ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

direct

D ER0 EH1 K T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -direct-, *direct*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
direction(n) คำสั่ง คำแนะนำ (ให้ปฏิบัติหรือให้ทำ), Syn. instructions
indirect seeding(n) การปักดำ(นา) เช่น Transplanting, or indirect seeding, is the process of growing seedlings in a greenhouse or other controlled. environment before placing plants outdoors.
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
direct(vt) จัดการ, See also: ควบคุม, สั่งการ, กำกับ, Syn. command, bid, charge, manage
direct(vt) จ่าหน้าซอง
direct(vt) ชี้ทาง, See also: บอกทาง, นำทาง, Syn. guide, conduct, lead, show, Ant. mislead, misquide
direct(adj) ตรงไป, See also: ไม่เบี่ยงเบน, Syn. straight, right
direct(adj) ตรงไปตรงมา, See also: ตรงๆ, ไม่คลุมเครือ, เปิดเผย, Syn. open, candid, unhidden, Ant. concealed
direct(adj) ทันที, Syn. immediate, firsthand
direct(vt) มุ่งความสนใจไปที่, Syn. point to
direct(vt) สั่งสอน (คำทางการ), See also: สอน, แนะนำ, ชี้แนะ
directly(adv) โดยตรง, Ant. indirectly
directly(adv) ทันทีทันใด, Syn. how, at once, instantly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
direct(ดิเรคทฺ', ไดเรคทฺ') v. ชี้ทาง, นำทาง, ชี้แนว, แนะแนว, ควบคุม, อำนวยการ, บัญชาการ, จ่าหน้าซอง, มุ่งส่ง, เล็ง, บ่าย adj., adv. โดยตรง, เปิดเผย, แน่นอน, เด็ดขาด, See also: directness n., Syn. control, straight, candid
direct accessการเข้าถึงโดยตรงหมายถึง การเข้าถึงข้อมูลโดยใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลได้เร็วเท่ากันหมด ไม่ขึ้นกับตำแหน่งที่เก็บ หมายความว่า ไม่ว่าข้อมูลจะเก็บอยู่ที่ส่วนใดของสื่อที่ใช้บันทึก หัวอ่าน (read head) ก็จะเจาะตรงลงไปอ่านได้เลย เช่น การอ่านข้อมูลจากจานบันทึก ซึ่งผิดกับการอ่านข้อมูลจากแถบบันทึก (tape) ที่ต้องอ่านเรียงไปตามลำดับตั้งแต่ต้นเทปไปจนกว่าจะถึงข้อมูลที่ต้องการทุกครั้ง ทำให้ช้ากว่ากันมากดู indirect access เทียบ
direct access storage devอุปกรณ์หน่วยเก็บข้อมูลเข้าถึงโดยตรงใช้ตัวย่อว่า DASD (อ่านว่าแดสดี) หมายถึงหน่วยเก็บข้อมูลที่ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะถูกบันทึกไว้ ณ ส่วนใด เช่น จานบันทึก ดู direct access ประกอบ
direct mailn. การส่งทางไปรษณีย์โดยตรงไปยังผู้รับ
direction(ดิเรค'เชิน, ไดเรค'เชิน) n.การชี้ทาง, ทิศทาง, การบัญชา, การควบคุม, การเล็ง, การจ่าหน้าซอง, การมุ่งหมาย, ชื่อและตำบลที่อยู่ของผู้รับ, Syn. way, aim
directionaladj. เกี่ยวกับทิศทาง, ซึ่งปรับสำหรับทิศทางการรับและส่งสัญญาณวิทยุ
directiveadj. ซึ่งเป็นการชี้ทาง, ซึ่งเป็นการบัญชา n. คำสั่ง, คำบัญชา
directly(ดิเรคทฺ'ลี) adv. โดยตรง, ทันที, ไม่ช้า, ถัดไป -conj. ทันทีที่, Syn. at once
director(ดิเรค'เทอะ, ไดเรค'เทอะ) n. ผู้อำนวยการ, ผู้ชี้ทาง, ผู้แนะนำ, ผู้บัญชา, ผู้ส่ง, ผู้กำกับการแสดงภาพยนตร์, หัวหน้าวงดนตรี
director generaln. อธิบดี

English-Thai: Nontri Dictionary
direct(adj) โดยตรง, แน่นอน, ไม่มีทางเลี่ยง, เด็ดขาด
direct(vt) มุ่ง, นำ, ชี้ทาง, ชี้แนว, เพ่งเล็ง, บัญชา, สั่ง, ควบคุม, บ่าย
direction(n) ทิศทาง, การควบคุม, แนวโน้ม, คำสั่ง, การชี้แนะ, การจ่าหน้าซอง
directly(adv) โดยตรง, ทันที, ถัดไป, ไม่ช้าไม่นาน
directness(n) ความตรง
director(n) ผู้อำนวยการ, ผู้บัญชา, ผู้แนะนำ, ผู้กำกับการแสดง
directory(n) ประชาสงเคราะห์, คณะกรรมการ
indirect(adj) อ้อมค้อม, ไม่ตรง
misdirect(vt) แนะนำผิด, ชักนำผิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
direct accessการเข้าถึงโดยตรง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
direct access method (DAM)วิธีเข้าถึงโดยตรง (แดม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
direct access storageหน่วยเก็บเข้าถึงโดยตรง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
direct access storage device (DASD)อุปกรณ์หน่วยเก็บเข้าถึงโดยตรง (แดสดี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
direct actionการฟ้องผู้รับประกันภัยโดยตรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
direct addressเลขที่อยู่โดยตรง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
direct addressingการกำหนดเลขที่อยู่โดยตรง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
direct broadcast satellite (DBS)ดาวเทียมแพร่สัญญาณโดยตรง (ดีบีเอส) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
direct businessธุรกิจโดยตรง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
direct common tangentเส้นสัมผัสร่วมตรง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Directโดยตรง [การแพทย์]
Direct actionการกระทำโดยตรง, Example: การที่รังสีถ่ายเทพลังงานโดยตรงให้กับชีวโมเลกุลขนาดใหญ่ เช่น ดีเอ็นเอ และโปรตีน แล้วก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโมเลกุลนั้น [เศรษฐศาสตร์]
direct actionการกระทำโดยตรง, รังสีถ่ายเทพลังงานโดยตรงให้กับชีวโมเลกุลขนาดใหญ่ เช่น ดีเอ็นเอ และโปรตีน แล้วก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโมเลกุลนั้น [นิวเคลียร์]
Direct broadcast satellite televisionโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม [TU Subject Heading]
Direct Collectionการเก็บโดยตรง, Example: การส่งรถบรรทุก หรือเจ้าหน้าที่ออกไปเก็บขนขยะมูลฝอยให้ถึงบ้านหรือสถานที่ต่าง ๆ ที่รถขนขยะมูลฝอยสามารถเข้าถึงได้ แล้วรถเก็บขนขยะมูลฝอยนั้นจะนำไปกำจัดต่อไป [สิ่งแวดล้อม]
Direct costingการบัญชีต้นทุนทางตรง [การบัญชี]
Direct currentกระแสตรง [TU Subject Heading]
Direct Currentไฟฟ้ากระแสตรง [การแพทย์]
direct current (DC)กระแสตรง (ดีซี), กระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าในทิศทางเดียวตลอดเวลา ใช้อักษรย่อ DC [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Direct Current, Smoothedไฟตรงอย่างเรียบ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
direct cost(n) ต้นทุนตรง
direct report(n) ผู้ใต้บังคับบัญชา
directionality(n) การมีทิศทางที่แน่นอน
directionality[ได-เรก-ชัน-นา-ลิ-ตี้] (n) การมีทิศทางที่แน่นอน
director-generalอธิบดี

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Rustic signs direct everyone home.นำทางด้วยป้ายบอกทางไปบ้าน Night and Fog (1956)
It strikes me, as one who has actually heard his voice that you have virtually no prerequisites to make direct contact...รู้มั้ยครับ ผมตกใจในฐานะที่ ผมได้ยินเสียงของท่านมาแล้ว คุณไม่มีวันที่จะติดต่อ กับท่านโดยตรงเด็ดขาด Oh, God! (1977)
You can work them direct from here, Captain.คุณทำงานกับพวกเขา จากที่นี่ได้เลย กัปตัน Airplane! (1980)
There is only one answer. Direct action on a scale they can never handle.มีคำตอบเดียว การตอบโต้แบบชนิด Gandhi (1982)
By direct presidential order, the existence of that monolith was kept secret.ตามคำสั่งของประธานาธิบดี โดยตรงการดำรงอยู่ ของหินใหญ่ก้อนเดียวที่ถูกเก็บ เป็นความลับ ดังนั้น? 2010: The Year We Make Contact (1984)
As a result, by direct presidential order, the three of you must leave the Leonov.เป็นผลให้ตามคำสั่งของ ประธานาธิบดีโดยตรง ทั้งสามคุณต้องออกจาก ลีอ นอฟ 2010: The Year We Make Contact (1984)
I'm a corporal, Hatcher. This is a direct order.ฉันเป็นหมู่นะ มีสิทธิ์สั่ง Casualties of War (1989)
Right here direct from the lamp, right here for your enjoyment wish fulfillment.Thank youuuuu!ที่นี่ของแท้ส่งตรงจากในตะเกียง อยู่ที่นี่เพื่อความสนุกสนานของท่าน บรรลุคำอธิษฐาน ขอบคุณณณ Aladdin (1992)
Or is that too direct for you?หรือว่ามันจะตรงไปสำหรับคุณ? Basic Instinct (1992)
If you tell the courts that she's made a direct threat against someone....ถ้าคุณบอกศาลว่าเธอ คุกคามใครบางคน... Basic Instinct (1992)
All we need to do is determine our coordinates, then use triangulation to chart a direct route to New York.- โอ้ มันง่ายมาก เราควรกำหนดพิกัด จากนั้นใช้สามเหลี่ยมในแผนภูมิ ตรงไปทางนิวยอร์ก James and the Giant Peach (1996)
But in light of Dr. Arroway's long experience in these matters for the time being, she will direct operations at the VLA understanding that future discoveries will be kept in strict confidence until such time as the President can decide the most suitable course of action.แต่ในแง่ของดร. เอโรเว ของ ประสบการณ์อันยาวนาน ในเรื่องเหล่านี้ Contact (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
directA car was coming in this direction.
directA conductor directs an orchestra.
directAll the arguments pointed in the same direction.
directAs head of the sales team she reports only to the managing director.
directA traffic policeman signals directions to drivers by waving his hands and arms.
directA women asked me for directions.
directBy mistake I boarded a train going to in the opposite direction.
directCan I call directly?
directCan I dial direct?
directCan I dial directly?
directCan you direct me to NHK?
directCan you direct me to the nearest subway station?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตรงจุด(v) direct to the point, Syn. ถูกจุด, Example: รัฐบาลยังแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุดนักทำให้เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัว
พุ่งตรง(v) direct, See also: go straight, Example: ทันทีที่เสียงปืนก็ดังขึ้น กระสุนก็พุ่งตรงไปยังคนขับลินคอล์นคันใหม่เอี่ยม, Thai Definition: ปล่อยออกไปโดยตรง
ขายตรง(n) direct sale, Example: ปัจจุบันนี้ธุรกิจแบบขายตรงกำลังเฟื่องฟู ทำรายได้ให้ผู้ประกอบการเป็นจำนวนมาก, Thai Definition: การจำหน่ายสินค้าโดยตัวแทนนำสินค้าไปขายลูกค้า โดยไม่ผ่านพ่อค้าแม่ค้าคนกลาง
ผบ.(n) director, See also: Dir., Syn. ผู้บังคับบัญชา
ผอ.(n) director, Syn. ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการแสดง(n) director, See also: producer, Syn. ผู้กำกับการแสดง
อุทิศตัว(v) devote oneself to, See also: direct oneself to, Example: ตลอดชีวิต ท่านได้อุทิศตนให้แก่งานศิลปะอย่างจริงจัง, Thai Definition: สละสิ่งที่เกี่ยวตนให้กับผู้อื่น
วิธีใช้(n) instruction, See also: direction, Syn. วิธีการใช้, Example: ผู้บริโภคควรศึกษาวิธีใช้ที่ข้างกล่องก่อนนำเครื่องมือมาใช้, Count Unit: วิธี
พูดตรงไปตรงมา(adj) frank, See also: direct, open, honest, Syn. ขวานผ่าซาก, โผงผาง, Example: เขาเป็นคนพูดตรงไปตรงมา อย่าไปถือสาเขาเลย, Thai Definition: คิดอย่างไรก็พูดออกไปอย่างนั้น ไม่มีเสแสร้ง
ยาวเหยียด(adv) straight, See also: directly, in a straight line, Syn. ยาว, Example: เขานอนยาวเหยียดอยู่บนโซฟาหน้าห้องฉัน, Thai Definition: ยาวตรงออกไปเต็มขนาด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจารย์ใหญ่[ājān yai] (n, exp) EN: headmaster ; principal  FR: professeur principal [ m ] ; proviseur [ m ] ; principal [ m ] ; directeur d'école [ m ]
อำนวยการ[amnūaykān] (v) EN: direct ; manage ; administer ; be president ; be managing director ; give orders ; supervise  FR: diriger ; administrer ; présider ; gérer ; manager
อธิบดี[athibødī] (n, exp) EN: director-general (administration)  FR: directeur général (de l'administration) [ m ]
อธิการ[athikān] (n) EN: director ; headmaster ; abbot ; superior  FR: recteur [ m ] ; prieur [ m ] ; père supérieur [ m ]
บัญชา[banchā] (v) EN: order ; command ; direct ; lead  FR: commander ; ordonner ; diriger
บัญชาการ[banchākān] (v) EN: order ; command ; direct an undertaking ; instruct  FR: commander ; ordonner
บังคับ[bangkhap] (v) EN: force ; compel ; enforce ; command ; direct ; give an order ; constrain ; coerce  FR: contraindre ; obliger ; forcer ; ordonner
บังคับการ[bangkhapkān] (v) EN: command ; direct ; control ; govern  FR: commander
บรรณาธิการ[bannāthikān] (n) EN: editor  FR: éditeur [ m ] ; directeur de publication [ m ] ; rédacteur en chef [ m ]
บรรณาธิการิณี[bannāthikārinī] (n) EN: editress ; woman editor  FR: directrice de publication [ f ] ; rédactrice en chef [ f ] ; éditrice [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DIRECT D ER0 EH1 K T
DIRECT D AY0 R EH1 K T
DIRECTV D ER0 EH1 K T IY1 V IY1
DIRECTV D AY0 R EH1 K T IY1 V IY1
DIRECTS D ER0 EH1 K T S
DIRECTS D AY0 R EH1 K T S
DIRECTOR D ER0 EH1 K T ER0
DIRECTLY D IY0 R EH1 K L IY0
DIRECTED D ER0 EH1 K T IH0 D
DIRECTED D ER0 EH1 K T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
direct (v) dˈɪrˈɛkt (d i1 r e1 k t)
directs (v) dˈɪrˈɛkts (d i1 r e1 k t s)
directed (v) dˈɪrˈɛktɪd (d i1 r e1 k t i d)
directly (a) dˈɪrˈɛktliː (d i1 r e1 k t l ii)
director (n) dˈɪrˈɛktər (d i1 r e1 k t @ r)
directing (v) dˈɪrˈɛktɪŋ (d i1 r e1 k t i ng)
direction (n) dˈɪrˈɛkʃən (d i1 r e1 k sh @ n)
directive (n) dˈɪrˈɛktɪv (d i1 r e1 k t i v)
directors (n) dˈɪrˈɛktəz (d i1 r e1 k t @ z)
directory (n) dˈɪrˈɛktəriː (d i1 r e1 k t @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, ] direction; orientation; to face; to turn toward; to; towards; shortly before; formerly; to side with; to be partial to; all along (previously); surname Xiang #100 [Add to Longdo]
[dào, ㄉㄠˋ, ] direction; way; method; road; path; classifier for long thin stretches, rivers, roads etc; principle; truth; morality; reason; skill; method; Dao (of Daoism); to say; to speak; to talk #123 [Add to Longdo]
直接[zhí jiē, ㄓˊ ㄐㄧㄝ,  ] direct (opposite of indirect); immediate; directly; straightforward #457 [Add to Longdo]
方向[fāng xiàng, ㄈㄤ ㄒㄧㄤˋ,  ] direction; orientation; path to follow #1,042 [Add to Longdo]
主任[zhǔ rèn, ㄓㄨˇ ㄖㄣˋ,  ] director; head #1,740 [Add to Longdo]
导演[dǎo yǎn, ㄉㄠˇ ㄧㄢˇ,   /  ] direct; director (film etc) #2,111 [Add to Longdo]
[dí, ㄉㄧˊ, ] direct; to enlighten; to follow; phonetic di as in Disney 迪斯尼 or disco 迪斯科 #3,448 [Add to Longdo]
针对性[zhēn duì xìng, ㄓㄣ ㄉㄨㄟˋ ㄒㄧㄥˋ,    /   ] direction #6,807 [Add to Longdo]
直销[zhí xiāo, ㄓˊ ㄒㄧㄠ,   /  ] direct marketing #8,675 [Add to Longdo]
直观[zhí guān, ㄓˊ ㄍㄨㄢ,   /  ] direct observation; directly perceived through the senses; intuitive; audiovisual #11,050 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abbuchungsverfahren { n }direct debiting [Add to Longdo]
Akkusativobjekt { n } [ gramm. ]direct object [Add to Longdo]
Directory { m }; Verzeichnis { n }directory [Add to Longdo]
Direktabfluss { m }direct runoff [Add to Longdo]
Direktantrieb { m }direct drive [Add to Longdo]
Direktfarbstoff { m } | Direktfarbstoffe { pl }direct dye | direct dyes [Add to Longdo]
Direktsteuerung { f }direct control [Add to Longdo]
Direktverkauf { m }; Direktvertrieb { m }direct selling; direct sales [Add to Longdo]
Direktversicherung { f }direct insurance [Add to Longdo]
Direktzugriff { m }direct access; direct-access [Add to Longdo]
Direktzugriffsspeicher { m }direct access storage [Add to Longdo]
Einzugsermächtigung { f }direct debit mandate [Add to Longdo]
Gleichstrom { m } [ electr. ]direct current (DC, D.C.) [Add to Longdo]
Lastschriftverfahren { n }direct debiting scheme; direct debiting system [Add to Longdo]
Selbstwählferndienst { m }direct distance dialing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[wo] (prt) (1) indicates direct object of action; (2) indicates subject of causative expression; (3) indicates an area traversed; (4) indicates time (period) over which action takes place; (5) indicates point of departure or separation of action; (6) (See が) indicates object of desire, like, hate, etc.; (P) #3 [Add to Longdo]
[he] (prt) (pronounced え in modern Japanese) indicates direction or goal (e.g. "to"); (P) #30 [Add to Longdo]
リンク[rinku] (n, vs) (1) link; directory entry; (n) (2) rink; (P) #58 [Add to Longdo]
出身[しゅっしん, shusshin] (n, adj-no) (1) person's origin (town, city, country, etc.); (2) institution from which one graduated; (3) director in charge of employee relations; (P) #155 [Add to Longdo]
[ほう, hou] (n) (1) (also ほう) direction; way; (2) (hon) person; lady; gentleman; (n, n-suf) (3) method of; manner of; way of; (n-suf) (4) care of ..; (5) (also がた) person in charge of ..; (6) (also がた) side (e.g. "on my mother's side"); (P) #160 [Add to Longdo]
[ほう, hou] (n) (1) direction; way; side; area (in a particular direction); (2) side (of an argument, etc.); one's part; (3) type; category; (4) field (of study, etc.); (5) indicates one side of a comparison; (6) way; method; manner; means; (7) length (of each side of a square); (P) #160 [Add to Longdo]
[ら, ra] (suf) (1) pluralizing suffix (often humble, derogatory or familiar); and others; et alios; and the like; and followers; (2) (See あちら, いくら) or so (rough indicator of direction, location, amount, etc.); (3) (See 清ら) (after the stem of an adjective) nominalizing suffix #221 [Add to Longdo]
監督[かんとく, kantoku] (n, vs, adj-no) (1) supervision; control; superintendence; direction; (n) (2) director; superintendent; supervisor; coach; foreman; manager; overseer; controller; boss; (P) #224 [Add to Longdo]
土(P);地[つち(P);つし(地), tsuchi (P); tsushi ( chi )] (n) (1) earth; soil; dirt; (2) the earth (historically, esp. as opposed to the heavens); the ground; the land; (3) (See 鳥の子紙) low-quality torinoko-gami (containing mud); (4) (also written as 犯土, 椎, 槌) (See 陰陽道) (period of) refraining from construction in the direction of the god of the earth (in On'youdou); (P) #252 [Add to Longdo]
[かれ, kare] (n) (1) (uk) (See 何れ・1, 此れ・1, 其れ・1) that (indicating something distant from both speaker and listener (in space, time or psychologically), or something understood without naming it directly); (2) that person (used to refer to one's equals or inferiors); (3) (arch) over there; (4) (あれ only) (col) down there (i.e. one's genitals); (5) (あれ only) (col) period; menses; (int) (6) hey (expression of surprise or suspicion); eh?; (n) (7) that (something mentioned before which is distant psychologically or in terms of time); (P) #451 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あて先変更[あてさきへんこう, atesakihenkou] redirection [Add to Longdo]
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator [Add to Longdo]
オンラインディレクトリー[おんらいんでいれくとりー, onraindeirekutori-] online directory [Add to Longdo]
カリグラフィック表示装置[カリグラフィックよょうじそうち, karigurafikku yoyoujisouchi] calligraphic display device, directed beam display device [Add to Longdo]
カレントディレクトリ[かれんとでいれくとり, karentodeirekutori] current directory [Add to Longdo]
コンパイラ指示命令[コンパイラしじめいれい, konpaira shijimeirei] compiler-directing statement [Add to Longdo]
サブディレクトリ[さぶでいれくとり, sabudeirekutori] subdirectory [Add to Longdo]
ダイレクトコール機能[ダイレクトコールきのう, dairekutoko-ru kinou] direct call facility [Add to Longdo]
ダイレクトコネクション[だいれくとこねくしょん, dairekutokonekushon] direct connection [Add to Longdo]
ダイレクト接続[ダイレクトせつぞく, dairekuto setsuzoku] direct connection [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tax \Tax\, n. [F. taxe, fr. taxer to tax, L. taxare to touch,
   sharply, to feel, handle, to censure, value, estimate, fr.
   tangere, tactum, to touch. See {Tangent}, and cf. {Task},
   {Taste}.]
   1. A charge, especially a pecuniary burden which is imposed
    by authority. Specifically: 
    [1913 Webster]
    (a) A charge or burden laid upon persons or property for
      the support of a government.
      [1913 Webster]
 
         A farmer of taxes is, of all creditors,
         proverbially the most rapacious. --Macaulay.
      [1913 Webster]
    (b) Especially, the sum laid upon specific things, as upon
      polls, lands, houses, income, etc.; as, a land tax; a
      window tax; a tax on carriages, and the like.
 
   Note: Taxes are {annual} or {perpetual}, {direct} or
      {indirect}, etc.
      [1913 Webster]
    (c) A sum imposed or levied upon the members of a society
      to defray its expenses.
      [1913 Webster]
 
   2. A task exacted from one who is under control; a
    contribution or service, the rendering of which is imposed
    upon a subject.
    [1913 Webster]
 
   3. A disagreeable or burdensome duty or charge; as, a heavy
    tax on time or health.
    [1913 Webster]
 
   4. Charge; censure. [Obs.] --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   5. A lesson to be learned; a task. [Obs.] --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   {Tax cart}, a spring cart subject to a low tax. [Eng.]
    [1913 Webster]
 
   Syn: Impost; tribute; contribution; duty; toll; rate;
     assessment; exaction; custom; demand.
     [1913 Webster]
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Direct \Di*rect"\, a. [L. directus, p. p. of dirigere to direct:
   cf. F. direct. See {Dress}, and cf. {Dirge}.]
   1. Straight; not crooked, oblique, or circuitous; leading by
    the short or shortest way to a point or end; as, a direct
    line; direct means.
    [1913 Webster]
 
       What is direct to, what slides by, the question.
                          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. Straightforward; not of crooked ways, or swerving from
    truth and openness; sincere; outspoken.
    [1913 Webster]
 
       Be even and direct with me.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Immediate; express; plain; unambiguous.
    [1913 Webster]
 
       He nowhere, that I know, says it in direct words.
                          --Locke.
    [1913 Webster]
 
       A direct and avowed interference with elections.
                          --Hallam.
    [1913 Webster]
 
   4. In the line of descent; not collateral; as, a descendant
    in the direct line.
    [1913 Webster]
 
   5. (Astron.) In the direction of the general planetary
    motion, or from west to east; in the order of the signs;
    not {retrograde}; -- said of the motion of a celestial
    body.
    [1913 Webster]
 
   6. (Political Science) Pertaining to, or effected immediately
    by, action of the people through their votes instead of
    through one or more representatives or delegates; as,
    direct nomination, direct legislation.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Direct action}.
    (a) (Mach.) See {Direct-acting}.
    (b) (Trade unions) See {Syndicalism}, below. [Webster 1913
      Suppl.]
 
   {Direct discourse} (Gram.), the language of any one quoted
    without change in its form; as, he said "I can not come;"
    -- correlative to {indirect discourse}, in which there is
    change of form; as, he said that he could not come. They
    are often called respectively by their Latin names,
    {oratio directa}, and {oratio obliqua}.
 
   {Direct evidence} (Law), evidence which is positive or not
    inferential; -- opposed to {circumstantial evidence}, or
    {indirect evidence}. -- This distinction, however, is
    merely formal, since there is no direct evidence that is
    not circumstantial, or dependent on circumstances for its
    credibility. --Wharton.
 
   {Direct examination} (Law), the first examination of a
    witness in the orderly course, upon the merits. --Abbott.
 
   {Direct fire} (Mil.), fire, the direction of which is
    perpendicular to the line of troops or to the parapet
    aimed at.
 
   {Direct process} (Metal.), one which yields metal in working
    condition by a single process from the ore. --Knight.
 
   {Direct tax}, a tax assessed directly on lands, etc., and
    polls, distinguished from taxes on merchandise, or
    customs, and from excise.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Direct \Di*rect"\, v. t. [imp. & p. p. {Directed}; p. pr. & vb.
   n. {Directing}.]
   1. To arrange in a direct or straight line, as against a
    mark, or towards a goal; to point; to aim; as, to direct
    an arrow or a piece of ordnance.
    [1913 Webster]
 
   2. To point out or show to (any one), as the direct or right
    course or way; to guide, as by pointing out the way; as,
    he directed me to the left-hand road.
    [1913 Webster]
 
       The Lord direct your into the love of God. --2
                          Thess. iii. 5.
    [1913 Webster]
 
       The next points to which I will direct your
       attention.              --Lubbock.
    [1913 Webster]
 
   3. To determine the direction or course of; to cause to go on
    in a particular manner; to order in the way to a certain
    end; to regulate; to govern; as, to direct the affairs of
    a nation or the movements of an army.
    [1913 Webster]
 
       I will direct their work in truth.  --Is. lxi. 8.
    [1913 Webster]
 
   4. To point out to with authority; to instruct as a superior;
    to order; as, he directed them to go.
    [1913 Webster]
 
       I 'll first direct my men what they shall do.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To put a direction or address upon; to mark with the name
    and residence of the person to whom anything is sent; to
    superscribe; as, to direct a letter.
 
   Syn: To guide; lead; conduct; dispose; manage; regulate;
     order; instruct; command.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Direct \Di*rect"\, v. i.
   To give direction; to point out a course; to act as guide.
   [1913 Webster]
 
      Wisdom is profitable to direct.     --Eccl. x. 10.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Direct \Di*rect"\, n. (Mus.)
   A character, thus [?], placed at the end of a staff on the
   line or space of the first note of the next staff, to apprise
   the performer of its situation. --Moore (Encyc. of Music).
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 direct
   adv 1: without deviation; "the path leads directly to the lake";
       "went direct to the office" [syn: {directly}, {straight},
       {direct}]
   adj 1: direct in spatial dimensions; proceeding without
       deviation or interruption; straight and short; "a direct
       route"; "a direct flight"; "a direct hit" [ant:
       {indirect}]
   2: having no intervening persons, agents, conditions; "in direct
     sunlight"; "in direct contact with the voters"; "direct
     exposure to the disease"; "a direct link"; "the direct cause
     of the accident"; "direct vote" [syn: {direct}, {unmediated}]
   3: straightforward in means or manner or behavior or language or
     action; "a direct question"; "a direct response"; "a direct
     approach" [ant: {indirect}]
   4: in a straight unbroken line of descent from parent to child;
     "lineal ancestors"; "lineal heirs"; "a direct descendant of
     the king"; "direct heredity" [syn: {lineal}, {direct}] [ant:
     {collateral}, {indirect}]
   5: moving from west to east on the celestial sphere; or--for
     planets--around the sun in the same direction as the Earth
     [ant: {retrograde}]
   6: similar in nature or effect or relation to another quantity;
     "a term is in direct proportion to another term if it
     increases (or decreases) as the other increases (or
     decreases)" [ant: {inverse}]
   7: (of a current) flowing in one direction only; "direct
     current" [ant: {alternating}]
   8: being an immediate result or consequence; "a direct result of
     the accident"
   9: in precisely the same words used by a writer or speaker; "a
     direct quotation"; "repeated their dialog verbatim" [syn:
     {direct}, {verbatim}]
   10: lacking compromising or mitigating elements; exact; "the
     direct opposite"
   v 1: command with authority; "He directed the children to do
      their homework"
   2: intend (something) to move towards a certain goal; "He aimed
     his fists towards his opponent's face"; "criticism directed
     at her superior"; "direct your anger towards others, not
     towards yourself" [syn: {target}, {aim}, {place}, {direct},
     {point}]
   3: guide the actors in (plays and films)
   4: be in charge of
   5: take somebody somewhere; "We lead him to our chief"; "can you
     take me to the main entrance?"; "He conducted us to the
     palace" [syn: {lead}, {take}, {direct}, {conduct}, {guide}]
   6: cause to go somewhere; "The explosion sent the car flying in
     the air"; "She sent her children to camp"; "He directed all
     his energies into his dissertation" [syn: {send}, {direct}]
   7: point or cause to go (blows, weapons, or objects such as
     photographic equipment) towards; "Please don't aim at your
     little brother!"; "He trained his gun on the burglar"; "Don't
     train your camera on the women"; "Take a swipe at one's
     opponent" [syn: {aim}, {take}, {train}, {take aim}, {direct}]
   8: lead, as in the performance of a composition; "conduct an
     orchestra; Barenboim conducted the Chicago symphony for
     years" [syn: {conduct}, {lead}, {direct}]
   9: give directions to; point somebody into a certain direction;
     "I directed them towards the town hall"
   10: specifically design a product, event, or activity for a
     certain public [syn: {calculate}, {aim}, {direct}]
   11: direct the course; determine the direction of travelling
     [syn: {steer}, {maneuver}, {manoeuver}, {manoeuvre},
     {direct}, {point}, {head}, {guide}, {channelize},
     {channelise}]
   12: put an address on (an envelope) [syn: {address}, {direct}]
   13: plan and direct (a complex undertaking); "he masterminded
     the robbery" [syn: {mastermind}, {engineer}, {direct},
     {organize}, {organise}, {orchestrate}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 direct /diʀɛkt/ 
  direct; straight

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 direct /dirɛkt/
  1. direct; straight
  2. directly; straighahead

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top