หรือคุณหมายถึง overpaß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

overpass

OW1 V ER0 P AE2 S   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -overpass-, *overpass*, overpas
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
overpass[N] สะพานข้ามที่อยู่เหนือถนนไฮเวย์, Syn. flyover, flypast

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
overpass(โอ'เวอะพาซฺ) n. ทางข้าง,สะพานลอย,ทางผ่านสายด่วน vt. ข้าม,ผ่าน,ผ่านเหนือ,เกิน,รุกราน,รุกล้ำ,มีเกิน,ชนะ,ดีกว่า,มีประสบการณ์,มองข้าม,เพิกเฉย

English-Thai: Nontri Dictionary
overpass(n) ทางข้าม,สะพานลอย,ทางผ่าน
overpass(vt) ผ่านเลยไป,ข้ามไป,เกินไป,ละเลย,เพิกเฉย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The only exit I got near you is the Winslow overpass.ทางออกทางเดียวคือไปทางวินสโลว์ The Matrix Reloaded (2003)
Yes, sir. I do, sir. Winslow overpass.ครับผม เข้าใจแล้วครับ ลงทางออกวินสโลว์เลยครับ The Matrix Reloaded (2003)
Overpass collision not a deer, but a man.อุบัติเหตุใต้สะพานไม่ใช่กวาง เป็นผู้ชาย. 11:14 (2003)
Hey, we just got a call... about a deer collision under the overpass.เฮ้.. เราเพิ่งได้รับแจ้งเหตุมาแน่ะ... มีเหตุรถชนกวางอยู่ใต้สะพาน. 11:14 (2003)
There's an overpass. Go up the stairs. Stop at the newsstand.มีสะพานลอย เดินขึ้นไป หยุดตรงแผงขายหนังสือ The Bourne Ultimatum (2007)
'Thorton Meeks 'would hang them in public places, 'church steeples, balconies, freeways overpasses--'จะแขวนคอพวกเขาไว้ตามสถานที่สาธารณะ หลังคาโบสถ์ ระเบียง สะพานลอยทางด่วน Mr. Brooks (2007)
-Found him under a freeway overpass.- หมอนี่ยังไม่โดนอะไรบ้างเนี่ย? Rise Up (2008)
He was skinned and hung from an overpass.โดนถลกหนัง แขวนคอ ไปแล้ว The Price (2008)
The truth is I was... living under a freeway overpass without a penny in my pocket.ความจริงก็คือผม... ผมอาศัยนอนใต้ทางด่วน ไม่มีเงินในกระเป่าซักแดง. Keep This Party Going (2009)
Do you remember the story in the papers while back about... a man who fell off an overpass?คุณจำเรื่องในหนังสือพิมพ์ได้ไหม ย้อนกลับไปสักระยะ ผู้ชายคนที่ตกจากสะพานลอย The Blind Side (2009)
It was my junior year, I think and my buddy Greg and I decided that it might be fun to jump off an overpass onto a moving bus.เป็นปีมัธยม พ่อคิดกับ.. ..ไอ้เกรกสหายพ่อ ตัดสินใจทำเรื่องสนุกๆ ..กระโดดออกจากรถ ที่เคลื่อนตัวอยู่ The Quarry (2010)
Five klicks. All right. We're gonna use this overpass for cover.ถ้าเราจัดการยานโดรนได้ กองทัพของเราจะกลับมาสู้ได้อีกครั้ง Battle Los Angeles (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สะพานลอย[N] flyover, See also: overpass, Example: มีขอทานสองสามคนอยู่บนสะพานลอย, Thai definition: สะพานสูงแคบๆ ที่สร้างคร่อมขวางถนน ใช้เป็นทางให้คนเดินข้ามถนน รถสามารถแล่นผ่านใต้สะพานได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สะพานข้ามรถไฟ[n. exp.] (saphān khām rotfai) EN: railway overpass ; bridge across a railway   
สะพานข้ามทางแยก[n.] (saphān khām thāng yaēk) EN: flyover ; overpass   FR: viaduc [m]
สะพานลอย[n.] (saphānløi) EN: flyover ; overpass ; overcrossing ; footbridge   FR: passerelle [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
OVERPASS    OW1 V ER0 P AE2 S
OVERPASSES    OW1 V ER0 P AE2 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
overpass    (n) ˈouvəpaːs (ou1 v @ p aa s)
overpasses    (n) ˈouvəpaːsɪz (ou1 v @ p aa s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
跨線橋[こせんきょう, kosenkyou] (n) overpass [Add to Longdo]
跨道橋[こどうきょう, kodoukyou] (n) overpass [Add to Longdo]
道路橋[どうろきょう, dourokyou] (n) (highway) overpass [Add to Longdo]
陸橋[りっきょう, rikkyou] (n) (1) viaduct; overhead bridge; overpass; (2) land bridge; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 flyover \flyover\ n.
   1. the upper level of a crossing of two highways at different
    levels; called in the United States an {overpass}; as, an
    overpass is called a flyover or a flypast in England.
    [Brit.]
 
   Syn: overpass, flypast.
     [WordNet 1.5]
 
   2. a low-altitude flight (usually of military aircraft) over
    spectators on the ground.
 
   Syn: flypast.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 flypast \fly"past\ (fl[imac]"p[a^]st), n.
   1. the upper level of a crossing of two highways at different
    levels; same as {flyover}; called in the United States an
    {overpass}. [Brit.]
 
   Syn: overpass, flyover.
     [WordNet 1.5]
 
   2. a low-altitude flight (usually of military aircraft) over
    spectators on the ground.
 
   Syn: flyover.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Overpass \O`ver*pass"\, v. i.
   To pass over, away, or off.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 overpass \o"ver*pass`\, n.
   A road or other pathway which passes over another road,
   railroad, or other path; as, he stopped on the street under
   the railroad overpass.
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Overpass \O`ver*pass"\, v. t. [imp. & p. p. {Overpassed}; p. pr.
   & vb. n. {Overpassing}.] [Cf. {Surpass}.]
   [1913 Webster]
   1. To go over or beyond; to cross; as, to overpass a river;
    to overpass limits.
    [1913 Webster]
 
   2. To pass above; -- of roadways and other paths; as, the
    highway overpasses the railroad tracks.
    [PJC]
 
   3. To pass over; to omit; to overlook; to disregard.
    [1913 Webster]
 
       All the beauties of the East
       He slightly viewed and slightly overpassed.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. To surpass; to excel. [R.] --R. Browning.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 overpass
   n 1: bridge formed by the upper level of a crossing of two
      highways at different levels [syn: {overpass}, {flyover}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top