Search result for

direct

(47 entries)
(0.0255 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -direct-, *direct*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Director!ผกก. ! My Girlfriend Is a Gumiho (2010)
We can track down more leads if we go in opposite directions.นี่ไม่เหมือนตอนทำข่าวนะ, โลอีส, เราต้องแยกกันหา Committed (2008)
You think this is intentionally directed at us?คุณคิดว่ามันตั้งใจตรงมาหาเราหรือไง? Dead Space: Downfall (2008)
She's gonna see that we're walking the wrong direction.เธอจะเห็น\ ว่าพวกเราเดินผิดทาง ไม่.. Not Cancer (2008)
It's been pressing directly on her addiction center.มันฝังอยู่กลางหัวเธอ Birthmarks (2008)
She's pretty direct about what she wants.เธอพูดตรงนะ เกี่ยวกับสิ่งที่เธอต้องการหรือเปล่า Lucky Thirteen (2008)
We proceed directly to the leg breaking.วิธีการทำให้ขาหัก Lucky Thirteen (2008)
I'm already headed in that direction, so I'll make certain that the hyperdrive stays offline.บังเอิญจะผ่านไปทางนั้นพอดี ข้าจะไปหยุดการทำงานของไฮเปอร์ไดร์ฟเอง Destroy Malevolence (2008)
R2, are you quite certain the ship is in this direction?อาร์ทู แน่ใจนะว่าทางนี้จะนำเราไปยานน่ะ? Destroy Malevolence (2008)
Sir, the last transmission came from that moon's upper atmosphere, directly ahead.ท่านครับ สัญญาณสุดท้ายส่ง มาจากดวงจันทร์ข้างบนนั่น ตรงไปข้างหน้านี้ Duel of the Droids (2008)
I can't disobey a direct order and leave my post,ข้าไม่สามารถขัดคำสั่งและละทิ้งหน้าที่นี่ Cloak of Darkness (2008)
"star trek" has been directly referenced on "heroes"สตาร์แทรค ได้เป็นแรงบันดาลใจสำคัญของ "ฮีโร่" Heroes: Countdown to the Premiere (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
directA car was coming in this direction.
directA conductor directs an orchestra.
directAll the arguments pointed in the same direction.
directAs head of the sales team she reports only to the managing director.
directA traffic policeman signals directions to drivers by waving his hands and arms.
directA women asked me for directions.
directBy mistake I boarded a train going to in the opposite direction.
directCan I call directly?
directCan I dial direct?
directCan I dial directly?
directCan you direct me to NHK?
directCan you direct me to the nearest subway station?

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abbuchungsverfahren {n}direct debiting [Add to Longdo]
Akkusativobjekt {n} [gramm.]direct object [Add to Longdo]
Directory {m}; Verzeichnis {n}directory [Add to Longdo]
Direktabfluss {m}direct runoff [Add to Longdo]
Direktantrieb {m}direct drive [Add to Longdo]
Direktfarbstoff {m} | Direktfarbstoffe {pl}direct dye | direct dyes [Add to Longdo]
Direktsteuerung {f}direct control [Add to Longdo]
Direktverkauf {m}; Direktvertrieb {m}direct selling; direct sales [Add to Longdo]
Direktversicherung {f}direct insurance [Add to Longdo]
Direktzugriff {m}direct access; direct-access [Add to Longdo]
Direktzugriffsspeicher {m}direct access storage [Add to Longdo]
Einzugsermächtigung {f}direct debit mandate [Add to Longdo]
Gleichstrom {m} [electr.]direct current (DC, D.C.) [Add to Longdo]
Lastschriftverfahren {n}direct debiting scheme; direct debiting system [Add to Longdo]
Selbstwählferndienst {m}direct distance dialing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tax \Tax\, n. [F. taxe, fr. taxer to tax, L. taxare to touch,
   sharply, to feel, handle, to censure, value, estimate, fr.
   tangere, tactum, to touch. See {Tangent}, and cf. {Task},
   {Taste}.]
   1. A charge, especially a pecuniary burden which is imposed
    by authority. Specifically: 
    [1913 Webster]
    (a) A charge or burden laid upon persons or property for
      the support of a government.
      [1913 Webster]
 
         A farmer of taxes is, of all creditors,
         proverbially the most rapacious. --Macaulay.
      [1913 Webster]
    (b) Especially, the sum laid upon specific things, as upon
      polls, lands, houses, income, etc.; as, a land tax; a
      window tax; a tax on carriages, and the like.
 
   Note: Taxes are {annual} or {perpetual}, {direct} or
      {indirect}, etc.
      [1913 Webster]
    (c) A sum imposed or levied upon the members of a society
      to defray its expenses.
      [1913 Webster]
 
   2. A task exacted from one who is under control; a
    contribution or service, the rendering of which is imposed
    upon a subject.
    [1913 Webster]
 
   3. A disagreeable or burdensome duty or charge; as, a heavy
    tax on time or health.
    [1913 Webster]
 
   4. Charge; censure. [Obs.] --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   5. A lesson to be learned; a task. [Obs.] --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   {Tax cart}, a spring cart subject to a low tax. [Eng.]
    [1913 Webster]
 
   Syn: Impost; tribute; contribution; duty; toll; rate;
     assessment; exaction; custom; demand.
     [1913 Webster]
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Direct \Di*rect"\, a. [L. directus, p. p. of dirigere to direct:
   cf. F. direct. See {Dress}, and cf. {Dirge}.]
   1. Straight; not crooked, oblique, or circuitous; leading by
    the short or shortest way to a point or end; as, a direct
    line; direct means.
    [1913 Webster]
 
       What is direct to, what slides by, the question.
                          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. Straightforward; not of crooked ways, or swerving from
    truth and openness; sincere; outspoken.
    [1913 Webster]
 
       Be even and direct with me.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Immediate; express; plain; unambiguous.
    [1913 Webster]
 
       He nowhere, that I know, says it in direct words.
                          --Locke.
    [1913 Webster]
 
       A direct and avowed interference with elections.
                          --Hallam.
    [1913 Webster]
 
   4. In the line of descent; not collateral; as, a descendant
    in the direct line.
    [1913 Webster]
 
   5. (Astron.) In the direction of the general planetary
    motion, or from west to east; in the order of the signs;
    not {retrograde}; -- said of the motion of a celestial
    body.
    [1913 Webster]
 
   6. (Political Science) Pertaining to, or effected immediately
    by, action of the people through their votes instead of
    through one or more representatives or delegates; as,
    direct nomination, direct legislation.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Direct action}.
    (a) (Mach.) See {Direct-acting}.
    (b) (Trade unions) See {Syndicalism}, below. [Webster 1913
      Suppl.]
 
   {Direct discourse} (Gram.), the language of any one quoted
    without change in its form; as, he said "I can not come;"
    -- correlative to {indirect discourse}, in which there is
    change of form; as, he said that he could not come. They
    are often called respectively by their Latin names,
    {oratio directa}, and {oratio obliqua}.
 
   {Direct evidence} (Law), evidence which is positive or not
    inferential; -- opposed to {circumstantial evidence}, or
    {indirect evidence}. -- This distinction, however, is
    merely formal, since there is no direct evidence that is
    not circumstantial, or dependent on circumstances for its
    credibility. --Wharton.
 
   {Direct examination} (Law), the first examination of a
    witness in the orderly course, upon the merits. --Abbott.
 
   {Direct fire} (Mil.), fire, the direction of which is
    perpendicular to the line of troops or to the parapet
    aimed at.
 
   {Direct process} (Metal.), one which yields metal in working
    condition by a single process from the ore. --Knight.
 
   {Direct tax}, a tax assessed directly on lands, etc., and
    polls, distinguished from taxes on merchandise, or
    customs, and from excise.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Direct \Di*rect"\, v. t. [imp. & p. p. {Directed}; p. pr. & vb.
   n. {Directing}.]
   1. To arrange in a direct or straight line, as against a
    mark, or towards a goal; to point; to aim; as, to direct
    an arrow or a piece of ordnance.
    [1913 Webster]
 
   2. To point out or show to (any one), as the direct or right
    course or way; to guide, as by pointing out the way; as,
    he directed me to the left-hand road.
    [1913 Webster]
 
       The Lord direct your into the love of God. --2
                          Thess. iii. 5.
    [1913 Webster]
 
       The next points to which I will direct your
       attention.              --Lubbock.
    [1913 Webster]
 
   3. To determine the direction or course of; to cause to go on
    in a particular manner; to order in the way to a certain
    end; to regulate; to govern; as, to direct the affairs of
    a nation or the movements of an army.
    [1913 Webster]
 
       I will direct their work in truth.  --Is. lxi. 8.
    [1913 Webster]
 
   4. To point out to with authority; to instruct as a superior;
    to order; as, he directed them to go.
    [1913 Webster]
 
       I 'll first direct my men what they shall do.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To put a direction or address upon; to mark with the name
    and residence of the person to whom anything is sent; to
    superscribe; as, to direct a letter.
 
   Syn: To guide; lead; conduct; dispose; manage; regulate;
     order; instruct; command.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Direct \Di*rect"\, v. i.
   To give direction; to point out a course; to act as guide.
   [1913 Webster]
 
      Wisdom is profitable to direct.     --Eccl. x. 10.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Direct \Di*rect"\, n. (Mus.)
   A character, thus [?], placed at the end of a staff on the
   line or space of the first note of the next staff, to apprise
   the performer of its situation. --Moore (Encyc. of Music).
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 direct
   adv 1: without deviation; "the path leads directly to the lake";
       "went direct to the office" [syn: {directly}, {straight},
       {direct}]
   adj 1: direct in spatial dimensions; proceeding without
       deviation or interruption; straight and short; "a direct
       route"; "a direct flight"; "a direct hit" [ant:
       {indirect}]
   2: having no intervening persons, agents, conditions; "in direct
     sunlight"; "in direct contact with the voters"; "direct
     exposure to the disease"; "a direct link"; "the direct cause
     of the accident"; "direct vote" [syn: {direct}, {unmediated}]
   3: straightforward in means or manner or behavior or language or
     action; "a direct question"; "a direct response"; "a direct
     approach" [ant: {indirect}]
   4: in a straight unbroken line of descent from parent to child;
     "lineal ancestors"; "lineal heirs"; "a direct descendant of
     the king"; "direct heredity" [syn: {lineal}, {direct}] [ant:
     {collateral}, {indirect}]
   5: moving from west to east on the celestial sphere; or--for
     planets--around the sun in the same direction as the Earth
     [ant: {retrograde}]
   6: similar in nature or effect or relation to another quantity;
     "a term is in direct proportion to another term if it
     increases (or decreases) as the other increases (or
     decreases)" [ant: {inverse}]
   7: (of a current) flowing in one direction only; "direct
     current" [ant: {alternating}]
   8: being an immediate result or consequence; "a direct result of
     the accident"
   9: in precisely the same words used by a writer or speaker; "a
     direct quotation"; "repeated their dialog verbatim" [syn:
     {direct}, {verbatim}]
   10: lacking compromising or mitigating elements; exact; "the
     direct opposite"
   v 1: command with authority; "He directed the children to do
      their homework"
   2: intend (something) to move towards a certain goal; "He aimed
     his fists towards his opponent's face"; "criticism directed
     at her superior"; "direct your anger towards others, not
     towards yourself" [syn: {target}, {aim}, {place}, {direct},
     {point}]
   3: guide the actors in (plays and films)
   4: be in charge of
   5: take somebody somewhere; "We lead him to our chief"; "can you
     take me to the main entrance?"; "He conducted us to the
     palace" [syn: {lead}, {take}, {direct}, {conduct}, {guide}]
   6: cause to go somewhere; "The explosion sent the car flying in
     the air"; "She sent her children to camp"; "He directed all
     his energies into his dissertation" [syn: {send}, {direct}]
   7: point or cause to go (blows, weapons, or objects such as
     photographic equipment) towards; "Please don't aim at your
     little brother!"; "He trained his gun on the burglar"; "Don't
     train your camera on the women"; "Take a swipe at one's
     opponent" [syn: {aim}, {take}, {train}, {take aim}, {direct}]
   8: lead, as in the performance of a composition; "conduct an
     orchestra; Barenboim conducted the Chicago symphony for
     years" [syn: {conduct}, {lead}, {direct}]
   9: give directions to; point somebody into a certain direction;
     "I directed them towards the town hall"
   10: specifically design a product, event, or activity for a
     certain public [syn: {calculate}, {aim}, {direct}]
   11: direct the course; determine the direction of travelling
     [syn: {steer}, {maneuver}, {manoeuver}, {manoeuvre},
     {direct}, {point}, {head}, {guide}, {channelize},
     {channelise}]
   12: put an address on (an envelope) [syn: {address}, {direct}]
   13: plan and direct (a complex undertaking); "he masterminded
     the robbery" [syn: {mastermind}, {engineer}, {direct},
     {organize}, {organise}, {orchestrate}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 direct [dirɛkt]
   direct; straight
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 direct [dirɛkt]
   direct; straight
   directly; straigh ahead
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top