Search result for

inauguration

(37 entries)
(0.0108 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inauguration-, *inauguration*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inauguration[N] พิธีเปิด, See also: พิธีเปิดตัว, Syn. opening
inauguration[N] พิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่ง (ทางการเมือง), See also: สุนทรพจน์ในพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่ง, Syn. coronation, enthronement
Inauguration Day[N] วันประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาสาบานตนเข้ารับตำแหน่ง (20 ม.ค.)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inauguration dayวันเข้ารับตำแหน่งเป็นทางการของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา (วันที่ 20 มกราคม หลังจากได้รับเลือกตั้ง)

English-Thai: Nontri Dictionary
inauguration(n) การทำพิธีต้อนรับ,การเข้ารับตำแหน่ง,การเปิดงาน,การเปิดทำการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inauguration๑. พิธีเข้ารับตำแหน่ง๒. พิธีเปิด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
inaugurationพิธีเข้ารับตำแหน่ง [ดู installation] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
With the inauguration less than two hours away President Daniels is scheduled to meet with his successor at the White House to review final details for the transfer of power.พิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่ง จะเริ่มในไม่ถึงสองชั่วโมงแล้ว กำหนดการของท่านประธานาธิบดีแดเนียลส์ ที่จะพบผู้สืบทอดตำแหน่งที่ทำเนียบขาว เพื่อทบทวนรายละเอียดสุดท้าย สำหรับการโอนถ่ายอำนาจ 24: Redemption (2008)
Just don't be late for your mother's inauguration, okay?อย่ามาสายล่ะ พิธีรับตำแหน่งของแม่คุณนะ, เข้าใจมั้ย? 24: Redemption (2008)
See you at the inauguration.แล้วพบกันในพิธีสาบานตน 24: Redemption (2008)
Come out and enjoy the inauguration of the most important dress you will ever wear.HR: MCยู กรุณาทำดีๆด้วย JS: Our Family Wedding (2010)
Hey, did you see the inauguration speech?เฮ้ คุณได้ดู สุนทรพจน์ในวันเข้ารับตำแหน่งมั้ย The San Lorenzo Job (2010)
For the inauguration.สำหรับการเข้ารับตำแหน่ง White House Down (2013)
I've been busy with my upcoming inauguration, so I appreciate your attention to detail.ฉันยุ่งเรื่องการเปิดตัวที่จะถึง เลยขอขอบคุณมากๆ กับสิ่งนี้ Adventures in Fae-bysitting (2013)
Bo, I know you're not crazy but I'm in the middle of the biggest case of my life, not to mention today is Hale's inauguration.แต่ผมมาถึงกลางเคสที่สำคัญที่สุดในชีวิตผมนะ ไม่เอ่ยถึงวัน ที่เป็นพิธีเปิดตัวของเฮล Hail, Hale (2013)
Do the Light always hold their inaugurations at a Steakhouse?พวกฝ่ายสว่างนี่มักจะจัดพิธีรับตำแหน่งกันในร้านสเต๊กหรอเนี่ย Hail, Hale (2013)
It is unacceptable for the Dark leader to attend a Light Fae Inauguration.ไม่เป็นที่ยอมรับหาก ผู้นำฝ่ายมืด จะมาร่วมงานพิธีของฝ่ายสว่าง Hail, Hale (2013)
If I'm gonna show up my buddy at his own Inauguration--ถ้าฉันจะพาบัดดี้ฉันไป ที่งานเปิดตัวเขา Hail, Hale (2013)
The official inauguration of Shuman's solar power plant in 1913 was a dazzling success.โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ชูแมน ของในปี 1913, เป็นความสำเร็จที่พราว The World Set Free (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พิธีเปิด[n. exp.] (phithī poēt) EN: opening ceremony   FR: inauguration [f] ; cérémonie d'ouverture [f]
ทำพีธีบวงสรวง[n. exp.] (tham phīthī būang sūang) EN: ceremony that initiates a new spirit house   FR: cérémonie d'inauguration d'une maison des esprits [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
INAUGURATION    IH2 N AO2 G Y ER0 EY1 SH AH0 N
INAUGURATIONS    IH2 N AO2 G Y ER0 EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inauguration    (n) (i1 n oo2 g y u r ei1 sh @ n)
inaugurations    (n) (i1 n oo2 g y u r ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einführung {f} | Einführungen {pl}inauguration | inaugurations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
開場[かいじょう, kaijou] (n,vs) (1) (See 閉場) opening (the doors to an event, etc.); (2) inauguration; (P) [Add to Longdo]
就職[しゅうしょく, shuushoku] (n,vs) finding employment; inauguration; (P) [Add to Longdo]
就任[しゅうにん, shuunin] (n,vs,adj-no) inauguration; assumption of office; (P) [Add to Longdo]
就任式[しゅうにんしき, shuuninshiki] (n) inauguration ceremony; installation [Add to Longdo]
草創[そうそう, sousou] (n,vs) beginning; inauguration [Add to Longdo]
発足[ほっそく(P);はっそく, hossoku (P); hassoku] (n,vs) starting; inauguration; launch; founding; establishment; start-up; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
下线仪式[xià xiàn yí shì, ㄒㄧㄚˋ ㄒㄧㄢˋ ㄧˊ ㄕˋ, 线 / ] inauguration; tape-cutting to inaugurate a project; an unveiling ceremony [Add to Longdo]
就职典礼[jiù zhí diǎn lǐ, ㄐㄧㄡˋ ㄓˊ ㄉㄧㄢˇ ㄌㄧˇ, / ] inauguration [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inauguration \In*au`gu*ra"tion\, n. [L. inauguratio a beginning:
   cf. F. inauguration.]
   [1913 Webster]
   1. The act of inuagurating, or inducting into office with
    solemnity; investiture by appropriate ceremonies.
    [1913 Webster]
 
       At his regal inauguration, his old father resigned
       the kingdom to him.          --Sir T.
                          Browne.
    [1913 Webster]
 
   2. The formal beginning or initiation of any movement, course
    of action, etc.; as, the inauguration of a new system, a
    new condition, etc.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inauguration
   n 1: the act of starting a new operation or practice; "he
      opposed the inauguration of fluoridation"; "the startup of
      the new factory was delayed by strikes" [syn:
      {inauguration}, {startup}]
   2: the ceremonial induction into a position; "the new president
     obviously enjoyed his inauguration" [syn: {inauguration},
     {inaugural}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 inauguration [inogyrasjõ]
   inauguration
   beginning; commencement; start
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top