Search result for

furiously

(28 entries)
(0.0268 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -furiously-, *furiously*, furious
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What is it that you're working on so furiously?งั้นอะไรคืองานที่คุณกำลังทำอยู่ด้วยความโมโหอย่างนั้น Up in the Air (2009)
Also, he was furiously searching for Yeon Hee a while ago...อีกอย่าง เค้าได้พยายามตามหายอนฮีซักพัก Episode #1.13 (2010)
My heart was pounding furiously as I kept trying to guess what you meant.ใจฉันเต้นไม่เป็นจังหวะเลยค่ะ ตอนที่พยายามคิดว่าคุณเหมายถึงอะไร Episode #1.6 (2010)
Both corners furiously working on their bots.ทั้งสองมุมกำลังคร่ำเคร่งกับหุ่น Real Steel (2011)
Tak Mashido supervising personally as Zeus hammers down, furiously trying to end this thing once and for all.ทัก มาชิโดะ ออกโรงสั่งการด้วยตัวเอง ซุสเริ่มเร่งเครื่อง พยายามจบการต่อสู้ให้ได้ Real Steel (2011)
In the aftermath, James Marcus argued furiously with his business partner,หลังเหตุการณ์ เจมส์ มาร์คัส โต้เถียงเผ็ดร้อนกับหุ้นส่วนธุรกิจ Resident Evil: The Final Chapter (2016)
Far more critical is whether the woman in front of us is the Jean Grey we know, or the Phoenix furiously struggling to be free.หรือนกฟีนิกส์ที่ทุรนทุรายหาอิสรภาพ - เธอดูสงบนิ่งในสายตาผม - ก็เพราะผมทำให้เป็นอย่างนั้น X-Men: The Last Stand (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
furiouslyKeiko is studying furiously.
furiouslyThe dog barked furiously, which awakened my brother.
furiouslyThe dogs barked furiously at the intruder.
furiouslyThe fire is burning furiously.
furiouslyWe used to compete furiously in college.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดุเด็ดเผ็ดมัน[ADV] furiously, See also: violently, intensely, Syn. ดุเดือด, รุนแรง, ร้ายแรง, ดุเดือดเลือดพล่าน, Example: การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการขับเคี่ยวกันอย่างดุเด็ดเผ็ดมันระหว่างเจ้าของพื้นที่เดิมกับผู้สมัครหน้าใหม่
ดุเดือดเลือดพล่าน[ADV] furiously, See also: violently, intensely, unrestrained, Syn. ดุเดือด, รุนแรง, ร้ายแรง, ดุเด็ดเผ็ดมัน, Example: ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านโจมตีและตอบโต้กันอย่างดุเดือดเลือดพล่าน
เกรี้ยวกราด[ADV] (scold) angrily, See also: furiously, indignantly, scoldingly, chidingly, Syn. กราดเกรี้ยว, Example: ผมลงมาจากชั้นบนของบ้านเมื่อได้ยินเสียงเด็กๆ ตวาดไล่กระต่ายอย่างเกรี้ยวกราด, Thai definition: แสดงกิริยาท่าทาง พร้อมทั้งดุด่าว่ากล่าวอย่างรุนแรง ด้วยความโกรธ
คึก[ADV] impetuously, See also: furiously, spiritedly, clamorously, impulsively, Syn. คะนอง, คึกคะนอง, ลำพอง, ร่าเริง, ฮึกเฮิม, Ant. หงอย, Example: เด็กหนุ่มพวกนี้ทำงานคึกจริงๆ
เป็นฟืนเป็นไฟ[ADV] furiously, See also: angrily, fiercely, Syn. รุนแรง, พลุ่งพล่าน, เต็มที่, มาก, Example: ถ้าถูกล้อเลียนเขาจะโกรธเป็นฟืนเป็นไฟทันที, Thai definition: โกรธฉุนเฉียว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาทาสามัคคี[v. exp.] (bāthā sāmakkhī) EN: use feet to stamp furiously to hurt someone ; trample ; tread upon   
ฮือ[v.] (heū) EN: furiously   

CMU English Pronouncing Dictionary
FURIOUSLY    F Y UH1 R IY0 AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
furiously    (a) (f y u@1 r i@ s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぼうぼう[, boubou] (adv-to,adv) (on-mim) burning vigorously; burning furiously [Add to Longdo]
獅子奮迅[ししふんじん, shishifunjin] (n,adj-no,n-adv,vs) being irresistible; being furiously vigorous; being intensely forceful [Add to Longdo]
腸が煮えくり返る[はらわたがにえくりかえる, harawataganiekurikaeru] (exp,v5r) to be furiously angry [Add to Longdo]
怒りを込めて[いかりをこめて, ikariwokomete] (exp) furiously; passionately; indignantly [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
怒冲冲[nù chōng chōng, ㄋㄨˋ ㄔㄨㄥ ㄔㄨㄥ, / ] furiously, #104,611 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Furious \Fu"ri*ous\, a. [L. furiosus, fr. furia rage, fury: cf.
   F. furieux. See {Fury}.]
   1. Transported with passion or fury; raging; violent; as, a
    furious animal.
    [1913 Webster]
 
   2. Rushing with impetuosity; moving with violence; as, a
    furious stream; a furious wind or storm.
 
   Syn: Impetuous; vehement; boisterous; fierce; turbulent;
     tumultuous; angry; mad; frantic; frenzied. --
     {Fu"ri*ous*ly}, adv. -- {Fu"ri*ous*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 furiously
   adv 1: (of the elements) in a wild and stormy manner; "winds
       were blowing furiously"
   2: in a manner marked by extreme or violent energy; "the boys
     fought furiously"; "she went peddling furiously up the narrow
     street"
   3: in an impassioned or very angry manner; "she screamed
     furiously at her tormentors"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top