ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*duct*

D AH1 K T   
742 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: duct, -duct-
English-Thai: Longdo Dictionary
productivity(n jargon) ผลิตภาพ
preproductionขั้นตอนก่อนลงมือผลิตชิ้นงานจริง เช่น การหาข้อมูล การประชุม การไปดูสถานที่ (ถ้าต้องใช้สถานที่ในการจัดงานหรือผลิตงาน) การทำตัวอย่างชิ้นงาน (เช่น การสร้างโมเดลของสถาปนิกก่อนที่จะลงมือก่อสร้างจริง)
postproductionขั้นตอนหลังการผลิตงาน ถ้าเป็นการถ่ายทำภาพยนตร์จะหมายถึง การตัดต่อ การลงเสียง การตกแต่งแสงสีในภาพยนตร์ด้วยคอมพิวเตอร์ ถ้าเป็นการผลิตงานด้านอื่นๆ ก็จะหมายถึงการเก็บชิ้นงานนั้นๆ ให้เรียบร้อยก่อนส่งงาน
by-product(n ) ผลผลิตพลอยได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
duct[N] ท่อ, See also: หลอด, รู, ช่อง
abduct[VT] ลักพาตัว, See also: ฉุดคร่า, Syn. kidnap, nobble, snatch
adduct[VT] เคลื่อนหรือดึงเข้าสู่แกนร่างกาย
deduct[VT] ทำให้ลดลง, See also: ลบ, หักล้าง, หักออก, Syn. abate, detract, subtract, take off, Ant. add, increase
deduct[VI] ลงความเห็น (ตามหลักเหตุผล), See also: อนุมาน, สรุป, Syn. deduce, derive, infer
induct[VT] ให้ดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการ, See also: ให้เข้ารับตำแหน่ง, Syn. commission, install
conduct[N] การจัดการ, Syn. mange
conduct[N] ความประพฤติ, Syn. behavior
conduct[VT] จัดการ, See also: ควบคุม, Syn. direct, manage, control
conduct[VI] นำ
conduct[VT] นำ, See also: นำให้ดู, นำให้ทำตาม
conduct[VT] ประพฤติ, Syn. behave
ductile[ADJ] ซึ่งทำให้เป็นเส้นบางได้, See also: ซึ่งทำให้เป็นแผ่นบางได้, Syn. stretchy, elastic, tensile, Ant. taut, tight
oviduct[N] ท่อรังไข่, See also: ท่อนำไข่
product[N] ผลิตผล, See also: ผลิตภัณฑ์, สินค้า, ของที่ประกอบขึ้น, Syn. stock, goods
product[N] ผลที่เกิดขึ้น, Syn. result, output, outcome
product[N] สารที่เกิดจากปฎิกิริยาทางเคมี, See also: สารที่ได้จากสารอื่นหลังจากการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
product[N] ผลคูณ, See also: ผลของการคูณ
viaduct[N] สะพานข้าม, See also: สะพานรถไฟ, Syn. bridge, elevated road, ramp, way
adductor[N] กล้ามเนื้อที่ดึงเข้าสู่แกนร่างกาย
inductor[N] ตัวนำกระแสไฟฟ้า, See also: ผู้นำ
reductor[N] ผู้ลดลง
abduction[N] การลักพาตัว, Syn. kinnapping, capture
conductor[N] ผู้ควบคุม, See also: ผู้ทำ, ผู้จัดการ, Syn. manager, guide, leader
conductor[N] ผู้ควบคุมวงดนตรี, Syn. orchestra leader, director
deduction[N] การหักลบ, See also: การอนุมาน
deductive[ADJ] ซึ่งหักลบไป, See also: ซึ่งอนุมานได้
ductility[N] การทำให้เป็นเส้นบางได้, See also: การทำให้เป็นแผ่นบางได้, Syn. pliancy, pliability, plasticity
induction[N] การให้เข้ารับตำแหน่ง, See also: กระบวนการให้คนเข้าดำรงตำแหน่ง, Syn. installation, inauguration
induction[N] อุปนัย (ทางตรรกวิทยา), See also: การสรุปจากการสังเกตสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น
inductive[ADJ] เกี่ยวกับการเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็ก
inductive[ADJ] โดยอุปนัย, See also: โดยการหาข้อสรุปจากสิ่งที่สังเกตได้, Syn. understandable, comprehensible
reduction[N] การลดลง, Syn. decrease, diminution, lowering, lessening
reductive[ADJ] ซึ่งลดลง
seduction[N] การล่อใจ, See also: การล่อลวง, Syn. lure, persuasion
seduction[N] การชักจูงให้ร่วมเพศ, See also: การยั่วยวน, Syn. allurement, temptation, bewitchment, sex appeal
seduction[N] สิ่งยวนใจ, See also: สิ่งยั่วยุ, สิ่งจูงใจ, สิ่งยั่วใจ, Syn. attraction, allurement, bait, inducement
seductive[ADJ] ซึ่งยั่วยวน, See also: ล่อลวง, ดึงดูดใจ, ล่อใจ, ซึ่งยวนใจ, Syn. alluring, attracting, provocative, tempting
ventiduct[N] ท่อลม, See also: ช่องระบายลม, ท่อระบาย, Syn. vent
by-product[N] กาก, See also: เศษ, ของที่เหลือ, Syn. excess, offshoot
conduction[N] การเป็นสื่อนำ, Syn. transmission
conductive[ADJ] ที่สามารถเป็นสื่อนำพลังงานได้
inductance[N] ตัวเหนี่ยวนำ (กระแสไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็กไฟฟ้า), Syn. capacitance
misconduct[N] การประพฤติผิด, Syn. misbehavior
production[N] การผลิต, Syn. creation, reproduction
production[N] ปริมาณที่ผลิตได้, Syn. result
production[N] ผลิตผล, See also: สิ่งที่ผลิตขึ้นมาได้, Syn. product
productive[ADJ] ที่อุดมสมบูรณ์, Syn. fertile, fruitful, Ant. unproductive
productive[ADJ] ที่ก่อให้เกิดผล
seductress[N] หญิงที่มีเสน่ห์ดึงดูด, See also: หญิงผู้ล่อลวง, หญิงที่มีเสน่ห์ยั่วยวน, Syn. temptress, vamp, siren

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abduct(แอบดัคทฺ') vt. ลักพา, ล่อลวง, ดึงห่างออกจากแกน -abduction n.,-abductor n., Syn. carry off, kidnap, shanghai, make off with, spirit away
abductorกล้ามเนื้อที่ดึงออกห่างจากแกนกลาง
adduct(อะดัคทฺ') vt. เคลื่อนหรือดึงเข้าสู่แกนร่างกาย-addductive adj.,-adduction n.
adductor(อะดัค' เทอะ) n. กล้ามเนื้อที่ดึงAdelaide (แอด' ดิเลด) ชื่อเมืองในออสเตรเลีย
aqueduct(แอค'คิวดัคทฺ) n. ท่อน้ำ,ท่อระบายน้ำ,สะพานท่อน้ำ,ทางระบายน้ำ
by-productn. ผลพลอยได้,ผลิตผลพลอยได ้
conduct(คอน'ดัคทฺ) {conducted,conducting,conducts} n. ความประพฤติ,การปฎิบัติ,การชี้นำ. vt. (คอนดัคทฺ') นำไปซึ่ง,ชักนำ. vi. นำ,ชักนำ,เป็นคนนำ, See also: conductible adj. ดูconduct conductibility n. ดูconduct, Syn. deportment,b
conductance(คันดัค'เทินซฺ) n. ความสามารถในการนำไฟฟ้า,ส่วนกลับของความต้านทานไฟฟ้ามีสัญลักษณ์ G
conduction(คันดัค'เชิน) n. การนำ,การเป็นสื่อนำ (ไฟฟ้า/ความร้อน กระแสอื่น ๆ) ,การถ่ายทอด,การนำกระแสประสาท
conductive(คันดัค'ทิฟว) adj. ซึ่งสามารถนำไฟฟ้าหรือกระแสอื่น ๆ
conductivity(คอนดัคทิฟ'วิที) n. คุณสมบัติหรืออำนาจในการนำกระแสไฟฟ้า,ส่วนผันกลับของความต้านทานไฟฟ้ามีสัญลักษณ์เป็น
conductor(คันดัค'เทอะ) n. ผู้นำวงดนตรี,สื่อนำไฟฟ้า,คนขายตั๋วรถเมล์รถราง,คนกระเป๋า,ตัวนำความร้อน (เสียงหรืออื่น ๆ) ,สายล่อฟ้า, See also: conductorial adj. ดูconductor conductorship n. ดูconductor
conductress(คันดัค'ทริส) n. ผู้นำวงดนตรีหญิง,คอนดัคเตอร์หญิง
deduct(ดิดัคทฺ') vt. หัก,ชัก,หักลบ,หักกลบลบหนี้,อนุมาน, See also: deductible adj. ดูdeduct deductibility n. ดูdeduct deduction n. ดูv deductive adj. ดูdeduct
duct(ดัคทฺ) n. ท่อ,หลอด,ทางไหล,โพรง,คู,อกคลอง,ท่อสายเคเบิล, Syn. tube,passage
ductile(ดัค'เทิล) adj. ตีเป็นแผ่นบางได้ (โลหะบางชนิด) ,ดึงเป็นเส้นสายได้ (เช่นทอง) ,หลอมเป็นรูปร่างต่าง ๆ ได้,ดัดได้,ไม่เปราะ,น่วมอ่อน,เปลี่ยนรูปได้ง่าย,สอนง่าย., See also: ductility n. ดูductile ductiliness n. ดูductile, Syn. malle
educt(อี'ดัคทฺ) n. การศึกษา,สิ่งที่นำออกมา, See also: eduction n. eductive adj.
gross national productค่าเงินของสินค้าที่ผลิตได้และการบริการทั้งหมดของประเทศในระยะเวลาหนึ่ง,GNP
inductance(อินดัค'เทินซฺ) n. การเหนี่ยวนำ (กระแสไฟฟ้า,สนามแม่เหล็กไฟฟ้า) ,ตัวเหนี่ยวนำ,ขดลวดเหนี่ยวนำ
induction(อินดัค'เชิน) n. การเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าสลับที่มีโวลท์,การหาความจริงด้วยการสังเกตข้อเท็จจริง,การพิสูจน์,การเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
inductive(อินดัค'ทิฟว) adj. อุปนัย,เกี่ยวกับการเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็ก,ชักนำมีอิทธิพลต่อ, See also: inductively adv. inductiveness n., Syn. leading,influencing
inductor(อินดัค'เทอะ) n. อุปกรณ์ที่ชักนำกระแสไฟฟ้าสลับ,ขดลวดชักนำ,ผู้เข้าประจำตำแหน่งหน้าที่
introduction(อินทระดัค'เชิน) n. การแนะนำ,การแนะนำตัว,การนำเข้า,สิ่งที่ถูกนำเข้า,การอรัมภบท,การเริ่ม,การเผยแพร่, Syn. beginning,start,insertion
introductory(อินทระดัค'ทะรี) adj. เป็นการนำเข้า,เป็นการแนะนำ,เกี่ยวกับอรัมภบท., See also: introductorily adv. introductoriness n., Syn. prefatory
mass productionn. การผลิตสินค้าเป็นจำนวนมาก
misconduct(มิสคอน'ดัคทฺ) n. ความประพฤติที่ผิดหรือไม่เหมาะสม,การกระทำผิด. vt. ประพฤติผิด,กระทำผิด, Syn. malfeasance
product(พรอด'ดัคทฺ) n. ผลิตภัณฑ์,ผลิตผล,ผลคูณ, Syn. result
production(โพรดัค'เชิน) n. การผลิต,การสร้าง,ผลิตผล, Syn. manufacture
productive(โพรดัค'ทิฟว) adj. มีอำนาจผลิต,ให้ผลดีหรือมาก,ทำให้เกิดผล,อุดมสมบูรณ์., See also: productivity n., Syn. creative
reduction(รีดัค'เชิน) n. การลดลง,การย่อ,การทำให้หด,การทด,การทอน,การทำให้เจือจาง,การเอาออกซิเจนออกจากออกไซด์,การเพิ่มไฮโดรเจนแก่สาร,การได้อิเล็กตรอนของสาร,การลดวาเลนซีของธาตุที่มีประจุบวกในสารประกอบ, See also: reductional adj. -S...
reductive(รีดัค'ทิฟว) adj. ลดลง,ลดน้อยลง,ย่อ,หด n. สิ่งที่ทำให้เกิดขบวนการreduction (ดู) ,
reductor(รีดัค'เทอะ) n. เครื่องลดความกดดันหรืออัตราความเร็ว,ตัวทำให้คืนสู่รูปหรือสภาพเดิม,=reducer (ดู)
reproduction(รีพระดัค'เชิน) n. การสืบพันธุ์,การแพร่พันธุ์,การถอดแบบ,การจำลอง,การทำสำเนา,การอัดสำเนา,การพิมพ์อีก สำเนา,สิ่งที่ถอดแบบ,สิ่งจำลอง, See also: reproductive adj., Syn. duplication,propagation,copy
seduction(ซีดัค'เชิน) n. การล่อใจ,การล่อลวง,การชักจูงให้ร่วมเพศ,การล่อลวงให้ไปเสียตัว,การถูกล่อลวง,วิธีการล่อลวง,การยั่วยวน,ความดึงดูดใจ., Syn. seducement,temptation
seductive(ซีดัค'ทิฟว) adj. ล่อใจ,ล่อลวง,ยั่วยวนใจ,ดึงดูดใจ, See also: seductively adv. seductiveness n., Syn. tempting
seductress(ซีดัค'ทรีส) n. หญิงผู้ยั่วยวนใจ,หญิงผู้ล่อลวง
semiconductorสารกึ่งตัวนำหมายถึง สารชนิดหนึ่งที่เป็นสื่อนำก็ไม่ดี เป็นฉนวนก็ไม่ดี แต่ก็เป็นได้ทั้งสื่อนำและฉนวนกั้นกระแสไฟในตัว สารกึ่งตัวนำนี้ใช้ทำทรานซิสเตอร์ หรือวงจรรวม (integrated circuit) สารชนิดที่รู้จักกันดีในการนำมาทำเป็นสารกึ่งตัวนำในปัจจุบัน นี้คือ ซิลิคอน (silicon) และเจอมาเนียม (germanium)
underproduction(-โพรดัค'เชิน) n. การผลิตไม่เพียงพอ
viaduct(ไว'อะดัคทฺ) n. สะพานรถไฟ
waste productn. ของเสีย
well-conducted(เวลคอนดัค'ทิด) adj. มีความประพฤติดี

English-Thai: Nontri Dictionary
abduct(vt) ลักพาตัว,ชิงตัว
abduction(n) การลักพาตัว,การชิงตัว
abductor(n) ผู้ลักพา,ผู้ฉกชิง
adduct(vt) ดึงเข้าหากัน
aqueduct(n) ท่อระบายน้ำ
conduct(n) การชี้นำ,การทำ,ความประพฤติ,การปฏิบัติ
conduct(vt) ดำเนิน,ชักนำ,ชี้นำ,ปฏิบัติ,เป็นสื่อ
conductivity(n) สภาพนำ,กำลังนำ
conductor(n) ตัวนำ,สื่อไฟฟ้า,สายล่อฟ้า,ผู้นำ,นายวงดนตรี,วาทยากร
deduct(vt) อนุมาน,หักออก,ชักออก
deduction(n) การอนุมาน,การหักออก,นิรนัย,การหักกลบลบหนี้
duct(n) ท่อ,หลอด,โพรง,ท่อน้ำในร่างกาย,คู,คลอง
ductile(adj) ทำให้โค้งได้,ดัดได้,ตีเป็นแผ่นบางได้,หลอมได้
ductless(adj) ไร้ท่อ
induct(vt) นำเข้ามา,เกณฑ์ทหาร
induction(n) การนำเข้ามา,การชักนำ,อุปมาน,การเกณฑ์,กระแสไฟฟ้า
inductive(adj) นำเข้ามา,มีอิทธิพลต่อ,อุปมาน
introduction(n) การนำเข้ามา,การแนะนำ,อารัมภบท,ความนำ,ความรู้เบื้องต้น
introductory(adj) ขั้นต้น,เบื้องต้น,เป็นการแนะนำ
misconduct(n) การจัดการผิด,การประพฤติผิด,การผิดประเวณี
misconduct(vt) ประพฤติเลว,ประพฤติผิด,ผิดประเวณี,จัดการผิด
nonconductor(n) สิ่งที่ไม่ใช่ตัวนำ
overproduction(n) การผลิตมากเกินต้องการ
product(n) ผลิตภัณฑ์,ผลคูณ,สินค้า,ผลิตผล
production(n) การผลิต,การทำ,การประกอบ,การสร้าง
productive(adj) มีผล,งอกงาม,เป็นประโยชน์,อุดม
productiveness(n) ความงอกงาม,ความอุดมสมบูรณ์,การออกดอกออกผล
productivity(n) ความงอกงาม,การให้กำเนิด,การทำให้เกิดผล
reduction(n) การตัด,การบั่นทอน,การลด,การทอน,การสรุป,การย่อ
reproduction(n) การสืบพันธุ์,การถอดแบบ,การแพร่พันธุ์,ภาพจำลอง
reproductive(adj) เกี่ยวกับการแพร่พันธุ์,เกี่ยวกับการสืบพันธุ์,เป็นการจำลอง
seduction(n) การล่อลวง,การนำไปในทางชั่ว,การชักจูง
seductive(adj) ล่อใจ,ยั่วยวนใจ,ดึงดูดใจ
viaduct(n) สะพานรถไฟ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
product setเซตผลคูณ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
product, domesticผลิตภัณฑ์ในประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
product, nationalผลิตภัณฑ์ประชาชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
productionการผลิต, ผลิตกรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
productionการผลิต, ผลิตกรรม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
productionการผลิต, ผลิตกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
production controlการควบคุมการผลิต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
production of documentsการนำเอกสารมาสืบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
productive coughไอมีเสมหะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
productivityผลิตภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
productผลคูณ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
product๑. ผลิตภัณฑ์, ผลผลิต๒. ผลปฏิกิริยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
productผลิตภัณฑ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
productผลคูณ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
product designการออกแบบผลิตภัณฑ์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
product of conceptionผลจากการปฏิสนธิ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
productivityผลิตภาพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
products guaranteeการประกันภัยค้ำประกันผลิตภัณฑ์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
products liability insuranceการประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
professional misconductการประพฤติมิชอบในวิชาชีพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
partial productผลคูณย่อย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
payroll deduction insuranceมีความหมายเหมือนกับ salary savings insurance [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
prereproductive-ก่อนวัยเจริญพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pregnancy, tubal; pregnancy, fallopian; pregnancy, oviductal; salpingocyesisการตั้งครรภ์ในท่อนำไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
period gross reproduction rateอัตราเกิดทดแทนรวมตามช่วงเวลา, อัตราสืบแทนพันธุ์รวมตามช่วงเวลา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pancreatic ductท่อตับอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paternal reproduction rateอัตราเกิดทดแทนเพศพ่อ, อัตราสืบแทนพันธุ์เพศพ่อ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pregnancy, oviductal; pregnancy, fallopian; pregnancy, tubal; salpingocyesisการตั้งครรภ์ในท่อนำไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proof by inductionการพิสูจน์โดยอุปนัย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
parotid ductท่อต่อมน้ำลายหน้าหู [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
pregnancy, fallopian; pregnancy, oviductal; pregnancy, tubal; salpingocyesisการตั้งครรภ์ในท่อนำไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
low pressure duct systemระบบท่อลมความดันต่ำ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
lacrimal ductท่อต่อมน้ำตา [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
lymphoductท่อน้ำเหลือง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
logical productผลคูณตรรกะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
reproduction๑. การสืบพันธุ์๒. การผลิตซ้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reproductive intentionความตั้งใจจะมีบุตร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
reproductive organอวัยวะสืบพันธุ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
reproductive periodระยะเจริญพันธุ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
reproductivityภาวะการเกิดทดแทน, ภาวะการสืบแทนพันธุ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
reduction of salaryการตัดเงินเดือน, การลดเงินเดือน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reduction, closedการทำให้กลับเข้าที่โดยไม่ผ่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reduction, openการทำให้กลับเข้าที่โดยผ่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reductionism; reductivismคตินิยมลดทอน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
reduction๑. การลด๒. การทำให้กลับเข้าที่๓. การจับต่อ (กระดูกหัก)๔. การรีดิวซ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reductionการลด, การลดจำนวน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reduction firingการเผาแบบไม่สมบูรณ์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reduction formulaสูตรลดทอน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
reduction of capitalการลดทุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reproductionการเจริญพันธุ์, การสืบแทนพันธุ์, การเกิดทดแทน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Introductionบทนำ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Introductionบทนำ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Food productionเทคโนโลยีการผลิตอาหาร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cleaner productionการผลิตที่สะอาด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Semiconductorสารกึ่งตัวนำ
สารกึ่งตัวนำเป็นสารที่มีคุณสมบัติอยู่ระหว่างตัวนำและฉนวน เช่น ซิลิคอน เจอเมเนียม เทลลูเนียมเป็นต้น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Reproductive technologyเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Human reproductive technologyเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์มนุษย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Software productivityประสิทธิผลทางซอฟต์แวร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Induction (Mathematics)วิธีอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Organic semiconductorสารกึ่งตัวนำอินทรีย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Semiconductor storage devicesหน่วยความจำสารกึ่งตัวนำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Productผลิตภัณฑ์จากส่วนล่างสุดของหอกลั่น, ผลิตภัณฑ์จากส่วนล่างสุดของหอกลั่น หรือน้ำมันตัวที่หนักจากขบวนการกลั่น
เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา [ปิโตรเลี่ยม]
Production Analysis Modelการจำลองการไหลในระบบการผลิต, การจำลองการไหลในระบบการผลิต [ปิโตรเลี่ยม]
Production Wellหลุมผลิตปิโตรเลียม, หลุมผลิตปิโตรเลียม [ปิโตรเลี่ยม]
Single Well Oil Production Systemระบบการผลิตน้ำมันจากหลุมเดี่ยว [ปิโตรเลี่ยม]
Single Well Offshore Production Systemระบบการผลิตปิโตรเลียมในทะเลจากหลุมเดี่ยว [ปิโตรเลี่ยม]
Floating Production Storage and Offloadingเรือผลิตและกักเก็บปิโตรเลียม [ปิโตรเลี่ยม]
Agricultural productผลผลิตการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural product marketing การตลาดผลิตผลการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural productionการผลิตทางการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural productivityผลิตภาพการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Forest productวนผลิตภัณฑ์ [เศรษฐศาสตร์]
Agriproduct processingการแปรรูปผลผลิตการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Animal productผลิตภัณฑ์จากสัตว์ [เศรษฐศาสตร์]
Animal productionการผลิตสัตว์ [เศรษฐศาสตร์]
Byproductผลพลอยได้ [เศรษฐศาสตร์]
Plant productพืชผล [เศรษฐศาสตร์]
Coconut productผลิตภัณฑ์มะพร้าว [เศรษฐศาสตร์]
Household productivityผลิตภาพของครัวเรือน [เศรษฐศาสตร์]
Productผลิตภัณฑ์ [เศรษฐศาสตร์]
Production capacityวิสัยสามารถในการผลิต [เศรษฐศาสตร์]
Production diversificationการกระจายการผลิต [เศรษฐศาสตร์]
Production functionพันธภาพการผลิต [เศรษฐศาสตร์]
Production goodsสินค้าเพื่อการผลิต [เศรษฐศาสตร์]
Production specializationความชำนาญพิเศษในการผลิต [เศรษฐศาสตร์]
Productivityผลิตภาพ [เศรษฐศาสตร์]
Productivity policyนโยบายเกี่ยวกับผลิตภาพ [เศรษฐศาสตร์]
Product safetyความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ [เศรษฐศาสตร์]
Industrial productivity centreศูนย์เพิ่มผลผลิตอุตสาหกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Competitive productผลิตภัณฑ์ที่อาจแข่งขันได้ [เศรษฐศาสตร์]
Manufacturing productionการผลิตทางอุตสาหกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Seaweed productผลิตภัณฑ์สาหร่ายทะเล [เศรษฐศาสตร์]
Reproductionการขยายพันธุ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Tax deductionการลดหย่อนภาษี [เศรษฐศาสตร์]
Activation productsผลผลิตจากการก่อกัมมันตภาพรังสี, นิวไคลด์กัมมันตรังสีที่เกิดจากการก่อกัมมันตภาพรังสี (ดู Fission products ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Daughter productนิวไคลด์ลูก, นิวไคลด์ที่เกิดจากการสลายกัมมันตรังสีของนิวไคลด์ใดๆ ซึ่งเรียกว่า นิวไคลด์แม่ (ดู decay, radioactive ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Decimal reduction doseดีเท็น, ปริมาณรังสีที่ทำให้เซลล์มีชีวิตรอดเหลืออยู่ร้อยละ 10 หรือ ปริมาณรังสีที่ทำให้เซลล์ตายร้อยละ 90 [นิวเคลียร์]
Radiolytic productผลผลิตการแยกสลายด้วยรังสี, สารประกอบทางเคมีที่เกิดขึ้นจากการฉายรังสีสารใดๆ เช่น การฉายรังสีอาหาร รังสีจะถ่ายเทพลังงานให้โมเลกุลต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบของอาหาร เช่น น้ำ โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต วิตามิน ทำให้เกิดการแตกตัวเป็นโมเลกุลที่มีประจุไฟฟ้า และ เกิดการแยกสลาย ได้อนุมูลอิสระซึ่งไม่เสถียรและทำปฏิกิริยากับสารที่เป็นองค์ประกอบของอาหารได้สารประกอบต่างๆ ที่มีโมเลกุลเล็กลง [นิวเคลียร์]
semiconductorสารกึ่งตัวนำ
ธาตุหรือสารประกอบที่มีความสามารถในการนำไฟฟ้ากึ่งๆ กับความต้านทานไฟฟ้านั้นแปรเปลี่ยนไป สุดแท้แต่สารอื่นที่มาเจือปน (เรียกว่า Impurities) ธาตุเหล่านี้ได้แก่ เจอร์มาเนียม (germanium) เซเลเนียม (selenium) ซิลิกอน (silicon) ส่วนสารประกอบได้แก่ แอนติโมนี ไตรซัลไฟด์ แคดเมียน ซัลไฟด์ และแกลเลียม อาร์เซไนต์ [คอมพิวเตอร์]
Primary fission productsผลผลิตปฐมภูมิการแบ่งแยกนิวเคลียส, นิวไคลด์กัมมันตรังสีที่เกิดจากการแบ่งแยกนิวเคลียสโดยตรง (ดู fission fragments ประกอบ)
[นิวเคลียร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
agricultural and farm products พืชผลทางเกษตร
aqueduct[อา-ควา-ดัค] (n ) สะพานส่งน้ำ หมายถึงสะพานหรือทางที่ใช้ในการขนส่งน้ำ—แทนที่จะขนส่งทางถนนหรือทางรถไฟ—ที่ข้ามช่องเขา (en.wikipedia.org/wiki/Aqueduct)
chemical products เคมีภัณฑ์
Conductor Rail System (jargon ) ระบบรางนำไฟฟ้า ใช้จ่ายไฟฟ้าให้แก่ขบวนรถไฟ
counterproductive[เค้า-เท่อะ-โพร-ดั๊ก-ทิฟ] (adj ) ไม่สร้างสรรค์
deductiveนิรนัย
Duct Ectasiaเป็นสภาพเต้านมที่ไม่เป็นอันตราย (ไม่ใช่มะเร็ง) ที่เกิดขึ้นเมื่อท่อน้ำนมในขยายเต้านมและผนังข้น ซึ่งอาจทำให้ท่อที่จะกลายเป็นที่ถูกบล็อกและนำไปสู่การสร้างของเหลว
Genetic parameter estimates for pre-weaning performance and reproduction traits in MGenetic parameter estimates for pre-weaning performance and reproduction traits in Markhoz goats
inductor[อินดักเตอร์] (n ) ตัวนำไฟฟ้า
introduction (n ) การนำมาใช้
just-in-time production (n ) การผลิตแบบทันเวลาพอดี
preproduction (n) ขั้นตอนหลังการถ่ายทำภาพยนต์ เช่น มิกซ์เสียง-ตัดต่อ, ขั้นตอนหลังการผลิต
Product range (n org ) ประเภทสินค้า
Production of goods to orderรับจ้างทำของ
productivityการเพิ่มผลผลิต
Reduction to Practice (n ) การนำไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติ
reproductive cycle[รี-โพร-ดัค-ทีฟ ไซ-เคิล] (n ) สำหรับสัตว์หมายถึงวงจรการเจริญพันธุ์ หรือ วงจรการผสมพันธุ์
thermal conductivity (n ) ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน
undeductible expense (n) ค่าใช้จ่ายต้องห้าม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The rhythm of production will be affected.สายพานการผลิต อาจถูกขัดจังหวะ The Great Dictator (1940)
Oh, and I know what was wrong with that introduction.อ้อ เมื่อกี้เเนะนําตัวผมพลาดไปนิด Rebecca (1940)
But you must remember that I don't conduct this inquiry for my own amusement.เเต่ผมก็ไม่ได้ดําเนินการไต่สวนนี้เพื่อเล่นสนุก Rebecca (1940)
I think we had better conduct it over at the inn.ผมว่าเราน่าจะไปคุยกันต่อที่โรงเเรม Rebecca (1940)
The big chemical companies send samples of toxic products to the camps, or they buy a batch of inmates to try them out on.บริษัทเคมีภัณฑ์ใหญ่ๆ ต่างก็ส่งตัวอย่างของพิษมาที่แคมป์ หรือไม่ก็กว้านซื้อนักโทษ เพื่อมาเป็นหนูลองยา Night and Fog (1956)
"We must destroy, but productively"."เราต้องทำลาย อย่างได้ผลสูงสุด" Night and Fog (1956)
Leaving the production aspects to his technicians,เขาได้ทิ้งแนวคิดเอาไว้ เพื่อให้ช่างเทคนิคทำตาม Night and Fog (1956)
Rice Pops. It's a product I work on at the agency.ข้าวป๊อป มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผมทำงานในหน่วยงานที่ 12 Angry Men (1957)
This boy's the product of a broken home and a filthy neighbourhood.เด็กคนนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของที่บ้านหักและย่านที่สกปรก 12 Angry Men (1957)
I felt that the defence wasn't conducting a thorough enough cross-examination.ผมรู้สึกว่าการป้องกันไม่ได้ดำเนินการอย่างละเอียดพอที่ข้ามการตรวจสอบ 12 Angry Men (1957)
I owe my introduction to the art of war to my instructors at No.212 OCTU.อาจารย์ของฉันที่ 212 โอซีทียู และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง How I Won the War (1967)
"After dinner, the gentlemen will conduct the so-called orgies"อาหารเย็นหลังจาก, สุภาพบุรุษ will conduct การสนุกสนานสุดเหวี่ยงดังกล่าว Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
One of our students, Pat Hingle, who was expelled just yesterday for improper conduct,นักเรียนของเราคนนึง, แพท ฮินเกิล, ซึ่งถูกไล่ออกเมื่อวานนี้เพราะประพฤติไม่ดี, Suspiria (1977)
But it's a good price, and you can deduct it from your fee here.ไม่แพงหรอก, และเธอ ยังหักออกจากค่าเรียนที่นี่ได้อีกนะ Suspiria (1977)
Also, Supperware products are ideal for storing leftovers to help stretch your food dollar.และผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์ ก็สำหรับเก็บอาหารที่เหลือด้วย เพื่อช่วยคงคุณค่าอาหารของคุณ Airplane! (1980)
There's an electrical service duct behind your drummer's riser.มีท่อไฟฟ้าข้างหลังมือกลองของคุณ The Blues Brothers (1980)
I'm going to conduct a case for an Indian trading firm.ผมจะไปพรีตอเรียว่าความให้ บริษัทการค้าของชาวอินเดีย Gandhi (1982)
I presume you are conducting your own defense, Mr. Gandhi.ศาลเข้าใจว่าคุณจะ แก้ต่างให้ตัวเองใช่มั้ย Gandhi (1982)
A nonconducting blade so there won't be any short circuits when you trigger it.ใบมีด nonconducting ดังนั้นจะ ไม่มี ลัดวงจรใด ๆ เมื่อคุณเรียกมัน 2010: The Year We Make Contact (1984)
Once the horse reaches the castle, the fabric will make the prince suspect the Guilderians have abducted his love.เมื่อม้าไปถึงปราสาท เศษผ้าจะทำให้เจ้าชายสงสัยว่า พวกกิลเดอร์เป็นคนลักพาตัวเจ้าหญิงที่รักไป The Princess Bride (1987)
Yes. Last week, on the night we tried to abduct the subject called Number 26, a boy who was in an accident on an old city highway was brought to the lab.ใช่ ในอาทิตย์สุดท้ายเราจะพยายาม พาตัวเป้าหมายที่เรียกว่าหมายเลข 26 Akira (1988)
And then there's the abduction of Number 26!และการลักพาตัวหมายเลข 26! Akira (1988)
Aren't you just using Akira as camouflage to cover up your misconduct?คุณเพียงต้องการใช้อากิระเป็นเครื่องลวงตา เพื่อที่จะปกปิดพฤติกรรมไม่ดีของคุณใช่มั้ย? Akira (1988)
Vice president, in charge of product development.เขากําลังหมายหัวผม จะทําให้หัวผมหลุดจากบ่า Big (1988)
These tests were conducted over a six-month period,... ..using a double-blind format of eight overlapping demographic groups.ถ้าหากว่าคุณมีทุกคนเรียงราย ซูซาน ดื่มสิ อะไรนะคะ Big (1988)
Where was the girl supposed to have been abducted from?Where was the girl supposed to have been abducted from? Casualties of War (1989)
"Will there be an introduction to the book? Who will write the... digest?""จะมีการแนะนำให้รู้จักกับหนังสือเล่มนี้ใครจะเขียน ... The Russia House (1990)
How about a five-minute game misconduct for roughing, pal?วิธีการเกี่ยวกับเกมที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสมห้านาทีสำหรับหยาบ, เพื่อน? Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Seductive, manipulative.ยั่วยวน ล่อลวง Basic Instinct (1992)
Depression occupational underachievement marital problems and questionable professional conduct much discussed at dinner parties around our great city.ความกดดัน... ...ภายใต้ผลการครอบครอง... ...ปัญหาคู่สามีภรรยา... Basic Instinct (1992)
- Thank you, Max, for that marvellous introduction.- ขอบใจ, แม็กซ์ สำหรับการแนะนำตัวที่เยี่ยม. Hocus Pocus (1993)
I'm conducting a series of experiments.ผมจะเอาไปทำการทดลอง The Nightmare Before Christmas (1993)
I'd pay them back in product-- pots and pans.แล้วใช้หนี้ด้วยเครื่องครัว Schindler's List (1993)
D.E.F. 's staff of highly-skilled and experienced artisans andjourneymen... deliver a product of unparalleled quality, enabling me to proffer, with absolute confidence and pride, a full line of field and kitchenware... unsurpassable in all respects by my competitors.ช่างผู้ชำนาญของดีอีเอฟ ขอเสนอผลงานคุณภาพ ที่ผมมั่นใจเต็มร้อยว่า... Schindler's List (1993)
You need to understand that some of the officers here... don't give a damn about production.นายทหารบางคนไม่สนเรื่องการผลิต Schindler's List (1993)
I lost a day of production, Rolf.ผมเสียงานไปวันนึง... รอส Schindler's List (1993)
If it leaves with him on it, it'll disrupt production... and the Armaments Board will want to know why.ไม่มีเขางานที่กองทัพสั่งก็พัง Schindler's List (1993)
I promise to learn everything about enamelware production.- ผมจะฝึกทำทุกอย่าง Schindler's List (1993)
There will be no interference of any kind with production.ต่อไปนี้ห้ามยามเข้าไปในร.ง. Schindler's List (1993)
The truth? I think those kids have been abducted.ฉันมาที่นี่ เพื่อสะสางคดีนี้ ฉันต้องการความจริง Deep Throat (1993)
- You're trespassing on private property here. - We are conducting an investigation.ผมสังกัด หน่วยงานนายอำเภอ ท้องที่นี้ Deep Throat (1993)
Abductees!โอ... . ใช่เลย ! Deep Throat (1993)
At first it looked like a garbage dump for UFO sightings, alien abduction reports, the kind of stuff most people laugh at.โดยอุบัติเหตุ ? แรกเริ่ม มันดูเหมือนที่ทิ้งขยะ ของเรื่อง "เห็น UFO" "ถูกเอเลี่ยนลักพาตัว"... Deep Throat (1993)
Look, it all fits a profile of alien abduction.Peggy O'Dell นั่งอยู่ในรถเข็น แต่ยังสามารถวิ่งตัดหน้ารถบรรทุกได้ Deep Throat (1993)
Miscarriage-prone female reproductive system is merely an extension... of the body's natural and necessary instincts to reject foreign matter.ผู้หญิงที่มีแนวโน้มแท้งบุตร จริงๆแล้วเป็นระบบภูมิคุ้มกัน ที่ร่างกายทำการปฏิเสธวัตถุแปลกปลอมตามธรรมชาติ Junior (1994)
- finish off the production run,- ทำการผลิตให้มันหมด Junior (1994)
As you know, we pride ourselves on turning troubled girls... into healthy, productive young women.อย่างที่คุณรู้ เรายินดีรับเด็กที่มีปัญหาเพื่อทำให้... เธอเป็นคนที่มีคุณภาพ Léon: The Professional (1994)
- Yeah. What I need you two fellas to do is take those cleaning products... and clean the inside of the car- I'm talkin' fast, fast, fast.- ใช่ ภายใต้อ่างล้างจาน Pulp Fiction (1994)
That's tax-deductible.นั่นคือภาษีหัก The Shawshank Redemption (1994)
Unless you happened to catch the Wee One's production of Pinocchio.อ้อ เว้นเธอจะได้ดู ละครเด็กเรื่องพิน็อคคิโอนะ The One Where Monica Gets a Roommate (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ductAccording to an estimate, steel production will reach 100 million tons this year.
ductA conductor directs an orchestra.
ductA further reduction would make us go into the red.
ductA guide conducted the visitors round the museum.
ductAllow us to describe our products and our business operations.
ductAlso, if you manufacture any other products, please send information.
ductAmericans spend most of their lives working, being productive.
ductA mother is responsible for the conduct of her children.
ductAn income tax is levied on any income that exceeds deductions.
ductAn Indian buyer and a Japanese businessman haggled over the price of the new product.
ductAny industrial property rights relating to the Product Specification shall belong to ABC Inc.
ductA piece of railway in use today is therefore the product of a long series of decisions reached on many different grounds, at different times.
ductAre you able to grant us a special discount of 5% for 50 sets of the product?
ductAs soon as one airline announced its plan for airfare reductions, the rest of the companies followed suit.
ductAutomobile production has peaked out.
ductA young man came for the new product.
ductBarley is our main product.
ductCapital, land and labor are the three key factors of production.
ductCar are factory products, while foods are farm products.
ductCar production in that year reached a record 10 million vehicles.
ductCheese and butter are products made from milk.
ductChemical products account for approximately two-thirds of our exports.
ductCoffee is Brazil's main product.
ductConduct abhorrent to his conscience.
ductCopper conducts electricity well.
ductEthics means the rules of conduct.
ductEveryone of us is responsible for his own conduct.
ductExcitement over the new product spread quickly throughout the division.
ductExport of the product will start soon.
ductFirst, let us talk about the experiments conducted in laboratories.
ductForeign products arrived on the market in large quantities.
ductFor this design house it was an appropriate strategy to introduce even more radical colors into computer production.
ductFrom what I've seen of the product so far, it's pretty good.
ductGenerally speaking, orchestra conductors wear tailcoats at concerts.
ductGeorge was laid off when his company cut back production last year.
ductGranting that he was drunk, his conduct cannot be excused.
ductGross national product is a nation's total output of goods and services as measured in monetary value.
ductGross national product is a nation's total output of goods and services during a given period of time as measured in monetary value.
ductGross National Product is not the same as Net National Product.
ductHe advocated reduction of taxes.
ductHe conducted a tour through Europe.
ductHe conducted us on a tour around the lake.
ductHe detected his men's misconduct.
ductHe has good credentials as a conductor.
ductHe is ashamed of his son's conduct.
ductHe is known for his eccentric conducts.
ductHe is not ashamed of his misconduct.
ductHe is still angry with you for your conduct.
ductHe put forward a plan for improving the rate of production.
ductHer conduct gave rise to suspicions in his mind.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประพฤติชอบ[V] behave well, See also: conduct oneself properly, Syn. ประพฤติดี, Ant. ประพฤติมิชอบ, Example: คุณครูสั่งสอนให้นักเรียนประพฤติดีประพฤติชอบยึดมั่นในความสุจริตเพื่อที่นักเรียนจะได้จำเริญยิ่งๆ ขึ้นไป, Thai definition: ปฏิบัติแต่ความดี
หักลบ[V] deduct, See also: subtract, minus, Example: รายได้จากการแสดงคอนเสิร์ตจะถูกหักลบรายได้ส่วนหนึ่งเข้ามูลนิธิไว้คอยช่วยเหลือเป็นทุนอาหารกลางวันแก่เด็กยากไร้
ชักต๋ง[V] take a percentage, See also: deduct the commission, draw the commission, Syn. เก็บต๋ง, Example: การแทงพนันบอลที่ทำกันทุกวันนี้ต้องชักค่าต๋ง ในอัตรา 10 จ่าย 9, Thai definition: หักเงิน คือ การที่เจ้าของบ่อนเอาจากผู้ที่เล่นในวงพนัน
ตีตลาด[V] market a product against, See also: put on the market, Example: บริษัทหวังว่าสินค้าตัวใหม่นี้จะมาตีตลาดคู่แข่งได้, Thai definition: ทุ่มขายเพื่อทำลายคู่แข่ง
ผู้อำนวยเพลง[N] conductor, Syn. ผู้ควบคุมเพลง, วาทยกร
หักคะแนน[V] deduct marks, See also: deduct marks for errors, Syn. ตัดคะแนน, ตัดแต้ม, Ant. เพิ่มคะแนน, Example: กรรมการจะหักคะแนนทีมที่ไม่ลงแข่งขันภายในระยะเวลาที่กำหนดทีมละ 3 คะแนน, Thai definition: ลบจำนวนแต้มที่ทำได้ออก
สิ่งล่อใจ[N] seductions, See also: allurement, temptation, Syn. สิ่งจูงใจ
แสดงพฤติกรรม[V] conduct, See also: behave, Syn. แสดงกริยา
การผลิต[N] production, See also: manufacturing, Example: ประเทศตะวันตกใช้นโยบายกลไกตลาดเสรีเป็นตัวกระตุ้นการผลิต, Thai definition: การทำให้เกิดมีขึ้นตามต้องการด้วยอาศัยแรงงานหรือเครื่องจักร
ความนำ[N] introduction, Syn. บทนำ, การกล่าวนำ, การขึ้นต้น, การอารัมภบท, การเกริ่น, Ant. การลงท้าย, Example: ข่าวทุกข่าวจะต้องมีความนำ, Thai definition: ส่วนเริ่มต้นของเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยเป็นการเกริ่นก่อนที่จะเข้าเรื่อง
ปฏิบัติตน[V] behave, See also: conduct oneself, Syn. ประพฤติตน, กระทำตน, Example: บ้านเมืองจะมีความเรียบร้อย ความมั่นคง ก็ต่อเมื่อประชาชนปฏิบัติตนถูกต้องตามระเบียบของบ้านเมือง
การเจริญพันธุ์[N] reproduction, See also: breeding
วัยเจริญพันธุ์[N] reproductive age, Example: อัตรานี้ไม่ได้ระบุละเอียดถึงเปอร์เซ็นของวัยเจริญพันธุ์ หรือมีกี่คนที่สามารถเลี้ยงดูเด็กได้
สารกึ่งตัวนำ[N] semiconductor, Example: ทรานซิสเตอร์และวงจรรวมต้องอาศัยวัสดุสำคัญ ที่เรียกรวมๆ ว่า ”สารกึ่งตัวนำ, Count unit: ตัว, ชนิด, Thai definition: สารที่มีคุณสมบัติอยู่ระหว่างตัวนำและฉนวน
ผิดประเวณี[V] commit adultery, See also: misconduct, Syn. ล่วงประเวณี, Example: การหย่าร้างส่วนมากมักจะมีสาเหตุหลายประการเช่น ผิดประเวณี ยากจน เสพสุราเป็นประจำ วิกลจริต ทารุณกรรม ฯลฯ
ระเบียบวินัย[N] discipline, See also: code of conduct, Example: ประเทศไหนประชาชนมีความสามัคคีกลมเกลียวกัน มีระเบียบวินัย ประเทศนั้นก็เจริญ
ว่าความ[V] conduct a case, See also: hold a brief, plead, try a case, act as an arbiter, Example: ทนายในสำนักงานของผมไม่ค่อยว่าง เพราะต้องออกว่าความทุกวัน, Thai definition: เป็นทนายว่าต่างหรือแก้ต่างในศาล
วางตน[V] behave, See also: conduct oneself, deport, Syn. วางตัว, ปฏิบัติตน, ปฏิบัติตัว, ทำตน, ทำตัว, Example: คุณเป็นถึงผู้บริหารแล้วนะ ต้องวางตนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกรงขามหน่อยสิ
สื่อความร้อน[N] conductor of heat, Example: โลหะเป็นสื่อความร้อนชนิดหนึ่ง
สื่อไฟฟ้า[N] conductor of electricity, Example: ถ้าจำเป็นต้องเคลื่อนผู้ป่วยออกจากแหล่งกระแสไฟฟ้าดูดให้คล้องด้วยสิ่งไม่เป็นสื่อไฟฟ้า เช่น เชือก
อนาจาร[N] obscenity, See also: bad or immoral conduct, shameful behaviour, Example: การเปลือยในที่สาธารณะเช่นนั้นน่าอุจาด เป็นอนาจาร, Thai definition: ความประพฤติชั่ว, ความประพฤติน่าอับอาย, ความประพฤตินอกรีตนอกแบบ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เริ่มต้น[ADJ] initial, See also: first, beginning, primary, incipient, introductory, Syn. เริ่ม, Ant. สิ้นสุด, Example: วัยเด็กเป็นวัยเริ่มต้น เป็นวัยเตรียมตัวเพื่อสร้างความเจริญมั่นคงในชีวิต
ลบ[V] subtract, See also: take away, deduct, remove, diminish, take off, Syn. หักออก, Ant. บวก, เพิ่ม, Example: เมื่อลบค่าใช้จ่ายแล้ว เรายังคงเหลือเงินพอจะจัดตั้งกองทุนได้
ลักพาตัว[V] kidnap, See also: abduct, hold to ransom, snatch, seize, Example: ผู้นำฝ่ายค้านถูกลักพาตัวจากญี่ปุ่นมากักขังในประเทศบ้านเกิดเมืองนอน, Thai definition: ขโมยบุคคลไป
วางตัว[V] behave, See also: conduct oneself, mind one's manners, keep one's nose clean, Example: เขาวางตัว สูง ไม่ค่อยคลุกคลีกับสมาชิกพรรคทำให้ลูกพรรคต่างไม่ยอมรับ, Thai definition: ประพฤติตน
สะพาน[N] bridge, See also: flyover, overpass, viaduct, Syn. ตะพาน, Example: เชลยศึกไปสร้างทางรถไฟสายมรณะและสะพานข้ามแม่น้ำแคว, Count unit: สะพาน, แห่ง, Thai definition: สิ่งปลูกสร้างที่ทำสำหรับข้ามแม่น้ำลำคลองเป็นต้น บางทีทำยื่นลงไปในน้ำสำหรับขึ้นลง
สิ่งยั่วยวน[N] temptation, See also: lure, enticement, seduction, inducement, allurement, incentive, Syn. สิ่งล่อใจ, Example: ผมรอดพ้นมาจากสิ่งยั่วยวนได้เพราะความหนักแน่นของจิตใจ
สิ่งล่อใจ[N] lure, See also: temptation, enticement, , seduction, inducement, allurement, incentive, Syn. สิ่งล่อตาล่อใจ, Example: คะแนนเป็นสิ่งล่อใจให้นักเรียนหมั่นเพียรเรียนหนังสือ, Thai definition: สิ่งซึ่งชักจูงให้กระทำตาม
สิ่งใหม่[N] innovation, See also: newness, introduction, new thing, Syn. ของใหม่, Ant. สิ่งเก่า, ของเก่า, Example: เครือข่ายไมโครยังเป็นสิ่งใหม่ในวงการนี้
ที่ลับ[N] genitals, See also: reproductive organ, Example: เด็กผู้หญิงเมื่อก้าวเข้าสู่วัยรุ่นจะเริ่มมีประจำเดือนและเริ่มมีขนขึ้นตามร่างกายทั้งในที่ลับและที่แจ้ง, Thai definition: ส่วนอวัยวะอันควรปกปิด เช่น อวัยวะเพศ
ดอกผล[N] produce, See also: crop, harvest, product, yield, Syn. ผล, ผลิตผล, Example: เขาภูมิใจกับดอกผลของไร่ส้มที่มาจากหยาดเหงื่อแรงงานของเขาเอง, Thai definition: ผลเก็บเกี่ยวหรือผลิตผลของพืชพันธุ์ไม้
กิริยาท่าทาง[N] manner, See also: mien, behaviour, bearing, demeanor, conduct, Syn. ท่าทาง, พฤติกรรม, Example: กิริยาท่าทางของหล่อนเรียบร้อยราวกับกุลสตรีในวัง
ของกินของใช้[N] consumer product, Syn. เครื่องอุปโภคบริโภค, Example: มหกรรมแสดงสินค้ามีสินค้านานาภัณฑ์ลดราคาให้เลือกมีทั้งของกินของใช้ ของประดับ และของที่ระลึก
คำกล่าวนำ[N] introduction, Syn. บทกล่าวนำ, Thai definition: คำพูดนำขึ้นก่อนเนื้อหาหรือรายละเอียดอื่นๆ
จริตจะก้าน[N] manner, See also: conduct, behaviour, air, bearing, demeanour, aspect, Syn. จริต, Example: แกคงถูกสอนมาให้มีจริตจะก้านแบบหญิงไทย, Thai definition: กิริยาหรือวาจาที่แสดงออกอย่างมีการปรุงแต่ง
คำขึ้นต้น[N] introduction, See also: preface, foreword, prologue, preamble, Syn. คำนำ, บทนำ, Example: หนังสือแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการเขียนเล่มหนึ่งของฝรั่งให้คำขึ้นต้นในเรื่องการเขียนบทกวีไว้น่าท้อถอยสำหรับคนที่คิดจะเป็นกวี
คำนำ[N] preface, See also: introduction, foreword, prologue, preamble, Syn. อารัมภกถา, อารัมภบท, บทนำ, คำขึ้นต้น, Ant. คำลงท้าย, Example: ประธานชมรมได้รับเกียรติให้เขียนคำนำในหนังสือเล่มนี้, Thai definition: คำอธิบายหรือชี้แจงสาเหตุที่เขียนหรือพิมพ์หนังสือเรื่องนั้นๆ
คำปรารภ[N] preface, See also: introduction, foreword, prologue, preamble, Syn. คำนำ, คำกล่าวนำ, คำบอกเกริ่น, Example: คำปรารภในหนังสือเล่มนั้นใช้ภาษาไพเราะมาก, Thai definition: คำนำในหนังสือ กล่าวชี้แจงความดำริที่จัดพิมพ์หนังสือนั้น
คอลัมน์[N] column, See also: article, story, introduction, Syn. บทความ, เรื่อง, Example: ข้าพเจ้าพบชื่อเขาในคอลัมน์ซุบซิบของหนังสือพิมพ์เฉพาะกิจฉบับหนึ่ง, Count unit: คอลัมน์, Notes: (อังกฤษ)
คัดหางเสือ[V] steer, See also: take the helm/tiller, control, conduct, Syn. คัดจังกูด, คัดฉาก, คัดท้าย, Example: เขาคัดหางเสือเพื่อเปลี่ยนทิศเดินเรือมุ่งลงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ, Thai definition: ถือท้ายเรือ
ความอุดม[N] fertility, See also: abundance, plentifulness, copiousness, plenitude, productiveness, fruitfulness, plenteousn, Syn. ความบริบูรณ์, ความมากมาย, ความสมบูรณ์, Ant. ความขาดแคลน, Example: ปริมาณปุ๋ยที่ใช้ควรจะขึ้นอยู่กับสภาพความอุดมของดินแต่ละแห่งซึ่งจะทราบได้จากการเก็บตัวอย่างดินมาวิเคราะห์
เคมีภัณฑ์[N] chemicals, See also: chemical supplies, chemical product, Example: การผลิตวัคซีนน้ำยาวินิจฉัยโรคและเคมีภัณฑ์หลายชนิดต้องใช้เทคโนโลยีชีวภาพเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิต, Count unit: ชนิด, Thai definition: สารบริสุทธิ์ที่เตรียมได้โดยกรรมวิธีเคมีหรือที่ใช้ในกรรมวิธีเคมี
แผนกผลิต[N] production department, See also: production section or division, Example: บัณฑิตจากวิทยาลัยวิจิตรศิลป์คนหนึ่งบอกว่าจบแล้วก็ไปทำงานที่แผนกผลิตโสตทัศนูปกรณ์ตามหน่วยงานที่มีความต้องการ, Count unit: แผนก, Thai definition: ส่วนงานที่ทําสินค้าขึ้นโดยอาศัยแรงงานหรือเครื่องจักร
พฤติกรรม[N] behaviour, See also: conduct, action, demeanor, Syn. ความประพฤติ, Example: คนใกล้ชิดของหมอเปรม 2 คน เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมน่าสงสัย, Thai definition: การกระทำหรืออาการที่แสดงออกทางกล้ามเนื้อ ความคิด และความรู้สึก เพื่อตอบสนองสิ่งเร้า
พฤติการณ์[N] behaviour, See also: conduct, action, demeanor, Syn. ความประพฤติ, การกระทำ, การปฏิบัติ, Example: ตำรวจใช้เวลาติดตามเฝ้าดูพฤติการณ์ของผู้ต้องหารายนี้อยู่นาน จึงมั่นใจว่าเป็นฆาตกรตัวจริง, Thai definition: สิ่งที่คนๆ หนึ่งทำไป, Notes: (สันสกฤต)
พืชผล[N] crops, See also: fruits, agricultural products, Syn. ผลผลิต, ผลิตผล, Example: อากาศแห้งแล้งจะทำให้พืชผลที่ชาวนาปลูกไว้ล้มตายหมด, Count unit: ต้น, ชนิด, Thai definition: ผลอันเกิดจากพืช
พืชไร่[N] farm plants, See also: farm products, agricultural plants, dry crops, Example: ในฤดูแล้งส่วนใหญ่จะไม่มีน้ำเพียงพอเพื่อใช้ในการปลูกพืชไร่, Count unit: ต้น, ชนิด, Thai definition: พืชและต้นไม้ที่ปลูกอยู่บนไหล่เขาหรือในที่ดอนคู่กับนา
ภาพจำลอง[N] duplicate, See also: reproduction, copy, imitation, replica, simulation, Example: การสร้างภาพจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ต้องอาศัยซอฟต์แวร์ที่มีชื่อว่า คาเทีย, Thai definition: ภาพที่ถ่ายแบบมาจากของจริง, ภาพที่ทำให้เหมือนจริง
มีเสน่ห์[V] be charming, See also: be attractive, be seductive, be cute, Example: ตาของเขามีเสน่ห์ชวนให้สาวๆ หลงใหล, Thai definition: น่าหลงใหล, เป็นที่ดึงดูดใจ
ผลคูณ[N] product, Example: ผลคูณที่ได้คือคำตอบสำหรับการแก้ปัญหานี้, Thai definition: ผลลัพธ์จากการคำนวณที่เพิ่มจำนวนเท่าตัวตามหน่วยที่ต้องการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารนม[n. exp.] (āhān nom) EN: dairy product   FR: produit lacté [m]
อนาจาร[n.] (anājān) EN: obscenity ; bad conduct ; immoral conduct ; shameful behaviour ; public indecency   FR: obscénité [f]
อารัมภกถา[n.] (āramphakathā) EN: preface ; introduction ; foreword ; introductory words ; prologue ; preamble   FR: préambule [m] ; prologue [m] ; introduction [f] ; préface [f]
อวัยวะสืบพันธุ์[n. exp.] (awaiyawa seūpphan) EN: reproductive organ   FR: organe reproducteur [m]
บำเพ็ญ[v.] (bamphen) EN: behave ; conduct oneself ; act   FR: se comporter ; se conduire ; agir
บริษัทผู้ผลิต[n. exp.] (børisat phūphalit) EN: producer ; manufacturer ; maker ; constructor ; creator   FR: société de production [f] ; fabricant [m] ; manufacturier [m] ; constructeur [m]
บทนำ[n.] (botnam) EN: editorial   FR: éditorial [m] ; préambule [m] ; introduction [f] ; prologue [m] ; chapitre introductif [m]
ชัก[v.] (chak) EN: deduct ; draw ; take a percentage   
ดำเนิน[v.] (damnoēn) EN: proceed ; carry on ; carry out ; conduct ; go on ; go forward ; handle ; act ; walk ; go on foot ; go ; pursue   FR: avancer ; se dérouler ; mener ; procéder
ดำเนินชีวิต[v. exp.] (damnoēn chīwit) EN: lead a life of ; make a living ; live ; conduct one's life   FR: mener sa vie
ดำเนินการ[v.] (damnoēnkān) EN: manage ; carry out ; conduct ; engage in ; do ; perform ; act ; proceed ; carry on ; execute ; run ; operate ; administer ; implement   FR: agir ; procéder ; effectuer ; conduire ; mener ; prendre des mesures
ดำเนินการสำรวจ[v. exp.] (damnoēnkān samrūat) EN: conduct a poll   
ดำเนินการวิจัย[v. exp.] (damnoēnkān wijai) EN: conduct a research   
ดก[adj.] (dok) EN: prolific ; productive ; dense ; thick ; bushy ; abundant ; plentiful ; fruitful ; many   FR: abondant ; nombreux ; copieux ; épais ; dense
ให้ผลกำไร[v. exp.] (hai phonkamrai) FR: être lucratif ; être productif
หัก[v.] (hak) EN: subtract ; deduct ; debit ; deduct ; take off ; discount   FR: décompter ; déduire
หักบัญชี[v. exp.] (hak banchī) EN: debit (one's account); deduct from one's account ; put one's account ; make a partial payment ; make an auto payment through account number ; pay by withdrawing the amount of money in the bank   FR: solder un compte
หักได้[adj.] (hakdāi) EN: deductible   
หักออก[v. exp.] (hak øk) EN: deduct ; subtract   
หักภาษีได้[X] (hak phāsī dāi ) EN: tax-deductible   
หัวคิว[v.] (hūakhiū) EN: take off the top ; subtract ; remove ; deduct   
จรรยา[n.] (janyā) EN: ethics ; morals ; conduct ; morality ; etiquette   FR: morale [f] ; moralité [f] ; éthique [f] ; conduite [f]
จรรยาบรรณ[n. exp.] (janyāban) EN: code of conduct ; convention ; ethics ; morality ; morals ; conduct   FR: code de bonne conduite [m] ; conventions [fpl]
จรรยาบรรณวิชาชีพ[n. exp.] (janyāban wichāchīp) EN: professional code of conduct   
จริต[n.] (jarit) EN: behaviour = behavior (Am.) ; conduct ; manner ; act ; deed ; mind ; spirit   FR: conduite [f] ; manières [fpl] ; comportement [m]
จริยา[n.] (jariyā) EN: conduct ; behaviour = behavior (am.) ; morals ; morality   FR: conduite [f] ; comportement [m] ; moralité [f]
เจริญพันธุ์[adj.] (jaroēnphan) EN: fertile ; reproductive   FR: fertile
จัดการ[v.] (jatkān) EN: manage ; direct ; administer ; deal ; handle ; conduct ; arrange ; take charge of ; crack down on ; cope   FR: diriger ; gérer ; administrer ; mener
กำกับ[v.] (kamkap) EN: control ; regulate ; oversee ; supervise ; superintend ; inspect ; direct ; conduct   FR: diriger ; superviser ; contrôler
กำกับการแสดงดนตรี[v. exp.] (kamkap kān sadaēng dontrī) EN: direct an orchestra ; conduct an orchestra   FR: diriger un orchestre
กำลังการผลิต[n. exp.] (kamlang kān phalit) EN: production capacity ; capacity   FR: capacité de production [f]
กำลังผลิต[n. exp.] (kamlang phalit) EN: capacity   FR: capacité de production [f]
กรรมวิธีการผลิต[n. exp.] (kammawithī kān phalit) EN: production method   
การอ้างพยานหลักฐาน[n.] (kān āng phayān lakthān) EN: adduction   
การอนุมาน[n.] (kān anumān) EN: inference ; reasoning   FR:duction [f]
การบีบรัด[n.] (kān bīp-rat) FR: coupe [f] ; réduction [m] ; schéma [m]
การชัก[n.] (kān chak) EN: deduction   
การหักลดหย่อนภาษี[n. exp.] (kān hak lotyǿn phāsī) EN: tax deduction   
การหักภาษี[n. exp.] (kān hak phāsī) EN: tax deduction   
การจำลอง[n.] (kān jamløng) EN: duplication ; copying ; simulation   FR: reproduction [f] ; simulation [f]
การเจริญพันธุ์[n. exp.] (kān jaroēnphan) EN: reproduction ; breeding   FR: reproduction [f]
การโคลนนิงเพื่อการสืบพันธุ์[n. exp.] (kān khlōnning pheūa kān seūpphan) EN: reproductive cloning   FR: clonage reproductif [m]
การควบคุมการผลิต[n. exp.] (kān khūapkhum kān phalit) EN: production control   FR: contrôle de production [m]
การลักพา[n.] (kān lakphā) EN: abduction   FR: enlèvement [m] ; rapt [m] ; kidnapping [m]
การลักพาตัว[n. exp.] (kān lakphā tūa) EN: abduction   
การลด[n.] (kān lot) EN: cut ; decrease   FR:duction [f] ; diminution [f]
การลดอัตราดอกเบี้ย[n. exp.] (kān lot attrā døkbīa) EN: reduction of the interest rate   
การลดกำลังคน[n. exp.] (kān lot kamlang khon) EN: downsizing ; job cutting ; reduction of staff   FR:duction du personnel [f] ; réduction d'effectifs [f]
การลดความเครียด[n. exp.] (kān lot khwām khrīet) EN: stress reduction   FR: diminution du stress [f]
การลดปริมาณการผลิต[n. exp.] (kān lot parimān kān phalit) EN: production cuts   

CMU English Pronouncing Dictionary
DUCT D AH1 K T
DUCTS D AH1 K T S
ADDUCT AE1 D AH0 K T
ABDUCT AE0 B D AH1 K T
INDUCT IH2 N D AH1 K T
DEDUCT D IH0 D AH1 K T
PRODUCT P R AA1 D AH0 K T
CONDUCT K AA1 N D AH0 K T
CONDUCT K AA0 N D AH1 K T
DUCTILE D AH1 K T AH0 L
DEDUCTS D IH0 D AH1 K T S
ABDUCTS AE0 B D AH1 K T S
VIADUCT V AY1 AH0 D AH0 K T
DUCTLESS D AH1 K T L AH0 S
INDUCTED IH2 N D AH1 K T IH0 D
CONDUCTS K AH0 N D AH1 K T S
PRODUCTS P R AA1 D AH0 K S
PRODUCTS P R AA1 D AH0 K T S
DEDUCTED D IH0 D AH1 K T IH0 D
INDUCTEE IH2 N D AH1 K T IY1
VIADUCTS V AY1 AH0 D AH0 K T S
INDUCTOR IH2 N D AH1 K T ER0
ABDUCTEE AE0 B D AH2 K T IY1
ABDUCTED AH0 B D AH1 K T IH0 D
ABDUCTED AE0 B D AH1 K T IH0 D
AQUEDUCT AE1 K W AH0 D AH2 K T
ABDUCTOR AH0 B D AH1 K T ER0
ABDUCTOR AE0 B D AH1 K T ER0
ABDUCTING AE0 B D AH1 K T IH0 NG
INDUCTION IH2 N D AH1 K SH AH0 N
DEDUCTING D IH0 D AH1 K T IH0 NG
DEDUCTION D IH0 D AH1 K SH AH0 N
ABDUCTEES AE0 B D AH2 K T IY1 Z
PRODUCTS' P R AO1 D AH0 K S
INDUCTIVE IH2 N D AH1 K T IH0 V
DUCTILITY D AH0 K T IH1 L AH0 T IY0
PRODUCT'S P R AA1 D AH0 K S
ABDUCTION AE0 B D AH1 K SH AH0 N
PRODUCTS' P R AO1 D AH0 K T S
AQUEDUCTS AE1 K W AH0 D AH2 K T S
CONDUCTED K AH0 N D AH1 K T AH0 D
SEDUCTION S IH0 D AH1 K SH AH0 N
ABDUCTORS AH0 B D AH1 K T ER0 Z
REDUCTION R IH0 D AH1 K SH AH0 N
ABDUCTORS AE0 B D AH1 K T ER0 Z
CONDUCTOR K AH0 N D AH1 K T ER0
ABDUCTING AH0 B D AH1 K T IH0 NG
BYPRODUCT B AY1 P R AA0 D AH0 K T
PRODUCT'S P R AA1 D AH0 K T S
INDUCTEES IH2 N D AH1 K T IY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
duct (n) dˈʌkt (d uh1 k t)
ducts (n) dˈʌkts (d uh1 k t s)
abduct (v) ˈæbdˈʌkt (a1 b d uh1 k t)
deduct (v) dˈɪdˈʌkt (d i1 d uh1 k t)
induct (v) ˈɪndˈʌkt (i1 n d uh1 k t)
abducts (v) ˈæbdˈʌkts (a1 b d uh1 k t s)
conduct (n) kˈɒndʌkt (k o1 n d uh k t)
conduct (v) kˈəndˈʌkt (k @1 n d uh1 k t)
deducts (v) dˈɪdˈʌkts (d i1 d uh1 k t s)
ductile (j) dˈʌktaɪl (d uh1 k t ai l)
inducts (v) ˈɪndˈʌkts (i1 n d uh1 k t s)
oviduct (n) ˈouvɪdʌkt (ou1 v i d uh k t)
product (n) prˈɒdʌkt (p r o1 d uh k t)
viaduct (n) vˈaɪədʌkt (v ai1 @ d uh k t)
abducted (v) ˈæbdˈʌktɪd (a1 b d uh1 k t i d)
aqueduct (n) ˈækwɪdʌkt (a1 k w i d uh k t)
conducts (v) kˈəndˈʌkts (k @1 n d uh1 k t s)
deducted (v) dˈɪdˈʌktɪd (d i1 d uh1 k t i d)
inducted (v) ˈɪndˈʌktɪd (i1 n d uh1 k t i d)
oviducts (n) ˈouvɪdʌkts (ou1 v i d uh k t s)
products (n) prˈɒdʌkts (p r o1 d uh k t s)
viaducts (n) vˈaɪədʌkts (v ai1 @ d uh k t s)
abducting (v) ˈæbdˈʌktɪŋ (a1 b d uh1 k t i ng)
abduction (n) ˈæbdˈʌkʃən (a1 b d uh1 k sh @ n)
aqueducts (n) ˈækwɪdʌkts (a1 k w i d uh k t s)
bile-duct (n) bˈaɪl-dʌkt (b ai1 l - d uh k t)
byproduct (n) bˈaɪprɒdʌkt (b ai1 p r o d uh k t)
conducted (v) kˈəndˈʌktɪd (k @1 n d uh1 k t i d)
conductor (n) kˈəndˈʌktər (k @1 n d uh1 k t @ r)
deducting (v) dˈɪdˈʌktɪŋ (d i1 d uh1 k t i ng)
deduction (n) dˈɪdˈʌkʃən (d i1 d uh1 k sh @ n)
deductive (j) dˈɪdˈʌktɪv (d i1 d uh1 k t i v)
ductility (n) dˈʌktˈɪlɪtiː (d uh1 k t i1 l i t ii)
inducting (v) ˈɪndˈʌktɪŋ (i1 n d uh1 k t i ng)
induction (n) ˈɪndˈʌkʃən (i1 n d uh1 k sh @ n)
inductive (j) ˈɪndˈʌktɪv (i1 n d uh1 k t i v)
reduction (n) rˈɪdˈʌkʃən (r i1 d uh1 k sh @ n)
seduction (n) sˈɪdˈʌkʃən (s i1 d uh1 k sh @ n)
seductive (j) sˈɪdˈʌktɪv (s i1 d uh1 k t i v)
abductions (n) ˈæbdˈʌkʃənz (a1 b d uh1 k sh @ n z)
bile-ducts (n) bˈaɪl-dʌkts (b ai1 l - d uh k t s)
byproducts (n) bˈaɪprɒdʌkts (b ai1 p r o d uh k t s)
conducting (v) kˈəndˈʌktɪŋ (k @1 n d uh1 k t i ng)
conduction (n) kˈəndˈʌkʃən (k @1 n d uh1 k sh @ n)
conductive (j) kˈəndˈʌktɪv (k @1 n d uh1 k t i v)
conductors (n) kˈəndˈʌktəz (k @1 n d uh1 k t @ z)
deductible (j) dˈɪdˈʌktəbl (d i1 d uh1 k t @ b l)
deductions (n) dˈɪdˈʌkʃənz (d i1 d uh1 k sh @ n z)
inductions (n) ˈɪndˈʌkʃənz (i1 n d uh1 k sh @ n z)
misconduct (n) mˌɪskˈɒndʌkt (m i2 s k o1 n d uh k t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
进行[jìn xíng, ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ, / ] to advance; to conduct; underway; in progress; to do; to carry out; to carry on; to conduct; to execute, #81 [Add to Longdo]
产品[chǎn pǐn, ㄔㄢˇ ㄆㄧㄣˇ, / ] goods; merchandise; product, #186 [Add to Longdo]
作为[zuò wéi, ㄗㄨㄛˋ ㄨㄟˊ, / ] one's conduct; deed; activity; accomplishment; achievement; to act as; as (in the capacity of); qua; to view as; to look upon (sth as); to take sth to be, #241 [Add to Longdo]
[xìng, ㄒㄧㄥˋ, ] behavior; conduct, #381 [Add to Longdo]
介绍[jiè shào, ㄐㄧㄝˋ ㄕㄠˋ, / ] to present; introduction; to introduce, #425 [Add to Longdo]
行为[xíng wéi, ㄒㄧㄥˊ ㄨㄟˊ, / ] action; conduct; behavior; activity, #558 [Add to Longdo]
产生[chǎn shēng, ㄔㄢˇ ㄕㄥ, / ] to arise; to come into being; to come about; to give rise to; to bring into being; to bring about; to produce; to engender; to generate; to appear; appearance; emergence; generation; production; yield, #587 [Add to Longdo]
成本[chéng běn, ㄔㄥˊ ㄅㄣˇ, ] (manufacturing, production etc) costs, #904 [Add to Longdo]
[chuán, ㄔㄨㄢˊ, / ] to pass on; to spread; to transmit; to infect; to transfer; to circulate; to pass on; to conduct (electricity), #1,254 [Add to Longdo]
举办[jǔ bàn, ㄐㄩˇ ㄅㄢˋ, / ] to conduct; to hold, #1,418 [Add to Longdo]
[pǐn, ㄆㄧㄣˇ, ] conduct; grade; thing; product; good, #1,520 [Add to Longdo]
[chǎn, ㄔㄢˇ, / ] to give birth; to reproduce; to produce; product; resource; estate; property, #1,545 [Add to Longdo]
办理[bàn lǐ, ㄅㄢˋ ㄌㄧˇ, / ] to handle; to transact; to conduct, #1,776 [Add to Longdo]
引导[yǐn dǎo, ㄧㄣˇ ㄉㄠˇ, / ] to guide; to lead; to conduct; introduction, #2,335 [Add to Longdo]
大队[dà duì, ㄉㄚˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] group; a large body of; production brigade, #2,605 [Add to Longdo]
指挥[zhǐ huī, ㄓˇ ㄏㄨㄟ, / ] to conduct; to command; to direct, #2,706 [Add to Longdo]
走进[zǒu jìn, ㄗㄡˇ ㄐㄧㄣˋ, / ] to visit; to get to know; (in book titles) introduction to sth, #3,048 [Add to Longdo]
[dǎo, ㄉㄠˇ, / ] to transmit; to lead; to guide; to conduct; to direct, #3,215 [Add to Longdo]
[huī, ㄏㄨㄟ, / ] to wave; to brandish; to wipe away; to command; to conduct; to scatter; to disperse, #3,915 [Add to Longdo]
降价[jiàng jià, ㄐㄧㄤˋ ㄐㄧㄚˋ, / ] price reduction, #3,928 [Add to Longdo]
[, ㄐㄧ, / ] to amass; to accumulate; to store; measured quantity (such as area of volume); product (the result of multiplication); to integrate (math.); to solve (or integrate) an ordinary differential equation (math.); old; long-standing, #4,063 [Add to Longdo]
保安[bǎo ān, ㄅㄠˇ ㄢ, ] to ensure public security; to ensure safety (for workers engaged in production); public security, #4,146 [Add to Longdo]
生产力[shēng chǎn lì, ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄌㄧˋ, / ] production capability; productive force, #4,731 [Add to Longdo]
用品[yòng pǐn, ㄩㄥˋ ㄆㄧㄣˇ, ] articles for use; products; goods, #4,894 [Add to Longdo]
做人[zuò rén, ㄗㄨㄛˋ ㄖㄣˊ, ] to conduct oneself; to behave with integrity, #4,905 [Add to Longdo]
举措[jǔ cuò, ㄐㄩˇ ㄘㄨㄛˋ, / ] to move; to act; action; decision; conduct; manner, #5,002 [Add to Longdo]
制品[zhì pǐn, ㄓˋ ㄆㄧㄣˇ, / ] products; goods, #5,272 [Add to Longdo]
食用[shí yòng, ㄕˊ ㄩㄥˋ, ] food product; to use as food; edible, #5,282 [Add to Longdo]
演绎[yǎn yì, ㄧㄢˇ ㄧˋ, / ] deductive (logic), #5,296 [Add to Longdo]
地道[dì dao, ㄉㄧˋ ㄉㄠ˙, ] authentic; genuine; typical; from a place known for the product; thorough; conscientious, #5,457 [Add to Longdo]
为人[wéi rén, ㄨㄟˊ ㄖㄣˊ, / ] behavior; one's conduct, #5,459 [Add to Longdo]
成品[chéng pǐn, ㄔㄥˊ ㄆㄧㄣˇ, ] finished goods; a finished product, #5,852 [Add to Longdo]
增产[zēng chǎn, ㄗㄥ ㄔㄢˇ, / ] increase production, #5,864 [Add to Longdo]
颗粒[kē lì, ㄎㄜ ㄌㄧˋ, / ] kernel; granule; granulated (sugar, chemical product), #6,107 [Add to Longdo]
产物[chǎn wù, ㄔㄢˇ ㄨˋ, / ] product; result (of), #6,278 [Add to Longdo]
制成[zhì chéng, ㄓˋ ㄔㄥˊ, / ] to manufacture; to turn out (a product), #6,596 [Add to Longdo]
生产线[shēng chǎn xiàn, ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] assembly line; production line, #6,815 [Add to Longdo]
生产队[shēng chǎn duì, ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄉㄨㄟˋ, / ] production team, #6,989 [Add to Longdo]
退役[tuì yì, ㄊㄨㄟˋ ㄧˋ, 退] to retire from the military; to demobilize; decommission; fig. retired from use (e.g. and obsolete product), #7,350 [Add to Longdo]
诱导[yòu dǎo, ㄧㄡˋ ㄉㄠˇ, / ] to guide; to lead; to induce; electrical induction; (medic.) revulsion, #7,526 [Add to Longdo]
扣除[kòu chú, ㄎㄡˋ ㄔㄨˊ, ] to deduct, #7,773 [Add to Longdo]
还原[huán yuán, ㄏㄨㄢˊ ㄩㄢˊ, / ] to restore to the original state; reduction (chem., i.e. removing oxygen), #8,002 [Add to Longdo]
精选[jīng xuǎn, ㄐㄧㄥ ㄒㄩㄢˇ, / ] carefully chosen; handpicked; best of the bunch; choice (product); concentration (mining); to concentrate; to winnow, #8,517 [Add to Longdo]
倾销[qīng xiāo, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄠ, / ] to dump (goods, products), #8,619 [Add to Longdo]
简介[jiǎn jiè, ㄐㄧㄢˇ ㄐㄧㄝˋ, / ] summary; brief introduction, #8,770 [Add to Longdo]
导游[dǎo yóu, ㄉㄠˇ ㄧㄡˊ, / ] a tourist guide; to conduct a tour; a guidebook, #9,204 [Add to Longdo]
所有制[suǒ yǒu zhì, ㄙㄨㄛˇ ㄧㄡˇ ㄓˋ, ] ownership of the means of production (in Marxism); system of ownership, #9,930 [Add to Longdo]
跑车[pǎo chē, ㄆㄠˇ ㄔㄜ, / ] racing bicycle; sporting bicycle; sports car; logging truck; on the job (of a train conductor), #9,967 [Add to Longdo]
停产[tíng chǎn, ㄊㄧㄥˊ ㄔㄢˇ, / ] stop production, #10,179 [Add to Longdo]
拳头[quán tóu, ㄑㄩㄢˊ ㄊㄡˊ, / ] fist; clenched fist; competitive (product); superior quality, #10,476 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
生産[せいさん, seisan] Thai: ผลผลิตทางอุตสาหกรรม,ผลิต English: production (vs)
出来高[できだか, dekidaka] Thai: ยอดผลผลิต English: production
修まる[おさまる, osamaru] Thai: ดูแลตนเองเป็นอย่างดี English: to conduct oneself well
紹介[しょうかい, shoukai] Thai: การแนะนำ English: introduction (vs)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abbauprodukt {n} [chem.]decomposition product [Add to Longdo]
Abbauprodukt {n} [biol.]product of catabolism [Add to Longdo]
Abfallprodukt {n}by-product [Add to Longdo]
Abfallprodukt {n}; Abfallstoff {m}; Abprodukt {n} | Abfallprodukte {pl}; Abfallstoffe {pl}; Abprodukte {pl}waste product | waste products [Add to Longdo]
Ableitung {f}deduction [Add to Longdo]
Abrechnung {f}deduction [Add to Longdo]
Abschirmleiter {m}shielding conductor [Add to Longdo]
Abzug {m}; Einbehaltung {f}; Absetzung {f}; Abstrich {m} | Abzüge {pl} | nach Abzug von ...deduction | deductions | after deducting ... [Add to Longdo]
Agrarerzeugnisse {n} | Agrarerzeugnisse {pl}agricultural product | agricultural products [Add to Longdo]
Agrarproduktion {f}agricultural production [Add to Longdo]
Amtseinführung {f}induction [Am.] [Add to Longdo]
Amtsverletzung {f}misconduct in office [Add to Longdo]
Anfertigung {f}production [Add to Longdo]
Ansaugluft {f}intake air; induction air; inlet air; suction air [Add to Longdo]
Ansaugrohr {n}induction pipe [Add to Longdo]
Anschlusshülse {f}conductor barrel [Add to Longdo]
Aquädukt {n} | Aquädukte {pl}aqueduct | aqueducts [Add to Longdo]
Arbeitslauf {m}production run [Add to Longdo]
Asynchronmotor {m} [electr.]AC induction motor [Add to Longdo]
Aufladung {f} (Turbo) [auto]forced induction [Add to Longdo]
Bandfertigung {f}line production [Add to Longdo]
Bauprodukt {m}building product [Add to Longdo]
Bauproduktengesetz {m}Building Products Act [Add to Longdo]
Bauproduktenrichtlinie {f}Building Products Guideline [Add to Longdo]
Baureihe {f}(production) series [Add to Longdo]
Beschreibungseinleitung {f}introduction to the description; preamble; introductory part [Add to Longdo]
Betriebsmittel {n}means of production; manufacturing equipment [Add to Longdo]
Betriebsmittel {pl}resources; production facilities; operating funds; operating consumables [Add to Longdo]
Blitzableiter {m}lightning conductor; conductor; lightning rod [Add to Longdo]
Cauchy-Produkt {n} [math.]Cauchy product [Add to Longdo]
Datenbankerstellung {f}database production [Add to Longdo]
Dauersparauftrag {m}automatic deduction plan [Add to Longdo]
Dichtheitsprüfung {f}; Dichtigkeitsprüfung {f} | Dichtheitsprüfung von luftführenden Kanälenleak test | leak test of air ducts [Add to Longdo]
Dichtung {f} [techn.] | Dichtungen {pl} | Dichtung am Montageausschnitt | elektrisch geleitete Dichtung | hermetische Dichtungseal; gasket; packing | seals; gasket; packing | panel seal | electric conductive gaske | hermetic seal [Add to Longdo]
Dirigent {m}; Dirigentin {f} [mus.]conductor [Add to Longdo]
Drehstrom-Asynchronmaschine {f} [electr.]three-phase induction machine [Add to Longdo]
Drehzahlrückstellung {f}engine-speed reduction [Add to Longdo]
Druckreduzierung {f}pressure reduction [Add to Longdo]
Durchlassgitter {n}intake ducts [Add to Longdo]
Eckkanal {m}corner duct [Add to Longdo]
Eileiter {m}oviduct [Add to Longdo]
Einarbeitung {f}initial training; induction [Add to Longdo]
Einberufung {f}; Einziehung {f} [mil.]draft; induction [Am.] [Add to Longdo]
Einführung {f}; Einleitung {f}; Empfehlungsschreiben {n}introduction [Add to Longdo]
Einführung {f} (eines neuen Produktes)launch (of a new product) [Add to Longdo]
Einführungskurs {m}induction course [Add to Longdo]
Einkommensteuer {f}; Einkommenssteuer {f} | Einkommensteuer einbehalten | gestaffelte Einkommensteuerincome tax | to deduct income tax at source | graduated income tax [Add to Longdo]
Einleitung {f}; Herbeiführen {n}induction [Add to Longdo]
Einleitung {f} | Einleitungen {pl} | Einleitung von Massnahmenintroduction | introductions | introduction of measures [Add to Longdo]
Einweihung {f}induction [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
3元材料[さんげんざいりょう, sangenzairyou] (n) ternary material (e.g. semiconductor) [Add to Longdo]
4元材料[よんげんざいりょう, yongenzairyou] (n) quaternary material (e.g. semiconductor) [Add to Longdo]
GDP[ジーディーピー, ji-dei-pi-] (n) gross domestic product; GDP [Add to Longdo]
GNP[ジーエヌピー, ji-enupi-] (n) gross national product; GNP [Add to Longdo]
IH調理器[アイエッチちょうりき, aiecchi chouriki] (n) (IH is induction heating) induction cooker [Add to Longdo]
いぶり漬け[いぶりづけ, iburiduke] (n) (See 燻りがっこ) smoked daikon pickles (famous product of Akita Prefecture) [Add to Longdo]
お負け(P);御負け[おまけ, omake] (n,vs) (1) freebie (e.g. with a purchase); something additional; bonus; an extra; (2) (on the spot) price reduction; (3) exaggeration; (P) [Add to Longdo]
くず物;屑物[くずもの, kuzumono] (n) (1) trash; junk; garbage; (2) worthless product [Add to Longdo]
つる返し;蔓返し[つるがえし, tsurugaeshi] (n) (uk) digging up, removing sprouts from, and replanting tubers (esp. of the sweet potato) to make for a bigger end product [Add to Longdo]
アキダクト;アクウダクト;アクウィダクト[, akidakuto ; akuudakuto ; akuuidakuto] (n) aqueduct [Add to Longdo]
アジア的生産様式[アジアてきせいさんようしき, ajia tekiseisanyoushiki] (n) Asiatic mode of production (Marx) [Add to Longdo]
アブダクション[, abudakushon] (n,vs) abduction [Add to Longdo]
アポミクシス性[アポミクシスせい, apomikushisu sei] (n,adj-no) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant [Add to Longdo]
アポミクティック[, apomikuteikku] (n) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant [Add to Longdo]
アモルファス半導体[アモルファスはんどうたい, amorufasu handoutai] (n) amorphous semiconductor [Add to Longdo]
アンテナショップ[, antenashoppu] (n) (1) (See パイロットショップ) shop used for testing sales of new products (wasei [Add to Longdo]
インダクション[, indakushon] (n) induction [Add to Longdo]
インダクションコイル[, indakushonkoiru] (n) induction coil [Add to Longdo]
インダクションモーター[, indakushonmo-ta-] (n) induction motor [Add to Longdo]
インダクタ;インダクター[, indakuta ; indakuta-] (n) inductor [Add to Longdo]
インダクタンス[, indakutansu] (n) inductance [Add to Longdo]
イントロ[, intoro] (n) (abbr) (See イントロダクション) intro; introduction; (P) [Add to Longdo]
イントロダクション[, intorodakushon] (n) introduction [Add to Longdo]
エアダクト[, eadakuto] (n) air duct [Add to Longdo]
エジソン効果[エジソンこうか, ejison kouka] (n) Edison effect (thermionic emission from a heated metal or semiconductor) [Add to Longdo]
エバチップ[, ebachippu] (n) (abbr) special version of a product with features that allow it to be used for evaluation (wasei [Add to Longdo]
エロダクション[, erodakushon] (n) (abbr) erotic production [Add to Longdo]
オキシドレダクターゼ[, okishidoredakuta-ze] (n) oxidoreductase [Add to Longdo]
オミット[, omitto] (n) (1) exception; exclusion; (vs) (2) to omit; to disallow (e.g. in a sport after a rule is broken); to reject (e.g. faulty product); to eject; to expel; to throw out [Add to Longdo]
オリフラ[, orifura] (n) (abbr) orientation flat (semiconductors) [Add to Longdo]
カンバン[, kanban] (n) kanban; kamban; scheduling system for just-in-time production [Add to Longdo]
ガサ[, gasa] (n) (sl) household search (conducted by the police) [Add to Longdo]
ガリウム砒素半導体;ガリウムひ素半導体[ガリウムひそはんどうたい, gariumu hisohandoutai] (n) gallium arsenide semiconductor [Add to Longdo]
ガリバー商品[ガリバーしょうひん, gariba-shouhin] (n) outstanding product; market leader [Add to Longdo]
ガレージキット[, gare-jikitto] (n) (See ガレキ,フィギュア) small scale production model kit (e.g. for figurines) (wasei [Add to Longdo]
ガレキ[, gareki] (n) (abbr) (See ガレージキット) small scale production model kit (e.g. for figurines) [Add to Longdo]
クリーンルーム[, kuri-nru-mu] (n) clean room (e.g. in semiconductor manufacturing); cleanroom [Add to Longdo]
クロスセル[, kurosuseru] (n) cross-selling (selling other products to a customer); cross sell [Add to Longdo]
クロス積[クロスせき, kurosu seki] (n) cross product [Add to Longdo]
コスト削減[コストさくげん, kosuto sakugen] (n) cost reduction; cost saving [Add to Longdo]
コンシューマリズム[, konshu-marizumu] (n) (See 消費者主権) advocacy of consumer rights (product safety, accurate labelling, etc.); consumer activism; consumer advocacy; consumerism (in the original sense) [Add to Longdo]
コンシューマ向け製品[コンシューマむけせいひん, konshu-ma mukeseihin] (n) consumer products [Add to Longdo]
コンシューマ製品[コンシューマせいひん, konshu-ma seihin] (n) consumer goods; consumer products [Add to Longdo]
コンダクター[, kondakuta-] (n) conductor; (P) [Add to Longdo]
コンダクタンス[, kondakutansu] (n) conductance [Add to Longdo]
コンダクト[, kondakuto] (n) conduct [Add to Longdo]
コンベヤーに乗らない搬送物[コンベヤーにのらないはんそうぶつ, konbeya-ninoranaihansoubutsu] (n) nonconveyable product; nonconveyable load [Add to Longdo]
サブダクションゾーン[, sabudakushonzo-n] (n) subduction zone [Add to Longdo]
シーモス[, shi-mosu] (n) {comp} complementary metal-oxide semiconductor; CMOS [Add to Longdo]
システム実動時間[システムじつどうじかん, shisutemu jitsudoujikan] (n) {comp} system production time [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ガリウムひ素半導体[ガリウムひそはんどうたい, gariumu hisohandoutai] gallium arsenic semiconductor [Add to Longdo]
コスト削減[コストさくげ, kosuto sakuge] cost reduction [Add to Longdo]
シーモス[しーもす, shi-mosu] complementary metal-oxide semiconductor, CMOS [Add to Longdo]
システム実動時間[システムじつどうじかん, shisutemu jitsudoujikan] system production time [Add to Longdo]
ソフトウェア製品[ソフトウェアせいひん, sofutouea seihin] software product [Add to Longdo]
プログラム実動時間[プログラムじつどうじかん, puroguramu jitsudoujikan] program production time [Add to Longdo]
プロダクションルール[ぷろだくしょんるーる, purodakushonru-ru] production rule [Add to Longdo]
完成品[かんせいひん, kanseihin] finished product [Add to Longdo]
関連製品[かんれんせいひん, kanrenseihin] related product(s) [Add to Longdo]
金属酸化膜半導体[ぞくさんかまくはんどうたい, zokusankamakuhandoutai] Metal Oxide Semiconductor, MOS [Add to Longdo]
互換製品[ごかんせいひん, gokanseihin] interchangeable product [Add to Longdo]
交換機製品[こうかんきせいひん, koukankiseihin] switching product [Add to Longdo]
再生保証領域[さいせいほしょうりょういき, saiseihoshouryouiki] assured reproduction area [Add to Longdo]
試作品[しさくひん, shisakuhin] prototype, trial product [Add to Longdo]
主力商品[しゅりょくしょうひん, shuryokushouhin] leading product, flagship product, top product [Add to Longdo]
序文[じょぶん, jobun] introduction [Add to Longdo]
新製品[しんせいひん, shinseihin] new product [Add to Longdo]
推論[すいろん, suiron] reasoning, inference, induction, deduction [Add to Longdo]
数学的帰納法[すうがくてききのうほう, suugakutekikinouhou] mathematical induction [Add to Longdo]
生産性[せいさんせい, seisansei] productivity [Add to Longdo]
生成規則[せいせいきそく, seiseikisoku] production [Add to Longdo]
製造責任[せいぞうせきにん, seizousekinin] PL, Product Liability [Add to Longdo]
製品[せいひん, seihin] product [Add to Longdo]
製品ファミリー[せいひんファミリー, seihin famiri-] product family [Add to Longdo]
製品化[せいひんか, seihinka] making into a product (vs) [Add to Longdo]
製品版[せいひんはん, seihinhan] production, commercial version [Add to Longdo]
[せき, seki] product [Add to Longdo]
前置[ぜんち, zenchi] preface, introduction [Add to Longdo]
相補型金属酸化膜半導体[そうほがたきんぞくさんかまくはんどうたい, souhogatakinzokusankamakuhandoutai] complementary metal-oxide semiconductor, CMOS [Add to Longdo]
対抗商品[たいこうしょうひん, taikoushouhin] competing product [Add to Longdo]
低価格化[ていかかくか, teikakakuka] price reduction [Add to Longdo]
登場[とうじょう, toujou] introduction (into a market) [Add to Longdo]
半導体[はんどうたい, handoutai] semiconductor, solid-state (a-no) [Add to Longdo]
半導体ディスク[はんどうたいディスク, handoutai deisuku] semiconductor disk [Add to Longdo]
負荷軽減[ふかけいげん, fukakeigen] load reduction [Add to Longdo]
本番運用[ほんばんうんよう, honban'unyou] production run [Add to Longdo]
誘電性プラスチック[ゆうでんせいプラスチック, yuudensei purasuchikku] conductive plastic [Add to Longdo]
誘電率[ゆうでんりつ, yuudenritsu] conductivity [Add to Longdo]
類似製品[るいじせいひん, ruijiseihin] lookalike (product) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Duct \Duct\ (d[u^]kt), n. [L. ductus a leading, conducting,
   conduit, fr. ducere, ductum, to lead. See {Duke}, and cf.
   {Douche}.]
   1. Any tube or canal by which a fluid or other substance is
    conducted or conveyed.
    [1913 Webster]
 
   2. (Anat.) One of the vessels of an animal body by which the
    products of glandular secretion are conveyed to their
    destination.
    [1913 Webster]
 
   3. (Bot.) A large, elongated cell, either round or prismatic,
    usually found associated with woody fiber.
    [1913 Webster]
 
   Note: Ducts are classified, according to the character of the
      surface of their walls, or their structure, as annular,
      spiral, scalariform, etc.
      [1913 Webster]
 
   4. Guidance; direction. [Obs.] --Hammond.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top