Search result for

ว่าความ

(28 entries)
(0.051 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ว่าความ-, *ว่าความ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ว่าความ[V] conduct a case, See also: hold a brief, plead, try a case, act as an arbiter, Example: ทนายในสำนักงานของผมไม่ค่อยว่าง เพราะต้องออกว่าความทุกวัน, Thai definition: เป็นทนายว่าต่างหรือแก้ต่างในศาล

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ว่าความก. ดำเนินคดีหรือต่อสู้คดีในศาลอย่างทนายความ เช่น ทำคำฟ้อง คำให้การ ซักถามพยาน
ว่าความชำระความ เช่น ท้าวมาลีวราชว่าความ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
conduct a caseว่าความ, ว่าคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Much more complicated than it really is,ซับซ้อนยุ่งยากมากกว่าความเป็นจริง Chuck in Real Life (2008)
You do know what death means, right?คุณก็รู้ว่าความตายหมายถึงอะไร Not Cancer (2008)
More important than any personal relationship.ทั้งหมดสำคัญกว่าความสัมพันธุ์ส่วนตัวทั้งหมด Birthmarks (2008)
Whatever you're scared of out there, aren't you more scared of death?อะไรที่คุณกลัวนอกบ้าน ไม่ได้ทำให้คุณกลัว มากกว่าความตายหรอก The Itch (2008)
We'd get caught up in the novelty and the hostility and the forbidden forbidden-nessness.เราจะรู้สึกว่าความหมายเปลี่ยนไป และกลายเป็นความมุ่งร้ายต่อกัน และสิ่งต้องห้ามและไม่ต้องห้าม The Itch (2008)
"Huh" means acknowledging.อื่อแปลว่าความรู้ Emancipation (2008)
- I'm not saying you're not in pain. - You're saying my pain's a cliche.ฉันไม่ได้พูดว่านายไม่เจ็บปวด นายกำลังบอกว่าความเจ็บปวดของฉันมันผิดประเด็น Dying Changes Everything (2008)
- I'm saying that pain fades. - Did yours?ฉันพูดว่าความเจ็บปวดจางหายได้ แล้วของนายล่ะ? Dying Changes Everything (2008)
I think trouble already found us sir.ข้าคิดว่าความลำบากหาเราเจอแล้วล่ะท่าน Rising Malevolence (2008)
Y - You understand that if this is more than a dream,I...คุณเข้าใจนะว่าถ้านี่ มันมากกว่าความฝัน ฉัน... And How Does That Make You Kill? (2008)
Unprejudiced insight that saw beauty in what others condemned as filthความไร้สติทำให้หม่อมฉัน มองเห็นเพียงความสวยงาม โดยเพิกเฉยว่าความจริงแล้ว นั่นเป็นเรื่องโสมม Portrait of a Beauty (2008)
They say looks can kill.เขาว่าความสวยฆ่าคนได้ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ว่าความ[v.] (wākhwām) EN: hold a brief ; plead ; plead a case in court   FR: défendre ; plaider

English-Thai: Longdo Dictionary
ayurveda(n) อายุรเวช (มาจากสันสกฤต หมายความว่าความรู้ (เวช) เกี่ยวกับชีวิต (อายุร))

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
activism(แอค' ทิฟวิซึม) n. ทฤษฎีที่ว่าความจริงคือการดำเนินการที่บริสุทธิ์โดยเฉพาะทางจิต, ทฤษฎีที่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างจิตและวัตถุ การดำเนินการหรือขบวนการของจิต, ลัทธิดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมือง (essence of reality)
actualism(แอค' ซวลลิสซึม) n. ความเชื่อที่ว่าความจริงทั้งหมดนั้นเปนสิ่งมีตัวตน. -actualistic adj. -actualist n.
bar(บาร์) {barred,barring,bars} n. ท่อน,แท่ง,ไม้ขวาง,แถบ,กลอน,สลักประตู,ไม้ราว,กระบอง,ลูกกรง,สิ่งกั้น,รั้ว,อุปสรรค์,ลำ,เส้น,สาย,คอก (ในศาล) ,อาชีพทนายความ,ราวที่ทนายความว่าความในศาล,บัลลังก์สอบสวนในศาล,ที่จำหน่ายเครื่องดื่ม,สายสะพายอิสริยาภรณ์,บาร์ vt. ใส่กลอน
brieflessadj. ซึ่งไม่มีใครจ้างไปว่าความ
chamber practicen. การรับปรึกษาคดี (ไม่ใช่ว่าความ) ของทนายความ
hedonism(เฮด'ดะนิสซึม) n. ทฤษฎีที่เชื่อว่าความสุขสบายหรือความเพลิดเพลินเป็นยอดปรารถนาที่สุด.
landscape orientationพิมพ์แนวนอนหมายถึง การพิมพ์ในแนวนอน โดยมีความกว้างของหน้ายาวกว่าความสูง (การพิมพ์แนวตั้งคือด้านกว้างสั้นกว่าด้านยาวเรียกว่า portrait orientation) บางทีใช้เป็นคำสั่งให้เลือก เมื่อต้องการสั่งพิมพ์ (Print) หรือจัดหน้าดู portrait orientation เปรียบเทียบ
portrait orientationพิมพ์แนวตั้งหมายถึง ทิศทางของการวางกระดาษพิมพ์ หรือทิศทางที่จะให้ภาพพิมพ์ออกมาจากเครื่องพิมพ์ในแนวตั้ง หมายความว่า ความกว้างน้อยกว่าความยาว ตรงข้ามกับ "แนวนอน"ดู landscape orientation เปรียบเทียบ
postdate(โพสทฺเดท') vt. ลงวันที่ช้ากว่าวันจริง n. วันที่ที่ลงช้ากว่าความจริง
supersonic(ซูเพอซอน'นิค) adj. เหนือเสียง,เร็วกว่าความเร็วเสียง, See also: supersonically adv.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top