ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

adductor

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adductor-, *adductor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adductor[N] กล้ามเนื้อที่ดึงเข้าสู่แกนร่างกาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adductor(อะดัค' เทอะ) n. กล้ามเนื้อที่ดึงAdelaide (แอด' ดิเลด) ชื่อเมืองในออสเตรเลีย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
adductor muscleกล้ามเนื้อปิดฝา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adductor Brevisแอดดัคเตอร์เบรวิส [การแพทย์]
Adductor Canalช่องทางหลอดเลือด [การแพทย์]
Adductor Groupการเกร็งของกล้ามเนื้อขา [การแพทย์]
Adductor Hallucisกล้ามเนื้อหุบหัวแม่เท้า [การแพทย์]
Adductor Longusแอดดัคเตอร์ลองกัส, กล้ามเนื้อต้นขาด้านใน [การแพทย์]
Adductor Magnusแอดดัคเตอร์แม็กนัส [การแพทย์]
Adductor Muscleกล้ามเนื้อทำหน้าที่หุบเข้า [การแพทย์]
Adductor of Hipกล้ามเนื้อหุบข้อตะโพก [การแพทย์]
Adductor Pollicisหุบหัวแม่มือชิดกับนิ้วอื่นๆ, กล้ามเนื้อหุบหัวแม่มือ [การแพทย์]
Adductor Tubercleปุ่มที่เกาะของกล้ามเนื้อหุบขาบนกระดูกต้นขา [การแพทย์]

Japanese-English: EDICT Dictionary
貝柱[かいばしら, kaibashira] (n) (1) (See 閉殻筋) adductor muscle; (2) {food} adductor muscle of a bivalve (e.g. scallop, etc.) [Add to Longdo]
内転筋[ないてんきん, naitenkin] (n) (See 外転筋) adductor muscle [Add to Longdo]
肉柱[にくちゅう, nikuchuu] (n) (See 貝柱) adductor muscle (of a bivalve) [Add to Longdo]
閉殻筋[へいかくきん, heikakukin] (n) adductor muscle (of a bivalve) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adductor \Ad*duc"tor\, n. [L., fr. adducere.] (Anat.)
   A muscle which draws a limb or part of the body toward the
   middle line of the body, or closes extended parts of the
   body; -- opposed to {abductor}; as, the adductor of the eye,
   which turns the eye toward the nose.
   [1913 Webster]
 
      In the bivalve shells, the muscles which close the
      values of the shell are called adductor muscles.
                          --Verrill.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 adductor
   n 1: a muscle that draws a body part toward the median line
      [syn: {adductor}, {adductor muscle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top