ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lively

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lively-, *lively*, live
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lively(adj) กระตือรือร้น, See also: มีพลัง, กระฉับกระเฉง, แข็งแรง, กระปรี้กระเปร่า, มีชีวิตชีวา, Syn. vigorous
lively(adv) คล่องแคล่ว, See also: ว่องไว
lively(adj) ชัดเจน
lively(adj) เต็มไปด้วยการเคลื่อนไหว, See also: ซึ่งเคลื่อนไหว
lively(adj) เต็มไปด้วยเหตุการณ์ที่น่าสนใจ, Syn. eventful
lively(adj) ร่าเริง, See also: สนุกสนาน, เบิกบาน, Syn. gay, buoyant, cheerful, Ant. dull

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lively(ไลว'ลี) adj. มีชีวิตชีวา, มีพลัง, มีชีวิตจิตใจ, ร่าเริง, ฮึกเหิม, เร้าอารมณ์, ชัดเจน, แข็งแรง, สดใส, ได้ผล, เป็นฟอง, กระดอน, เด้ง, กระฉับกระเฉง adv. คล่องแคล่ว, ว่องไว, See also: livelily adv. ดูlively liveliness n. ดูlively -S...

English-Thai: Nontri Dictionary
lively(adj) มีชีวิตจิตใจ, ร่าเริง, สนุกสนาน, สดใส, กระฉับกระเฉง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A living corpse.เป็นศพมีชีวิต You're Undead to Me (2009)
I live alone.ฉันตัวคนเดียว Practically Perfect (2010)
Gotta eat to live, gotta steal to eat, Tell you all about it when I got the time!ก็ต้องกินเพื่ออยู่ ก็ต้องขโมยเพื่อกิน จะบอกเธอทุกสิ่งเมื่อฉันมีเวลา Aladdin (1992)
Gotta eat to live, gotta steal to eat, Otherwise we'd get along!ก็ต้องกินเพื่ออยู่ ก็ต้องขโมยเพื่อกิน เราอาจจะเข้ากันได้ ไม่! Aladdin (1992)
We'll be rich, live in a palace, and never have any problems at all.เราจะร่ำรวย ได้อยู่ในพระราชวัง และปัญหาทุกอย่างจะหมดไป Aladdin (1992)
But I can't stay here and have my life lived for me.- 00: 16: 24, 810 ข้าจะคิดถึงเจ้านะ Aladdin (1992)
Is this where you live? Yep. Just me and Abu.ใช่ แค่ฉันและอาบู มาตามพวกเราเถิด Aladdin (1992)
Oh, it's wonderful. I wonder what it would be like to live there, to have servants and valets...ฉันได้แต่คิดว่า คงจะดีถ้าได้อยู่ที่นั่น มีบริวาร Aladdin (1992)
To think--we gotta keep kissing up to that scum, and his chump daughter for the rest of our lives...พอคิดดูแล้ว เรายังคงต้องเอาใจเจ้าขยะนั่นต่อ Aladdin (1992)
To think--we gotta keep kissing up to that scum, and his chump daughter for the rest of our lives...และลูกสาวโง่ๆนั่น ทั้งชีวิตของเราแน่ Aladdin (1992)
Itty bitty living spaceที่อยู่อาศัยเล็กๆ Aladdin (1992)
-Itty bitty living space. -Al, you little genius, you!ที่อาศัย แคบๆ อัล เจ้าฉลาดจริงๆ Aladdin (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
livelyHe characterized her as lively.
livelyHe is lively during recess.
livelyI like boys to be lively.
livelyMy grandfather is 90 years old and very lively.
livelyMy grandpa is a lively and good humoured man.
livelyNancy has a very lively and sweet temperament.
livelyShe has a lively interest in everything around us.
livelyThe conversation at table is lively and interesting.
livelyThe discussion the villagers had on the environment was quite lively.
livelyThis street is lively.
livelyThis town isn't lively.
livelyToday's party was really lively, wasn't it?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีสีสัน(adj) colorful, See also: lively, Syn. มีชีวิตชีวา, Ant. ไร้สีสัน, Example: พระองค์หญิงทรงเล่าเรื่องประวัติศาสตร์อังกฤษอย่างมีสีสัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครึกครื้น[khreukkhreūn] (adv) EN: merrily ; joyfully ; jolly ; lively  FR: très agréable ; de rêve
น่าอยู่[nāyū] (adj) EN: pleasant ; welcome ; delightful ; lively ; good to stay in ; fit to live in  FR: agréable à vivre ; plaisant ; où il fait bon vivre
สดชื่น[sotcheūn] (adj) EN: cheerful ; fresh ; lively ; vigorous  FR: frais ; rafraîchissant
สดใส[sotsai] (adj) EN: bright ; lively ; vivacious ; cheerful  FR: vif ; vivant

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
lively

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lively

WordNet (3.0)
lively(adj) full of life and energy, Ant. dull
lively(adj) full of zest or vigor, Syn. racy
lively(adj) filled with events or activity
alert(adj) quick and energetic, Syn. rattling, brisk, spanking, merry, zippy, snappy, lively
bouncy(adj) elastic; rebounds readily, Syn. live, resilient, springy, lively

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Lively

a. [ Compar. Livelier superl. Liveliest. ] [ For lifely. Cf. Lifelike. ] 1. Endowed with or manifesting life; living. [ 1913 Webster ]

Chaplets of gold and silver resembling lively flowers and leaves. Holland. [ 1913 Webster ]

2. Brisk; vivacious; active; as, a lively youth. [ 1913 Webster ]

But wherefore comes old Manoa in such haste,
With youthful steps ? Much livelier than erewhile
He seems. Milton. [ 1913 Webster ]

3. Gay; airy; animated; spirited. [ 1913 Webster ]

From grave to gay, from lively to severe. Pope. [ 1913 Webster ]

4. Representing life; lifelike. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

I spied the lively picture of my father. Massinger. [ 1913 Webster ]

5. Bright; vivid; glowing; strong; vigorous. [ 1913 Webster ]

The colors of the prism are manifestly more full, intense, and lively that those of natural bodies. Sir I. Newton. [ 1913 Webster ]

His faith must be not only living, but lively too. South. [ 1913 Webster ]


Lively stones (Script.), saints, as being quickened by the Spirit, and active in holiness.

Syn. -- Brisk; vigorous; quick; nimble; smart; active; alert; sprightly; animated; spirited; prompt; earnest; strong; energetic; vivid; vivacious; blithe; gleeful; airy; gay; jocund. [ 1913 Webster ]

Lively

adv. 1. In a brisk, active, or animated manner; briskly; vigorously. Hayward. [ 1913 Webster ]

2. With strong resemblance of life. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

Thou counterfeitest most lively. Shak. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
活泼[huó po, ㄏㄨㄛˊ ㄆㄛ˙,   /  ] lively; vivacious; brisk; active #7,597 [Add to Longdo]
生气勃勃[shēng qì bó bó, ㄕㄥ ㄑㄧˋ ㄅㄛˊ ㄅㄛˊ,     /    ] lively #45,935 [Add to Longdo]
欢势[huān shi, ㄏㄨㄢ ㄕ˙,   /  ] lively; full of vigor; vibrant; spirited [Add to Longdo]
欢实[huān shi, ㄏㄨㄢ ㄕ˙,   /  ] lively; full of vigor; vibrant; spirited [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
lebendig; lebhaft; quirlig; aufgeweckt; munter; dynamisch; flott; temperamentvoll { adj } | lebendiger; lebhafter | am lebendigsten; am lebhaftestenlively | livelier | liveliest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ふ, fu] (pref) (arch) vital; virile; lively #547 [Add to Longdo]
活発(P);活溌[かっぱつ, kappatsu] (adj-na, n) vigor; vigour; active; lively; (P) #7,534 [Add to Longdo]
きびきび[kibikibi] (adv, adv-to, n, vs) (on-mim) brisk; lively; energetic [Add to Longdo]
しゃぎり[shagiri] (n) (1) short flute piece (in kyogen; usu. a lively solo); (2) (also written as 砂切) flute and drum music played after each act but the last (in kabuki) [Add to Longdo]
ぴちぴち;ピチピチ[pichipichi ; pichipichi] (adv, adj-na) (on-mim) lively; spunky; energetic [Add to Longdo]
ぴんぴん[pinpin] (adv, n, vs, adj-no) (on-mim) lively; (P) [Add to Longdo]
ぶつけ合う[ぶつけあう, butsukeau] (v5u) to knock (ideas) against each other; to present competing ideas; to have a lively exchange of ideas [Add to Longdo]
メリハリの利いた;めりはりの利いた[めりはりのきいた(めりはりの利いた);メリハリのきいた(メリハリの利いた), meriharinokiita ( meriharino ri ita ); merihari nokiita ( merihari no ri ita )] (exp) (See メリハリを利かせた) explicit; clear; unambiguous; meaningful; lively [Add to Longdo]
メリハリを利かせた;めりはりを利かせた[メリハリをきかせた(メリハリを利かせた);めりはりをきかせた(めりはりを利かせた), merihari wokikaseta ( merihari wo kika seta ); merihariwokikaseta ( merihariwo kika] (exp) (See メリハリの利いた) explicit; clear; unambiguous; meaningful; lively [Add to Longdo]
花を咲かせる[はなをさかせる, hanawosakaseru] (exp, v1) (1) (See 話に花を咲かせる) to make lively; to become animated; to have fun talking about something; (2) to become successful and well known [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top