Search result for

spook

(45 entries)
(0.0451 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spook-, *spook*
English-Thai: Longdo Dictionary
spooky(adj colloq) น่ากลัว เช่น spooky movie, S. creepy,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spook[N] ผี (คำไม่เป็นทางการ), See also: ภูตผีปีศาจ, Syn. ghost, specter
spook[N] นักสืบ (คำสแลง), See also: จารชน, สายลับ, Syn. detective, spy
spook[VT] หลอกให้ตกใจ, See also: ทำให้ตกใจ, ทำให้กลัว, Syn. haunt, startle, terrorize
spook[VI] ตกใจกลัว, See also: ตกอกตกใจ, Syn. be frightened, scare
spooky[ADJ] น่ากลัว, Syn. ominous, weird, scary
spook at[PHRV] ตกใจกลัว, See also: ตกอกตกใจกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spook(สพูค) n. ภูติผีปีศาจ,คนประหลาด,นักจารกรรม,นักสืบ,คนผิวดำ. vt. ทำให้ตกใจ,ทำเป็นผี. vi. ตกใจ
spooky(สพู'คี) adj. เหมือนผี,เหมือนภูติผีปีศาจ,น่ากลัว,ตกใจง่าย., See also: spookily adv.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Getting close to the outdoors spooked him, raised his BP.การปิดตัวจากภายนอก กดดันเขา ทำให้ความดันของเขาเพิ่มขึ้น The Itch (2008)
I'm not waiting for a load of spooks and coppers to come cracking my head.ผมไม่รอพวกสายสืบ กับพวกตำรวจเข้ามายิงหัวผมหรอก The Bank Job (2008)
Spooks (agents). MI-5 or 6, I can never tell the difference.สายลับ MI-5 ไม่ก็ 6 ฉันบอกความแตกต่างไม่ได้ The Bank Job (2008)
How about something spooky?เอาเรื่องที่แบบน่ากลัวๆมั้ย? The House Bunny (2008)
Look, Ozzie, I hate to be the paranoid old spook, but those two guys seem very interested in you.ฉันไม่อยากเป็นสายลับขี้ตกใจนะ แต่ท่าทางสองคนนั่นสนใจนาย Burn After Reading (2008)
I killed a fucking spook.ฉันฆ่านักสืบ Burn After Reading (2008)
This is spooky.มันน่ากลัว Bedtime Stories (2008)
Niggers can get spooked by that kind of single mindness, you know what I mean?มีแต่พวกไอ้มืดเท่านั้นแหละ ที่น่าขนลุกขนพอง Nนายเข้าใจฉันมั้ย? Gamer (2009)
Cause you're spooky.นายมันน่าขนลุก! Gamer (2009)
You spook me.นายทำให้ฉันกลัว Gamer (2009)
Don't let them spook you. They just like to intimidate.ไม่ต้องกลัว, พวกนั้นชอบขู่ Prison Break: The Final Break (2009)
That is some spooky psychobabble shit.ยังกะเรื่องผีหลอกเด็ก The Final Destination (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลอน[V] haunt, See also: spook, scare, frighten, Syn. หลอกหลอน, Example: ภาพอุบัติเหตุหวนกลับมาหลอนเขาอีก, Thai definition: อาการที่ภาพซึ่งน่ากลัวหรือน่าสะเทือนใจคงอยู่ในมโนภาพ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลอก[v.] (løk) EN: frighten ; spook   FR: effrayer
หลอน[v.] (løn) EN: spook ; haunt   
ผี[n.] (phī) EN: spirit ; ghost ; jinn ; spook ; devil ; genie ; demon ; phantom ; ghoul ; bad spirit   FR: esprit [m] ; fantôme [m] ; démon [m] ; génie [m] ; spectre [m]
สาง[n.] (sāng) EN: ghost ; spirit ; spook (inf.) ; apparition ; spectre ; wraith   FR: esprit [m] ; fantôme [m] ; spectre [m] ; apparition [f] ; revenant [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SPOOK    S P UW1 K
SPOOKS    S P UW1 K S
SPOOKY    S P UW1 K IY0
SPOOKED    S P UW1 K T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spook    (n) (s p uu1 k)
spooks    (n) (s p uu1 k s)
spooky    (j) (s p uu1 k ii)
spookier    (j) (s p uu1 k i@ r)
spookiest    (j) (s p uu1 k i i s t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お化けの話[おばけのはなし, obakenohanashi] (n) (See 怪談) spooky tale; ghost story [Add to Longdo]
お化け話;御化け話[おばけばなし, obakebanashi] (n) (See 怪談) ghost story; spooky story [Add to Longdo]
アカギンザメ[, akaginzame] (n) spookfish (Hydrolagus mitsukurii, species of cartilaginous fish from the Northwest Pacific) [Add to Longdo]
テングギンザメ[, tenguginzame] (n) Pacific spookfish (Rhinochimaera pacifica, species of deep water cartilaginous fish); deep-sea chimaera [Add to Longdo]
気味悪い;気味わるい[きみわるい;きびわるい, kimiwarui ; kibiwarui] (adj-i) unpleasant; uncomfortable; creepy; spooky [Add to Longdo]
難しい[むずかしい(P);むつかしい, muzukashii (P); mutsukashii] (adj-i) (1) difficult; hard; troublesome; complicated; serious (disease, problem, etc.); (2) fussy; particular; fastidious; hard to please; displeased; (3) gloomy; glum; sullen; serious (look); (4) (arch) dirty; unclean; filthy; detestable; (5) (arch) unpleasant; uncomfortable; creepy; spooky; (P) [Add to Longdo]
薄気味の悪い[うすぎみのわるい, usugiminowarui] (exp,adj-f) (See 薄気味悪い) eerie; spooky [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spook \Spook\ (sp[=oo]k), n. [D. spook; akin to G. spuk, Sw.
   sp["o]ke, Dan. sp["o]gelse a specter, sp["o]ge to play,
   sport, joke, sp["o]g a play, joke.]
   1. A spirit; a ghost; an apparition; a hobgoblin. [Written
    also {spuke}.] --Ld. Lytton.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) The chimaera.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spook
   n 1: someone unpleasantly strange or eccentric [syn: {creep},
      {weirdo}, {weirdie}, {weirdy}, {spook}]
   2: a mental representation of some haunting experience; "he
     looked like he had seen a ghost"; "it aroused specters from
     his past" [syn: {ghost}, {shade}, {spook}, {wraith},
     {specter}, {spectre}]
   v 1: frighten or scare, and often provoke into a violent action;
      "The noise spooked the horse"

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 spook /spok/
  ghost; phantom

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top