ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mien

M IY1 N   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mien-, *mien*
Possible hiragana form: みえん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mien[N] ลักษณะท่าทาง, See also: ท่าที, สีหน้า, Syn. appearance, look, carriage, manner

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mien(มีน) n. ลักษณะ,ท่าทาง, Syn. aspect

English-Thai: Nontri Dictionary
mien(n) กิริยา,ลักษณะ,ท่าทาง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กิริยาท่าทาง[N] manner, See also: mien, behaviour, bearing, demeanor, conduct, Syn. ท่าทาง, พฤติกรรม, Example: กิริยาท่าทางของหล่อนเรียบร้อยราวกับกุลสตรีในวัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาเมียงส์[n. prop.] (Āmīeng) EN: Amiens   FR: Amiens
ชาวญวน[n. prop.] (Chāo Yūan ) EN: Vietnamese ; Annamese ; Annamite   FR: Vietnamien [m] ; Annamite [m, f]
ภาษาเวียดนาม[n. exp.] (phāsā Wīetnām) EN: Vietnamese   FR: vietnamien [m] ; langue vietnamienne [f]
ภาษาญวน[n. exp.] (phāsā Yūan ) EN: Vietnamese ; Annamese   FR: vietnamien [m] ; annamite [m] (vx)
ท่าทาง[n.] (thāthāng) EN: appearance ; manner ; bearing ; look ; mien ; gesture ; expression ; airs ; style ; demeanor   FR: allure [f] ; aspect [m] ; apparence [f] ; tenue [f] ; look [m] ; attitude [f] ; manière [f] ; air [m] ; genre [m] ; comportement [m] ; geste [m] ; port [m] ; pose [f] ; posture [f]
เวียดนาม = เวียตนาม[adj.] (Wīetnām) EN: Vietnamese   FR: vietnamien
ญวน[adj.] (Yūan ) EN: Vietnamese ; Annamese ; Annamite   FR: vietnamien ; annamite

CMU English Pronouncing Dictionary
MIEN    M IY1 N
MIENO    M IY1 N OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mien    (n) mˈiːn (m ii1 n)
miens    (n) mˈiːnz (m ii1 n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Miene {f}air [Add to Longdo]
Miene {f}face [Add to Longdo]
Miene {f} | Mienen {pl}mien | miens [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
vietnamien(n) |m| คนเวียดนาม

Japanese-English: EDICT Dictionary
お見えになる;御見えになる[おみえになる, omieninaru] (exp) (hon) to arrive [Add to Longdo]
アビシニアジャッカル;シミエンジャッカル;シメニアジャッカル[, abishiniajakkaru ; shimienjakkaru ; shimeniajakkaru] (n) Abyssinia jackal (carnivore, Canis simensis); simian jackal; simenian jackal; simenian wolf; Ethiopian wolf [Add to Longdo]
風采[ふうさい, fuusai] (n) appearance; air; mien; getup [Add to Longdo]
風度[ふうど, fuudo] (n) appearance and personality; manner; mien; air [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mien \Mien\ (m[=e]n), n. [F. mine; perh. from sane source as
   mener to lead; cf. E. demean, menace, mine, n.]
   Aspect; air; manner; demeanor; carriage; bearing.
   [1913 Webster]
 
      Vice is a monster of so frightful mien,
      As, to be hated, needs but to be seen.  --Pope.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mien
   n 1: dignified manner or conduct [syn: {bearing}, {comportment},
      {presence}, {mien}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top