ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bait

B EY1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bait-, *bait*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bait(n) เหยื่อ, See also: สิ่งล่อใจ, Syn. lure
bait(vt) การดึงดูดใจ, See also: การล่อหลอก, Syn. attraction
bait(vt) หยอกล้อ, See also: เย้าแหย่, Syn. tease, torment
bait(vt) ใส่เหยื่อตกปลา, See also: ล่อเหยื่อ, เอาเหยื่อติดเบ็ด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bait(เบท) { baited, baiting, baits } n. เหยื่อ, สิ่งล่อใจ vi. พัก vt. ล่อเหยื่อ, ใส่เหยื่อ, หลอกล่อ, รังแก, ข่มเหง, ให้อาหาร, กินเหยื่อ, Syn. lure, Ant. calm -Conf. bate
jewbaiting(จู'เบทิง) n. การต่อต้านยิว

English-Thai: Nontri Dictionary
bait(n) เหยื่อ, สิ่งล่อ
bait(vt) หลอกล่อ, ให้อาหาร, กินเหยื่อ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Baitเหยื่อ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
bait and switch(n) เป็นการโฆษณารูปแบบหนึ่งที่บอกขายสินค้าหรือการให้บริการในราคาที่ถูก แต่เมื่อมีผู้ต้องการซื้อสินค้าหรือการบริการชนิดนั้น ผู้ขายอ้างว่าสินค้าหมดและเสนอขายสินค้าทดแทนที่มีราคาสูงกว่าแทนอย่างตั้งใจ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I may be live bait down there, but I'm with ya.ฉันอาจจะเป็นเหยื่อสด ลงที่นั่น Pinocchio (1940)
That... business before, when that tall guy, whatshisname, was tryin' to bait me?ที่ ... ธุรกิจก่อนเมื่อคนที่แต่งตัวประหลาดสูง whatshisname ได้รับการพยายามที่ 'เหยื่อฉัน? 12 Angry Men (1957)
He was just tryin' to bait me.เขาได้รับการพยายามที่เพียง 'เหยื่อฉัน 12 Angry Men (1957)
Before it was light, he had his baits out and was drifting with the current.ก่อนที่จะถูกแสงจริงๆเขามี เหยื่อของเขา ออกมาและได้รับการดริฟท์ที่มี ในปัจจุบัน The Old Man and the Sea (1958)
One bait was down 40 fathoms, the second was at 75... ... and the third and fourth were down in the blue water at 100 and 125 fathoms.หนึ่งในเหยื่อที่ถูกลง 40 ไสวที่ สอง เป็นที่ 75 และคนที่สามและสี่ ลดลง ในน้ำทะเลสีฟ้าที่ 100 และ 125 ไสว The Old Man and the Sea (1958)
Each bait hung head-down with the shank of the hook inside... ... tight and sewed solid.แต่ละเหยื่อแขวนหัวลงกับขา ของเบ็ดภายในปลาเหยื่อ เชื่อมโยงและเย็บเป็นของแข็ง The Old Man and the Sea (1958)
The other baits were still in the water, but there was nothing to be done.เหยื่ออื่น ๆ ยังคงอยู่ในน้ำ แต่ก็ไม่มีอะไรที่จะต้องทำ The Old Man and the Sea (1958)
He took the bait like a male.เขาเอาเหยื่อเหมือนชาย The Old Man and the Sea (1958)
I don't know what the fish was that took the bait just now.ฉันไม่ทราบว่าสิ่งที่เป็นปลา ที่เอาเหยื่อเพียงแค่ตอนนี้ The Old Man and the Sea (1958)
First we're going to set some bait inside a nasty trap and waitอย่างแรก เราจะต้องหาตัวล่อข้างในกับดักโสโครกนั่น และเฝ้ารอ The Nightmare Before Christmas (1993)
This bastard tries real hard to bait chicksอย่างนี้จะหาแฟนได้ยังไงว่ะ Failan (2001)
Consumers will get that piece of roach bait then they would take it.ผู้บริโภคจะรับเหยื่อแมลงสาบชิ้นนั้น แล้วเอาติดตัวกลับไป The Corporation (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
baitBefore he went fishing he dug up some worms for bait.
baitHe avoided the bait.
baitHe baited the trap for rabbits.
baitHe kept complaining so much, without doing anything to help, that I finally had to tell him to fish or cut bait.
baitHe put live bait on a hook.
baitIf you want to stay a member of this club, you have to fish or cut bait.
baitI put a bait on a hook.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อ่อยเหยื่อ(v) bait, See also: attract, Syn. ล่อเหยื่อ, Example: คนตกปลาอ่อยเหยื่อปลาด้วยไส้เดือนตัวใหญ่, Thai Definition: โปรยเหยื่อล่อ
เครื่องล่อ(n) lure, See also: bait, decoy, temptation, allure, enticement, Syn. สิ่งล่อใจ, กับดัก, สิ่งจูงใจ, เหยื่อล่อ, Example: เขาใช้เงินเป็นเครื่องล่อเธอให้หลงกลของเขา
อ่อย(v) bait, Syn. ล่อ, อ่อยเหยื่อ, Thai Definition: ล่อลวงให้มาติดกับ
เหยื่อ(n) bait, See also: lure, decoy, snare, allurement, enticement, Example: นักตกปลาช่อนชอบใช้เขียดเป็นเหยื่อล่อปลาช่อน, Count Unit: ชนิด, อย่าง, Thai Definition: อาหารที่ใช้ล่อสัตว์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องล่อ[khreūang lø] (x) EN: lure ; bait ; decoy ; temptation ; allure ; enticement
นกต่อ[nok tø] (n) EN: lure ; decoy ; imitation ; bait ; fake  FR: leurre [ m ]
ใส่เหยื่อเบ็ด[sai yeūa bet] (v, exp) EN: bait a hook  FR: amorcer l'hameçon
วางเบ็ด[wāng bet] (v, exp) EN: lay bait ; lay fishing lines
เหยื่อ[yeūa] (n) EN: bait ; lure ; decoy ; snare ; allurement ; enticement  FR: appât [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BAIT B EY1 T
BAITS B EY1 T S
BAITY B EY1 T IY0
BAITED B EY1 T IH0 D
BAITING B EY1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bait (v) bˈɛɪt (b ei1 t)
baits (v) bˈɛɪts (b ei1 t s)
baited (v) bˈɛɪtɪd (b ei1 t i d)
baiting (v) bˈɛɪtɪŋ (b ei1 t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
诱饵[yòu ěr, ㄧㄡˋ ㄦˇ,   /  ] bait #25,899 [Add to Longdo]
[ěr, ㄦˇ, / ] bait; cakes #32,641 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lockvogeltaktik { f }bait and switch [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
灯;照射[ともし, tomoshi] (n) (1) (灯 only) light; lamp; (2) (esp. 照射) baiting deer with a lighted torch #4,097 [Add to Longdo]
バイト[baito] (n, vs) (1) (abbr) (See アルバイト・1) work (esp. part time or casual) (ger #5,099 [Add to Longdo]
媒体[ばいたい, baitai] (n) media; medium; (P) #5,881 [Add to Longdo]
アルバイト[arubaito] (n, vs) (1) (See パート・3, パートタイム) part-time job (ger #7,701 [Add to Longdo]
ビタミン(P);ヴィタミン;バイタミン[bitamin (P); vitamin ; baitamin] (n, adj-no) vitamin (ger #10,107 [Add to Longdo]
[えさ(P);え, esa (P); e] (n) feed; bait; (P) #10,619 [Add to Longdo]
さし[sashi] (n) blowfly maggots used as fishing bait #13,998 [Add to Longdo]
売店[ばいてん, baiten] (n) shop; stand; (P) #14,367 [Add to Longdo]
アルバイター[arubaita-] (n) (See アルバイト・1) part-time worker (ger [Add to Longdo]
エクサバイト[ekusabaito] (n) { comp } Exabyte [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キロバイト[きろばいと, kirobaito] kilobyte, KB [Add to Longdo]
ギガバイト[ぎがばいと, gigabaito] gigabyte [Add to Longdo]
ダブルバイト[だぶるばいと, daburubaito] double byte [Add to Longdo]
テラバイト[てらばいと, terabaito] terabyte [Add to Longdo]
データ媒体[データばいたい, de-ta baitai] data medium [Add to Longdo]
データ媒体変換[データばいたいへんかん, de-ta baitaihenkan] data transformation [Add to Longdo]
データ媒体保護機構[データばいたいほごきこう, de-ta baitaihogokikou] data medium protection device [Add to Longdo]
ヌルバイト[ぬるばいと, nurubaito] null byte [Add to Longdo]
バイト[ばいと, baito] byte, octet, 8-bit byte [Add to Longdo]
バイトコンパイル[ばいとこんぱいる, baitokonpairu] byte-compile [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
売店[ばいてん, baiten] Verkaufsstand, Kiosk [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bait \Bait\ (b[=a]t), v. i. [F. battre de l'aile (or des ailes),
   to flap or flutter. See {Batter}, v. t.]
   To flap the wings; to flutter as if to fly; or to hover, as a
   hawk when she stoops to her prey. "Kites that bait and beat."
   --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bait \Bait\ (b[=a]t), v. i.
   To stop to take a portion of food and drink for refreshment
   of one's self or one's beasts, on a journey.
   [1913 Webster]
 
      Evil news rides post, while good news baits. --Milton.
   [1913 Webster]
 
      My lord's coach conveyed me to Bury, and thence baiting
      at Newmarket.              --Evelyn.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bait \Bait\ (b[=a]t), n. [Icel. beita food, beit pasture, akin
   to AS. b[=a]t food, Sw. bete. See {Bait}, v. t.]
   1. Any substance, esp. food, used in catching fish, or other
    animals, by alluring them to a hook, snare, inclosure, or
    net.
    [1913 Webster]
 
   2. Anything which allures; a lure; enticement; temptation.
    --Fairfax.
    [1913 Webster]
 
   3. A portion of food or drink, as a refreshment taken on a
    journey; also, a stop for rest and refreshment.
    [1913 Webster]
 
   4. A light or hasty luncheon.
    [1913 Webster]
 
   {Bait bug} (Zool.), a crustacean of the genus {Hippa} found
    burrowing in sandy beaches. See {Anomura}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bait \Bait\ (b[=a]t), v. t. [imp. & p. p. {Baited}; p. pr. & vb.
   n. {Baiting}.] [OE. baiten, beit[=e]n, to feed, harass, fr.
   Icel. beita, orig., to cause to bite, fr. b[imac]ta.
   [root]87. See {Bite}.]
   [1913 Webster]
   1. To provoke and harass; esp., to harass or torment for
    sport; as, to bait a bear with dogs; to bait a bull.
    [1913 Webster]
 
   2. To give a portion of food and drink to, upon the road; as,
    to bait horses. --Holland.
    [1913 Webster]
 
   3. To furnish or cover with bait, as a trap or hook.
    [1913 Webster]
 
       A crooked pin . . . baited with a vile earthworm.
                          --W. Irving.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bait
   n 1: anything that serves as an enticement [syn: {bait}, {come-
      on}, {hook}, {lure}, {sweetener}]
   2: something used to lure fish or other animals into danger so
     they can be trapped or killed [syn: {bait}, {decoy}, {lure}]
   v 1: harass with persistent criticism or carping; "The children
      teased the new teacher"; "Don't ride me so hard over my
      failure"; "His fellow workers razzed him when he wore a
      jacket and tie" [syn: {tease}, {razz}, {rag}, {cod},
      {tantalize}, {tantalise}, {bait}, {taunt}, {twit}, {rally},
      {ride}]
   2: lure, entice, or entrap with bait
   3: attack with dogs or set dogs upon

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top