˌukər-ˈɒn (l u2 k @ r - o1 n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[liào, ㄌㄧㄠˋ, / ] look afar from a high place #3 [Add to Longdo]
就业[jiù yè, ㄐㄧㄡˋ ㄧㄝˋ, / ] looking for employment; getting a job; to start a career #1,522 [Add to Longdo]
[dì, ㄉㄧˋ, ] look down upon #3,370 [Add to Longdo]
[gù, ㄍㄨˋ, / ] look after; take into consideration; to attend to; surname Gu #4,935 [Add to Longdo]
模样[mú yàng, ㄇㄨˊ ㄧㄤˋ, / ] look; style; appearance; approximation; about #5,309 [Add to Longdo]
[qiáo, ㄑㄧㄠˊ, ] look at #5,407 [Add to Longdo]
看待[kàn dài, ㄎㄢˋ ㄉㄞˋ, ] look upon; regard #5,775 [Add to Longdo]
神情[shén qíng, ㄕㄣˊ ㄑㄧㄥˊ, ] look; expression #6,228 [Add to Longdo]
看作[kàn zuò, ㄎㄢˋ ㄗㄨㄛˋ, ] look upon as; regard as #7,791 [Add to Longdo]
审视[shěn shì, ㄕㄣˇ ㄕˋ, / ] look closely at; examine #11,825 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blick { m } | ein banger Blick | ein besorgter Blicklook | a look of trepidation | a concerned look [Add to Longdo]
Achtung!Look out!; Caution! [Add to Longdo]
Mach schnell!Look lively! [Add to Longdo]
Pass auf!Look out! [Add to Longdo]
Passen Sie auf!Look out! [Add to Longdo]
Sieh dich vor!Look ahead! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一覧[いちらん, ichiran] (n, vs) (1) at a glance; (a) look; (a) glance; (a) summary; (2) (school) catalog; catalogue; (P) #119 [Add to Longdo]
目(P);眼(P)[め, me] (n) (1) eye; eyeball; (2) (See 目が見える) eyesight; sight; vision; (3) look; stare; glance; (4) an experience; (5) viewpoint; (6) (See 編み目) stitch; texture; weave; (suf) (7) ordinal number suffix; (8) (See 大きめ) somewhat; -ish; (P) #185 [Add to Longdo]
[み, mi] (n) view (of life, etc.); outlook #266 [Add to Longdo]
[み, mi] (n-suf, n) looking; viewing #266 [Add to Longdo]
[ばん, ban] (n) (1) number (in a series); (2) (one's) turn; (3) watch; guard; lookout; (4) bout, match (sumo) #456 [Add to Longdo]
[しょく, shoku] (n) (1) colour; color; (2) complexion; (3) appearance; look; (4) (See 色仕掛け) love; lust; sensuality; love affair; lover; (5) (also written 種) kind; type; variety; (P) #475 [Add to Longdo]
そう[sou] (adv) (1) so; really; seeming; (adj-na, suf) (2) (after masu stem and adj-stem) appearing that; seeming that; looking like; having the appearance of; (P) #513 [Add to Longdo]
[めん, men] (n-suf) looking like a ...; acting as if a .... #530 [Add to Longdo]
楽しみ(P);愉しみ[たのしみ, tanoshimi] (adj-na, n) (1) (See 御楽しみ) enjoyment; pleasure; diversion; amusement; hobby; (2) (See 楽しみにする) anticipation; looking forward to; (P) #562 [Add to Longdo]
[よう, you] (n-suf, n) (1) (uk) (See 様だ) (usu. after the -masu stem of a verb) appearing ...; looking ...; (2) (usu. after the -masu stem of a verb) way to ...; method of ...ing; (3) (usu. after a noun) form; style; design; (4) (usu. after a noun) like; similar to; (n) (5) thing (thought or spoken); (P) #945 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドレス変換バッファ[アドレスへんかんバッファ, adoresu henkan baffa] Translation Look-aside Buffer, TLB [Add to Longdo]
ルック&フィール[るっく & ふぃーる, rukku & fi-ru] look & feel [Add to Longdo]
ルックアップ[るっくあっぷ, rukkuappu] look up (vs) [Add to Longdo]
ルックアップ機能[ルックアップきのう, rukkuappu kinou] lookup function [Add to Longdo]
ルックアヘッド方式[ルックアヘッドほうしき, rukkuaheddo houshiki] look-ahead (technique) [Add to Longdo]
外観と感触[がいかんとかんしょく, gaikantokanshoku] look & feel [Add to Longdo]
検索[けんさく, kensaku] retrieval (vs), looking up (a word in a dictionary), searching for, referring to [Add to Longdo]
検索機能[けんさくきのう, kensakukinou] lookup function, search function [Add to Longdo]
事後ジャーナル化[じごうジャーナルか, jigou ja-naru ka] after-look journalizing [Add to Longdo]
探索[たんさく, tansaku] look up (vs), search, investigation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Look \Look\ (l[oo^]k), v. i. [imp. & p. p. {Looked}; p. pr. &
   vb. n. {Looking}.] [OE. loken, AS. l[=o]cian; akin to G.
   lugen, OHG. luog[=e]n.]
   1. To direct the eyes for the purpose of seeing something; to
    direct the eyes toward an object; to observe with the eyes
    while keeping them directed; -- with various prepositions,
    often in a special or figurative sense. See Phrases below.
    [1913 Webster]
 
   2. To direct the attention (to something); to consider; to
    examine; as, to look at an action.
    [1913 Webster]
 
   3. To seem; to appear; to have a particular appearance; as,
    the patient looks better; the clouds look rainy.
    [1913 Webster]
 
       It would look more like vanity than gratitude.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
       Observe how such a practice looks in another person.
                          --I. Watts.
    [1913 Webster]
 
   4. To have a particular direction or situation; to face; to
    front.
    [1913 Webster]
 
       The inner gate that looketh to north. --Ezek. viii.
                          3.
    [1913 Webster]
 
       The east gate . . . which looketh eastward. --Ezek.
                          xi. 1.
    [1913 Webster]
 
   5. In the imperative: see; behold; take notice; take care;
    observe; -- used to call attention.
    [1913 Webster]
 
       Look, how much we thus expel of sin, so much we
       expel of virtue.           --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Note: Look, in the imperative, may be followed by a dependent
      sentence, but see is oftener so used.
      [1913 Webster]
 
         Look that ye bind them fast.    --Shak.
      [1913 Webster]
 
         Look if it be my daughter.     --Talfourd.
      [1913 Webster]
 
   6. To show one's self in looking, as by leaning out of a
    window; as, look out of the window while I speak to you.
    Sometimes used figuratively.
    [1913 Webster]
 
       My toes look through the overleather. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. To await the appearance of anything; to expect; to
    anticipate.
    [1913 Webster]
 
       Looking each hour into death's mouth to fall.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   {To look about}, to look on all sides, or in different
    directions.
 
   {To look about one}, to be on the watch; to be vigilant; to
    be circumspect or guarded.
 
   {To look after}.
    (a) To attend to; to take care of; as, to look after
      children.
    (b) To expect; to be in a state of expectation.
      [1913 Webster]
 
         Men's hearts failing them for fear, and for
         looking after those things which are coming on
         the earth.            --Luke xxi.
                          26.
    (c) To seek; to search.
      [1913 Webster]
 
         My subject does not oblige me to look after the
         water, or point forth the place where to it is
         now retreated.          --Woodward.
 
   {To look at}, to direct the eyes toward so that one sees, or
    as if to see; as, to look at a star; hence, to observe,
    examine, consider; as, to look at a matter without
    prejudice.
 
   {To look black}, to frown; to scowl; to have a threatening
    appearance.
    [1913 Webster]
 
       The bishops thereat repined, and looked black.
                          --Holinshed.
    
 
   {To look down on} or {To look down upon}, to treat with
    indifference or contempt; to regard as an inferior; to
    despise.
 
   {To look for}.
    (a) To expect; as, to look for news by the arrival of a
      ship. "Look now for no enchanting voice." --Milton.
    (b) To seek for; to search for; as, to look for lost
      money, or lost cattle.
 
   {To look forth}.
    (a) To look out of something, as from a window.
    (b) To threaten to come out. --Jer. vi. 1. (Rev. Ver.).
 
   {To look forward to}. To anticipate with an expectation of
    pleasure; to be eager for; as, I am looking forward to
    your visit.
 
   {To look into}, to inspect closely; to observe narrowly; to
    examine; as, to look into the works of nature; to look
    into one's conduct or affairs.
 
   {To look on}.
    (a) To regard; to esteem.
      [1913 Webster]
 
         Her friends would look on her the worse.
                          --Prior.
    (b) To consider; to view; to conceive of; to think of.
      [1913 Webster]
 
         I looked on Virgil as a succinct, majestic
         writer.              --Dryden.
    (c) To be a mere spectator.
      [1913 Webster]
 
         I'll be a candleholder, and look on. --Shak.
 
   {To look out}, to be on the watch; to be careful; as, the
    seaman looks out for breakers.
 
   {To look through}.
    (a) To see through.
    (b) To search; to examine with the eyes.
 
   {To look to} or {To look unto}.
    (a) To watch; to take care of. "Look well to thy herds."
      --Prov. xxvii. 23.
    (b) To resort to with expectation of receiving something;
      to expect to receive from; as, the creditor may look
      to surety for payment. "Look unto me, and be ye
      saved." --Is. xlv. 22.
 
   {To look up}, to search for or find out by looking; as, to
    look up the items of an account.
 
   {To look up to}, to respect; to regard with deference.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Look \Look\, v. t.
   1. To look at; to turn the eyes toward.
    [1913 Webster]
 
   2. To seek; to search for. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Looking my love, I go from place to place.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. To expect. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To influence, overawe, or subdue by looks or presence as,
    to look down opposition.
    [1913 Webster]
 
       A spirit fit to start into an empire,
       And look the world to law.      --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   5. To express or manifest by a look.
    [1913 Webster]
 
       Soft eyes looked love to eyes which spake again.
                          --Byron.
    [1913 Webster]
 
   {To look daggers}. See under {Dagger}.
 
   {To look in the face}, to face or meet with boldness or
    confidence; hence, sometimes, to meet for combat.
 
   {To look out}, to seek for; to search out; as, prudent
    persons look out associates of good reputation.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Look \Look\, n.
   1. The act of looking; a glance; a sight; a view; -- often in
    certain phrases; as, to have, get, take, throw, or cast, a
    look.
    [1913 Webster]
 
       Threw many a northward look to see his father
       Bring up his powers; but he did long in vain.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Expression of the eyes and face; manner; as, a proud or
    defiant look. "Gentle looks." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Up ! up! my friends, and clear your looks.
                          --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence; Appearance; aspect; as, the house has a gloomy
    look; the affair has a bad look.
    [1913 Webster]
 
       Pain, disgrace, and poverty have frighted looks.
                          --Locke.
    [1913 Webster]
 
       There was something that reminded me of Dante's Hell
       in the look of this.         --Carlyle.
    [1913 Webster] lookdown

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 look
   n 1: the feelings expressed on a person's face; "a sad
      expression"; "a look of triumph"; "an angry face" [syn:
      {expression}, {look}, {aspect}, {facial expression},
      {face}]
   2: the act of directing the eyes toward something and perceiving
     it visually; "he went out to have a look"; "his look was
     fixed on her eyes"; "he gave it a good looking at"; "his
     camera does his looking for him" [syn: {look}, {looking},
     {looking at}]
   3: physical appearance; "I don't like the looks of this place"
   4: the general atmosphere of a place or situation and the effect
     that it has on people; "the feel of the city excited him"; "a
     clergyman improved the tone of the meeting"; "it had the
     smell of treason" [syn: {spirit}, {tone}, {feel}, {feeling},
     {flavor}, {flavour}, {look}, {smell}]
   v 1: perceive with attention; direct one's gaze towards; "She
      looked over the expanse of land"; "Look at your child!";
      "Look--a deer in the backyard!"
   2: give a certain impression or have a certain outward aspect;
     "She seems to be sleeping"; "This appears to be a very
     difficult problem"; "This project looks fishy"; "They
     appeared like people who had not eaten or slept for a long
     time" [syn: {look}, {appear}, {seem}]
   3: have a certain outward or facial expression; "How does she
     look?"; "The child looks unhappy"; "She looked pale after the
     surgery"
   4: search or seek; "We looked all day and finally found the
     child in the forest"; "Look elsewhere for the perfect gift!"
     [syn: {search}, {look}]
   5: be oriented in a certain direction, often with respect to
     another reference point; be opposite to; "The house looks
     north"; "My backyard look onto the pond"; "The building faces
     the park" [syn: {front}, {look}, {face}] [ant: {back}]
   6: take charge of or deal with; "Could you see about lunch?"; "I
     must attend to this matter"; "She took care of this business"
     [syn: {attend}, {take care}, {look}, {see}]
   7: convey by one's expression; "She looked her devotion to me"
   8: look forward to the probable occurrence of; "We were
     expecting a visit from our relatives"; "She is looking to a
     promotion"; "he is waiting to be drafted" [syn: {expect},
     {look}, {await}, {wait}]
   9: accord in appearance with; "You don't look your age!"
   10: have faith or confidence in; "you can count on me to help
     you any time"; "Look to your friends for support"; "You can
     bet on that!"; "Depend on your family in times of crisis"
     [syn: {count}, {bet}, {depend}, {look}, {calculate},
     {reckon}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 look /lok/
  leek

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top