ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

low-spirited

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -low-spirited-, *low-spirited*, low-spirit, low-spirite
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
low-spirited(adj) เศร้าใจ, See also: หดหู่ใจ, Syn. sad, heartsore, dispirited, blue

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เศร้าใจ[saojai] (v) EN: feel sad ; feel depressed ; be melancholy ; be down-hearted ; be low-spirited ; be sad ; droop

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
low-spirited
low-spiritedness

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
low-spirited

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Low-spirited \Low"-spir`it*ed\, a.
   Deficient in animation and courage; dejected; depressed;
   dispirited; not sprightly.
 
   Syn: depressed, dispirited, down(predicate), downcast,
     downhearted, low.
     [1913 Webster + WordNet 1.5] -- {Low"-spir`it*ed*ness},
     n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 low-spirited
   adj 1: filled with melancholy and despondency ; "gloomy at the
       thought of what he had to face"; "gloomy predictions"; "a
       gloomy silence"; "took a grim view of the economy"; "the
       darkening mood"; "lonely and blue in a strange city";
       "depressed by the loss of his job"; "a dispirited and
       resigned expression on her face"; "downcast after his
       defeat"; "feeling discouraged and downhearted" [syn:
       {gloomy}, {grim}, {blue}, {depressed}, {dispirited},
       {down(p)}, {downcast}, {downhearted}, {down in the
       mouth}, {low}, {low-spirited}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top