ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -快-, *快*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[快, kuài, ㄎㄨㄞˋ] speedy, rapid, quick; soon
Radical: Decomposition: 忄 (xīn ㄒㄧㄣ)  夬 (guài ㄍㄨㄞˋ) 
Etymology: [ideographic] A decisive 夬 will 忄; 夬 also provides the pronunciation,  Rank: 366

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kuài, ㄎㄨㄞˋ, ] fast; quick; swift, #230 [Add to Longdo]
[kuài lè, ㄎㄨㄞˋ ㄌㄜˋ, / ] happy; merry, #680 [Add to Longdo]
[kuài sù, ㄎㄨㄞˋ ㄙㄨˋ, ] fast; high-speed; rapid, #1,376 [Add to Longdo]
[jiā kuài, ㄐㄧㄚ ㄎㄨㄞˋ, ] to accelerate; to speed up, #1,383 [Add to Longdo]
[hěn kuài, ㄏㄣˇ ㄎㄨㄞˋ, ] quickly, #1,417 [Add to Longdo]
[jǐn kuài, ㄐㄧㄣˇ ㄎㄨㄞˋ, / ] as quickly as possible; also written 盡|尽, #2,368 [Add to Longdo]
[jǐn kuài, ㄐㄧㄣˇ ㄎㄨㄞˋ, / ] as quickly as possible, #2,368 [Add to Longdo]
[jìn kuài, ㄐㄧㄣˋ ㄎㄨㄞˋ, / ] as quickly as possible, #2,368 [Add to Longdo]
生日[shēng rì kuài lè, ㄕㄥ ㄖˋ ㄎㄨㄞˋ ㄌㄜˋ, / ] Happy birthday, #2,583 [Add to Longdo]
新年[xīn nián kuài lè, ㄒㄧㄣ ㄋㄧㄢˊ ㄎㄨㄞˋ ㄌㄜˋ, / ] Happy New Year!, #3,577 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
調[かいちょう, kaichou] (อยู่ใน)สภาพดี อาการดี ความคืบหน้าไปด้วยดี ความราบรื่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かい, kai] (n) pleasure; delight; enjoyment [Add to Longdo]
[こころよい, kokoroyoi] (adj-i) pleasant; agreeable; (P) [Add to Longdo]
[こころよく, kokoroyoku] (adv) comfortably; cheerfully; willingly; gladly [Add to Longdo]
を貪る[かいをむさぼる, kaiwomusaboru] (exp,v5r) to enjoy oneself to the full [Add to Longdo]
[かいおん, kaion] (n) clear sound [Add to Longdo]
[かいらく(P);けらく, kairaku (P); keraku] (n,adj-no) pleasure; (P) [Add to Longdo]
楽原則[かいらくげんそく, kairakugensoku] (n) pleasure principle [Add to Longdo]
楽主義[かいらくしゅぎ, kairakushugi] (n,adj-no) hedonism [Add to Longdo]
楽主義者[かいらくしゅぎしゃ, kairakushugisha] (n) hedonist; epicurean [Add to Longdo]
楽説[かいらくせつ, kairakusetsu] (n) hedonism [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
We have a lot of very fine days in October.10月には晴の日が多い。
I find just the memory of his overly polite patronizing manner really offensive.あいつの慇懃無礼なものの言い方、思い出すだけで不愉になるよ。
Here's a comfortable chair you can sit in.あなたが座れる適な椅子がここにあります。
You were so nice to me, and I had a really pleasant trip. Thanks so much.あなたの親切のおかげで適な旅ができ、とても感謝しています。
If your friend reminds you kindly of your faults, take what he says not only pleasantly, but thankfully.あなたの友人が親切にもあなたに自分の欠点を気づかせてくれたならば、その言葉をく、そしてまた感謝して受け入れなさい。
Did you enjoy yourself yesterday.あなたは昨日愉に過ごしました。
He is delightful.あの人は愉な人だ。
I always have an uncomfortable feeling.いつも不愉な気分です。
Not just for the sake of the ecology, a natural living environment is necessary.エコロジーのために堪え忍ぶのではなく、自然と調和した住環境の適性が必要である。
The class accepted the new teacher.クラスのみんなは新任の先生をく迎えた。
This room is comfortable.ここは適な部屋だ。
This easy chair is quite comfortable.この安楽いすは非常に適だ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You've seen how comfortable I am here, no hardships...[JA] 君達は、私がここで如何に適に 過ごしているかを見た 問題は無い・・ Forbidden Planet (1956)
Go on... now.[CN]  The Grapes of Wrath (1940)
- It was all right.[JA] - 適だった The Spy Who Came In from the Cold (1965)
Move it![CN] 去! Le Doulos (1962)
Go![CN]  Salvatore Giuliano (1962)
Okay.[CN] 去吧 好的 It Happened One Night (1934)
The beds are good.[JA] ベッドは適です La Grande Vadrouille (1966)
Oh, come on.[CN] 来! The Servant (1963)
Let's go.[CN]  Ballad of a Soldier (1959)
Well, gentlemen, this has been very pleasant.[JA] さて、諸君 ここは非常に適になっている Forbidden Planet (1956)
Hurry![CN] 点! Le Plaisir (1952)
Have a rest. You'll sleep well, the beds are good.[JA] 休息してください、よく眠って、 ベッドは適です La Grande Vadrouille (1966)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
適な作業環境[かいてきなさぎょうかんきょう, kaitekinasagyoukankyou] comfortable work environment [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[こころよい, kokoroyoi] angenehm, erfreulich [Add to Longdo]
[かいせい, kaisei] schoenes_Wetter, klares_Wetter [Add to Longdo]
[かいかつ, kaikatsu] -heiter, froehlich [Add to Longdo]
速電車[かいそくでんしゃ, kaisokudensha] Schnellzug [Add to Longdo]
[かいてき, kaiteki] bequem, behaglich, angenehm, erfreulich [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top