ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

primary

P R AY1 M EH2 R IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -primary-, *primary*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
primary(adj) ปฐมภูมิ
primary producer(n) ผู้ผลิตขั้นปฐมภูมิของห่วงโซ่อาหารในธรรมชาติ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
primary(adj) ในขั้นแรก, See also: อันดับแรก, ระยะแรก, Syn. primitive
primary(adj) ที่สำคัญที่สุด, Syn. chief, prime, main
primary(adj) ในขั้นพื้นฐาน, Syn. basic, elemental
primary(adj) ที่มีมาดั้งเดิม
primary(adj) ในชั้นประถม
primary(n) สิ่งที่เป็นลำดับแรก
primary(n) สิ่งที่เป็นพื้นฐาน
primary(n) รูปแบบดั้งเดิม
primary cell(n) เซลล์ปฐมภูมิ
primary color(n) แม่สี, See also: แม่สีพื้นฐาน คือ สีแดง สีเขียวและสีน้ำเงิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
primary(ไพร'มะรี) adj. สำคัญที่สุด, อันดับแรก, ครั้งแรก, ดีเลิศ, ดั้งเดิม, เบื้องต้น, ประถม, ระยะแรก, ขั้นแรก. n. ที่สำคัญที่สุด, สิ่งที่อยู่ในอันดับหนึ่ง, ตำแหน่งอาร์บิชอพ, การเลือกตั้งครั้งแรก, แม่สี, ดาวที่สว่างกว่าในกลุ่มดาวคู่., See also: primariness n. คำที
primary keyกุญแจหลักในการสั่งให้เรียง (sort) ข้อความหรือตัวเลข จะต้องมีการกำหนดว่าจะเรียงตามอะไร เช่น ตามตัวอักษร ตามความมากน้อย ตามอายุ ฯ ตัวกำหนดนี้เรียกว่า กุญแจ (key) ตัวกำหนดที่สำคัญเป็นอันดับแรก เรียกว่า " กุญแจหลัก" ส่วนตัวสำคัญรองลงมา ก็เรียกว่า "กุญแจรอง" เช่นกำหนดให้เรียงตามตัวอักษร และอายุ ตัวอักษรจะเป็นกุญแจหลัก คือให้เรียงตามตัวอักษรก่อน เมื่อตัวอักษรซ้ำกัน จึงเรียงตามอายุ อายุก็เป็นกุญแจรอง ดู secondary key ประกอบ
primary schooln. โรงเรียนประถม
primary storageหมายถึง หน่วยความจำที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ไม่ได้อยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง ในการทำงานของคอมพิวเตอร์นั้น เมื่ออ่านข้อมูลเข้าไปแล้ว คอมพิวเตอร์จะนำข้อมูลนั้นไปไว้ในหน่วยความจำ แล้วจะเรียกมาใช้เมื่อต้องการ ข้อมูลที่อยู่ในหน่วยความจำนี้ จะอยู่ตลอดไปจนกว่าไฟจะดับ หรือมีการอ่านข้อมูลใหม่เข้าไปทับมีความหมายเหมือน main storageดู secondary storage เปรียบเทียบprint : พิมพ์หมายถึง การแสดงผลลัพธ์ที่ประมวลผลได้จากคอมพิวเตอร์ลงบนกระดาษ หรือแผ่นใส ฯ กับใช้เป็นรายการคำสั่งในโปรแกรมสำเร็จหลายโปรแกรม ที่จะให้คอมพิวเตอร์ทำการดังกล่าว ซึ่งมักจะมีคำถามตามมาอีกหลายคำถามในกรอบสนทนา (dialog box) เป็นต้นว่า พิมพ์กี่ชุด พิมพ์หน้าไหนบ้าง ขยายหรือย่อขนาดกี่เปอร์เซ็นต์ ฯ รวมทั้งเป็นคำสั่งในโปรแกรมในภาษาต่าง ๆ เกือบทุกภาษาด้วย

English-Thai: Nontri Dictionary
primary(adj) ประถม, ขั้นแรก, เบื้องต้น, อันดับแรก, ครั้งแรก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
primary๑. ปฐมภูมิ, ขั้นต้น๒. สำคัญ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
primaryปฐม, ขั้นปฐม, ขั้นต้น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
primaryปฐมภูมิ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
primary abscessฝีต้น, ฝีปฐมภูมิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
primary airลมปฐมภูมิ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
primary and secondary meanings of wordsลำดับความหมายหลักและความหมายรองของคำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
primary cardinal vowelsสระมาตรฐานชุดหลัก [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
primary cartilaginous joint; synchondrosisข้อต่อชนิดกระดูกอ่อนคั่นในเด็ก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
primary castชิ้นหล่อแรก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
primary cause๑. เหตุปฐมภูมิ๒. เหตุหลัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
primary canalprimary canal, คลองส่งน้ำสายใหญ่, คลองส่งน้ำสายหลัก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
primary cellเซลล์ปฐมภูมิ, เซลล์ไฟฟ้าเคมีชนิดหนึ่งซึ่งปฏิกิริยาเคมีภายในเซลล์ทำให้เกิดพลังงานไฟฟ้าโดยตรง เมื่อความต่างศักย์ของเซลล์ลดลงหรือหมดไป ไม่สามารถประจุไฟฟ้าใหม่ได้ เช่น ถ่านไฟฉายที่ใช้กันอยู่ทั่ว ๆ ไป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
primary coilขดลวดปฐมภูมิ, ขดลวดของหม้อแปลงต่อโดยตรงกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้า  ถ้าเป็นหม้อแปลงขึ้น จำนวนรอบของขดลวดปฐมภูมิจะน้อยกว่าจำนวนรอบของขดลวดทุติยภูมิ ถ้าเป็นหม้อแปลงลง จำนวนรอบของขดลวดจะกลับกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
primary colourสีปฐมภูมิ, แสงสีใด ๆ ของแสงสีจำนวน 3 สีคือ แสงสีแดง แสงสีเขียว และแสงสีน้ำเงิน เมื่อแสงทั้งสามสีนี้มารวมกันในปริมาณที่พอเหมาะจะให้แสงสีขาว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Primary Dataข้อมูลปฐมภูมิ, Example: ข้อมูลดิบหรือข้อมูลหยาบที่ได้ประมวลผล และทำตารางแล้ว มักประกอบด้วยข้อมูลที่มีลักษณะเป็นอนุกรม ของข้อมูลที่เป็นจำนวนสมบูรณ์ซึ่งเสนอออกมาในรูปตารางสถิติ [สิ่งแวดล้อม]
primary dataข้อมูลปฐมภูมิ, ข้อมูลที่ผู้ใช้จะต้องเก็บรวบรวมจากผู้ให้ข้อมูลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลโดยตรง ซึ่งอาจทำได้โดยการสัมภาษณ์ วัด นับ หรือสังเกตจากแหล่งข้อมูลโดยตรง เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้ไม่เคยมีผู้ใดเก็บรวบรวมไว้ก่อน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Primary depressionดีเปรสชันแรก [อุตุนิยมวิทยา]
Primary Driveแรงดันที่มีอยู่ตามธรรมชาติ, Example: ่ช่วยขับน้ำมันและก๊าซให้ไหลเข้าไปในหลุมเจาะ ในแหล่งน้ำมัน แรงขับตามธรรมชาติ ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติที่ละลายปนอยู่กับน้ำมันดิบ (Solution gas) ก๊าซธรรมชาติที่เกิดอยู่อย่างอิสระ (free gas) น้ำและแรงโน้มถ่วงของโลก ในแหล่งน้ำมันทุกแหล่งจะมีแรงขับตามธรรมชาติอย่างน้อย 1 อย่าง หรือบางทีมี 2 อย่าง แรงขับตามธรรมชาติจะลดลงเมื่อมีการผลิต [ปิโตรเลี่ยม]
Primary earnings per shareกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน [การบัญชี]
Primary fission productsผลผลิตปฐมภูมิการแบ่งแยกนิวเคลียส, นิวไคลด์กัมมันตรังสีที่เกิดจากการแบ่งแยกนิวเคลียสโดยตรง (ดู fission fragments ประกอบ), Example: [นิวเคลียร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Primary Forest(n) ป่าดั้งเดิม (ป่าไม้)
primary obligorลูกหนี้ตามสัญญาหลัก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Primary target covered by fog.เป้าหมายมีหมอกบัง Airplane! (1980)
It's not a serious attack on the revenue. Its primary importance is symbolic.มันไม่ใช่เรื่องของรายได้ครับ เป็นเรื่องของการแสดงออก Gandhi (1982)
Primary objective fulfilled.บรรลุเป้าหมายหลักแล้ว. Ghost in the Shell (1995)
Well, I brought most primary systems online, -ผมให้ระบบพื้นฐานทำงานแล้ว Event Horizon (1997)
I'm now making my primary incision. -ผมจะเริ่มเปิดแผล The Truman Show (1998)
Remember our days in primary school?จำวันแรกที่เราเข้าเรียนได้ไหม? Christmas in August (1998)
Such an ass since primary school!เป็นบ้าอย่างงี้ตั้งแต่อยู่โรงเรียนแล้ว Christmas in August (1998)
primary charges will blow base charges... ..and a few blocks will be reduced to smouldering rubble.ทุกอย่างอยู่ห่างออกไป ทุกอย่างเป็น ก้อปปี้ ของก้อปปี้ ของก้อปปี้ Fight Club (1999)
Sir, the house's primary defenses have been activated.ท่าน, ระบบป้องกันภัยในบ้านทำงานแล้วครับ Resident Evil (2002)
Primary effect of the gas-- complete unconsciousness lasting anything up to four hours.ผลกระทบหลักของแก๊สคือ ลบความจำในช่วง 4 ชั่วโมงก่อนโดยสิ้นเชิง Resident Evil (2002)
I wouldn't advise this. Disabling me will result in loss of primary power.ฉันไม่อยากจะแนะนำให้ทำแบบนี้ มันกำลังทำให้ฉันเสียหาย จะก่อให้เกิดการสูญเสียในระบบรักรักษาความปลอดภัย Resident Evil (2002)
- Primary defense nets are still clean?เครือข่ายกองทัพ โดนด้วยรึเปล่า ครับผม เอ่อ... Terminator 3: Rise of the Machines (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
primaryAt Kuroda Primary School we assemble at a prearranged time and go to school as a group.
primaryCold calls are the primary function of the telemarketing department.
primaryElementary and primary school children don't yet know good from evil or reality from fiction.
primaryFor that reason the outcome of the primary nursing care requirement authorization has to relate to the amount of nursing care required.
primaryHe is a primary school teacher, so he is used to dealing with children.
primaryHer behavior in my primary concern.
primaryHis behavior is my primary concern.
primaryHis primary reason for going out was to see Patty.
primaryI saw one, a mermaid, when I was a primary schooler. But it wasn't that sort of fairy-tale atmosphere of a story.
primaryLearning to read well is of primary importance.
primaryMixture of the three primary colors creates black.
primaryMy primary concern is your safety.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ป.(n) primary education, Syn. ประถมศึกษา
แม่สี(n) primary colours, Count Unit: สี
แม่สี(n) primary colors, Example: คุณสามารถที่จะผสมสีใหม่ขึ้นมาใช้เองได้โดยการใช้แม่สีมาผสมกันทำตามขั้นตอน, Thai Definition: กลุ่มสี ซึ่งสามารถผสมออกมาเป็นสีอื่นๆ ได้ทุกสี
ป่าดิบ(n) evergreen forest, See also: primary forest, virgin forest, Syn. ป่าดงดิบ, Example: ธนาคารโลกตั้งแผนงานบราซิลขึ้นมาเพื่อหาเงินมาสนับสนุนใด้ลดการทำลายป่าดิบในบราซิล, Count Unit: แห่ง, ที่, ป่า, Thai Definition: ป่าไม้ที่มีอยู่ทั่วไปในเขตร้อน ฝนชุก เป็นป่าไม้สีเขียวไม่ผลัดใบ
พื้นฐาน(adj) primary, See also: fundamental, Syn. ขั้นพื้นฐาน, Example: การขยายโอกาสเด็กไทยให้ได้เรียน เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญประการหนึ่งในการพัฒนาประเทศ, Thai Definition: รากฐาน, หลักเบื้องต้น
แรก(adj) original, See also: primary, Thai Definition: ต้น, เดิมที
เบญจพรรณ(n) primary colors red, blue, yellow, white, and black, Example: ลวดลายของเครื่องลายครามลงด้วยสีเบญจพรรณปนเงินทองแวววาว, Thai Definition: แม่สีทั้งห้า คือ ดำ แดง ขาว เขียว (คราม) เหลือง
ประถม(adj) primary, See also: first, elementary, Syn. ปฐม, ลำดับแรก, ลำดับเบื้องต้น, Example: ลูกสาวเข้าเรียนชั้นประถมที่โรงเรียนใกล้บ้าน
ปฐมยาม(n) primary period, See also: first watch, 6 p.m.-9 p.m., first three hours of the night, Syn. ยามต้น, ยามแรก, Thai Definition: ยามแรก กำหนดเวลา 4 ชั่วโมงตั้งแต่ย่ำค่ำ หรือ 18 นาฬิกา ถึง 4 ทุ่ม หรือ 22 นาฬิกา
ปฐมภูมิ(n) primary, See also: fundamental, Syn. แรก, ดั้งเดิม, เบื้องต้น, Example: แสงสีแดง แสงสีเขียวและแสงสีน้ำเงินเป็นแม่สีหรือสีปฐมภูมิกล่าวคือเป็นสีที่แยกออกเป็นสีอื่นไม่ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรพ-[ban- = banpha-] (pref) EN: [ prefix meaning ancient, prime, primary, primordial ]  FR: [ préfixe indiquant l'ancienneté ]
บรรพ~[bap-] (pref, (adj)) EN: ancient ; prime ; primary ; primordial ; primevall ; primitive  FR: ancien
เบญจรงค์[benjarong] (n) EN: the five primary colours  FR: les cinq couleurs primaires
เบื้องต้น[beūangton] (adj) EN: initial ; preliminary ; elementary ; primary ; prima facie  FR: rudimentaire ; primaire ; élémentaire ; basique (anglic.)
ดั้งเดิม[dangdoēm] (adj) EN: traditional ; customary ; original ; primary ; former ; first ; prototype  FR: original
เด็กประถม[dek prathom] (n, exp) EN: pupil ; children at primary school ; young boy  FR: enfant de l'école primaire [ m, f ] ; écolier [ m ] ; écolière [ f ]
เดิม[doēm] (adj) EN: former ; old ; original ; primary  FR: ancien
ดงดิบ[dongdip] (n, exp) EN: virgin forest ; primary forest ; climax forest  FR: forêt vierge [ f ]
เอก-[ēkka-] (pref, (adj)) EN: first ; number one ; principal ; top ; leading ; primary ; major ; high ; great ; special ; particular ; single ; solitary
ฟันน้ำนม[fan nāmnom] (n) EN: milk tooth ; baby tooth ; deciduous tooth ; primary tooth  FR: dent de lait [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PRIMARY P R AY1 M EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
primary (n) prˈaɪməriː (p r ai1 m @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小学[xiǎo xué, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] primary school #2,370 [Add to Longdo]
小学生[xiǎo xué shēng, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ, / ] primary school student; schoolchild #7,360 [Add to Longdo]
初选[chū xuǎn, ㄔㄨ ㄒㄩㄢˇ, / ] primary election (US) #23,137 [Add to Longdo]
第一产业[dì yī chǎn yè, ㄉㄧˋ ㄧ ㄔㄢˇ ㄧㄝˋ, / ] primary sector of industry #34,202 [Add to Longdo]
原色[yuán sè, ㄩㄢˊ ㄙㄜˋ, ] primary color #46,192 [Add to Longdo]
蒙师[méng shī, ㄇㄥˊ ㄕ, / ] primary school teacher #228,386 [Add to Longdo]
蒙馆[méng guǎn, ㄇㄥˊ ㄍㄨㄢˇ, / ] primary school #268,699 [Add to Longdo]
主环[zhǔ huán, ㄓㄨˇ ㄏㄨㄢˊ, / ] primary ring [Add to Longdo]
初等教育[chū děng jiào yù, ㄔㄨ ㄉㄥˇ ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ, ] primary education; junior school education [Add to Longdo]
原发性进行性失语[yuán fā xìng jìn xíng xìng shī yǔ, ㄩㄢˊ ㄈㄚ ㄒㄧㄥˋ ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄥˋ ㄕ ㄩˇ, / ] primary progressive aphasia (PPA), speech disorder (sometimes related to dementia) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Elementarschule { f }primary school [Add to Longdo]
Grundschule { f }primary school; elementary (grade) school [ Am. ] [Add to Longdo]
Hauptspeicher { m }primary storage [Add to Longdo]
Primärbestattung { f }primary burial [Add to Longdo]
Primärdatei { f } [ comp. ]primary file [Add to Longdo]
Primärdaten { pl } [ comp. ]primary data [Add to Longdo]
Primärluft { f }primary air [Add to Longdo]
Primärmedium { n }primary medium [Add to Longdo]
Urquell { m }primary source [Add to Longdo]
Urstoff { m }primary matter [Add to Longdo]
Vorbrecher { m }primary crusher [Add to Longdo]
Vorklärbecken { n }primary sedimentation basin [Add to Longdo]
Basisimpfung { f } [ med. ]primary vaccination [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ぬし, nushi] (n, adj-no) (1) (one's) master; (2) (しゅ only) Lord (Christian ref. to Jesus or God); (3) (しゅ only) (See 主たる, 主として) the main thing; the majority; the primary concern; (P) #295 [Add to Longdo]
小学校[しょうがっこう, shougakkou] (n) primary school; elementary school; grade school; (P) #339 [Add to Longdo]
[はら, hara] (pref) original; primitive; primary; fundamental; raw #1,043 [Add to Longdo]
予選[よせん, yosen] (n, vs) preliminary contest; qualifier; primary; nomination; (P) #1,380 [Add to Longdo]
小学[しょうがく, shougaku] (n) (abbr) (See 小学校) elementary school; primary school; grade school; (P) #4,197 [Add to Longdo]
小学生[しょうがくせい, shougakusei] (n) elementary school student; primary school student; grade school student; (P) #5,295 [Add to Longdo]
要因[よういん, youin] (n, adj-no) main cause; primary factor; (P) #5,677 [Add to Longdo]
原発[げんぱつ, genpatsu] (n) (1) (abbr) (See 原子力発電所, 原子力発電) nuclear power plant; nuclear power generation; (adj-no, n, vs) (2) primary (e.g. primary immunodeficiency syndrome); (P) #7,942 [Add to Longdo]
初等[しょとう, shotou] (n) elementary; primary #8,776 [Add to Longdo]
女児[じょじ, joji] (n) baby girl; primary schoolgirl; (P) #13,744 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
プライマリリング[ぷらいまりりんぐ, puraimariringu] primary ring [Add to Longdo]
一次局[いちじきょく, ichijikyoku] primary station [Add to Longdo]
一次資料[いちじしりょう, ichijishiryou] primary source [Add to Longdo]
一次文献[いちじぶんけん, ichijibunken] primary document [Add to Longdo]
一次又は二次局[いちじまたはにじきょく, ichijimatahanijikyoku] primary, secondary [Add to Longdo]
原色[げんしょく, genshoku] primary colour [Add to Longdo]
正・写し受信者表示[せいうつしじゅしんしゃひょうじ, seiutsushijushinshahyouji] primary and copy recipients indication [Add to Longdo]
本システム[ほんシステム, hon shisutemu] main, primary system [Add to Longdo]
本ドキュメント[ほんドキュメント, hon dokyumento] primary document [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Primary \Pri"ma*ry\, a. [L. primarius, fr. primus first: cf. F.
   primaire. See {Prime}, a., and cf. {Premier}, {Primero}.]
   1. First in order of time or development or in intention;
    primitive; fundamental; original.
    [1913 Webster]
 
       The church of Christ, in its primary institution.
                          --Bp. Pearson.
    [1913 Webster]
 
       These I call original, or primary, qualities of
       body.                 --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. First in order, as being preparatory to something higher;
    as, primary assemblies; primary schools.
    [1913 Webster]
 
   3. First in dignity or importance; chief; principal; as,
    primary planets; a matter of primary importance.
    [1913 Webster]
 
   4. (Geol.) Earliest formed; fundamental.
    [1913 Webster]
 
   5. (Chem.) Illustrating, possessing, or characterized by,
    some quality or property in the first degree; having
    undergone the first stage of substitution or replacement.
    [1913 Webster]
 
   {Primary alcohol} (Organic Chem.), any alcohol which possess
    the group {CH2.OH}, and can be oxidized so as to form a
    corresponding aldehyde and acid having the same number of
    carbon atoms; -- distinguished from {secondary & tertiary
    alcohols}.
 
   {Primary amine} (Chem.), an amine containing the amido group,
    or a derivative of ammonia in which only one atom of
    hydrogen has been replaced by a basic radical; --
    distinguished from {secondary & tertiary amines}.
 
   {Primary amputation} (Surg.), an amputation for injury
    performed as soon as the shock due to the injury has
    passed away, and before symptoms of inflammation
    supervene.
 
   {Primary axis} (Bot.), the main stalk which bears a whole
    cluster of flowers.
 
   {Primary colors}. See under {Color}.
 
   {Primary meeting}, a meeting of citizens at which the first
    steps are taken towards the nomination of candidates, etc.
    See {Caucus}.
 
   {Primary pinna} (Bot.), one of those portions of a compound
    leaf or frond which branch off directly from the main
    rhachis or stem, whether simple or compounded.
 
   {Primary planets}. (Astron.) See the Note under {Planet}.
 
   {Primary qualities of bodies}, such are essential to and
    inseparable from them.
 
   {Primary quills} (Zool.), the largest feathers of the wing of
    a bird; primaries.
 
   {Primary rocks} (Geol.), a term early used for rocks supposed
    to have been first formed, being crystalline and
    containing no organic remains, as granite, gneiss, etc.;
    -- called also {primitive rocks}. The terms Secondary,
    Tertiary, and Quaternary rocks have also been used in like
    manner, but of these the last two only are now in use.
 
   {Primary salt} (Chem.), a salt derived from a polybasic acid
    in which only one acid hydrogen atom has been replaced by
    a base or basic radical.
 
   {Primary syphilis} (Med.), the initial stage of syphilis,
    including the period from the development of the original
    lesion or chancre to the first manifestation of symptoms
    indicative of general constitutional infection.
 
   {Primary union} (Surg.), union without suppuration; union by
    the first intention.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Primary \Pri"ma*ry\, n.; pl. {Primaries}.
   1. That which stands first in order, rank, or importance; a
    chief matter.
    [1913 Webster]
 
   2. A primary meeting; a caucus.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) One of the large feathers on the distal joint of a
    bird's wing. See {Plumage}, and Illust. of {Bird}.
    [1913 Webster]
 
   4. (Astron.) A primary planet; the brighter component of a
    double star. See under {Planet}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 primary
   adj 1: of first rank or importance or value; direct and
       immediate rather than secondary; "primary goals"; "a
       primary effect"; "primary sources"; "a primary interest"
       [ant: {secondary}]
   2: not derived from or reducible to something else; basic; "a
     primary instinct"
   3: most important element; "the chief aim of living"; "the main
     doors were of solid glass"; "the principal rivers of
     America"; "the principal example"; "policemen were primary
     targets"; "the master bedroom"; "a master switch" [syn:
     {chief(a)}, {main(a)}, {primary(a)}, {principal(a)},
     {master(a)}]
   4: of or being the essential or basic part; "an elementary need
     for love and nurturing" [syn: {elementary}, {elemental},
     {primary}]
   5: of primary importance [syn: {basal}, {primary}]
   n 1: a preliminary election where delegates or nominees are
      chosen [syn: {primary}, {primary election}]
   2: one of the main flight feathers projecting along the outer
     edge of a bird's wing [syn: {primary}, {primary feather},
     {primary quill}]
   3: (astronomy) a celestial body (especially a star) relative to
     other objects in orbit around it
   4: coil forming the part of an electrical circuit such that
     changing current in it induces a current in a neighboring
     circuit; "current through the primary coil induces current in
     the secondary coil" [syn: {primary coil}, {primary winding},
     {primary}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top