Search result for

เศษ

(113 entries)
(0.0629 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เศษ-, *เศษ*.
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ทฤษฎีบทเศษเหลือ (n ) remainder theorem

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
สำนักงานอัยการพิเศษSpecial public prosecutor office

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เศษ [N] fraction, Syn. เศษส่วน, Example: นกพื้นเมืองของคิวบามีลำตัวยาวประมาณสองนิ้ว หนักเพียงเศษหนึ่งส่วนสิบออนซ์, Count unit: จำนวน, Thai definition: ส่วนที่เหลือจากการหาร, Notes: (สันสกฤต)
เศษ [N] bits, See also: scraps, odds and ends, bits and pieces, Example: เขาเลี้ยงหมาข้างถนนโดยใช้เศษเนื้อไก่บ้าง เนื้อหมูบ้างคลุกกับข้าว, Thai definition: ส่วนปลีกย่อยหรือส่วนย่อย, ชิ้นเล็กชิ้นน้อย, Notes: (สันสกฤต)
เศษ [N] leftovers, See also: leavings, remnants, scraps, Example: ของในจานมีแต่เศษแล้ว อย่าเก็บกลับไปบ้านเลย, Thai definition: ส่วนที่เหลือใช้การไม่ได้ตามวัตถุประสงค์, ส่วนที่เหลือซึ่งไม่ต้องการ, Notes: (สันสกฤต)
เศษ [DET] more than, See also: over, Example: เขาตัดสินใจใช้กำลังตำรวจเข้าสลายม็อบพนักงานที่ยังเหลืออยู่ประมาณร้อยคนเศษ, Thai definition: สิ่งที่เกินหรือเลยจากจำนวนเต็มที่กำหนดไว้, Notes: (สันสกฤต)
เศษผ้า [N] remnant of cloth, Example: เขานำเศษผ้ามาทำผ้าปูโต๊ะและผ้าม่านประดับห้อง, Thai definition: เศษของผ้าที่เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
เศษสิบ [N] decimal fraction, See also: a tenth, Example: ครูสอนวิธีแปลงเศษสิบเป็นเศษส่วนอย่างง่าย ๆ, Thai definition: เศษส่วนที่มีเศษเป็นตัวเลข 0 ถึง 9 และมีส่วนเป็นหน่วย 10, Notes: (คณิตศาสตร์)
เศษไม้ [N] scraps of wood, See also: wood fragment, wood bits, wood scraps, Example: เขาอยู่ได้ด้วยหาเก็บเศษไม้ไปขาย, Thai definition: ไม้ที่เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
เศษส่วน [N] fraction, Example: เทปจะค่อยๆ หยุดการอ่านลงทีละน้อย โดยใช้เพียงเศษส่วนของวินาทีที่จะหยุดการอ่านลง, Count unit: จำนวน, Thai definition: จำนวน 2 จำนวน หรือนิพจน์ 2 นิพจน์ที่เขียนในรูปของผลหารโดยไม่ต้องหารต่อไป, Notes: (คณิตศาสตร์)
เศษเกิน [N] improper fraction, Example: โจทย์เลขข้อนี้ให้หาเศษเกิน, Thai definition: เศษซึ่งมากกว่าส่วน เป็นจำนวนจริงที่มีค่าสัมบูรณ์มากกว่า 1, Notes: (คณิตศาสตร์)
เศษอาหาร [N] food scraps, See also: crumb, discarded food, Example: กาฝูงหนึ่งเคยกินเศษอาหารของมนุษย์ เมื่ออาหารน้อยลงผู้คนก็ไม่เหลือเศษไว้ให้กาอีก, Thai definition: อาหารที่เหลือและไม่ต้องการแล้ว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เศษน. ส่วนที่เหลือใช้การไม่ได้ตามวัตถุประสงค์, ส่วนที่เหลือซึ่งไม่ต้องการ, เช่น เศษกระดาษ เศษอาหาร เศษขยะ
เศษสิ่งที่เกินหรือเลยจากจำนวนเต็มที่กำหนดไว้ เช่น เวลา ๒ นาฬิกาเศษ ยาว ๒ วาเศษ
เศษส่วนปลีกย่อยหรือส่วนย่อย เช่น เศษสตางค์ เศษเนื้อ เศษผ้า
เศษส่วนที่เหลือจากการหาร เช่น ๙ หารด้วย ๗ เหลือเศษ ๒.
เศษกระดาษน. สิ่งที่ไร้ค่า เช่น ใบหุ้นที่ยกเลิกแล้วมีค่าเป็นเศษกระดาษ.
เศษคนน. คนเลวมากจนหาดีไม่ได้ (ใช้เป็นคำด่า), เศษมนุษย์ ก็เรียก.
เศษซ้อนน. จำนวนจริงที่เขียนเป็นรูปเศษส่วนหลาย ๆ ชั้น เช่น
เศษนรกน. คนเลวอย่างที่สุด.
เศษผงน. เศษสิ่งของเล็ก ๆ หรือละเอียดที่เหลือหรือร่วงจากวัสดุต่าง ๆ, ผง หรือ ขี้ผง ก็ว่า.
เศษมนุษย์น. คนเลวมากจนหาดีไม่ได้ (ใช้เป็นคำด่า), เศษคน ก็เรียก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sequester; sequestrumเศษกระดูกผุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sequestrum; sequesterเศษกระดูกผุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
detritusเศษกร่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
complex fractionเศษซ้อน, เศษส่วนซ้อน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
aftercataractเศษต้อแก้วตา, เศษต้อกระจก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fractionเศษส่วน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
sampling fractionเศษส่วนของตัวอย่าง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
continued fractionเศษส่วนต่อเนื่อง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
decimal fractionเศษส่วนทศนิยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
partial fractionเศษส่วนย่อย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fractionเศษส่วน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Continued fractionเศษส่วนต่อเนื่อง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Crop residuesเศษเหลือจากพืช [TU Subject Heading]
Crop residues as feedเศษเหลือจากพืชที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ [TU Subject Heading]
Crop residues as fuelเศษเหลือจากพืชที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง [TU Subject Heading]
Municipal solid waste incinerator residuesเศษเหลือจากเตาเผาขยะเทศบาล [TU Subject Heading]
Plastic scrapเศษพลาสติก [TU Subject Heading]
Residuesเศษเหลือ [TU Subject Heading]
Waste productsเศษผลิตภัณฑ์ [TU Subject Heading]
Waste products as fuelเศษผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เศษ[n.] (sēt) EN: bits ; scraps ; odds and ends ; bits and pieces ; remnants ; remainder ; leftovers   FR: débris [mpl] ; restes [mpl]
เศษ[n.] (sēt) EN: fraction ; portion   
เศษ[n.] (sēt) EN: over ; more than   
เศษกระดาษ[n. exp.] (sēt kradāt) EN: scarp of paper ; piece of paper ; waste paper ; bits of paper   FR: bout de papier [m] ; morceau de papier [m]
เศษของยาสูบ[n. exp.] (sēt khøng yāsūp) EN: waste tobacco   
เศษซ้อน[n. exp.] (sētsøn) EN: complex fraction   
เศษผ้า[n. exp.] (sēt phā) EN: remnant of cloth   FR: chiffon [m] ; bout de tissu [m]
เศษฝ้าย[n. exp.] (sēt fāi) EN: cotton waste   
เศษสตางค์[n. exp.] (sēt satāng) EN: small change   FR: petite monnaie [f]
เศษส่วน[n.] (sētsuan = sētsūan) EN: fraction   FR: fraction [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
doraemon(n) ชื่อตัวละครของการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องหนึ่ง เป็นหุ่นยนต์มาจากโลกอนาคต มีกระเป๋าสารพัดประโยชน์ คอยใช้ของวิเศษเพื่อช่วยเหลือโนบิตะ การ์ตูนเรื่องนี้เป็นที่นิยมอย่างมากประมาณในช่วงทศวรรษที่ 80
franchise(n vt) การได้รับสิทธิพิเศษ,
cherry on topของพิเศษ, สิ่งพิเศษ เช่น All of a sudden, the awards come along and it's like a cherry on top of a great season.
stonefly(n name) สโตนฟลาย เป็นแมลงใน อันดับ พลีคอปเทอร่า (Order Plecoptera: Class Insecta) ลักษณะตัวเต็มวัย (adult) แบ่งออกเป็น ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ชัดเจน; ส่วนหัว (head) มีหนวด (antennae) ยาว 1 คู่ มีตารวม (compound eyes) 1 คู่ มีตาเดี่ยว (ocelli) 0-3 ตา มีปากแบบกัดกิน (Chewing mouthpart), ส่วนอก (thorax) มีขา 3 คู่ มีปีก 2 คู่เป็นแผ่นบางใส (membranous wings) ปีกคู่หลัง (hind wings) จะซ้อนพับอยู่ใต้ปีกคู่หน้า (fore wings), ส่วนท้อง (abdomen) ยาวแบ่งเป็นปล้อง; มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) คือเจริญเติบโตจากไข่ ฟักออกมาเป็นตัวอ่อน ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นตัวเต็มวัย โดยไม่มีระยะดักแด้; ในระยะตัวอ่อน (nymph) มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ไม่มีปีก อาจพบเหงือก (gills) รูปร่างต่าง ๆ ตามลำตัวเป็นอวัยวะช่วยในการหายใจ อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไหล (Lotic habitat, running water) บางชนิดมีนิสัยการกินแบบผู้ล่า (predator) กินสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร แต่บางชนิดกินเศษซากตะกอนในแหล่งน้ำเป็นอาหาร (detritivore) และเมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายเป็นตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบกใกล้แหล่งน้ำ สโตนฟลายบางชนิดที่มีวงจรชีวิตระยะตัวอ่อนเป็นเวลายาวนาน เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะจับคู่ผสมพันธุ์ทันทีโดยไม่กินอาหาร แต่ในบางชนิดที่มีวงจรชีวิตใช้เวลาในระยะตัวอ่อนน้อย เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะกินน้ำหรือเศษซากพืชหรือซากตะกอนเพียงเล็กน้อย เพื่อพัฒนาระบบสืบพันธุ์ให้เจริญเต็มที่ ก่อนจับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ลงในแหล่งน้ำไหลเพื่อให้ไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอาศัยเจริญเติบโตในแหล่งน้ำไหลนั้นต่อไป; จากลักษณะการดำรงชีวิตโดยอาศัยพึ่งพาแหล่งน้ำอยู่เกือบตลอดทั้งวงจรของชีวิต แมลงชนิดนี้จึงจัดอยู่ในกลุ่มของแมลงน้ำ (Aquatic insect) , R. plecoptera
Central Bankruptcy Court(n name org uniq) ศาลล้มละลายกลาง เป็นศาลชั้นต้นตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ซึ่งมีลักษณะเป็นศาลชำนัญพิเศษ จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คดีล้มละลายซึ่งมีลักษณะพิเศษแต่กต่างจากคดีแพ่ง ทั่วไป ได้รับการพิจารณาพิพากษาจากผู้พิพากษาที่มีความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษ - อ้างอิงจากhttp://www.judiciary.go.th/bkcc/history.html
poacher(n ) 1. พรานเถื่อน, ผู้ลักลอบล่าสัตว์, ผู้บุกรุกป่าเข้าไปล่าสัตว์, ผู้รุกล้ำอาณาเขตเข้าไปจับสัตว์ 2. กระทะพิเศษสำหรับทำ poached egg (ไข่ปรุงกึ่งสุกในน้ำขลุกขลิก,ไข่ลวกฝรั่ง,ไข่ดาวน้ำ) 3. Goal poacher นักฟุตบอลที่รออยู่โกลฝั่งตรงข้ามเพื่อรอได้บอลแล้วยิง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
debris[เด-บริส] (n ) เศษซาก
debris[เด-บรี] (n ) เศษซาก
one third (phrase ) เศษหนึ่งส่วนสาม, จำนวนทั้งหมดมี 3 ส่วน แต่ต้องการเพียง 1 ส่วนเท่านั้น
shard (n) เศษกระจก, เศษของมีคม
See also: S. sherd,
waste from electrical and electronics equipmentเศษเหลือทิ้งของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
See also: S. WEEE,
weee (abbrev ) เศษเหลือทิ้งของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
See also: S. Waste from Electrical and Electronics Equipment,
ซากอ้อย (n slang ) เศษซากของประโยชน์ ไม่ได้มีห่าอะไรเล้ย...ซากอ้อยว่ะ เดิมทีปรากฎอยู่ในเนื้อเพลงของวง so cool มีคนมาพูดผ่านๆ หูนายวิชัย นายวิชัยนำไปเขียนลงบล็อก จากบล็อกลงหนังสือ... ว่าแต่จะบอกที่มาทำซากอ้อยอะไรวะ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
by-product    [N] กาก, See also: เศษ, ของที่เหลือ, Syn. excess, offshoot
chaff    [N] เศษของไม่มีค่า, Syn. refuse
change    [N] เศษสตางค์, Syn. coin
chip    [N] เศษที่แตกออก, See also: เศษที่บิ่นออก, Syn. fragment, thin slice
clout    [N] เศษผ้าที่ใช้ปะ, See also: เศษผ้า, Syn. rag
crock    [N] เศษแตกของเครื่องปั้นดินเผา
crumb    [N] เศษเล็กเศษน้อย (เช่น เศษขนมปัง), Syn. bit, particle
crumble    [N] เศษเล็กเศษน้อย
debris    [N] ซากสลักหักพัง, See also: เศษ, ขยะ, Syn. rubble, ruins
detritus    [N] เศษซาก, See also: ซากที่เหลืออยู่, เศษขยะ, Syn. junk, debris, waste

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a-ใช้นำหน้าคำนามให้เป็นกริยาวิเศษณ์, จาก, ออก, จาก, ไม่
accelerator boardแผ่นวงจรเร่งความเร็วหมายถึงแผ่นวงจรพิเศษ ที่เมื่อนำมาเสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว จะมีผลทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น แผ่นวงจรประเภทนี้จะมีตัวประมวลผล (processor) ที่ทำงานเร็วกว่าตัวประมวลผลเดิม
acentric chromosomeเศษชิ้นส่วนของโครโมโซมที่ปราศจาก centromere
adverb(แอด' เวอบ) n กิริยาวิเศษณ์
adverbial(แอดเวอ' เบียล) adj. เกี่ยวกับหรือทำหน้าที่เป็นกริยาวิเศษณ์ (of an adverb)
aladdin(อะแลด' ดิน) n. อาละดินในนวนิยายอาหรับราตรีเป็นเจ้าของตะเกียงวิเศษที่สามารถเนรมิตทุกสิ่งทุกอย่างได้, ของวิเศษ
aladinเป็นชื่อตัวละครซึ่งเป็นพระเอกในเรื่องยักษ์ในตะเกียงวิเศษอะลาดิน
alloplasm(แอลโลพลาส' ซึม) ส่วนของโปรโตปลาสซึมที่ทำหน้าที่พิเศษต่างหาก. -alloplasmic, alloplasmatic adj.
alphabetic characterตัวอักษรหมายถึงตัวอักขระที่เป็นตัวอักษร เช่น A-Z หรือ ก-ฮ (ไม่รวมตัวเลข หรือหรือสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายพิเศษต่าง ๆ) มีความหมายเหมือน alphabet
ansi character setชุดตัวอักขระของแอนซีหมายถึง การกำหนดตัวอักขระต่าง ๆ ที่คอมพิวเตอร์ใช้ ที่สถาบันแอนซี (ANSI) เป็นผู้กำหนดไว้ โดยปกติจะประกอบด้วยตัวอักษรธรรมดาซึ่งมีอยู่ 26 ตัว (A-Z) และตัวเลข 10 ตัว (0-9) และยังมีสัญลักษณ์พิเศษอื่น ๆ เช่น % # @ เป็นต้น ดู ANSI ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
adverb(n) กริยาวิเศษณ์
adverbial(adj) เกี่ยวกับกริยาวิเศษณ์
billet(n) ท่อนไม้,ท่อนเหล็ก,ท่อนปืน,เศษเหล็ก,หอพักทหาร
bit(n) ของเล็กน้อย,เหรียญเล็กๆ,ชิ้นอาหาร,เศษ,การกัด
bravo(int) ไชโย,เยี่ยม,ดีมาก,วิเศษ
brickbat(n) ก้อนอิฐ,เศษอิฐ
broken(adj) เป็นเศษเล็กเศษน้อย,เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
characteristic(adj) มีลักษณะพิเศษ,เช่นเคย,เป็นนิสัย,เป็นประจำ,มีลักษณะเฉพาะ
characteristic(n) ลักษณะพิเศษ,ลักษณะเฉพาะ,คุณสมบัติ,อุปนิสัย
characteristically(adv) โดยมีลักษณะพิเศษ,โดยมีลักษณะเฉพาะ,โดยมีคุณสมบัติพิเศษ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
残飯[ざんぱん, ] (n) เศษอาหารเหลือ
ウエス[うえす, ] เศษผ้าเช็ดนำมัน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
一切れ[ひときれ, hitokire] Thai: เศษเล็ก ๆ English: small piece

German-Thai: Longdo Dictionary
besondersโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เช่น Ich esse Tomaten besonders gern. ฉันชอบทานมะเขือเทศเป็นพิเศษ
ganz(adv adj) ทั้งหมด, ไม่เหลือเศษ เช่น Kannst du den Kuchen ganz aufessen? เธอสามารถกินขนมเค้กหมดทั้งชิ้นได้ไหม, Eine ganze Flasche Wein bitte! ขอไวน์ทั้งขวดครับ , See also: S. völlig
Torte(n) |die, pl. Torten| ขนมเค้กประเภทที่มีครีมบนหน้าหรือที่มีการตบแต่งเป็นพิเศษ เค้กแฟนซี และรวมถึงทาร์ตด้วย เช่น Schwarzwälderkirschtorte, Erdbeertorte, See also: der Kuchen
Anlass(n) |der, pl. Anlässe| โอกาส, วาระพิเศษ เช่น Was ist der Anlass für dieses Fest? งานเลี้ยงนี้เนื่องในโอกาสใด
Nachhilfe(n) |die, pl. Nachhilfen| การเรียนพิเศษ เพื่อให้มีผลการเรียนดีขึ้น
üblich(adj) ธรรมดา, สามัญ, ดาษดื่น, ทั่วไป เช่น Das Buch ist weit mehr als übliche Städteführer. หนังสือเล่มนี้มีอะไรมากกว่าหนังสือแนะนำท่องเที่ยวทั่วไปเป็นพิเศษ, See also: S. ordinär,
Überstunde(n) |die, pl. Überstunden| เวลาพิเศษที่นอกเหนือจากเวลาทำงานปกติ, ชั่วโมงล่วงเวลา
besondere(adj) ที่พิเศษ เช่น Er ist ein besonderer Mensch. Er hat mein Leben schöner gemacht. เขาเป็นคนพิเศษ เขาทำให้ชีวิตของฉันงดงามขึ้น, eine besondere Qualität คุณภาพที่ดีเป็นพิเศษ, See also: Related: insbesonders, besonders
Talent(n) |das, pl. Talente| พรสวรรค์, ความสามารถพิเศษ, See also: S. Begabung,
Begabung(n) |die, pl. Begabungen| พรสวรรค์, ความสามารถพิเศษ, See also: S. Talent, Related: begeben

French-Thai: Longdo Dictionary
porte-monnaie(n) |m., pl. -s| กระเป๋าใส่เศษสตางค์, See also: Related: porte-feuille
demi-tarif(n) |m| อัตราพิเศษครึ่งราคา
exquis(adj) ที่คัดเฉพาะพิเศษ, รสชาติดี(อาหาร), มีสเน่ห์(คน)
demi(n) |m| เศษหนึ่งส่วนสอง, ครึ่งหนึ่ง เช่น un demi-litre, une demi-heure, See also: S. moitié ,
prix(n) |m| ราคา เช่น augmentation des prix การขึ้นราคา, prix d'achat ราคาพิเศษ

Are you satisfied with the result?

Go to Top